4 augustus 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7493) Ik ben in Da­mas­cus, de hoofd­stad van Sy­rië. – Ik lo­geer in Foen­doeq al-Rabie’ (Het Len­te­ho­tel). – Bij het geld­wis­se­len in een bank loop ik te­gen de enor­me bu­reau­cra­tie aan. – Met mijn twee Duit­se (ge­le­gen­heids-)vrien­din­nen ga ik ijs eten in de soek, bij de be­roem­de ijs­sa­lon Bak­dash. – Ik word door ver­schil­len­de man­nen aan­ge­spro­ken, die, al­weer, al­tijd maar de­zelf­de on­der­wer­pen aan­snij­den: geloof, vrou­wen en geld. – Ik ga op boe­ken­jacht. – ’s Avonds weer op stap met mijn Duitse ‘din­net­jes’ om in een bui­ten­wijk van Da­mas­cus te di­ne­ren. – De munt­een­heid in Sy­rië is het Sy­rische Pond: (£.). De koers is: £. 1.00 = f. 0,05. (Een stui­ver.)

MenuIndex en het einde.

Soek al-Ha­mi­diy­yaGe­loof, vrou­wen, geldBoe­kenCleo­pa­traGeil.

Dinsdag, 04 augustus 1992.
Dimashq. (Damascus.)
Ik ging naar de Com­mer­cial Bank of Sy­ria, maar men heeft daar een vreem­de opi­nie over ‘com­mer­cial’. Er wordt druk ge­kletst, thee ge­dron­ken, ach­ter le­ge bu­reaus ge­staard en rond­ge­lo­pen. Het in­wis­se­len van twee Tra­vel­ler­che­ques van Ame­ri­can Ex­press van elk 50 USD duur­de erg lang. De tijd die een for­mu­lier­tje no­dig had om van het ene bu­reau­tje naar het naast­lig­gen­de bu­reau­tje te gaan duur­de lan­ger dan een half uur. On­der­tus­sen tel­de en her­tel­de de kas­sier al­ler­lei dol­lar­bil­jet­ten en ver­ge­leek ze met an­de­re bil­jet­ten van de­zelf­de waar­de. Hij moet toch ont­dekt heb­ben dat er enig ver­schil was: het num­mer.
Na ongeveer drie kwar­tier kreeg ik £ 4.200. (4.200 / 24,75 = 169,69 dus de dol­lar in Sy­rië stond op f. 1,69.)*(1)
Hotel.

MenuBe­ginIndex en het einde.

Soek al-Ha­mi­diy­ya.

Ont­bijt: oud brood. De rest van de mor­gen ver­tel­len met A. en C. [uit Duits­land], voor­na­me­lijk over is­lam. Met hen ga ik de Soek al-Ha­mi­diy­ya, de over­dek­te markt, op. We drin­ken vruch­ten­sap en eten een brood­je en ijs ha­lieb (melk) met pis­tache­no­ten (ijs met va­nil­le­smaak). Het ijs lijkt op een be­vro­ren sui­ker­spin en laat zich ook zo be­han­de­len. Het is in stuk­ken te bre­ken.*(2)

MenuBe­ginIndex en het einde.

Geloof, vrou­wen, geld.

Ik ga alleen verder naar de Omaj­ja­den­moskee.*(3) Bin­nen spreekt een va­der (die drie woor­den En­gels kent) me aan. Hij is met een prach­tig mooie schoon­heid van een zoon, die weer met een vriend is. Het ge­sprek gaat over geld, ge­loof en hu­we­lijk.
Buiten spreek ik met een man die een beet­je Frans kent (meer dan ik). Het ge­sprek gaat over geld en hu­we­lijk.
Twee jongens vertel ik over de lan­ge en kor­te nach­ten in Ne­der­land. Eén vraagt ver­schrikt of je ook, tij­dens de lan­ge da­gen in de zo­mer, zo lang moet wer­ken. Ik leg ze on­ze 40-urige (ei­gen­lijk 38-urige) werk­week uit.

MenuBe­ginIndex en het einde.

Boeken.

Ik koop voor £. 250 per stuk 2x Taf­sier al-Dja­lalayn. [Exe­ge­se van de ko­ran door de twee Ja­laal’s.]*(4) Eén is er voor XX. Over de prijs van de ko­ran wordt niet on­der­han­deld, maar die twee krijg ik toch voor £. 450. (f. 18,20.)
De banden zijn slecht af­ge­werkt, van ’s mans he­le voor­raad, trou­wens, maar het gaat om de in­houd. Ik wil ook al-Moe’a­djam al-mu­fah­ras li’l-al­faazh al-qur­’aan al-ka­riem, li-Moe­ham­mad Foe­’aad Abd al-Baqi. [De in­dex­lijst van de woor­den in de hei­li­ge ko­ran, door Moe­ham­mad Foe­’aad Abd al-Baqi.]*(5), maar er zijn geen exem­pla­ren voor­radig.
In een boek­han­del­tje bij mijn ho­tel heb­ben ze een exem­plaar dat bij­na uit el­kaar valt.

MenuBe­ginIndex en het einde.

Cleopatra.

Douche.
Een beetje lezen en een beet­je doe­ze­len.
Als A., C. en ik in Doem­mar wil­len gaan eten komt een ver­le­gen dik­ke man, die in al-Raq­qa bij het te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf in de plaat­se­lij­ke te­le­foon­cen­tra­le werkt, vra­gen waar­om we in ‘gods­naam’ niet naar al-Raq­qa gaan, want daar is het toch zo mooi. Hij heeft thee en pro­beert ons over te ha­len al-Raq­qa te be­zoe­ken. Na een tijd­je gaan we weg en nemen een ta­xi voor £. 100 doe ons naar Doem­mar naar Mat­’am Kli­yoe­baa­tra al-‘Aa’ili (ﻣﻄﻌﻢ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ) ‘Fa­mi­lie­res­tau­rant Cleo­pa­tra’ brengt waar we door stuk­ken van obers be­diend wor­den. (Te­gen C. zeg ik dat ik zo­wel van vrou­wen als man­nen ge­char­meerd ben.) Zij vin­den de obers ook sexy.
Een van de obers wil we­ten hoe ik aan mijn wit­te tan­den kom en vraagt wel­ke tand­pas­ta ik ge­bruik. (Pro­dent.) Ik zal hem een tu­be stu­ren, be­loof ik hem. Hij geeft me zijn huis- en werk­adres. (Ma’­djoen al-is­naan: tand­pas­ta.)
We eten frites, sa­la­de, shish­tao (kip op spies), hu­mus en drin­ken Ba­ba Murd­jül bier. Een en an­der voor £. 463. (Heer­lij­ke ster­ke kof­fie.) De bei­de Duit­se da­mes staan er­op te be­ta­len. Ze be­taal­den ook al de ta­xi heen. (Ik be­taal de ta­xi te­rug, die nu, met me­ter, niet meer dan £. 30 kost.
In het thee­huis pro­be­ren ze me back­gam­mon te le­ren, maar dat is ver­spil­de ener­gie. Ik vind er niets aan, bo­ven­dien moe­ten we in het fa­mi­lie­ge­deel­te zit­ten, waar al­leen maar ou­de men­sen zit­ten aan de nar­gi­lah (wa­ter­pijp). Ik denk slechts aan seks met M.
Het thee­huis betaal ik ook: £. 30.

MenuBe­ginIndex en het einde.

Geil.

Hotel rond 22.30 uur.
Ik spreek er met een stuk met een stuk tus­sen zijn be­nen. Ik zou hem ge­zegd heb­ben dat een stuk is, als er niet iemand an­ders ge­ze­ten had. Ik pro­beer­de hem mee te krij­gen voor heen om­me­tje, maar hij be­greep me niet. Hij is nu in het le­ger, twee­ën­half jaar, zo­als nor­maal is in Syrië, maar hij is wis­kun­de­le­raar in al-Raq­qa. Hij was er met zijn zie­ke moe­der (Zie ook 3-8-92.)
Ik wacht op hem, meer dan een uur, bui­ten, maar zie hem niet meer. Na af­trek­ken is de geil­heid weg.
Bed circa 01.30 uur.
Als ik maar goed eten kan vin­den kan ik het hier lang vol­hou­den. Dit is echt va­kan­tie. Er zijn mooie en sexy jon­gens in Da­mas­cus.

MenuBe­ginIndex en het einde.


*(1)
Misschien had ik bij de Com­mer­cial Bank of Sy­ria bij die twee tra­vel­ler­che­ques ook een bil­jet van £. 100 moe­ten doen, voor de me­de­wer­ker in kwes­tie. Dan zou mis­schien al­les snel­ler ver­lo­pen zijn. (Je weet maar nooit.)

Te­rug.

*(2)
Soek al-Hamidiyya. (ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﻳﺔ) (GM., Wi.)
Het ijs aten we zeer waar­schijn­lijk in de zaak Bak­dash (ﺑﻜﺪﺍﺵ) in Soek al-Ha­midiy­ya (GM., Wi.) Het ijs heet Boeza. (ﺑﻮﻇﺔ) (Wi.) Het is mas­tiek-ijs en is een elas­tisch, kle­ve­rig, smelt­be­sten­di­ge ijs-melk op hoog ni­veau, dat in de war­me­re kli­ma­ten van de Ara­bische we­reld (waar dit ijs het meest voor­komt) het smel­ten moet ver­tra­gen. Het ijs wordt meest­al tra­di­tio­neel ge­maakt met een in­gre­diënt ge­naamd Sah­lab of Sa­lep, dat snel smel­ten te­gen­werkt, iets waar ‘ge­wo­ne’ ijs­jes last van heb­ben in een war­me om­ge­ving. In het Turks heet dit ijs Don­dur­ma en de Per­zische va­riant heet Bas­ta­ni.

Te­rug.

*(3)
De Omajjadenmoskee (ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺄﻣﻮﻱ) of ‘Grote Moskee’ te Damascus (GM., Wi.) Dit schit­te­ren­de eeuwen­ou­de mo­nu­ment is een oase van rust en schuil­plaats te­gen de ‘on­draag­lij­ke’ hit­te in het cen­trum van de­ze hec­tische stad Da­mas­cus.
Foto’s van voor de bur­ger­oor­log, in Google Maps.
Een foto in de­cem­ber 2016 ge­no­men door (de voor mij on­be­ken­de fo­to­graaf) Am­mar Mo­ham­mad laat de gru­we­lij­ke scha­de zien die dit eens zo prach­ti­ge ge­bouw ge­le­den heeft.

Te­rug.

*(4)
Tafsier al-Jalalayn (“ﺗﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺎﻟﻴﻦ) (Taf­sier van de twee Jalaals”) (Wi.) is een klas­sie­ke Soen­ni­tische taf­sier (Wi.) [exe­ge­se / ver­kla­ring] van de ko­ran, die eerst door Jalal ad-Din al-Ma­ḥal­li (?-1459) werd sa­men­ge­steld en ver­vol­gens door zijn lee­rling Jalal ad-Din al-Su­yuti (1445-1505) (Wi.) aan­ge­vuld werd. Dit boek wordt ge­zien als één van de meest po­pu­lai­re exe­ge­ses van de ko­ran, van­we­ge zijn een­vou­di­ge stijl en zijn be­knopt­heid: het om­vat slechts één band.

Te­rug.

*(5)
al-Moe’adjam al-mu­fah­ras li’l-al­faazh al-qur­’aan al-ka­riem, li-Moe­ham­mad Foe­’aad Abd al-Baqi (ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﻔﻬﺮﺱ ﻟﺎﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ) [De indexlijst van de woorden in de heilige koran, door Moehammad Foe’aad Abd al-Baqi.]
Deze index­lijst, ge­schre­ven door de Egyp­tische ko­ran­ge­leerde Moe­ham­mad Foe­’aad Abd al-Baqi (1882-1967), be­vat al­le in de ko­ran voor­ko­men­de woor­den, in al­fa­be­tische vol­gor­de, in con­text, met de vind­plaats: in wel­ke soe­ra (hoofd­stuk), zo­wel met num­mer als met de naam van het hoofd­stuk, en in wel­ke aya (vers) dit be­tref­fen­de woord staat.

Te­rug.


Voor een sum­mie­re uit­leg over het Ara­bisch: klik hier.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Syrië:
GM., Wi.
:ﺳﻮﺭﻳﺎ
Da­mas­cus:
GM., Wi., GM. (Fo­to’s.)
:ﺩﻣﺸﻖ
Omaj­ja­den­mos­kee:
GM., Wi., GM. (Foto’s.)
:ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺄﻣﻮﻱ
Doem­mar:
GM., Wi.
:ﺩﹸﻣﱠﺮ

Foen­doeq al-Rabie’:
:ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ

In de tekst ge­noemd.

al-Raq­qa:
GM., Wi.
:ﺍﻟﺮﻗﺔ

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chrono­lo­gisch over­zicht Orient Ex­press 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.