21 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1453) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Meers­sen. – Ik wil graag Ara­bisch le­ren en be­gin van­daag in mijn dag­boek met het ge­bruik van die taal, in La­tijns schrift. – Ik schreef mijn dag­boek in een soort ste­no, om­dat wat ik te mel­den had, ie­de­re dag on­ge­veer het­zelf­de was. Nu, na meer dan veer­tig jaar, blijkt de tekst toch wel erg sum­mier te zijn en is mij niet al­tijd meer (he­le­maal) dui­de­lijk wat ik toen be­doel­de.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 21 januari 1976.
Met [collega] JM. mee.
In het Koffiemeuleke* met M. ge­spro­ken.
Gasthuisstraat [Meers­sen] 300″ [drie­hon­derd-dub­bel: 150x4x0,5] be­scha­digd. De gis­te­ren door Opa be­stel­de cog­nac, door mij gekochte Rémy Martin (f. 28,95 voor 0,7 liter), bij hem af­ge­le­verd.
Emmaweg 54, (ar­ba’a wa kham­sien: [vier en vijf­tig]) bij abon­nee G. het bui­ten­werk ge­maakt. [We kre­gen:] li­mo­na­de, kof­fie, bier.
Thuis rond 17.00 uur.
Krant lezen. Sla­pen met mijn hoofd op de ta­fel.
Rond 19.00 uur komt [broer] P. op be­zoek.
Arabische muziek luis­te­ren.
Circa 21.50 uur Old Dutch, een pils.
Zeezicht, een pils, twee mooie stu­den­ten van de To­neel­aca­de­mie.
Thuis tegen 22.55 uur.
Rond 23.05 uur gaat P. weg. Nu 23.35 uur.
Weer: fris, hele dag droog en veel wind.

*
Koffiemeuleke. In het Kof­­fie­­meu­­le­­ke [Kof­fie­mo­len­tje] aan de Markt in Maas­­tricht gaan we ’s och­­tends op ie­de­re wer­k­dag kof­­fie drin­­ken, voor­­dat we naar het werk gaan. (Zie ook: 30 ok­to­ber 1975.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 januari 1975

foto's
Links “The tree of forgiveness” van Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) en rechts een foto van het meisjesidool van de jaren ’70 David Cassidy (1950-2017).

Dagboek 1975

(Dag 1087) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik de be­drijfs­cur­sus A4. Ik meld me van­daag ziek om­dat ik voor die cur­sus veel moet le­ren.

MenuFo­toIndex en het einde.

Maandag, 20 januari 1975.
Op 8.00 uur. Ziek gemeld bij JA. [Mijn chef.] Be­doe­ling is de he­le week te le­ren voor A4. Te­rug naar bed tot cir­ca 11.00 uur. Af­was­sen.
Gegeten en gedoucht. Met [col­le­ga] LL., die in Heer­len bij het Tech­nisch Over­zicht werkt, te­le­fo­nisch een stu­die­af­spraak voor van­avond ge­maakt.
Bij Freddy, hoek Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis, een pos­ter voor f. 9,50 ge­kocht. (Geld van mijn ver­jaar­dag.) The Tree of For­give­ness van Sir Ed­ward Co­ley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898)*(1).
Tribunal: twee Seven-up.
Nu circa 17.00 uur.
Weer: vanmorgen zon, van­mid­dag be­wolkt.
De laatste twee dagen heb ik soms rond het hart lich­te pijn. Een kou, of iets anders?
Gegeten.
Op de fiets naar het sta­tion. Stal­ling f. 0,50. Avond­re­tour Heer­len f. 3,25. Trein van 18.43 uur.
Bij LL. Or­ga­ni­sa­tie en Per­so­neels­za­ken ge­leerd en wat ge­ouwe­hoerd. LL. heeft me van het sta­tion ge­haald en te­rug­ge­bracht met zijn au­to.
Trein van 22.18 uur. Thuis: 23.00 uur.
Nu circa 23.20 uur.
Weer: in Heer­len re­gen­de het en in Maas­tricht woei veel wind weg. (Zo zegt [col­le­ga] JC. dat.) Het is erg fris. Af­ge­lo­pen nacht: vorst.
In de trein naar Heer­len en van­mid­dag in Maas­tricht: knap­pe jon­ge­man­nen en bij Fred­dy een mooie pos­ter van de su­per sexy Da­vid Cas­si­dy*(2).

*(1)
Sir Edward Coley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898). Ed­ward Bur­ne Jo­nes was een Brit­se kun­ste­naar die schil­der­de in det stijl van de pre­ra­faë­lie­ten.
Wikipedia: Sir Edward Co­ley Bur­ne-Jo­nes.
Wikipedia: Pre­ra­faë­lie­ten.
Freddy. Op de hoek van de Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis in het cen­trum van Maas­tricht zat de snuis­te­rij­en­win­kel Fred­dy, die ook pos­ters ver­kocht.

Te­rug.

*(2)
David Cas­si­dy (1950-2017) Voor het meis­jes­idool Da­vid Cas­si­dy had ik ook een zwak.
Wikipedia: David Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1808) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd, de­ze da­gen in de plaats Bun­de, ten noor­den van Maas­tricht. – In de avond­uren pro­beer ik Frans te le­ren met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 10 januari 1977.
Op 6.15 uur. Aan­klooien.
Bunde. Niet veel ge­daan.
Thuis 16.30 uur.
Inkopen.
Eten. Afwas­sen.
Frans les 32: voor her­ha­ling vat­baar.
Nu 22.05 uur.
Weer: regen, sneeuw, dooi, ijzel, re­gen en na 12.00 uur zon, re­gen, droog, en van­avond een ster­ren­hemel met vries­weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1441) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Ule­stra­ten. – Er is feest in Maas­tricht. De Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg wordt ge­o­pen­d door ko­ning­in Ju­li­ana.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 januari 1976.
Opgehaald door [col­le­ga] WF. We ge­ven JP. op de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg een lift.
Met de wagen naar Van Straa­ten*(1). Er werkt daar een flik­ker. Van ge­zicht ken ik hem van de Ba­ga­tel­le. Hij is niet le­lijk, maar een schoon­heid… Wel was er een an­de­re mooie boy. (Door­smeer­der.)
’s Middags in Ule­stra­ten te­gen­over per­ceel 48 Eu­ro­pa­straat: LD1 sol­de­ren*(2).
Thuis circa 17.00 uur.
Inkopen in de stad. PvdH. loopt met me mee.
Krant lezen.
van 18.30 tot 19.30 uur op bed sla­pen.
Soep (aduki-bonen) ko­ken tot circa 22.30 uur.
Met J. en CM. naar de Eurohal. Er is feest ter ere van de ope­ning van de Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg, van­daag, door de ko­nin­gin*(3). Voor “het volk” vol­gens [dag­blad] De Lim­bur­ger.
Onderweg komen we (sexy) B. en A. (vrien­den van CM.) te­gen. Zij gaan mee.
In de Euro­hal tal van sexy boys. Lie­ve [col­le­ga] M. was er ook. Met hem on­ge­veer een half uur ge­spro­ken.
Aan PvdH. f. 10,00 ge­leend.
Zat. Om 03.30 uur weg. (Cir­ca acht pils.)
Op de Markt zie ik JN. met zijn vriend.
De Dik­ke Dra­gon­der, niets ge­dron­ken. In ver­band met de ope­ning van de uni­ver­si­teit geldt geen ca­fé­slui­tings­tijd.
Thuis circa 04.30 uur.
Gegeten (brood en kaas) bij J. en CM.
Bed circa 05.00 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

*(1)
Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
LD1. LD1 is een lo­den mof en be­te­kent Lo­den Door­las­mof, num­mer 1. Zie voor ver­de­re uit­leg Ka­bels en las­sen.

Te­rug.

*(3)
Koningin Ju­li­ana. Ko­nin­gin Ju­li­ana was het staats­hoofd van Ne­der­land van­af 1948 tot me­dio 1980. Zie Wi­ki­pe­dia: Ju­li­ana der Ne­der­lan­den.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 januari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1075) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. We be­zoe­ken di­ver­se ad­res­sen in Maas­tricht en om­ge­ving. – Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik ver­schil­len­de be­drijfs­cur­sus­sen die A4 heten. – Klerkx is een meu­bel­zaak in Maas­tricht. Daar kocht ik een kle­ren­kast en er was iets mis mee, dat ‘ze’ zou­den ko­men recht­zet­ten.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 8 januari 1975.
Op 7.15 uur. JC. kwam me thuis op­ha­len. Tot circa 11.00 uur in Gul­pen. Samen met Dré in Eijs­den wo­nin­gen aan het Von Geu­sau­plein ge­test. Te­rug naar Gul­pen rond 13.00 uur.
Van Dirk vijf kilo aard­ap­pe­len ge­kocht, wel­is­waar met radio­ac­tief kiem­smo­rend poe­der be­strooid (ge­rin­ge hoe­veel­heid.) De ou­ders van Dirk zijn “agra­riërs.”
Thuis tegen 17.00 uur. In­ko­pen bij V&D.
Bij ANC* Vrijt­hof een Song­boek van Led Zep­pe­lin: f. 4,00
Klerkx komt t.z.t. de kast om­bou­wen.
Gekookt: andijvie à la crème, aard­ap­pe­len en ko­te­let.
Afgewassen.
Van 20.30 tot 22.30 uur A4: Per­so­neels­za­ken.
Nu circa 23.35 uur.
Weer: veel zon en lek­ker (met de jas aan.)

*
ANC: Athe­ne­um Nieuws­cen­trum. Een boek­han­del, ge­le­gen aan het Vrijt­hof in Maas­tricht.
Led Zep­pe­lin: een En­gel­se Rock­band. Wi­ki­pe­dia: Led Zep­pe­lin.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.