6 augustus 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7495) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Ik ga op zoek naar en vind het Ta­len­in­sti­tuut. – Ik wil met een man of met een vrouw naar bed. – Ik laat mijn licht schij­nen over het soort (een­to­ni­ge) con­ver­sa­ties die ik tel­kens moet voe­ren. – De munt­een­heid in Sy­rië is het Sy­rische Pond: (£.). De koers is: £. 1.00 = f. 0,05. (Een stui­ver.)
(Tij­dens mijn reis hield ik een reis­dag­boek bij. Na­dat ik op 18 au­gus­tus thuis was ge­ko­men, be­gon ik met het op­schrij­ven van mijn we­der­waar­dig­he­den in mijn ei­gen­lij­ke dag­boek. In de tekst hier­be­ne­den staan af en toe te­rug­blik­ken op de­ze va­kan­tie, ge­daan van­af mijn bu­reau­stoel thuis.)

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 6 augustus 1992.
Dimashq. (Damascus.)
Op 8.30 uur.
Douche.
Brood en banaan kopen.
Ontbijt.
Ik loop naar de Am­bas­sade van Sa­oe­di-Ara­bië. Daar zou het Ta­len­in­sti­tuut te­gen­over lig­gen. Ik vind de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de en vraag daar (in het En­gels, want in de re­cep­tie spreekt men geen Ne­der­lands) naar het adres van het Ta­len­in­sti­tuut.
Ik krijg het adres en met een Ne­der­land­se Sy­riër, zijn Ne­der­land­se vrouw en zijn zus­ter in zijn au­to naar al-Mazza.
Teaching Institute of Arab Lan­guage to Fo­reig­ners: Al-Fa­ra­bi Street, op­po­site to the Sau­di Con­su­la­te. Mez­zé. Da­mas­cus. Sy­ria. Tel.: 221 538.
Het instituut is ge­slo­ten en vol­gens iemand in de straat zal het pas rond 15.00 uur open­gaan.
Ik neem een taxi naar het cen­trum: al-Mar­djah. (Sahat al-Shoe­hada’) (£. 25.)
Appelsap drinken.
Soek.
Postkaarten kopen. Grote £. 260. (f. 10.50)
Aluminium (diep) bord voor £. 50.
IJs £. 10.
Rond 13.00 uur in het ho­tel. Kaar­ten schrij­ven. Al­leen bij Pa en Ma en XX. schrijf ik er wat op. (La­ter ook bij NB., AB. en SK. (in An­tak­ya: Tur­kije) en een beet­je bij BW.)
In het Engels ver­tel­len met de Fran­çai­se MG., met wie ik wel een zou wil­len vrij­en. (Toen, op 6 au­gus­tus. Nu, 30 au­gus­tus, be­grijp ik niet meer waar­om.) Zij heeft be­hoor­lij­ke pro­ble­men met de ge­hei­me po­li­tie. Haar vi­sum is niet in orde.
Na 16.00 uur ga ik een fa­la­fil eten.
De receptie van het ho­tel vraagt ge­re­geld waar ik heen­ga. Ik ver­tel het ze graag, zo kun­nen ze de ge­hei­me po­li­tie in­licht­en, die me als be­scherm­en­gel kan be­waken.
Als ik in het ho­tel te­rug­kom staat de knap­pe re­cep­tio­nist ver­le­gen in de spie­gel te sta­ren. Ik zeg te­gen hem: an­ta dja­miel, (jij bent mooi), wat ook zo is. (Maar hij is man­ne­lijk en niet jon­gens­ach­tig.) Hij dankt me wel drie of vier keer zeer vrien­de­lijk. Mis­schien wordt het wat met hem. Met hem, of met de Fran­çai­se zou ik wel in bed wil­len.
Na 16.00 ben ik be­hoor­lijk geil en met een lang­du­ri­ge erec­tie zit ik op de Fran­çai­se te wach­ten, die ech­ter niet komt.
Tussen 17.30 en 19.00 in bed sla­pen.
Brood, kaas en banaan eten.
Koude douche.
Eten voor morgen kopen, dat wil zeg­gen: brood, banaan en kaas.
Om 20.15 uur overweeg ik de zwoe­le stad in te gaan, waar knap­pe sexy jon­gens arm in arm met hun vriend­je lopen, maar ik heb niet zo­veel zin meer om Ara­bisch te spre­ken. Steeds weer de­zelf­de on­der­wer­pen: waar ik van­daan kom? Ge­volgd door Ruud Gul­lit, (Mar­co) Van Bas­ten en nog ver­schil­len­de an­de­re Ne­der­land­se voet­bal­lers.
Waar mijn vrouw is, waar mijn kin­de­ren zijn, wat mijn geloof is? De prij­zen in Ne­der­land, de lo­nen. (Of ei­gen­lijk: hoe hoog is het loon in Ne­der­land, waar­na ik ook iets over de prij­zen in Ne­der­land moet ver­tel­len, an­ders den­ken ze dat wij al­le­maal ka­pi­ta­lis­ten / mil­jo­nairs zijn. De prij­zen ko­men hen on­waar­schijn­lijk hoog over.)
Of ik van Syrië hou? Armoede hier. Ik be­schik niet over een vol­doen­de gro­te woor­den­schat om al de­ze on­der­wer­pen uit te wer­ken, of om over an­de­re sub­stan­tiële din­gen van het le­ven hier te pra­ten.
Zolang mijn maag gevuld is, voel ik me hier heel pret­tig. Heb ik hon­ger, dan kom ik in een cri­sis te­recht, want niet al­les wat hier te eten is, is even lek­ker. Zelfs een fa­la­fil heeft wel eens een raar bij­smaak­je.
Het zou leuker zijn om met z’n twee­ën te zijn (ge­lijk­ge­stem­den) om hier de stad in te gaan.
Even buiten zit­ten en op bed soezen.
In bed: al om 23.30 uur.
Over £. 1.836: £. 595 uit­ge­ge­ven. (f. 24,00)


Voor een sum­mie­re uit­leg over het Ara­bisch: klik hier.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Syrië:
GM., Wi.
:ﺳﻮﺭﻳﺎ
Da­mas­cus:
GM., Wi., GM. (Fo­to’s.)
:ﺩﻣﺸﻖ
al-Mazza:
GM., Wi.
:ﺍﻟﻤﺰﺓ
Sahat al-Shoehada’ / Mardjah:
GM., Wi.
:ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ – ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﺔ

Foen­doeq al-Rabie’:
:ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chrono­lo­gisch over­zicht Orient Ex­press 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.