Duitsland: Plön

Plön: 5 februari 2020

Otto Haack Haus

Lange Straße 22.


Otto Haack Haus: Bürgerbüro.


Achtergrondinformatie
Plön: 5 februari 2020.


Menu – 05/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Otto Haack Haus

Lange Straße 22.


Otto Haack Haus: Bürgerbüro.


Menu – 05/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 4 februari 2020

Lange Straße 43

Lange Straße 43.


Achtergrondinformatie
Plön: 4 februari 2020.


Menu – 04/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 3 februari 2020

Rathaustwiete

Rathaustwiete.


Achtergrondinformatie
Plön: 3 februari 2020.


Menu – 03/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Rathaustwiete

Rathaustwiete.


Menu – 03/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 2 februari 2020

Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Achtergrondinformatie
Plön: 2 februari 2020.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Großer Plöner See

Een impressie van de Großer Plöner See.


Große Plöner See Rundfahrt.
Holsteinische Schweiz.


Menu – 02/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 1 februari 2020

Pförtnerhaus Schloss Plön

Schloss Plön: Pförtnerhaus.


Het Pförtnerhaus is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 1 februari 2020.


Menu – 01/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pförtnerhaus Schloss Plön

Schloss Plön: Pförtnerhaus.


Menu – 01/02: BeginEinde.


Pförtnerhaus Schloss Plön

Schloss Plön: Pförtnerhaus.


Menu – 01/02: BeginEinde.


Pförtnerhaus Schloss Plön

Schloss Plön: Pförtnerhaus.


Menu – 01/02: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 31 januari 2020

Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Voorzijde.
Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 31 januari 2020.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Beschrijving van het Prinsenhuis Plön.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Plattegrond van het Prinsenhuis Plön.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Der Barockgarten mit dem Gartenschloss, dem Kernbau des Prinzenhauses, Stich von 1749
De baroktuin met tuinkasteel, het oorspronkelijke Prinsenhuis in het midden, een gravure uit 1749

Blick in den großen Gartensaal mit Musikempore
Blik in de grote tuinzaal, met de loge.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinsenhuis Plön

Een huis van de Duitse Mo­nu­men­ten­stich­ting

Het Prinsenhuis in Plön is een van vol­le­dig­ste en be­lang­rijk­ste ro­co­co­ge­bou­wen van Slees­wijk-Hol­stein. Het werd tus­sen 1744-51 ge­bouwd door de Plö­ner hof­ar­chi­tect Jo­hann Gott­fried Ro­sen­berg als speel­huis en pri­vé re­trai­te­huis voor her­tog Fried­rich Carl von Son­der­burg-Plön. Van­af 1896 tot 1910 za­ten hier de zo­nen van kei­zer Wil­helm II in de school­ban­ken. Sinds­dien draagt het de naam “Prin­sen­huis”. Uit de­ze tijd stam­men ook bei­de uit­brei­din­gen, die het ro­co­co­kas­teel rechts en links ver­vol­ma­ken.

Na een geschiedenis met vele ge­beur­te­nis­sen en ge­bruik als re­pre­sen­ta­tie­ve wo­ning van de Deen­se amb­te­na­ren­fa­mi­lie Von Ro­sen, als la­za­ret-, school- en in­ter­naats­ge­bouw en de daar­op vol­gen­de leeg­stand nam Duit­se Mo­nu­men­ten­stich­ting in 1999 het ge­bouw in bezit, res­tau­reer­de het en draagt nu voor­taan de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor zijn be­houd.

Tegenwoordig is het Prinsenhuis Plön een le­ven­dig cul­tuur­oord: in het mu­se­um­ge­deel­te in de noord­vleu­gel is veel span­nends over de ge­schie­de­nis van het huis te er­va­ren; tal­rij­ke cul­tu­re­le fes­ti­vi­tei­ten vin­den hier plaats even­als pri­vé­fees­ten.

Bezoekers zijn hartelijk welkom!
Meer informatie op http://www.Denkmalschutz.de


Prinzenhaus Plön

Ein Haus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Das Prinzenhaus in Plön ist eines der form­voll­en­det­sten un be­deut­end­sten Ro­ko­ko­ge­bäu­de Schles­wig-Hol­steins. Er­rich­tet wur­de es 1744-51 vom Plö­ner Hof­bau­meis­ter Jo­hann Gott­fried Ro­sen­berg als Lust­schloss und pri­va­ter Rück­zugs­ort für Her­zog Fried­rich Carl von Son­der­burg-Plön. Von 1896 bis 1910 drück­ten hier de Söh­ne Kai­ser Wil­helms II. die Schul­bank. Seit­her trägt es den Na­men “Prin­zen­haus”. Aus die­ser Zeit stam­men auch die bei­den An­bau­ten, wel­che das Ro­ko­ko-Schloss rechts und links er­gän­zen.

Nach einer wech­sel­vol­len Ge­schich­te und Nut­zung als re­prä­sen­ta­ti­ver Wohn­sitz der dä­ni­schen Be­am­ten­fa­mi­lie von Ro­sen, als La­za­rett-, Schul- und In­ter­nats­ge­bäu­de und dar­auf fol­gen­dem Leer­stand über­nahm die Deut­sche Stif­tung Denk­mal­schutz das Bau­denk­mal im Jahr 1999 in ihr Ei­gen­tum, res­tau­rier­te es und trägt nun dau­er­haft Ver­ant­wor­tung für sei­nen Er­halt.

Heute ist das Prinzenhaus Plön ein le­ben­di­ger Kul­tur­ort: In den Mu­se­ums­räu­men im Nord­flü­gel ist viel Span­nen­des über die Ge­schich­te des Hau­ses zu er­fah­ren; zahl­reiche Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen fin­den hier eben­so statt wie pri­va­te Feier­lich­kei­ten.

Besucher sind herzlich willkommen!
Mehr informationen auf http://www.denkmalschutz.de.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 30 januari 2020

Schlossgebiet

Schloßberg.


Bergop, links Schloss Plön en recht voor­uit het dak van het Pfört­ner­haus.


Achtergrondinformatie
Plön: 30 januari 2020.


Menu – 30/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 29 januari 2020

Alte Schwimmhalle

Kulturforum und Schwimmhalle.


Dit gebouw is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 29 januari 2020.


Menu – 29/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 28 januari 2020

Großer Plöner See

Großer Plöner See.


Gezien vanuit de Schloßgarten.


Achtergrondinformatie
Plön: 28 januari 2020.


Menu – 28/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 27 januari 2020

Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


De Schlossgarten is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 27 januari 2020.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.