12 juli 1992

1992 – 2017: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Orient Express

Mijn eer­ste reis naar het Mid­den-Oos­ten

Dagboek 1992

(Dag 7470) Ik woon in Lei­den. – Van­avond ver­trek ik voor een va­kan­tie­reis naar Sy­rië. Ik stap in Am­ster­dam op de trein.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 12 juli 1992.
Begin van een (lan­ge) va­kan­tie.
Op 9.30 uur. Enigs­zins ze­nuw­ach­tig.
Ik maak de laat­ste spul­len reis­klaar. We­gens ze­nu­wen heb ik een beet­je last van diar­ree.
Het is nu 14.30 uur. Ik moet de tijd do­den tot cir­ca 18.00 uur.
Ik was van plan ge­weest de­ze drie voor­laat­ste va­kan­tie­dagen thuis te ko­ken. Dat deed ik twee keer, maar voor van­daag heb ik daar geen zin in en gooi­de de groen­te weg. Ik eet brood.
Weer: van­mor­gen on­weer. Nu, tussen de bui­en door, zon.
Ik hoop dat ik tij­dens de­ze va­kan­tie krijg wat ik wil: gro­te­re ken­nis van het ‘ge­spro­ken’ MSA. [Mo­dern Stan­daard Ara­bisch.] Ook hoop leuke / mooie men­sen te ont­moe­ten

Om de tijd te ver­drij­ven kijk ik naar een speel­film ‘1001 nacht’ (er is nau­we­lijks Ara­bische sfeer) uit 1942 waar de su­per­se­xy Sabu in mee­speelt.
Brood eten.
Pa en Ma bel­len.
Nu circa 17.15 uur. Over drie kwar­tier ga ik met de bus naar het sta­tion.
Trein­reis­plan: Am­ster­dam CS. We­nen, Bu­da­pest, een ver­blijf van en­ke­le da­gen.
Dan Bel­gra­do, So­fia, Is­tan­bul, weer een ver­blijf van en­ke­le da­gen.
Dan in en­ke­le da­gen door Tur­kije en cir­ca 29 juli bij de Bab al-Ha­wa (bij Alep­po) in Sy­rië. Een week­je of vier in Sy­rië en te­rug via … (Grie­ken­land, Ita­lië of Bul­ga­rije, Ser­vië, Hon­ga­rije enz. Een en an­der af­han­ke­lijk van de ont­wik­ke­lin­gen in Joe­go­sla­vië.) [Bur­ger­oor­log, daar.]
Bij vertrek: f. 115,00 [en] 300 US$ con­tant. Veer­tien Tra­vel­ler­che­ques van 50 US$. 2.000 Turk­se Li­ra en 17 Bul­gaar­se Lev (van NvB. ge­kre­gen) en vier Gi­ro­be­taal­kaar­ten.
Mee­ge­no­men geld­waar­de in gul­dens: f. 1.866 plus vier Gi­ro­be­taal­kaar­ten, plus 17 Bul­gaar­se Lev.
Treinreis (tot Istanbul) kost: f. 523,90.

Vakantie 92: Tur­kije en Sy­rië.
Voor het ver­trek heb ik lich­te diar­ree, mis­schien door de ze­nu­wen.
Ik neem de trein. En­kel Am­ster­dam: f. 7,50. In de trein be­gint een Ame­ri­kaan een ge­sprek met me, maar door het la­waai in de­ze (por­taal) trein­hal en zijn on­ver­staan­baar ge­brab­bel kan ik niet veel ver­staan.
Amsterdam rond 19.00 uur. Zwij­gend wach­ten op de trein.
Sexy jon­gens en meis­jes be­kij­ken.
De trein komt om 20.30 uur. Di­rect een goe­de plaats.
In mijn coupé komt een leu­ke Duit­se uit Wup­per­tal. Zij wil ro­ken en gaat na Utrecht in een an­de­re (ro­kers-)cou­pé zit­ten.
In Utrecht ko­men M. en haar vriend JM. Zij is heel spon­taan en we heb­ben di­rect goed con­tact. Wij (zij en ik) heb­ben de­zelf­de soort gym­pies en dat is een leu­ke aan­lei­ding om een ge­sprek te be­gin­nen. Zij zijn In­ter­rail-ers en dat blijkt na­de­lig.
Interrail-ers rei­zen voor f. 570,00 dwars door Eu­ro­pa, Tur­kije en Ma­rok­ko, één maand lang. Zij ne­men bij voor­keur lan­ge trein­tra­jec­ten ’s nachts en spa­ren zo ho­tel­kos­ten. Het na­deel be­staat hier­uit: zij wil­len nie­mand in de cou­pé er­bij heb­ben en hou­den de deur dus ge­slo­ten. Zo is de kans om an­de­re men­sen te ont­moe­ten erg klein.
Van de ban­ken kun­nen bed­den wor­den ge­maakt, dus al di­rect na de Duit­se grens gaan we sla­pen.
Redelijk goed sla­pen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex.
Over­zicht 1972-1990.
Chronologisch overzicht Orient Express 1992.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.