Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 11 juli 1994. Ik ben nu met drie vrou­wen in Je­ru­za­lem, Is­raël, namelijk: Kim, Iris en Ka­ri­ma. Er zijn pro­ble­men voor ons bij het vin­den van ge­schik­te woon­ruim­te, voor de maand die we hier vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek wil­len gaan doen. Het con­flict, dat vrij­dag jl. tus­sen Iris en Kim ener­zijds en mij an­der­zijds ont­stond, ver­diept zich van­daag. Ko­men­de nacht slaap ik weer, zo­als in Am­man, Jor­da­nië, ver­le­den week, op het dak van een ho­tel.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 11 juli 1994

Dag 16 / 72: Jeruzalem.
Opstaan rond 6.00 uur. Dagboek bijwerken.
Ontbijten met Iris en Kim. Zij gaan naar een mu­se­um. Ka­ri­ma en ik gaan naar het post­kan­toor. Ik bel naar huis. Ge­luk­kig is Ma­ma aan de be­te­ren­de hand.

Welke bouwactiviteiten?

Samen met Karima zoek ik een hotel voor mij, maar ka­mers goed­koper dan 60 US$ per nacht zijn niet te vin­den. (60 US$: een­per­soons­ka­mer.) Wel is er de jeugd­her­berg Cairo met een een­per­soons­ka­mer met vier bed­den voor 60 S. (15 S. per bed.)
We gaan terug naar het ap­par­te­ment van me­vrouw Kha­li­di. Daar wach­ten Kim en Iris op ons. Zij ver­wach­ten een te­le­foon­tje van Z. D. Hij zou voor de da­mes wat met het Daar at-Tifl (Het Kin­der­te­huis) pro­be­ren te re­ge­len, maar rond 15.00 uur is er nog niets rond. Ik slaap wat, want dat ge­doe met het Daar at-Tifl gaat mij niets aan, daar is toch geen plaats voor mij, want het is een meis­jes­in­ter­naat.
Ik geloof dat het tehuis hen niet meer wil heb­ben. Ze wa­ren er ver­le­den jaar, twee maan­den lang, maar nu zou er ver­bouwd wor­den. Zij gin­gen kij­ken, maar za­gen er geen ac­ti­vi­tei­ten, of te­ke­nen van ver­bou­wing. Zelf ge­lo­ven ze dat ze daar ge­liefd zijn, daar, maar ik heb zo mijn twij­fels.
Iris huilt bijna. Zij wil: “Een leu­ke va­kan­tie heb­ben” en dat dreigt nu in het wa­ter te val­len, want niet al­leen voor de bi­blio­theek kwam ze, maar ook voor haar­zelf.
Bij mevrouw Khalidi doet ze haar be­klag en wil haar on­der druk zet­ten. Ze is in pa­niek.

Tweede conflict

Uiteindelijk besluiten ze dan maar om naar het Cairo-hos­tel te gaan. Ik re­ser­veer te­le­fo­nisch de ka­mer, met bal­kon, in de ver­on­der­stel­ling dat de drie in een bed en ik op het bal­kon kan sla­pen. Kim wil dat niet. Ze wil me niet in de ka­mer en ook niet op het bal­kon heb­ben.
“Ga maar op het dak liggen.”
“Dan kan ik ook op het dak van het Ha­shi­mi (in de Khan az-Zait) gaan lig­gen.”, zeg ik, maar daar ma­ken ze ook weer be­zwaar te­gen.
Ik word boos en zeg met stem­ver­hef­fing dat ik zelf wel kan en mag be­pa­len waar ik wil sla­pen. Het Ha­shi­mi hos­tel is slechts 500 me­ter van de bi­blio­theek en het Cairo meer dan 2 km. De prijs is het­zelf­de, na­me­lijk 10 S. Hoe­wel ik boos ben en hard praat, tril ik bijna niet en blijf heel kalm.
Later bepraten Iris en Kim de mo­ge­lijk­heid om bij een Pa­les­tijn­se vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie te gaan wer­ken, omdat ze daar gra­tis over­nach­ting krij­gen. Ze zul­len dan hun fi­nan­ciële bij­dra­ge van de uni­ver­si­teit aan ons af­staan. (f. 970,00)
Even later bied ik mijn ex­cu­ses aan voor mijn woe­de-uit­bars­ting. (Me­vrouw Kha­li­di was er niet bij. Ze merkte van dit al­les niets.)

Cairo Hostel

Tegen 19.00 uur zijn we in het Cairo hostel. Karima, Kim en Iris ne­men de ka­mer en ik ga voor 10 S. op het dak lig­gen.
Met z’n vieren gaan we een beetje wan­de­len en rond 22.00 uur naar bed.
Het is koud op het dak, te koud om zon­der de­ken te sla­pen, maar te warm on­der die dik­ke de­ken. Ik blijf er toch on­der lig­gen.


Menu – 11/07: BeginEinde.


Google Maps
Jeruzalem.


Wikipedia
Jeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 11/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 11/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.