Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 22 juli 1994. Overdag doen we (Ka­ri­ma, Hen­na, Kim, Iris en ik) weer ons, in de­ze zo­mer­va­kan­tie ge­brui­ke­lij­ke, vrij­wil­li­gers­werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. ’s Avonds be­zoe­ken we Z. D. en zijn Ne­der­land­se vrouw in hun huis in aan­bouw op het Pa­les­tijn­se plat­te­land.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 22 juli 1994

Dag 27 / 72: Jeruzalem.
Opstaan om 7.15 uur.
Douche
Werken 9.00 tot 16.50 uur. Pauze 14.00 tot 15.00 uur: falafel eten bij Michael in de St. Marks Street. (Vlak­bij ons huis.)
17.00 uur thuis.
Douche.
Beetje eten.
Naar het postkantoor in de Sa­lah al-Din-straat.
Ik had onenigheid met Kari­ma, he­den­och­tend. Vol­gens mij werkt ze niet con­sciën­ti­eus ge­noeg aan ons pro­ject.

Uitnodiging?

Vanavond gaan we naar Z. D., die nabij Ram­al­lah in een dorp­je woont. Hij regelde ons huis.
Iris en Kim zeiden ver­le­den week dat we er zou­den eten, maar he­den­och­tend ont­ken­den ze dat en zei­den dat dat he­le­maal niet ze­ker was. Mis­schien al­leen maar wat drin­ken.
Vanmiddag was de familie op be­zoek in de bi­blio­theek, sa­men met een vriend, A. en diens vrouw.
Iris zei toen tegen de vrouw van Z. (I.) dat ik ve­ge­ta­riër ben, maar dat de rest al­les eet. Ik vond dat een vrij­pos­ti­ge op­mer­king, maar zweeg. Toen ieder­een weg was wees ik haar daar­op. Ze schrok zich dood en zei dat zich dat he­le­maal niet ge­re­a­li­seerd had. On­be­wust had ze zich­zelf voor het eten uit­ge­no­digd. Niet­te­min vond ze dat we niets mee hoef­den te ne­men. Die fles wijn, ver­le­den week, toen hij ons huis ge­re­geld had, vond zij al ge­noeg. Even zoch­ten we naar bloe­men, maar dat werd door hen al snel op­ge­ge­ven. (Als een volg­zaam schaap voeg­de ik me, maar ik voel­de me daar bij Z. D. wel schul­dig: met le­ge han­den op be­zoek ko­men!*1)

Naar Ramallah

Voor 2,5 S. met de taxi naar Ramallah.
Wachten van circa 18.45 tot 19.00 uur op Z. D. Hij brengt ons naar zijn huis in aan­bouw. Het ligt in een ruw, maar mooi ge­bied. Het is er erg stil. Het huis­vuil zwerft er rond. (Een Mid­den-Oos­ters pro­bleem.) Zij be­ta­len voor het op­halen, maar het wordt niet op­ge­haald.
We krijgen heerlijk te eten en te drin­ken. A. J. en zijn vrouw ko­men even op be­zoek en la­ter ook de zwa­ger van Z. D. en zijn vrouw. Af en toe wordt er over po­li­tiek ge­spro­ken. De zwa­ger zat ver­schil­len­de ma­len in de ge­van­ge­nis. Hij spreekt als­of hij een ver­kla­ring af­legt. Hij no­digt ons uit om op zijn po­li­tiek bu­reau te ko­men.
Een taxi brengt ons terug voor 4 S. per per­soon. Thuis te­gen 23.00 uur.
Nog wat klet­sen.


Menu – 22/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Rond 26-10-94 gaven we Z.D. als­nog een ca­deau­tje. (Cir­ca f. 5,50 per per­soon.)

Retour noot 1.


Menu – 22/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemRamallah.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLaw­ren­ce Con­radRam­al­lah.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 22/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 22/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.