30 januari 1974

Dagboek 1974

(Dag 732) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen. Ik ben ac­tief lid van de sol­da­ten­vak­bond VVDM. ‘Links­om­keert’ is het af­de­lings­blad van de VVDM-Oranje­ka­zer­ne. – Twee jaar geleden (1972) begon ik met het schrijven van een dagboek.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 30 januari 1974.
Twee jaar dagboek.
Aangezien het eten zo slecht was, heb ik twee zak­jes pa­tat in de kan­ti­ne ge­ge­ten. Één fles Grolsch ge­dron­ken.
TB. en ik heb­ben Links­om­keert uit­ge­deeld.
Weer: re­de­lijk, lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 december 1973

Dagboek 1973

(Dag 676) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie. Ik werk daar in een ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 december 1973.
Op 6.45. Gegeten. Cor­vee: WC ach­ter.
Dokter: zalf voor voet­ec­zeem. Der­de tu­be.
Van dokter E.: Dak­ta­rin. 12e Pa­inf­bat.
Van dokter van de 11e Ver­bin­dings­dienst: De­cy­lon.
Van dokter V.: Ce­les­to­form. 12e Pa­inf­bat. Lich­te dienst en vroeg naar bed, in ver­band met slecht zicht.*
Welzijnszorg van 9.30 tot 10.00. Een Al­ge­meen Dag­blad ge­kocht: f. 0,35
Magazijn: bon­nen uit­zoe­ken tot 11.50.
VVDM pamfletten over ge­bouw F ver­spreid. Staf 1e Di­vi­sie 7 De­cem­ber en de Char­ley-com­pag­nie van de Gar­de Gre­na­diers en de 101 Veld­ar­til­le­rie­groep.
I.v.m. de Sinter­klaas­sur­pri­se ging de he­le ka­zer­ne eten, zo­dat er zelfs om één uur nog rij­en bui­ten ston­den. Sur­prise was: twee cho­co­la­de­let­ters, een ‘K’ van melk- en een ‘O’ van pu­re cho­co­lade. [OK: Oranje­ka­zer­ne]
13.20 Appèl.
Afdeling Be­voor­ra­ding van 14.15 tot 14.45 uur. Ik heb daar mijn ge­vechts­te­nue om­ge­ruild.
Magazijn: bon­nen uit­ge­zocht.
Om 15.30 op ‘Rapport Com­pag­nies­com­man­dant (CC), i.v.m. mu­ta­tie dok­ter. De CC wordt ver­van­gen door Twee­de Lui­te­nant B.
Douchen. (Zonder licht: ener­gie­be­spa­ring.)
Eten: speculaas en kren­ten­bol. Pra­ten met le­den van de Duit­se Ak­tion Ka­ser­ne.
Tot 18.25 le­zen op de ka­mer.
19.00 uur: VVDM tot rond 21.15.
De bar van de On­der­steu­nings­com­pag­nie: een pils en een slaat­je.
Op de kamer: spe­cu­laas en de cho­co­la­de­let­ters op­ge­ge­ten.
Tegen 22.30 in bed.
Weer: circa 8°C.

*
Ik maak bij de ba­tal­jons­arts ken­ne­lijk mel­ding van de (in 21e eeuw nog steeds) af en toe voor­ko­men­de ge­zichts­uit­val door au­ra / flik­ker­sco­to­men. Dit zijn de symp­to­men van mi­graine, maar ik krijg geen hoofd­pijn.

Van­af 19 no­vem­ber tot en met 13 de­cem­ber 1973 ver­blijft er een Duits leger­on­der­deel van 280 man op on­ze ka­zer­ne. Als VVDM-lid heb ik veel con­tact met ver­schil­len­de Duit­se sol­da­ten.
Ter­wijl wij in Ne­der­land den­ken dat we in een ge­van­ge­nis zit­ten, vin­den de­ze Duit­se sol­da­ten dat ze in het pa­ra­dijs zijn te­recht­ge­ko­men. Er zijn Duit­sers die wel tot tien jaar wil­len bij­te­ke­nen, als ze maar in Ne­der­land kun­nen blij­ven.
Aktion Kaserne is de Duitse vak­bond van sol­da­ten, maar die heeft nau­we­lijks wat in te bren­gen bij de stren­ge Duit­se le­ger­lei­ding.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.