Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 26 juli 1994. We werken van­daag niet in de bi­blio­heek, maar Ka­ri­ma en ik be­zoe­ken een Joods fa­mi­lie­lid van haar, Ruth, die in Tel Aviv woont. Dit wordt een leu­ke en af­wis­se­len­de dag.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na en van­daag ook Ruth en Maya zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 26 juli 1994

Dag 31 / 72: Jeruzalem – Tel Aviv – Jeruzalem.
Opstaan: 7.00 uur.

Misverstand

Om 9.00 uur met Karima en Hen­na naar het bus­sta­tion lo­pen. Ik krijg een ze­ke­re ma­te van on­enig­heid met Hen­na om­dat ik over een man, waar­mee we gis­te­ren spra­ken, zeg dat hij op een gang­ster lijkt. Hen­na ver­wijt me dat ik een be­perk­te blik op de we­reld heb door zo maar iemand een gang­ster te noe­men. (Dat had ik niet ge­daan.) Ik zeg haar dat het om­schrij­ven van ge­beur­te­nis­sen of er­va­rin­gen aan an­de­ren die niet op de hoog­te zijn, al­tijd met ver­ge­lij­kin­gen gaat.
Ze zwijgt.

Ruth in Tel Aviv

Met de bus gaan we naar Tel Aviv. Hen­na gaat met een an­de­re bus. In on­ze bus zit­ten een stel sexy mei­den met jon­gens ach­ter hen te pra­ten. Ze zit­ten op de leu­ning, zo­dat ik kan ge­nie­ten van hun schoon­heid.
In Tel Aviv haalt Ruth ons bij de Car­mel markt op.
We gaan naar Ruth thuis: een een­vou­di­ge klei­ne flat. La­ter wan­de­len door het ou­de cen­trum van Tel Aviv over een kunst- / kitsch­markt. We eten in een Je­me­ni­tisch-Joods res­tau­rant. Ka­ri­ma en ik be­ta­len dat.

Politiek

We krijgen een lange mono­loog over de Is­raëli­sche po­li­tiek. Zij is te­gen de be­zet­ting van de West-Bank om­dat dat be­zet­ting per de­fi­ni­tie rechts­on­ge­lijk­heid met zich mee­brengt.
Gisteren is er een vredes­ver­drag met Jor­da­nië ge­te­kend.

Strand

We wandelen langs het mooie strand waar tal­lo­ze mooie mei­den en jon­gens rond­lo­pen.
Met een bus­je te­rug naar Ruth thuis. Daar geven we uit­leg over de is­lam. Daar wil ze meer van we­ten, want ze gaat rei­zen naar Is­raël be­ge­lei­den. (Ze is reis­leid­ster.)

Vrienden

Een vriend komt op bezoek, die schat Ka­ri­ma op 35 jaar oud. Die man is boer. Hij heeft Pa­les­tij­nen in dienst voor 60 S. per dag. (8 uur per dag), maar ook een Thai. Hij heeft een Pa­les­tijn die in Koe­weit rijk was, maar nu niets meer heeft.
Circa 19.30 gaan we bij haar weg, naar haar vrien­din Maya, die heel ma­ger is. Zij is zan­ge­res en per­cus­sio­nis­te van een ‘wereldmuziekgroep’ Calabash.
Zij is kaal­ge­scho­ren. Dienst­wei­ge­raar, maar voor­al heel vrien­de­lijk.

Jaffa en eten

We bekijken wat links en rechts in Tel Aviv en Jaf­fa, waar al­les voor yup­pies in­ge­richt is.
We lopen langs de ha­ven­kade, langs het strand en gaan bij een Ara­bier, die He­breeuws spreekt, eten en waar Ruth be­taalt.
Zij brengt ons naar het bus­sta­tion.

Rijksdaalder

Thuis rond 00.15 uur, na een stuk­je lo­pen. Een heer­lij­ke en suc­ces­vol­le dag.
Ruth vertelde over Nederland. Toen ze in Ne­der­land was moest ze een for­mu­lier in­vul­len en kwam daar­op de af­kor­ting Geh. / Ongeh.*1 te­gen en wist niet wat ze moest in­vul­len. Ze zei dat, waar­op de amb­te­naar had ge­zegd: “Als u het niet weet dan weet ik het ook niet.”
Ook wist ze niet wat een rijks­daal­der was.


Menu – 26/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Burgelijke staat: Geh. / Ongeh. = Burgelijke staat: Gehuwd / Ongehuwd.

Retour noot 1.


Menu – 26/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTel AvivCarmel MarktJaffa.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradRijks­daal­der.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 26/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.