Utrecht: Maliesingel

01 juli 2019


Maliesingel

Uitzicht vanaf Zonnen­burg over de Stads­bui­ten­gracht op de Ma­lie­singel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 01/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: De Spoetnikkijker

30 juni 2019


De Spoetnikkijker

Servaasbolwerk
De Spoetnikkijker
1957


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
ServaasbolwerkOswald Wenckebach.


Websites
De SpoetnikkijkerOswald Weckebach (RKD).


Menu – 29/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


De Spoetnikkijker

Servaasbolwerk
De Spoetnikkijker
1957


Menu – 29/06: BeginEinde.


Utrecht: Bevrijdingsboom

29 juni 2019


Bevrijdingsboom

Servaasbolwerk
Bevrijdingsboom
Mei 1945.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Servaasbolwerk.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Maliesingel

28 juni 2019


Maliesingel

Voorgrond: Zonnenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Maliesingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 28/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Sonnenborgh

27 juni 2019


Sonnenborgh

Sonnenborgh.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 18403

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waar­op thans de ster­ren­wacht is ge­bouwd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18403.)
Beeld­bank: 450-15a.


Wikipedia
Sonnenborgh.


Website
Gevelstenen Sonnenborgh.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Sterrenwacht

26 juni 2019


Sterrenwacht

Sterrenwacht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Sonnenborgh.


Rijksmonument 18403

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waar­op thans de ster­ren­wacht is ge­bouwd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18403.)
Beeld­bank: 45.892.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Pallaeskameren

25 juni 2019


Pallaeskameren

Ingang van de Refectiekamer met gevelsteen
Hoek Agnietenstraat – Nieuwegracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36005


Dit monument vormt samen met de wonin­gen aan de Ag­nie­ten­straat 8 tot en met 30 (geen foto) het Rijks­mo­nu­ment 36005. Dit ge­bouw op de foto is de zo­ge­naam­de Refectiekamer en was bestemd als ‘eet­zaal / ref­ter / refec­to­rium’ voor de ar­me lie­den die in de Pallaeskameren een goed­ko­pe huis­ves­ting von­den.


Omdat het al laat in de mid­dag was en de poort in de scha­duw van de on­der­gaan­de zon lag, heb ik de foto door be­wer­king lich­ter ge­maakt, zo­dat de­tails be­ter te zien zijn.


Wikipedia
Kameren Maria van PallaesRefectorium.


Websites
Gevelsteen PallaeskamerenMaria van Pallaes.


Menu – 25/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pallaeskameren

Pallaeskameren
Refectiekamer
Nieuwegracht 205.


Menu – 25/06: BeginEinde.


Utrecht: Hiëronymushuis

24 juni 2019


Hiëronymushuis

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Hiëronymushuis, Maliesingel 77.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514263

Hoofdgebouw en kapel van BEJAARDEN- en WEESHUIS, op sa­men­ge­stel­de plat­te­grond, met een sym­me­tri­sche hoofd­op­zet be­staan­de uit een cen­tra­le zwa­re vier­kan­te to­ren met aan weers­zij­den twee bre­de la­ge­re vleu­gels, waar­van aan de uit­ein­den de bouw­wmas­sa naar vo­ren springt. De mid­den­as wordt naar ach­ter ver­lengd door de aan­we­zi­ge ka­pel met dwars­ge­plaats­te an­nex. Het ge­heel onder een stei­le met lei­en ge­dek­te, sa­men­ge­stel­de kap.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514263.)
Beeld­bank: BR00652-283.
Beeld­bank: BR00662-294
Het Rijksmonument bestaat uit vijf af­zon­der­lij­ke de­len met de num­mers: 514263, 514278, 514279, 514280 en 514281.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingelAfred Tepe.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hiëronymushuis

Abstederbrug met Hiëronymushuis
Maliesingel 77.
De Abstederbrug is ook een Rijksmonument.


Rijksmonument 514263

ABSTEDERBRUG met HEKKEN en LANTAARNS ge­bouwd in 1901 in Ju­gend­stil naar ont­werp van de Dienst Ge­meen­te­wer­ken on­der di­rec­tie van F.J. Nieu­wen­huis. Ge­le­gen over de Ma­lie­sin­gel als ver­bin­ding tus­sen de Nieuwe­gracht en de Ma­lie­sin­gel.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514263.)
Beeld­bank: 322.529.
Beeld­bank: 322.528.


Wikipedia
AbstederbrugJugendstil.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Hiëronymushuis
Kapel aan de achterzijde.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Hiëronymushuis aan de overzijde van de Stadsbuitengracht.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Het Hieronymushuis
Het hieronymushuis werd in 1875 ge­sticht door het Rooms-Ka­tho­liek Pa­ro­chieel Arm­be­stuur der Stad Utrecht als wees- en oude­lie­den­huis.
Dit neo­go­ti­sche ge­bouw van ar­chi­tect Al­fred Tepe (1840-1920) heeft nog tot 2000 als ver­pleeg­huis ge­diend.
In 2007 zijn appartemen­ten ge­re­a­li­seerd, waar­bij de oor­spron­ke­lij­ke ar­chi­tec­tuur van dit rijks­mo­nu­ment zo­veel mo­ge­lijk is ge­res­pec­teerd.

anwb


Menu – 24/06: BeginEinde.


Utrecht: Tolsteegsingel

23 juni 2019


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtTolsteegsingel e.o.Singel.


Menu – 23/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Menu – 23/06: BeginEinde.


Utrecht: Tolsteegsingel

22 juni 2019


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtTolsteegsingel e.o.Singel.


Menu – 22/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Menu – 22/06: BeginEinde.