9 november 1976

Dagboek 1976

(Dag 1746) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd. Het gra­ven van de geu­len waar­in de ka­bel komt te lig­gen wordt ge­daan mid­dels man­kracht en de schop. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber in Ma­rok­ko. Om­dat ik te veel kle­ding had mee­ge­no­men zond ik een deel er­van te­rug naar Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 november 1976.
Op 6.10 uur.
Met [collega] PJ. naar Grons­veld.
Collega PC. gezien.
Ik heb ook mee ge­gra­ven, circa 5 me­ter. [Geul.]
Thuis 16.25 uur.
Postkantoor. Het circa 20-9-76 in Mar­ra­kesh ver­zon­den pak met kle­ren is aan­ge­komen: f. 3,00 be­ta­len.
Eten.
Afwassen.

Diaprojector: lamp ka­pot.
Nu 22.40 uur. Moe.
Weer: aanvankelijk regen­drei­ging. Na een vroe­ge (circa 06.00 uur) re­gen­bui, toch niet koud. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 november 1975

Dagboek 1975

(Dag 1379) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Er is een knap­pe jon­ge­man wiens naam ik niet weet en daar­om noem ik hem maar Pe­ter Pan.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 november 1975.
Op 9.30 uur. In­ko­pen in de stad. Sexy GC.
Eten. Afwassen. Kamer poet­sen, sinds drie we­ken.
Stad in, een kaart aan OW., die op 11-11 ja­rig is, op de Post.
Old Dutch, drie pils.
Peter Pan heet mis­schien L. Hij had een mooie vriend die echter niet veel tus­sen zijn be­nen heeft.
Thuis circa 19.00 uur.
Gegeten. Arabische mu­ziek. Douche.
Rond 21.30 uur dagboek en Ara­bische thee.
Nu 23.40 uur.

Zeezicht, ongeveer vijf pils, rond 00.30 uur. Een moei­lijk lo­pen­de con­ver­sa­tie met HJS.
Waarschijnlijk omdat hij mij zie­lig vond, daar zo al­leen te zit­ten kreeg ik van Loek (de ei­ge­naar) kort voor slui­tings­tijd een pils­je.
Thuis, circa 02.00 uur.
Weer: droog en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1733) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 oktober 1976.
Op 6.00 uur.
Met [collega] RH. om 7.30 uur naar Els­loo. Het dorp van de mooie kna­pen. Ik heb er van­daag wei­nig ge­zien.
Telefonische afspraak met Ma­ma om vrij­dag met hen naar Her­ken­bosch te gaan.
Thuis 16.45 uur.
Him lezen. [Duits ho­mo­blad.]
Jan G. even hier.
Eten.
Dia’s uitzoeken, over Ma­rok­ko.
JM. en KM. alle dia’s van Ma­rok­ko la­ten zien.
Bed rond 23.00 uur.
Weer: droog, mistig, steen­koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1366) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Om­dat er geen boe­ken in het Ne­der­lands zijn waar­uit men Ara­bisch kan le­ren, maar wel in het En­gels, Duits en Frans, volg ik ook en cur­sus om Frans on­der de knie te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 oktober 1975.
Op 10.00 uur.
Bed verschonen. Ka­mer op­rui­men.
Gegeten.
Frans geleerd. Fan­ta­sie – in­sect ge­te­kend.
Van de radio Ma­rok­kaan­se mu­ziek op­ge­no­men.
Begonnen met het le­zen van een boek over Mo­ham­med.
Gegeten.
Op de fiets naar Opa [in Meers­sen], van cir­ca 20.10 tot on­ge­veer 22.25 uur.
Thuis rond 23.00 uur.
Arabische en Gre­go­ri­aan­se mu­ziek.
Nu 00.20 uur.
M. gezien.
Weer: hele dag droog en erg koud. ’s Avonds op de fiets erg mis­tig. Nog geen vijf­tig me­ter zicht.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1720) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Gis­te­ren werd ik op mijn werk ziek, daar­om blijf ik van­daag thuis. – Ik ben sinds en­ke­le da­gen te­rug van een va­kan­tie in Ma­rok­ko. – el-In­dio is een knap­pe jon­ge­man wiens wer­ke­lij­ke naam ik niet weet.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 oktober 1976.
Oma zou jarig ge­weest zijn. Ze zou 80 ge­wor­den zijn.
Ziek thuis.
Op 9.30 uur. Eten. Ik maak de ther­mo­staat van de ver­war­ming om­scha­kel­baar van de ka­mer van KM. naar de ka­mer naar mij, want KM. gaat twee we­ken naar Haar­lem.
Een reisverslag [over Ma­rok­ko] voor Jan G. schrij­ven.
Samen met KM. afwassen.
Inkopen in de stad.
Eten maken, zo lek­ker, dat ik me stijf vreet: warm eten.
Jan G. komt van circa 20.00 tot 01.10 uur. Veel pra­ten.
Ik zie el-Indio twee keer en ik ge­loof dat hij mijn ‘nieuwe lief­de’ wordt. Als hij hier op het plein­tje zijn hond uit­laat, kijkt hij ge­re­geld om naar een van de (twee) ra­men waar ik ach­ter sta.
Weer: fris en regen­achtig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.