27 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3376) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik in Val­ken­burg be­zig. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. – Zo­wel in En­ge­land als in Duits­land is een flink pak sneeuw ge­val­len: eind april!

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg. De he­le dag.
Om een re­lais­kast op te han­gen moet ik bo­ren in een knoert­har­de muur. Moe en he­le­maal be­zweet neem ik mijn eet­pau­ze na­bij Kas­teel Oost bij de Geul. In Val­ken­burg zie ik een leu­ke man met een flin­ke bult in zijn broek. Ik let op hem en niet op een paal­tje, waar ik met de zij­kant te­gen aan rij. (De be­scha­di­ging is de moei­te niet waard.)
Maastricht: 16.40 uur. HL. komt om 16.50 uur.
Thuis douchen.
Eten.
Om 18.30 cursus Arabisch. Ara­bi­sche les.
Thuis 20.20 uur.
[Buurman] XV. vertelt me dat HL. met AH. (vol­gens af­spraak ge­ko­men) weg is en dat hij om 21.30 uur te­rug zal zijn. Hij weet niet waar ze heen zijn, maar ik denk dat ze wat zijn gaan drin­ken.
Krant lezen.
Rond 21.00 uur naar Maas­tricht. Stads­park. Van 21.20 tot 21.50 in La Fer­me. Twee Se­ven-up: 2,80 gul­den.
Stadspark.
Thuis 22.20 uur.
[Buurvrouw] TD. en AH. dis­cus­sië­ren. (Over man / vrouw ver­hou­din­gen.) XV. komt er la­ter bij. Als hij weer weg is, krij­gen wij (HL. en ik) even ru­zie over AH. (Voor het eerst blijkt hij [HL.] het ge­pres­teerd te heb­ben op het af­ge­spro­ken tijd­stip weer thuis te zijn.)
TD. gaat en later AH.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag noor­den­wind. Na de mid­dag zwoel, wei­nig zon. Fris.
In Yorkshire, En­ge­land, ligt an­der­hal­ve me­ter sneeuw. In Trier in Duits­land ligt ook sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3757) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik aan het werk in Val­ken­burg. – HL. en ik heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en daar­voor wil­len we een nieuw dek­zeil ko­pen. Dat is te duur. (Uit­ein­de­lijk zal ik het zelf ma­ken.) – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van het zen­den en ont­van­gen van Mor­se­sig­na­len en daar oe­fen ik van­avond mee.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 mei 1982.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht. Dienstauto: VW-bus.
Koffiepauze bij [collega] SH. thuis.
Hotel Schaepkens van Sint Fyt in Val­ken­burg: ‘kos­ten­tel­ling per ne­ven­toes­tel.*
Eten nabij Kasteel Oost in Val­ken­burg.
Hotel Schaepkens van Sint Fyt.
Zaak tegen 16.40 uur. De hele dag sa­men met SH. ge­werkt.
Fiets. Thuis 17.30 uur.
Lezen.
Eten.
Zeilboot: met het [versleten] dek­zeil naar Cer­fon­tai­ne, zeil­ma­ke­rij in Maas­tricht. Een zeil ma­ken kost cir­ca 500 gul­den. Dat is te duur.
IJssalon Venezia.
Door de stad rijden.
Sint Pietersberg.
Thuis 21.00 uur.
Morse les 6.
LOI-cursus: een beetje le­ren.
Aanknoeien.
Nu 00.05 uur.
Weer: de hele dag heer­lijk weer. Vol­op zon. Van­mor­gen een beet­je fris.

*
Kostentelling per ne­ven­toes­tel: in een ho­tel wor­den de kos­ten van de te­le­foon­ge­sprek­ken die de gas­ten van­uit hun ka­mer voe­ren ge­re­gi­streerd.) Ver­le­den jaar al, (april 1981) was ik be­gon­nen met de aan­leg van die in­stal­la­tie, maar kon toen niet ver­der wer­ken om­dat het ho­tel niet de juis­te voor­zie­nin­gen had ge­trof­fen. Er moest een gat ge­boord wor­den in een knoert­har­de muur. In mei 1982 was dat dan ein­de­lijk ge­beurd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1926) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar het is van­daag zon­dag, dus heb ik vrij. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 8 mei 1977.
Op 9.05 uur.
Eten.
Frans leren.
Tegen 12.30 uur komt HL thuis.
Tegen kwart voor twee gaan we met de trein naar Val­ken­burg, al­waar we het Ca­si­no, dat vrij­dag ge­opend is, be­zoe­ken. In de speel­zaal ko­men we, als strop­das­lo­zen, niet [bin­nen], maar HL. kent er ie­mand die ons het res­tau­rant laat zien.
Ik drink een jus d’orange (HL. een pils).
In Valkenburg in ca­fé De Hel, met een mooie kas­te­lein, drin­ken we pils en met de trein van half vijf gaan we weer naar Maas­tricht.
We eten ijs bij Ve­ne­zia, be­zoe­ken de Ker­mis en eten thuis.
We gaan weer naar de Ker­mis en dan naar de Ba­ga­tel­le waar ook [mijn PTT-col­le­ga] PC. komt.
Er is daar een ou­de­re man (cir­ca 45 jaar) met een mooie jon­ge In­do. (Ik kan me niet aan de in­druk ont­trek­ken dat het om geld gaat. (Pooi­er en hoer.))
Thuis 00.30 uur.
Bed rond 01.00 uur, samen.
Weer: veel zon, eerst fris, la­ter lek­ker en ’s avonds een re­gen­bui­tje.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1174) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent bij col­le­ga BF. die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Wij zijn aan het werk in Val­ken­burg. – Ik wil een kunst­werk­je ma­ken met tin en glas en oe­fen daar­om met het gie­ten van tin.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 17 april 1975.
Hele dag met [collega] BF. gewerkt.
Rond 17.00 uur thuis. (Tus­sen de mid­dag in een wei lig­gen tus­sen Sib­be en Val­ken­burg.)
Tin gieten.
ROZ. [Regionale Om­roep Zuid: een ra­dio-om­roep die heel Lim­burg be­strijkt.]
Circa 20.20 uur gegeten.
Aquarelleren.
Een half uurt­je in ca­fé Tri­bu­nal, twee pils.
Aquarelleren.
Nu bijna middernacht.
Weer: warm, veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3296) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Van­daag werk ik in Val­ken­burg (aan de Geul) en Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 februari 1981.
Op 7.05 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Naar Ga­ra­ge La Blanche, waar de dienst­au­to’s ge­par­keerd staan.] Dienst­auto: VW-bus.
Naar de zaak.
9.20 uur: eetpauze op de Ras­berg.
10.10 uur: Accountants en Be­las­ting­kan­toor Lim­burg (ABB) in Val­ken­burg. Ber­kel­plein 216. Uit­brei­den UH30 (10-3-4) tot (30-4-4)
Rond 12.00 eten op de Ras­berg.
13.00 uur: bij een hout­draad­bouten ge­kocht bij Bog­man in Wyck voor Ho­tel Maas­tricht.
Hotel Maastricht in Maas­tricht. De vier­de kast van de UH200 op­ge­bouwd. (Ik ben de he­le dag al­leen ge­weest.)
Garage om 16.55 uur. HL. is er al.
Inkopen in Eijs­den.
Eten maken.
Warm eten. (We hebben [buur­man] XV. uit­ge­no­digd.) Na­ta­fe­len.
M. uit de Bur­ge­meester Lam­ber­tus­straat komt op be­zoek.
XV. en ik was­sen af. HL. ver­zorgt boven de was.
20.00 uur: radio Hil­ver­sum 3, Ook zo! (Po­ten- en pot­ten­pro­gram­ma tot 20.30 uur.)
HL. vraagt aan M. drie keer hoe hij te­gen­over ho­mo­sek­su­a­li­teit staat voor­dat hij een ant­woord krijgt. Hij ver­haalt over een man in Mesch [een ge­hucht bij Eijs­den], die een kin­der­lok­ker is. Tot mijn ont­stel­te­nis be­gint HL. er­over dat die man dan ziek is.(!!?)*
Tegen 20.45 gaat M.
Boven zoek ik een nieuw sche­ma voor tuin­be­plan­ting uit.
Tv, de kleine zwart / wit Tv. Tot 00.00 uur.
Nu 00.20 uur.
Weer: de hele dag fris. Veel wind en re­gen.

*
Ik ben nu wel be­nieuwd naar wat ik dan wel vond van die kin­der­lok­ker.
Wat vind ik er nu van? Mis­schien is zo ie­mand wel ziek, gees­te­lijk ziek. (Maar ook straf­baar: van kin­de­ren en hen die emo­tio­neel (nog) niet zelf­stan­dig zijn, moet je af­blij­ven! Dan moet je je maar le­ren te be­heer­sen.)
Ik zie niet in hoe je sek­su­eel ple­zier kunt be­le­ven aan een kind. Ik heb in ieder geval niets met kin­de­ren. Ik wil een part­ner waar­mee je niet al­leen kunt knuf­fe­len, maar ook enigs­zins op ge­lijk­waar­dig ni­veau mee kunt pra­ten, over on­der­wer­pen die er toe doen. We hoe­ven het niet met el­kaar eens te zijn, maar wel nor­maal van ge­dach­ten kun­nen wis­se­len.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.