Orient Express II: Cappadocia

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 juni 1994. Samen met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim ben ik in Cap­pa­docia / Göre­me in Tur­kije en van­daag wil­len we ver­der rei­zen in de rich­ting van Syrië, maar we zijn te laat bij het bus­sta­tion. We blij­ven dus nog een dag lan­ger in Cap­pa­docia. We be­zoe­ken een open­lucht­mu­seum, waar ik voor­na­me­lijk ge­niet van de open­lucht, het land­schap en van wie zich daar­in be­vindt. Iris en Kim be­zoeken grot­ten. We voet­bal­len met de kin­de­ren van de cam­ping­baas. ’s Avonds gaan we uit eten.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 30 juni 1994

Dag 5 / 72: Göreme / Cappadocia.
De overnachting blijkt aan­mer­ke­lijk duur­der dan ge­dacht, niet f. 4,80 maar f. 12,00.
Op 9.00 uur. Douche.
De campingbaas brengt ons in zijn auto naar het toe­ris­ten­cen­trum en daar wil­len we een bus naar An­takya boe­ken, maar dat kan niet. Al­leen ’s ochtends om 8.15 gaat er een bus naar Ada­na. We la­ten na­vra­gen of we de vol­gen­de nacht weer op de cam­ping kun­nen en dat kan. De cam­ping­baas komt on­ze spul­len di­rect op­ha­len.
We betalen 570.000 TL. voor de bus voor drie per­so­nen naar Ada­na: f. 34,20.
Ik haal op het post­kan­toor 2.300.000 TL. af en leen daar­van de helft aan Kim. (Zij be­taalt op 2/7 in Da­mas­cus te­rug.)
Met z’n drieën gaan we naar het open­lucht­mu­se­um waar de stu­den­ten­en­tree 50.000 TL. is. Kim en ik blij­ven on­der de eer­ste boom in de scha­duw zit­ten en eten brood, kaas en to­maat. La­ter gaat zij, net als Iris, ook de zand­steen­grot­ten / hol­tes / ho­len be­kij­ken. Ik blijf on­der de boom ge­nie­ten van de stil­te en de vrou­we­lij­ke toe­ris­ten en hun stem­men en wat auto­ge­ronk. Via het dorp­je gaan we terug.
Ik wil een pet ko­pen, maar vind 50.000 TL. te duur. De ver­ko­per wordt boos. Be­grij­pe­lijk, maar het klinkt al­le­maal zo veel: 50.000 voor een pet. (f. 3,00)
Terug op de camping drin­ken we kof­fie. Ik ga in een wei met ver­dord gras, onder een abri­ko­zen­boom zon­nen; af en toe valt er een abri­koos naar be­ne­den. Dit zou een pa­ra­dijs zijn voor Iris: zij eet niets sub­stan­ti­eels, al­leen fruit en zoet­waren.
Ik loop in de om­ge­ving en ont­dek een mooie plaats waar de wit­te kalk­rot­sen in de loop der eeuwen door (re­gen-) wa­ter­stro­men zijn uit­ge­sle­ten. Een gril­lig pa­troon, nog ver­sterkt door de schoon­heid van het land­schap. Al­les wordt ech­ter uren­lang ver­stoord door het gie­rend ge­ronk van een als­maar rond­cir­ke­lend vlieg­tuig. Zon­der dat zou het mag­ni­fiek zijn.
Eerst probeer ik de meis­jes te in­te­res­se­ren voor mijn ont­dek­king, pas na een twee­de po­ging gaan ze mee. Ze zijn, net zo­als ik, erg on­der de in­druk van wat er te zien is. Ahmet liep ook mee en on­der­weg spe­len we met hem. Hij is 12 jaar en ener­giek, maar hij kan niet te­gen zijn ver­lies, zo­als la­ter blijkt als we met hem voet­bal­len.
Kim, de vader en het jongere broer­tje Bashir vor­men een sterk en goed team. Iris en ik staan vaak te kij­ken als Ahmet zijn ei­gen ac­ties uit­voert zon­der sa­men­spel. Hij speelt voor zich­zelf.
Tegen 21.00 uur gaan Iris, Kim en ik het dorp in. We eten voor 105.000 TL. to­taal een uit­ste­kend maal*1. Iris doet na­tuur­lijk niet mee. Zij leeft im­mers op zoet en fruit.
Om 00.00 uur zijn we te­rug op de cam­ping en gaan naar bed.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Het staat niet in mijn dagboek, maar ik kan me her­in­ne­ren dat ik op een ter­ras er­gens mid­den in Tur­kije een war­me maal­tijd at en daar­bij een flink glas koel Turks bier dronk van het merk Efes.

Retour noot 1.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Google Maps
Göreme / CappadociëFoto: Cappadocia.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWikipedia: Efes.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/06: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.