Orient Express: Damascus

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 4 juli 1994. We (Iris, Kim en ik) trekken van­daag er­op­uit met een pro­fes­sor van de Uni­ver­si­teit van Da­mas­cus. We gaan naar haar fa­cul­teit, eten sa­men in een duur res­tau­rant en be­zoe­ken haar fa­mi­lie in een ‘ten­ten­kamp’: een apo­the­ker en een tand­arts. Bij een apo­the­ker ho­ren we hoe een abor­tus snel kan wor­den ge­pleegd, de tand­arts kijkt naar voet­bal op de Tv ter­wijl hij een pa­tiënt be­han­delt. In het huis van de zus­ter van de pro­fes­sor spre­ken we met haar mooie nicht, die in ver­wach­ting is.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Maandag, 4 juli 1994

Dag 9 / 72: Damascus.
Ik slaap ’s nachts slecht van­we­ge de ve­le kop­pen thee en de ster­ke kof­fie die ik dronk. Boven­dien ben ik on­ge­rust over mo­ge­lij­ke con­se­quen­ties na­dat Iris in het bij­zijn van Sy­riërs ons reis­doel, Je­ru­za­lem, heeft ge­noemd. Pas na zelf­be­vre­di­ging kan ik goed sla­pen. Dat is na 02.30 uur.
Opstaan: 7.00 uur. Douchen.
Winkel: brood en mineraal­water. Kaas kan ik ner­gens vin­den.
Tegen 8.30 uur gaan we de stad in. De boek­han­dels zijn ge­slo­ten.
Naar de ijswinkel nabij het Shaam Ho­tel. (Foen­doeq Shaam = Ho­tel Shaam = Ho­tel Sy­rië.) Ik drink kof­fie en eet een piz­zaa­tje.
We hebben sinds het begin van de­ze reis een ‘pot’ en we dra­gen ieder 150 SL. bij.

Universiteit van Damascus

Rond 10.00 uur staan we voor de deur van de Am­bas­sa­de, waar Iris een af­spraak heeft met pro­fes­sor KQ. van de Uni­ver­si­teit van Da­mas­cus, die ze een week voor we ver­trok­ken in Am­ster­dam op een Ot­to­maans Con­gres ont­moet­te, waar Iris hielp in de be­die­ning.
Zij, de professor, neemt ons mee naar de uni­ver­si­teit, waar ik nau­we­lijks kan ver­staan wat er ge­zegd wordt. Zij, de pro­fes­sor, spreekt frank en vrij met ons over ons reis­doel, maar noemt de Kha­li­diy­ya-bi­blio­theek een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek. (Wat cor­rect is.) Nie­mand fronst de wenk­brau­wen.
Als ze zich tot ons richt kan ik het Ara­bisch wel ver­staan, naar als ze on­der­ling pra­ten kan ik het niet vol­gen. Terug­spre­ken kan ik niet, twee jaar ge­le­den wel, maar ik word nu psy­cho­lo­gisch ge­remd door Kim en Iris, die wel uit hun woor­den kun­nen ko­men. Ik voel me soms wan­ho­pig, maar niet vol­ko­men, want ik weet ze­ker en ik ben er­van over­tuigd dat ik dat Amiyya / Lah­na = dia­lect kan le­ren als ik daar maar lang ge­noeg blijf.
Na een poosje gaan we in de uni­ver­si­teit naar een an­de­re af­de­ling. Daar, waar men de mo­der­ne ge­schie­de­nis her­schrijft. De di­rec­teur spreekt En­gels met ons, want hij wil niet dat de stu­dent, die er bij zit, ons kan ver­staan. Even la­ter gaan we naar de re­dac­tie van het tijd­schrift van de her­schre­ven Ara­bi­sche ge­schie­de­nis. Een ge­schie­de­nis zon­der ko­lo­ni­a­le in­vloed.

Restaurant

We eten daarna, op haar kosten, in de soek bij res­tau­rant Abu al-Izz, vlak bij de Omaj­ja­den­mos­kee, met uit­zicht op die mos­kee (en om 14.00 uur live­mu­ziek), vlak­bij de bi­blio­theek. (Die we gis­te­ren ook be­zoch­ten en waar de broer van Salah al-Din (Sa­la­din) be­gra­ven is.)
Op de tweede verdieping krij­gen we een over­da­di­ge maal­tijd aan­ge­bo­den, voor­al de yog­hurt / kar­ne­melk is heer­lijk.
De pro­fes­sor betaalt cir­ca 1.000 SL. Het was een heer­lij­ke maal­tijd.
Met het vorderen van de tijd kwa­men er steeds meer men­sen en meis­jes met hoofd­doe­ken.

Apotheek

Daarna brengen we enige tijd door bij de pro­fes­sor thuis, tot circa 15.30 uur. We drin­ken kof­fie en ver­tel­len. Ze woont al­leen. Ze ver­telt aan één stuk door, non-stop. (Wat een lij­dens­weg voor Iris zal dat zijn ge­weest. Nu moest ze ‘zwij­gen’, an­ders spreekt zij aan één stuk door.)
Samen gaan we naar de Mu­khay­ma = ten­ten­kamp. Het ‘ten­ten­kamp’ be­staat in­mid­dels uit be­ton­nen flats. In de Mu­khay­ma wonen de (na­za­ten van de) Pa­les­tij­nen die uit Is­raël vlucht­ten, in 1948.
Zij gaat bij een neef op be­zoek die een Say­da­liy­ya = apo­theek, heeft. Het is een dra­ma om die te vin­den. Ie­de­re straat heeft mins­tens twee apo­the­ken! Als we er zijn krij­gen we fris te drin­ken.
Er komen twee vrouwen gie­che­lend bin­nen. We krij­gen uit­leg wat ze wil­len. Een van hen is in ver­wach­ting, voor de vier­de keer. Drie keer eer­der kwam ze voor een abor­tus­spuit, nu komt ze voor een spuit om de baby te be­hou­den. Ze krijgt die spuit. (Ge­ge­ven door een man. Ach­ter een scherm, dat wel.)

Tandarts

Dan gaan we naar haar tand­arts. Die heeft een pa­tiënt. Hij heeft de Tv aan staan met voet­bal erop.
“Kom maar binnen.”, zegt hij, maar wij wach­ten tot­dat hij klaar is en gaan dan naar binnen.
In de Verenigde Sta­ten wordt voor de We­reld­cup ge­speeld, dus ieder­een kijkt. (Ne­der­land te­gen Ier­land.)
Zijn di­plo­ma’s han­gen aan de muur. Hij stu­deer­de in Joe­go­sla­vië.
Buiten doen kinderen ver­ve­lend te­gen ons en de pro­fes­sor. De pro­fes­sor klaagt. Pa­les­tijn­se kin­de­ren: geen goed voor­beeld voor bui­ten­lan­ders. Ze moe­ten be­ter op­ge­voed wor­den. (Zij is ook een Pa­les­tijn­se.) “Ze zijn van nie­mand. Neem ze maar mee.”, is ken­ne­lijk het ant­woord.

Familiebezoek

We gaan naar haar zuster, we tref­fen daar ook dier doch­ter, die in ver­wach­ting is. Zij ziet er­uit als een ech­te Ara­bi­sche. Ze heeft al twee kin­de­ren, twee zo­nen. Ik vind haar erg aan­trek­ke­lijk.
Iris, Kim en ik kijken naar de gha­lib [uit­spraak: ra­lib] = win­naar Ne­der­land, die op 2-0 staat, maar in de laat­ste mi­nuut een goal te­gen krijgt.
Ik vraag belangstellend naar de ach­ter­grond van de zus­ter van de pro­fes­sor, aan de zus zelf, maar de pro­fes­sor komt tus­sen­bei­de: “Dat ver­tel­de ik je toch al.” Ik was dat al ver­ge­ten, bo­ven­dien vind ik dat je iemand dat be­ter per­soon­lijk naar zo­iets kunt vra­gen.
Die zus is erg vrien­de­lijk, ze gaf ons ijs. Zij woont in een mooi, com­for­ta­bel huis en heeft een aan­trek­ke­lij­ke doch­ter.

Naar het hotel

De professor brengt ons terug naar het cen­trum en wijst ons on­der­weg het on­der­ko­men van de pre­si­dent, die dus niet in dat vre­se­lijke ‘kas­teel’, daar op die ka­le berg, woont. (Wel werkt.)
We zullen enkele tijd­schrif­ten mee naar Is­raël ne­men voor ie­mand in Tel Aviv, an­ders moet ze die via Lon­den ver­stu­ren.
Hotel tegen 21.30 uur. Dag­boek bij­wer­ken.
Volgens de professor was het min­der warm dan gis­te­ren. Ik merk­te geen ver­schil: het was smoor­heet.


Menu – 04/07: BeginEinde.


Google Maps
Damascusal-Rabie-Hotel.


Wikipedia
DamascusPresidentieel paleis (Engels).


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 04/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 04/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.