Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 3 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek: diar­ree, die in de loop van de dag min­der wordt. We moe­ten een ver­slag op­stel­len voor de geld­schie­ters en de spon­sors. Daar wer­ken we van­daag aan en we dis­cus­siëren over po­li­tiek, het­geen in Is­raël bij­na on­ver­mij­de­lijk is.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 3 augustus 1994

Dag 39 / 72: Jeruzalem.
Op 7.00 uur. [Douche.] Ik gebruik Norit, van Ka­ri­ma, te­gen de diar­ree en pil­len te­gen griep. Zij drong aan. Ik heb geen griep, maar na het ge­bruik van die pil­len ver­slech­ter­de mijn toe­stand snel. De diar­ree gaat ech­ter over.
Wer­ken in de bi­blio­theek van 9.00 tot 18.00 uur, met één uur pauze.

Verslag

Na 22.00 uur aan ons ge­za­men­lij­ke ver­slag wer­ken. Ieder stel­de een stuk­je op. Ik wil­de het for­meel hou­den, Kim en Iris wil­len voor­al de ple­zie­ri­ge kan­ten van de reis be­na­druk­ken. Het wordt een com­bi­na­tie. (Op 1 ok­to­ber door Hen­na uit­ge­werkt.)

Politiek

Een vruchteloze discussie met de groep. Ze ver­wij­ten me van al­les. Ge­deel­te­lijk heb­ben ze ge­lijk, want ik weet niet zo­veel van de regio en de pro­ble­men, maar ik wei­ger daar­om ook om me vier­kant ach­ter de Pa­les­tij­nen op te stel­len en de Is­raëliërs / Is­raël te ver­oor­de­len als een mis­da­di­ge staat. Het is een recht­staat en de eni­ge de­mo­cra­tie in de re­gio.
Zij hier spre­ken over vrede met hun bu­ren*1, moe­ten wij uit het wes­ten dan haat ko­men zaai­en?
Karima neemt het (la­ter) voor me op.
Vooral Kim is boos op me. Iris daar­en­te­gen niet.
Bed circa 23.30 uur.


Menu – 03/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Vredesverdrag met Jordanië: op 26 ok­to­ber 1994 werd er tus­sen Is­raël en Jor­da­nië een vre­des­ver­drag ge­slo­ten. Eer­der al, in 1979, slo­ten Egyp­te en Is­raël een vre­des­ver­drag.
Turkije erkende de staat Is­raël al in 1949 en de bi­la­te­ra­le be­trek­kin­gen tus­sen bei­de lan­den lij­den te­gen­woor­dig (2019) al­leen maar on­der de is­la­mi­ti­sche as­pi­ra­ties van de dic­ta­tor van An­ka­ra: Recep Tay­yip Er­doğan.
Wikipedia: Israel–Jordan peace treaty.
Wikipedia: Egypt–Israel Peace Treaty.
Wikipedia: Israel–Turkey relations.

Retour noot 1.


Menu – 03/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi Library.


Menu – 03/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 03/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.