Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 juli 1994. Ik slaap deze nacht na­tuur­lijk weer bui­ten, op een bed dat op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment staat. We werken ook op deze dag van vroeg tot laat in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 27 juli 1994

Dag 32 / 72: Jeruzalem.
Bewolkt, frisser dan voor­gaan­de nach­ten. ’s Nachts een kat­ten­con­cert. Iede­re nacht is er een kat­ten­con­cert, maar nu is het vlak­bij. Som­mi­ge kat­ten heb­ben een in­di­vi­du­ele zang­par­tij, an­de­re heb­ben een ge­meen­schap­pe­lij­ke par­ti­tuur.
Wakker 6.00 uur.
Op 6.45 uur. Dagboek bijwerken van gisteren.

Kletskousen

Werken in de bibliotheek. Ik ga bij de klets­kou­sen Iris en Kim weg. Ik ga in de hal zit­ten, bij de ven­ster­bank. Ven­ster­bank en stoel zijn even hoog. Dat is erg on­ge­mak­ke­lijk, maar al­les is be­ter dan die con­stan­te woor­den­stroom.

De laatste werkende airco

Als ik even de niet goed zit­ten­de stek­ker van de air­co aan­raak be­gint hij te tril­len. Als ik hem voor de twee­de keer aan­raak kan ik het ge­tril niet meer stop­pen. Er komt plot­se­ling rook uit. Snel scha­kel ik al­le elek­tri­ci­teit uit. Dit is de laat­ste air­co die uit­viel. Eer­der vie­len er al drie uit. De tem­pe­ra­tuur loopt, door het gla­zen dak, snel op.
Larry bespreekt gezamenlijk het werk van Iris en Kim. Dat be­te­kent dus: twee uur lang staan.

Aardappelsoep

Thuis rond 18.30 uur. Kletsen met Pater X. We eten zijn heerlijke (Roe­meen­se) aard­ap­pel­soep. (Op woens­dag en vrij­dag eet hij geen vlees.) Hij is een Roe­meen­se or­tho­doxe pries­ter / leek in de kerk van de Hei­li­ge Maagd Ma­ria in Get­se­ma­ne.
We blijven tot circa 23.30 uur buiten zit­ten.
Ik lees in de Arabische krant, die ik ver­le­den week kocht.
Bed circa 00.00 uur. Het is bewolkt en fris­ser dan gis­te­ren­avond.

Andere werktijden?

Vandaag stelde ik Larry voor om mij toe te staan om ’s avonds lan­ger door te wer­ken en een lan­ge­re mid­dag­pau­ze te heb­ben. Bij­voor­beeld drie uur in plaats van één uur. Hij zou er­over na­den­ken.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemOrthodoxe kerk.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradGetsemaneOrthodoxe kerk.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) – Orthodoxe kerk.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.