Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 17 juli 1994. Natuurlijk wer­ken we (Ka­ri­ma, Kim, Iris en ik) ook de­ze dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Dat (vrij­wil­li­gers-) werk gaat im­mers vier we­ken lang, ze­ven da­gen per week, door. Ver­der ver­meld ik wat over wis­se­was­jes die je zo hebt als je met z’n vie­ren maar een be­perk­te ruim­te hebt. Wei­nig ruim­te waar je werkt, wei­nig ruim­te waar je woont. Ik slaap ook deze nacht bui­ten (net zo­als vrij­wel al­le ko­men­de nach­ten, dat we dit huis hu­ren), op een bed dat op de bin­nen­plaats staat.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 17 juli 1994

Dag 22 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 6.30 uur. Weer: bewolkt en fris.
Douche.

Geld

Om 8.30 uur: Karima en ik gaan naar het post­kan­toor. Ik haal 500 S. af en geef daar­van 430 aan Ka­ri­ma. (70 S. die ze nog moest te­rug­be­ta­len, hou ik in. In Ne­der­land zal ze het be­drag aan mij te­rug­be­ta­len.)
Voor het wisselen van travel­ler­che­ques moet ze twee keer com­mis­sie be­ta­len: één keer voor het wis­se­len van de che­que en één keer voor het wis­se­len van het be­drag in Gul­dens naar Sje­kel. Voor f. 100 krijg ze maar S. 145 ter­wijl dat S. 160 zou moe­ten zijn.
In de bibliotheek werken van 9.00 uur tot 18.00 uur, met uit­zon­de­ring van drie kwar­tier wan­de­len over het plein voor de Klaag­muur, waar rouw is voor de ver­woes­ting van de tem­pel in 70 voor Chr.! Het is er druk, maar niet zo druk als men mij schil­der­de.

Twee engelen

Na het werk gaan Karima en ik wan­de­len (tus­sen 19.00 en 20.15 uur) in de Ar­meen­se wijk en in het Jood­se kwar­tier en over een deel van de stads­mu­ren.
Zij is bang en kijkt voort­du­rend naar de grond, ze wil voor­al la­ten zien dat ze bang is. (?!) Ze is niet al­leen bang voor Jood­se ex­tre­mis­ten (ze is een mos­li­ma met een hoofd­doek) maar ook voor de twee en­ge­len die op haar schou­ders zit­ten. Rechts no­teert haar goe­de da­den, links haar slech­te da­den. Slecht is dat ze als ge­huw­de vrouw met mij over straat loopt, een ‘vreem­de’ man. (Is­lam, de gods­dienst van de be­per­kin­gen: ver­stik­kend.)

Gratis snoepen!

Karima en ik klaagden over de twee meis­jes (Iris en Kim) die zon­der zich in te hou­den on­ze he­le voor­raad no­ten en koek­jes op­aten. We had­den één keer wat aan­ge­bo­den, maar daar­na hield hun snoep­lust niet meer op. We had­den zelf niets meer over.
Ik zei er wat van tegen Iris. (Ka­ri­ma wil­de dat niet). Iris wil­de ner­gens van we­ten. Als we niet wil­den dat ze het op­aten, moes­ten we het maar ach­ter slot en gren­del zet­ten! (Als je van haar iets eet krijg je on­mid­del­lijk de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.) Kim, daar­en­te­gen, vond ons pro­test re­de­lijk, maar dacht dat al­le spul­len van Ka­ri­ma al­leen wa­ren.
“Nog geen reden om al­les op te eten.”
Ook daar was ze het mee eens. Kim is al­les­zins re­de­lij­ker dan Iris.

Dure telefoontjes

Ik belde met Pa en Ma. Ma aan de be­te­ren­de hand, maar ver­der weet ik het niet meer wat ze zei­den. Ik let­te voort­du­rend op de tel­ler, want ik had nog maar 18 tik­ken over.


Menu – 17/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 17/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 17/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.