17 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1327) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Gis­te­ren raak­te ik in het uit­gaans­cir­cuit on­der de in­druk van een bij­zon­der sexy jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 september 1975.
Nachtmerries en dro­men van die sexy boy. [Van gis­te­ren.]
MS. is nog steeds ziek. Met BM. mee op de las­wa­gen.
Circa 14.00 uur ka­bel­sto­ring Mo­len­weg, Heer. Stuk tus­sen een 20×4 las­sen.
Thuis circa 19.15 uur. Tot 20.45 uur ge­doucht.
De enige reden waar­om ik om cir­ca 21.15 uur naar de Ker­mis ging was die sexy boy [te zien]. Ik heb hem niet ge­zien. Old Dutch circa 22.00 tot 22.20 uur, één pils. Ik had ge­hoopt PH. nog te zien. Het is niet ge­beurd.
Bed cir­ca 22.45 uur.
Weer: lek­ker, la­ter een beet­je drup­pels, nog min­der dan mot­re­gen. Ik ben dood­moe.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 september 1976

Dagboek 1976

(Dag 1681) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak ge­woon­lijk zuur­de­sem­brood, nu kneed ik daar­voor het deeg. – Van­daag trekt de pro­ces­sie van de Hei­lig­doms­vaart door het cen­trum van Maas­tricht. Ik sta langs de kant met het doel fo­to’s te ma­ken van de jon­ge­re man­ne­lijke om­stan­ders. – Ik ben van zins over en­ke­le da­gen met va­kan­tie naar Ma­rok­ko te gaan. Mijn rug­zak, die mee moet, is van can­vas. KM. heeft een ster­ke­re naai­ma­chi­ne dan ik en kan daar­mee stof op het can­vas naaien.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 september 1976.
Op 9.30 uur.
Bed verschonen.
Eten.
Brood: deeg kne­den.
Eten.
Dagboek schrijven.
Nu 12.10 uur. Duf. Van de wijn? [Gis­te­ren­avond.]
Broek naaien.
Circa 14.30 uur even naar de Hei­lig­doms­vaart* met de be­doe­ling mooie jon­gens­por­tret­ten te ma­ken. Dat viel te­gen. PH. was er wel, maar zag mij niet en ik schoot een dia van hem.
Snel weer naar huis.
CM. naait een extra zak op mijn rug­zak met zijn naai­ma­chi­ne.
Eten.
Van 19.00 tot 21.30 uur bij Opa. [Meers­sen.] Per 1 sep­tem­ber is de prijs van een avond­re­tour van f. 1,35 met f. 0,15 ver­hoogd tot f. 1,50
Thuis tegen 22.00 uur.
Rugzak gedeeltelijk in­pak­ken.
Nu 23.45 uur.
Weer: vrijwel de gehele dag bewolkt. Af en toe zon.

*
Hei­lig­doms­vaart. (Wi­ki­pe­dia), (Web.) Een re­li­gi­eus eve­ne­ment dat eens per ze­ven jaar in Maas­tricht plaats­vindt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1314) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Cees huurt ook een ka­mer in het pand aan de Ta­fel­straat 30. Van­daag kom ik ‘uit de kast’ bij hem en ver­tel dat ik bi­sek­su­eel ben.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 4 september 1975.
De rotzooibak [auto] van TD. werd mijn ver­voer­mid­del. Geen kof­fie [in de kan­ti­ne] bij de Post ge­dron­ken. [Ge­woon­lijk wel: ie­de­re och­tend.]
Ransdaal, Schin op Geul, Val­ken­burg, Grons­veld, Val­ken­burg, Maas­tricht. Thuis circa 17.30 uur.
Brood gegeten. Van W. van Horn in Ma­ka­do Beek, bracht de stof­kap van de Akai GX 221 [band­re­cor­der], be­steld op 9-5-75. Toen had ik f. 20,00 aan­be­taald, nu moest ik nog f. 17,50 [be­ta­len]. Ik heb f. 20,00 ge­ge­ven, dus fooi voor het bren­gen.
Circa 20.45 uur naar Jan. Hij is van­daag 36 jaar ge­wor­den. Hij was blij met de ca­deaus. Be­zoek was er: zijn moe­der, CR., de cir­ca 23-ja­ri­ge doch­ter van de Wet­hou­der, de heer en mevrouw L.
Ik dronk drie pils. Om cir­ca 23.30 uur thuis.
Ik lokte Cees naar bin­nen: stof­kap. De be­doe­ling was zijn re­ac­tie te pei­len op het Him – por­tret [van een mooie jon­ge­man], maar ei­gen­lijk was ik ook bang voor zijn re­ac­tie [en dat ik zou] blo­zen. Hij stond naar het por­tret te kij­ken en zei dat ik toch maar vreem­de fo­to’s had op­han­gen. We heb­ben toen over mijn ho­mo­fi­lie en bi­sek­su­a­li­teit ge­praat. (Had hij niet ver­wacht.)
Bed circa 01.00 uur.

In Ransdaal heb ik in de kleu­ter­school een vlin­der­pop ge­von­den. De­ze heb ik mee­ge­no­men.
Weer: warmer dan gisteren, af en soms zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 augustus 1976

Dagboek 1976

(Dag 1668) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Voor PTT hou ik toe­zicht bij een aan­ne­mer die ka­bels in de grond legt. – JA. is (mijn) de Chef Werk­uit­voe­ring (Cwu) – MS. is een aar­di­ge col­le­ga. – JK. is een me­de­be­wo­ner in het pand Ta­fel­straat 30. Hij was een poos­je met / op va­kan­tie en in die tijd ver­zorg­de ik zijn plan­ten.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 augustus 1976.
Op 7.10 uur.
Zaak: nog een dag va­kan­tie* bij Cwu JA. [Col­le­ga] PH. heeft ook van­daag ver­lof.
MS. doet razend lief te­gen mij.
Met de wagen [dienst­au­to] had ik pech. Na start­moei­lijk­he­den moet [col­le­ga] RF. mijn wa­gen met start­ka­bels ko­men op­star­ten. Bij Ga­ra­ge Ver­straaten heb ik di­ver­se scho­nen [jon­ge­man­nen] ge­zien. Een nieuwe ac­cu in de “bak”.
Tussen de middag schaf­ten langs de Maas: den­ken aan MS.
Na de middag bij de apo­theek Schoepp, Gro­te Gracht di­ver­se ge­nees­mid­de­len en ver­ban­den ge­kocht.
Ook ’s avonds deed MS. erg lief
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Foedraal uit een oude broeks­pijp naai­en.
Afwassen.
Van 20.10 tot 21.30 uur kof­fie bij JK. en bloe­men als dank voor het ver­zor­gen van de plan­ten.
Nog aan het foe­draal wer­ken.
Nu 22.55 uur.
Lieve MS., hou ik van je?
Weer: veel (oosten) wind, wei­nig wol­ken. Veel zon. Uit de wind erg warm.

*
Het werk van toe­zicht bij het leg­gen van ka­bels kan zeer veel­eis­end en in­ten­sief zijn, maar soms is het ge­mak­ke­lijk. Dat is van­daag het ge­val.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 augustus 1975

Dagboek 1975

(Dag 1301) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – MS. is een zeer knap­pe col­le­ga. – Ik maak in mijn ka­mer een eta­ge om daar­op het bed te plaat­sen, zo­dat het woon­ge­deel­te van mijn ka­mer gro­ter wordt. Daar­voor koop ik van­daag hout.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 22 augustus 1975.
[Werken.]
[Collega] MS.
F. 200,00 van de Giro.
Hout [kopen], f. 26,95
Circa 17.30 uur thuis.
Tot 21.30 uur gewerkt aan de eta­ge voor het bed.
Slapen.
Bed circa 23.00 uur.
Weer: fris, geheel bewolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.