25 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6630) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 maart 1990.
Begin Zomertijd.
Ik heb slecht ge­sla­pen. Dat wil zeg­gen: ik heb lang wak­ker ge­le­gen.
Op 11.30 uur Zo­mer­tijd. (Dat zou 10.30 Win­ter­tijd zijn ge­weest.)
Leren van­af 13.20 tot 00.10 uur, met on­der­bre­kin­gen: Aard­rijks­kun­de en Ne­der­lands. To­taal zes uur.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud en veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 maart 1988

Dagboek 1988

(Dag 5898) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Hij heeft sinds eni­ge tijd een baan. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Voor­dat het lan­de­lijk Alarm­num­mer 112 be­stond, was er een ver­ge­lijk­baar num­mer, na­me­lijk 06-11. De bij­be­ho­ren­de te­le­foon­au­to­maat voor de re­gio Zuid-Lim­burg bouw ik. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik ook bui­ten­land­se li­te­ra­tuur le­zen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 maart 1988.
Op 6.20 uur. Douche.
Ontbijt.
Met de dienst­auto (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.]
Telefoon­cen­tra­le Maas­tricht-Cen­trum: Alarm­cen­trale 06-11.
Sint Pie­ters­berg: eten en le­zen in kor­te ver­ha­len van Guy de Mau­pas­sant. [Frans.]
V&D: Maas­tricht. Een sto­ring in de Vox­5100.
Gezinszorg: Maas­tricht. Een sto­ring in de Vox­4100.
Kantoor. Thuis 17.05 uur.
Koken.
Warm eten. Af­was­sen.
Financiën: gis­teren liep het cont­ract van BW. af. Hij kreeg f. 100,00 bru­to meer op zijn mi­ni­mum­loon. Dat kan hem, als as­sis­tent van zijn chef­fin Pe­tra S., niet be­vre­digen, die zelf on­langs vijf­hon­derd gul­den per maand meer kreeg.
“Pe­tra hier en Pe­tra daar, zij is zo aar­dig.” Dat is nu in elk ge­val af­ge­lo­pen. Hij [BW.] voelt zich ge­no­men en te­recht: het is een sla­ven­baan. Hard en veel wer­ken, ook over­werk, dat niet be­taald wordt, maar een even­tu­eel ont­slag brengt ons tot de ar­moe­de­staf als BW. over een half jaar geen uit­ke­ring meer heeft en ook niet krijgt. Ik wil zo­veel mo­ge­lijk spa­ren voor even­tu­eel naar de Uni­ver­si­teit te kun­nen na 1990. Met een arm­las­ti­ge huis­ge­noot wordt me dat on­mo­ge­lijk ge­maakt (om fi­nan­cië­le re­de­nen) en dat heb ik niet voor hem over. Hij, die mij, wan­neer hij ooit zelf­stan­dig gaat wo­nen (hij wil zo spoe­dig mo­ge­lijk hier weg) mij bij een be­zoek be­slist niet ver­der dan het toi­let zal la­ten ko­men. Van het toi­let mag ik ge­bruik ma­ken en meer niet. Dat heeft hij me al ver­schei­de­ne ke­ren la­ten we­ten. Ik zal hem dus niet be­zoe­ken.
Als hij blijft wer­ken word ik er per maand f. 275,00 be­ter van. (Zijn bij­dra­ge.) Na af­trek van de kos­ten voor ener­gie en der­ge­lij­ke heb ik f. 150,00 net­to winst, voor de huur van de ka­mer en het ge­bruik van het be­stek en­zo­voorts.
Wiskunde le­ren.
Nu 23.15 uur.
Weer: circa 6°C. Heel veel re­gen. (Stort­bui­en.) Har­de zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6611) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode. – Op 30 ja­nu­a­ri 1990 bleek dat al­le vroe­ge­re leer­lin­gen van de le­raar En­gels M. bij het twee­de school­on­der­zoek, (SO II) zon­der uit­zon­de­ring een 7 heb­ben ge­kre­gen en de leer­lin­gen van een an­de­re le­raar En­gels, S., zon­der uit­zon­de­ring een 6 kre­gen. Over dit won­der­lijke toe­val klaag­de ik op 31 ja­nu­a­ri bij de school­lei­ding. De ten­ta­men­stof was ge­con­tro­leerd door leraar M. – Van­daag blijkt dat le­raar M. over­span­nen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 maart 1990.
Op 10.15 uur (na het le­zen van de krant in bed.)
Ik heb de hele dag de ga­ra­ge op­ge­ruimd en flink wat plaats ge­maakt!
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [En­gels en Ne­der­lands.]
[Leraar] M. is over­span­nen, dus krij­gen we les van [le­raar] S. Hij weet niets over het voor­val met de pun­ten (zie 31 ja­nu­a­ri jl.) Ik vroeg hem er­naar om­dat M. had ge­zegd dat hij mijn werk door S. zou la­ten na­kijken. Ik heb tot nu toe nog geen of­fi­ci­eel punt voor mijn schrijf­toets.

Index

Index van ter­men:
VWO.

Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6245) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 maart 1989.
Drieënhalf uur Frans ge­leerd en cir­ca an­der­half uur pri­vé-wis­kun­de. [Ge­daan.]
Computer: brie­ven voor BW. ge­maakt.
Nu 23.00 uur.
Ik drink sinds vrij­dag­avond Ver­mout om be­ter te kun­nen sla­pen, na tot ’s avonds laat stu­de­ren.
Weer: af­wis­se­lend be­wolkt. Cir­ca 15°C. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 maart 1988

Dagboek 1988

(Dag 5879) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en voer vandaag voor PTT werk­zaam­he­den uit bij het Ge­meen­schap­pe­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor (GAK) in Maas­tricht. – Voor­dat het lan­de­lijk Alarm­num­mer 112 be­stond, was er een ver­ge­lijk­baar num­mer, na­me­lijk 06-11. De bij­be­ho­ren­de te­le­foon­au­to­maat voor de re­gio Zuid-Lim­burg bouw ik. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. – RMV is een cor­res­pon­den­tie­vriend in Bel­gië, die kun­sti­ge brie­ven stuurt. Ik ant­woord op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 maart 1988.
Op 6.40 uur. Douche.
Ontbijt.
Met de dienst­au­to (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. Recht­streeks naar het GAK in Maas­tricht.
Op kantoor [Zaak-Fran­çois de Veye­straat] van 14.00 tot 15.10 uur.
Telefooncen­tra­le Maas­tricht Cen­trum: Alarm­cen­tra­le 06-11 tot 16.00 uur.
Thuis 16.20 uur.
Koken.
Warm eten.
Krant lezen.
Een brief (zon­der dup­li­caat) naar RMV. Bij hem kan ik vrij spe­len. (Spon­taan op ge­aqua­rel­leerd pa­pier.)
Geschiedenis le­ren.
Nu 22.40 uur.
Gymnastiek: 40x Buik­spier­oe­fe­nin­gen.
Weer: veel re­gen en mot­sneeuw. Koud, cir­ca 1 tot 2°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 februari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6592) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos, door PTT-Te­le­com ont­sla­gen na een ar­beids­con­flict. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar die kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 15 februari 1990.
Op 9.30 uur. (Ik heb de af­ge­lo­pen nacht wei­nig ge­sla­pen.)
Leren: circa één uur. Ik heb de li­te­ra­tuur­lijs­ten En­gels en Ne­der­lands ge­maakt.
Met de bus naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Wis­kun­de A.]
Met de bus naar huis. Thuis 20.40 uur.
Tv-kijken bij BW. op zijn ka­mer.
Nu 21.35 uur.
Weer: storm­ach­tig met re­gen, maar om 20.00 is de he­mel open­ge­trok­ken en is het rus­tig weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 februari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6226) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Dit is de tweede dag dat ik ziek thuis ben. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 februari 1989.
Ziek thuis.
Om 9.10 op een af­spraak bij huis­arts J.
Ik krijg een ver­wijs­kaart voor een spe­cia­list. Ik moet zelf een af­spraak maken: dat wordt 22 fe­bru­a­ri a.s. om 13.30 in het AZM. [Aca­de­misch Zie­ken­huis Maas­tricht.]
Heel veel en in­ten­sief Wis­kun­de le­ren.
Nu 23.00 uur.
Weer: koud. Ha­gel en re­gen. Af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 januari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6208) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en dit jaar op vrij­dag vrij. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 27 januari 1989.
Op 10.20 uur.
Pas om 14.30 start ik met de stu­die. [Le­ren.] Ik leer­de slechts iets min­der dan vijf uur.
Ik kook­te ook.
Nu 23.15 uur.

De krant le­zen na het af­was­sen.
Nu 01.10 uur.
Weer: nacht­vorst, -4°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 januari 1988

Dagboek 1988

(Dag 5841) Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en op dins­dag vrij. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Ik plaats mijn re­sul­ta­ten van de Proef­werk­week en be­spreek daar­na hoe een en an­der tot stand kwam. – Bij Frans had ik een 8,5 en was daar­mee bij de laag­ste in de klas.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 26 januari 1988.
Op 7.05 uur!! Douche.
Ontbijt.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Ge­schie­de­nis en Ne­der­lands]
Fiets. Thuis 13.10 uur.
Brood eten.
Engels leren.
Brood eten.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [En­gels en Na­tuur­kun­de]
Fiets. Thuis 22.30 uur.
Nu 23.15 uur.
De afgelopen Proef­werk­week ver­stoor­de het stu­die­rit­me da­nig en ik had de groot­ste moei­te om weer op te star­ten. Ik hoop dat ik mor­gen met Wis­kun­de weer nor­maal op dreef kan ko­men.
Proefwerken in vol­gor­de van da­ta.
1) Nederlands, 13-1-88: 10.
2) Geschiedenis, 14-1-88: 9,6.
3) Wiskunde C, 18-1-88: 9,1 en Wis­kun­de D, 18-1-88: 8,8.
4) Natuurkunde, 18-1-88: 6,5.
5) Engels, 19-1-88: 5 en 10.
6) Frans, 19-1-88: 8,5.
7) Engels, 19-1-88: 6,5.
1) Nederlands: twee fou­ten toe­ge­staan en ik had twee fou­ten.
2) Geschiedenis: 24 van de 25 pun­ten.
3) Wiskunde was een School­on­der­zoek op Mavo-ni­veau.
4) Natuurkunde: na de Wis­kun­de was ik leeg. Dat blijkt uit de Na­tuur­kun­de. Veel fou­te te­kens (+ en -) en ik heb stuk­ken van som­men over­ge­sla­gen.
5) Een ver­keerd proef­werk. Niet mee­ge­teld in de waar­de­ring.
6) Frans. Met 8,5 bij de laag­ste van onze klas!
7) Engels. Al­les nog eens goed be­stu­de­ren!
Weer: veel en har­de re­gen. Zui­der­storm. De­ze mid­dag zwoe­gen om thuis te ko­men. Van­avond was de wind gaan lig­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 januari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6556) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb va­kan­tie­ver­lof. Dit is mijn der­de vrije dag. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge. – Om­dat de stu­die op school zo zwaar is, neem ik steeds min­der tijd om de da­ge­lijk­se be­slom­me­rin­gen in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 10 januari 1990.
Verlof.
Op 10.20 uur.
Na de middag op de fiets naar Maas­tricht, naar de Bi­blio­theek.
Naar school: VWO / Athe­neum, Maas­tricht. [Ge­schie­de­nis en Aard­rijks­kun­de.]
Nu 23.45 uur.
Weer: open, zon­nig, hel­der weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.