19 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1937) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer. – Gis­te­ren wil­de ik een per­so­nen­au­to hu­ren, maar er was al­leen een Ford Tran­sit-bus be­schik­baar. We rij­den er van­daag mee naar Bel­gië en Lu­xem­burg. – 150 Frank (Bel­gië en Lu­xem­burg) = f. 10,00.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 19 mei 1977.
Hemelvaartsdag.
HL. is tegen 00.30 uur ge­ko­men.
Op 5.30 uur.
Eten.
Weg 6.10 uur.
Door Luik, route Ardennen, Mal­me­dy, Sankt Vith.
Van 8.45 tot 9.15 even voor Cler­veaux, in de bos­sen eten.
In Clerveaux kopen we voor f. 100,00 Bel­gi­sche Francs.
We rijden richting Die­kirch.
Rond 10.50 uur foto’s ma­ken bij Lip­per­scheid.
Bezoek Chateau Bour­scheid: veel dia’s ma­ken, circa 11.00 uur.
Rond 12.00 uur in Lu­xem­burg, tot 14.45 uur. Ook in de ka­ze­mat­ten.
Twee koppen koffie en twee tos­ti’s: (ik gooi de ham weg [ik ben ve­ge­ta­riër]): f. 10,00 (150 Bfr.)
Tegen 15.00 uur in Ech­ter­nach.
Rond 16.00 uur in een bos eten en vrij­en.

Bij HL.’s ouders circa 20.45 uur. Kof­fie en brood.
Thuis rond 21.30 uur.
Wassen, omkleden. Auto te­rug­bren­gen.
Stadsbus naar het Vrijt­hof en rond 23.30 uur in de Ba­ga­tel­le. Vier pils. [Ik koop de] Gro­te Gay Gui­de: f. 25,00
Bed 01.00 uur.
Weer: in de zon lekker. Uit de zon: fris, veel wind. Half be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1571) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Sa­men met mijn col­le­ga SZ. ben ik be­zig in Lim­mel, nabij Maas­tricht. – Ik pro­beer Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 mei 1976.
Met SZ. mee.
Ik had het eerst gis­te­ren al wil­len schrij­ven, maar toen ben ik het ver­ge­ten: de laat­ste tijd kan ik het steeds be­ter met SZ. vin­den. Ik werk graag met hem.
’s Morgens naar Ga­ra­ge Schoen­ma­ker. De spui­ter, 27 jaar, f. 1.200,00 net­to, gehuwd, vond ik erg mooi. Lang met hem ge­praat. Circa één keer per mi­nuut keek hij om, om te zien of de baas niet zag dat hij niet werk­te.
Verder de hele dag, tot cir­ca 14.30 uur, de Sphinx te Lim­mel.
Administratie bij Sphinx Bosch­straat en Ge­meen­te Be­drij­ven Maas­tricht.
Thuis 17.00 uur.
Krant lezen.
Naar el-Berred: ge­slo­ten. [El-Ber­red is een Ma­rok­kaans res­tau­rant.]
Thuis eten en koek bak­ken.
Intensief Arabisch leren, van­af 20.15 tot 22.00 uur.
Nu 22.20 uur.
Weer: zomers, circa 25°C tot ongeveer 15.30 uur. Re­gen tot cir­ca 16.15 uur en harde re­gen van­af 20.30 tot 21.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 mei 1975

Dagboek 1975

(Dag 1204) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 mei 1975.
Op 10.00 uur. Inkopen.
Old Dutch: twee cola.
Op het Vrijthof gezeten, door de “city” ge­wan­deld. Ik kwam PH. te­gen op de hoek Ka­poen­straat – Wit­ma­kers­straat.
Eén koffie in Zeezicht. Hij wil­de ei­gen­lijk door­lo­pen toen ik hem aan­sprak. Hij had geen zin in kof­fie (denk ik), maar ging toch mee. Thuis kon ik hem niet ont­van­gen, want ik­zelf heb nog geen stoel om op te zit­ten.
Hij vertelde mij, zon­der re­den, dat hij van­avond naar een flik­ker­feest van stu­den­ten in Aken gaat.

Ik kan PH. niet be­grij­pen. Hij kan lief doen, maar loopt naast mij zijn ver­ve­ling weg te flui­ten.
Van 17.00 tot 19.00 uur in Old Dutch een pils.
Gekookt: kotelet, spruit­jes, aard­ap­pe­len.
Afgewassen. Kamer op­ruimen.
Van 23.00 tot 01.00 twee Schuss [pil­se­ner met ca. 25% oud bruin] bij TK., sa­men met KM.
Weer: warm, veel wol­ken en toch veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1924) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht: T.O. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer, maar ik heb toch ook nog een zwak voor an­de­re jon­ge­man­nen, blijkt uit de tekst. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in Ara­bi­sche mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 mei 1977.
Op 6.15 uur. Douche.
Zaak. (T.O.) (Collega PC. is pa­pa ge­wor­den van een doch­ter.)
Thuis.
Zaak.
Op weg naar de kap­per zie ik HL. en spreek even met hem.
Kapper James zit vol en neemt geen klan­ten meer aan.
Ik ga de stad in en ga (17.35 uur) bij de Ma­re­tak bin­nen. Hoe­wel ik de vrij­dag­avond had uit­ge­zocht om te eten, om­dat dan wel­licht het stuk, de wit­te krul­len­bol, er zou zijn, dacht ik toen niet meer aan hem, maar toen ik hem zag ging er een schok door me heen.
Onder het eten komt de oud-di­rec­teur Van P. van PTT-Te­le­com naast me zit­ten. Hij kent me niet en ik spreek ook niet met hem.
Ik eet onder an­de­re een stuk­je ker­sen­taart met cir­ca 30 pit­ten.
Rond 19.00 uur ben ik thuis. Sa­men met HL. in de Ma­re­tak zou veel ge­zel­li­ger zijn ge­weest.
HL. ligt hier te slapen, we vrij­en en ik ben blij dat hij er is.
Tegen 19.30 uur gaat hij naar Mo­len­hof om te wer­ken. Ik lees de krant. Draai Ara­bi­sche mu­ziek.
Hierna vertaal ik de op 26-4-77 ont­van­gen brief van M. [Uit Ma­rok­ko.]
Nu 21.50 uur.
Weer: zomers warm. Heer­lijk, cir­ca 16 à 17 °C. Licht be­wolkt en dus veel zon.
Bed 22.20 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1558) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Met mijn col­le­ga werk ik bij be­drij­ven, na­mens PTT, voor het aan­slui­ten of op­rui­men van te­le­foon­ap­pa­ra­tuur. – Met een an­de­re be­wo­ner van de Ta­fel­straat, KM. re­pa­reer ik de wa­ter­pomp die in de tuin van dat pand staat.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 mei 1976.
Personeels­bij­een­komst ten be­hoe­ve van [col­le­ga] MC., die een Ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding in brons had ge­kre­gen. Hier­na naar Pa­re­ma Hoe­den­fa­briek: een se­rie-in­stal­la­tie op­ge­ruimd. Ver­vol­gens naar Pa­pier­fa­briek Gel­der­land Tie­lens te Weert. [Buurt­schap be­ho­rend tot de Ge­meen­te Meers­sen.]
Thuis 16.45 uur.
Eten met D. en M. bij KM.
G. [buur­jongen], heeft zijn rech­ter­hand in het ver­band zit­ten.
Met de PTT-bran­der, tot­dat het gas op was, de pomp ge­deel­te­lijk schoon­ge­brand.
Kamer opruimen van de werk­zaam­heden van gis­te­ren. [Ka­mer­in­de­ling ver­an­derd.]
Nu 23.20 uur.
Weer: zomers warm. Vrij­wel on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 mei 1975

Mijn oma, door mij geschilderd aan de hand van een foto. Olieverf op doek. (1976)

Dagboek 1975

(Dag 1191) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. De­ze avond be­zoek ik mijn opa in Meers­sen. – In de trein word ik ver­liefd op een meis­je. – Mijn opa heeft mij ken­ne­lijk ge­vraagd een por­tret van zijn, in 1973 over­le­den, vrouw, mijn oma, te schil­de­ren aan de hand van een fo­to van haar. – HB. was mijn ge­hei­me vlam (zon­der dat zij dat wist) in het mid­den van de jaren zes­tig.

MenuFotoIndex en het einde.

Zondag, 4 mei 1975.
Opgestaan 10.45 uur.
Bed verschoond.
Koffie met giste­ren ge­kocht ge­bak. Klas­sie­ke mu­ziek.
Vanmorgen in bed heb ik me­zelf af­ge­trok­ken. Hoe­wel ik niet erg heet was, was het toch wel lek­ker.
Vanmiddag wat ge­schil­derd en van­avond naar Opa.
Als ik mooie jon­gens zie die me wat doen schrijf ik dat op, om­dat er nie­mand is te­gen wie ik kan zeg­gen: “Kijk, wat een mooie jon­gen.”
Nu schrijf ik eens wat an­ders, maar het lijkt op het vo­ri­ge. Er stap­te ie­mand in de trein: “Een jon­gen met bors­ten”, dacht ik. Haar han­den, ge­laat, voe­ten, doen en la­ten: jon­gens­ach­tig. Haar lach. Ze leek op OW. Haar haar leek als dat van WJ. (Mi­li­tai­re dienst.) Ze snoep­te veel cho­co­la­de. Er was een ‘baard’ bij haar: een jon­ge­man. Ze is mooi. Jam­mer dat ze een meis­je is. Ze deed me wat.
Ik ga een por­tret van Oma schil­de­ren.
Uit de trein van 22.15 uur naar Heer­len stap­te HB. Ze was mooi. Ze deed me niets.
Nu 23.50 uur.
Weer: fris, af en toe zon, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFotoBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1911) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 april 1977.
Op 10.00 uur.
Eten.
Fotograaf Voets ver­koopt in de Spo­ren­straat nr. 16 een huis dat On­be­woon­baar ver­klaard is, voor f. 70.000,00. Bij hem thuis in de Sme­den­straat voor woens­dag­avond een af­spraak ge­maakt.
Inkopen.
Afwassen.
Inkopen, onder an­de­re bij Fo­to Rem­brandt ko­pen we een twee­de­hands ver­gro­tings­ap­pa­raat Ope­mus III, dat nieuw f. 299,00 kost, maar waar ik nu f. 150,00 voor be­taal. We be­kij­ken wat boe­ken.
Eten in de Maretak.
We gaan naar HL.’s flat waar we de film­pro­jec­tor op­ha­len en en­ke­le films.
Van HL. krijg ik een su­per se­xy strak­ke broek.
We proberen de filmprojector te re­pa­re­ren van 21.30 tot 23.30 uur.
De Dikke Dragonder: twee jus d’oran­ge
Bagatelle: vijf jus d’oran­ge.
HL. is een beetje aan­ge­scho­ten.
Thuis 02.20 uur na een woor­den­wis­se­ling tus­sen HL. en ene JT. waar­bij, naar mijn ge­voel, het ge­lijk aan HL.’s kant was.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: koud, veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1545) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 april 1976.
Met [collega] SW. mee. On­der an­de­re [wer­ken bij] de Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij. De Lim­bur­ger [Dag­blad], De Brand­weer.
Thuis 17.00 uur.
Voor KM. ben ik bij Vo­gel­zang gaan vra­gen hoe je een drie-fa­sen mo­tor op 220 Volt moet aan­slui­ten. Een prach­tig stuk, niet F., hielp mij. Sa­men heb­ben we het uit­ge­zocht. Uit een boek­je. Een vrien­de­lij­ke mooie boy en zijn broek was re­de­lijk ge­vuld.
Eten.
Douche.
Een kop kof­fie bij KM.
Kamer opruimen.
Een Trappist drin­ken. Ho­mo­seks­blaad­je door­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: de dag begon zo­mers. La­ter op de dag woei (waai­de) een hal­ve storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1178) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent bij col­le­ga BF. die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Wij zijn aan het werk in Beek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 april 1975.
Hele dag met BF. in Beek.
ROZ.
Afgewassen.
Marc Bolan en T-Rex* ge­draaid.
Gedoucht.
Bij FC., samen met KM., kof­fie­drin­ken. La­ter mijn rum met hun co­la. Ik heb twee rum­co­la ge­had.
Nu circa 00.30 uur.
Bij Gerard Dur­lin­ger een paar san­da­len ge­kocht, per che­que: f. 29,95
Weer: circa 18°C. Veel zon: ‘heer­lijk.’

*
Marc Bolan: Marc Bo­lan (Hack­ney (Lon­den), 30 sep­tem­ber 1947 – Bar­nes (Lon­den), 16 sep­tem­ber 1977) was een Brits pop­mu­si­cus, sin­ger-song­writ­er en gi­ta­rist en op­rich­ter van de glam­rock­groep T. Rex. Zijn ech­te naam was Mark Feld.
Wikipedia: Marc Bo­lan.
T-Rex: T. Rex (oor­spron­ke­lijk Ty­ran­no­sau­rus Rex, ook ge­schre­ven als T Rex of T-Rex) was een Brit­se rock­band uit de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig van de twin­tig­ste eeuw, op­ge­richt door sin­ger-song­wri­ter en gi­ta­rist Marc Bo­lan. T. Rex wordt be­schouwd als een van de eer­ste en be­lang­rijk­ste glam­rock­bands. De sim­pe­le pop­struc­tuur van de band is van gro­te in­vloed ge­ble­ken op de la­te­re hard­rock, punk en new wave.
Wikipedia: T-Rex.
YouTube: Greatest Hits.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1898) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL. – Ik bak zelf brood. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar Ara­bi­sche mu­ziek. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 april 1977.
Eerste Paasdag.
03.00 uur komt HL. Ik ben blij.
Op 9.10 uur.
Brood bakken. [Zuur­de­sem­brood.]
Eten.
Bed verschonen.
Krant lezen.
Tegen 13.30 uur komt HL. weer op be­zoek.
Van 14.00 tot 15.00 uur naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um.
Wandelen in het Stadspark. Ik zie [de knap­pe PTT-col­le­ga] JB. en we groe­ten. Vol­gens HL. bloos ik, ik merk er zelf niets van.
In de Ouwe Klok koff­ie drin­ken
Even naar de Marmite [res­tau­rant], waar HL. werkt. Een mooie zaak.
Thuis.
Eten. HL. maakte soep.
Om 17.10 uur breng ik hem tot bij de Mar­mi­te. Ik wan­del nog wat door de stad.
Thuis.
Eet nog wat. Lees nog wat. Af­was­sen met Ara­bi­sche mu­ziek.
Nu 21.40 uur.
Het is mijn bedoeling tot 00.00 uur te wach­ten en Frans te le­ren tot­dat HL. komt.
Misschien komt hij later en lig ik al in bed, maar hij heeft de sleu­tels van de deu­ren.
Lezen.
Tegen 22.40 uur komt HL.
Hij trekt een spij­ker­broek en di­to jas­je van mij aan en we gaan cir­ca 23.10 uur naar Zee­zicht. We drin­ken er een jus d’o­ran­ge / jon­ge. [Jon­ge je­ne­ver.]
Hierna naar de Ouwe Klok waar wat per­so­neel van de Mar­mi­te is van wie we wat drin­ken. Ik voel me voor het eerst een in de open­baar­heid tre­den­de flik­ker.
We drinken veel en ik vertel HL. dat ik de eer­ste we­ken to­neel ten op­zich­te van hem heb ge­speeld, wat vol­gens hem een te­ken is dat ik hem niet kwijt wil­de, wat ook zo is. [Ik was de eer­ste we­ken toch niet zo op HL. ge­steld.]
Na diverse jonge / jus d’o­ran­ges en vrij­a­ges zijn we cir­ca 01.00 uur thuis. Daar vrij­en we veel.
01.45 uur op bed.
Weer: zie elders.
(Even heb ik CG. gezien, de vo­ri­ge vriend van HL., op de rug en van op­zij.)
Weer: in de schaduw fris, in de zon lek­ker. Licht be­wolkt. De he­le dag droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.