10 november 1977

Dagboek 1977

(Dag 2112) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Van­af van­daag moet ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 november 1977.
Als een bezetene gefietst om niet te laat voor de trein naar Sit­tard te ko­men.
Om 7.45 uur in Sit­tard. [Col­le­ga] HS. haalt me rond 7.50 uur af.
Ik ben hulp­toe­zicht van NG.
Aanvankelijk leek het of ik er niet veel moest doen, maar ge­luk­kig was er later meer werk. (Toe­zicht op drie las­sers en drie grond­wer­kers.)
Thuis 17.30 uur.
Douche.
Bij HL.’s ouders lek­ke­re mos­se­len eten.
Tv. Dia’s. Film.
Drie pils.
Thuis 23.20 uur.
Bed 23.45 uur.
Weer: droog, lekker, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2306) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard. Van­af ver­le­den week dins­dag werk ik bij de af­de­ling ‘Huis­te­le­foon’ samen met col­lega HD.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 23 mei 1978.
Op 6.45 uur.
Sittard.
Werken in Ge­leen, Bor­re­kuil. So­ci­a­le werk­plaats WGO: een toes­tel ver­plaat­sen. Een le­vens­ge­vaar­lij­ke lad­der, waar ik niet op ging. HD. wel.
Amstenrade, De Gij­se­laar 80. Ba­sis­school De Ver­re­kij­ker. Aan­leg drie se­rie­toes­tel­len, twee bel­len.
Thuis 17.45 uur.
Douche.
Eten.
Naar [kap­per] Ro­bert, Smeer­maes [Bel­gië]: f. 6,00
[Het haar] was vrij lang, nu be­hoor­lijk kor­ter.
HL.’s ou­ders.
Autoradio mon­te­ren.
Lezen.
Bed 23.15 uur.
Weer: fris, droog. Geen zon. Re­gen­drei­ging. Herfst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2292) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Mijn vriend en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als cam­per in­ge­richt heb­ben. Ik wil daar nu een be­ter keu­ken­tje in ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 mei 1978.
Op 6.30 uur.
Douche.
Ik werk vandaag in Ge­leen en in Stein.
In Susteren bezoek ik Mos­tard Ca­ra­vans, maar de­ze is ge­slo­ten. Dan koop ik in Stein bij Berg­land Ca­ra­vans een alu­mi­ni­um “goot­steen” [aan­rech­tje] voor f. 77,00. Af­me­ting: 60×35 cm.
Om 17.15 uur bij de Miro de mi­xer (Phi­lips) in­ge­le­verd. Ik krijg f. 229,00 te­rug.
Thuis 17.30 uur.
1001 Nacht lezen.
Eten.
De remmen van de au­to lo­pen aan. Na­kij­ken, maar er is zelf niets aan te doen.
Van 22.30 tot 23.30 uur Tv.
Bed 23.40 uur.
Weer: heerlijk zomers. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2273) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – In 1976 en 1977 was ik in Ma­rok­ko en daar heb ik en­ke­le vrien­den ge­maakt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 20 april 1978.
Op 7.00 uur.
Sittard.
Toezicht Huis­aan­slui­tin­gen Mun­ster­ge­leen.
Thuis 17.20 uur.
Lezen.
Eten.
Knutselen.
Eenvoudige brieven naar drie vrien­den in Ma­rok­ko schrij­ven.
Arabische mu­ziek op­ne­men van de ra­dio.
Tv.
Bed 23.45 uur.
Weer: zonnig, lekker. Daar­na re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2254) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.
Om­dat ik bij de ver­schil­lende af­de­lin­gen waar ik ge­werkt heb niet aan al­le ver­wach­ting­en vol­doe, ik kan bij­voor­beeld he­le­maal niet op kan­toor wer­ken (ik ben een tech­ni­cus en wil met mijn han­den wer­ken en niet ach­ter een bu­reau zit­ten om for­mu­lie­ren in te vul­len), heeft mijn chef in Sit­tard, mis­schien wel in op­dracht van zijn su­pe­ri­eu­ren, mij een erns­tig ver­zuim in de schoe­nen ge­scho­ven, zo­dat ik ont­sla­gen kan wor­den. Hij heeft ech­ter bui­ten de ‘waard’ ge­re­kend: om­dat ik een dag­boek bij hou, waar­in ik ook mijn werk­zaam­he­den voor PTT ver­meld, waar en wan­neer, kan ik aan­to­nen dat het ver­zuim dat hij mij ver­wijt, op een fou­te aan­na­me ge­ba­seerd is. Hier­be­ne­den volgt de lijst die ik van­daag maak van mijn werk­zaam­he­den sinds 10 no­vem­ber 1977*. (Uit­ein­de­lijk krijgt mijn chef een ver­wijt aan zijn broek en word ik ge­pro­mo­veerd!)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 1 april 1978.
Geen 1 april grap­pen op­ge­merkt.
Op 10.00 uur.
Eten.
Stad in, onder an­de­re een broek ge­kocht en vier Lp’s [gram­mo­foon­pla­ten] (2×2) Mu­set­te­mu­ziek, f. 19,50 en f. 29,00
HL.’s ouders.
Thuis opruimen.
Eten.
Afwassen.
Opruimen.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 20.40 uur.
Soms denk ik dat ik zelf­stan­dig zou moe­ten zijn en samen met HL. de we­reld zien. Veel geld moest je heb­ben, al­thans ge­noeg om niet van de PTT te hoe­ven le­ven. Vrij, geen ge­zeur aan je kop en van het le­ven ge­nie­ten.

Ritssluiting op de broek, ach­ter­zak, naai­en.
Tv.
Schaken.
Bed 00.45 uur.
Weer: zonnig en lekker en veel stuk­ken op straat.

*

Te­rugBe­ginIndex en het einde.
Uit­ge­voer­de werk­zaam­he­den voor PTT-Te­le­com.
Dienst­kring Sit­tard.
No­vem­ber 1977 tot en met maart 1978.


November 1977.
10: aankomst in Sit­tard en hulp­toe­zicht bij het be­stek Sit­tard.
11 en 14: idem.
15 t/m 18: toe­zicht Huis­aan­slui­tin­gen­ploeg. Chef Werk­uit­voe­ring O.
21 t/m 25: toe­zicht Huis­aan­slui­tin­gen­ploeg. Chef Werk­uit­voe­ring O.
28 t/m 30: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler D, t.b.v. be­stek Sit­tard.


December 1977.
1 en 2: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler D, t.b.v. be­stek Sit­tard.
5 t/m 9: idem.
12 t/m 16: ziek thuis.
19 t/m 21 (voormiddag): diverse ka­bel­ver­de­lers in Sit­tard schoonmaken.
21 (namiddag), 22 en 23: Chef Tech­nisch Over­zicht: dhr. Z.
26: 2e kerstdag.
27 t/m 30: verlof.

Te­rugBe­ginIndex en het einde.


Januari 1978.
2 t/m 6: ziek thuis.
9 t/m 13: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler J t.b.v. be­stek Born, plus tes­ten.
16: idem.
17 t/m 20: hulp­toe­zicht bij het be­stek Sit­tard.
23 t/m 27: idem.
30 en 31: zelf­stan­dig toe­zicht bij het IP Am­sten­rade.

Te­rugBe­ginIndex en het einde.


Februari 1978.
1 t/m 3 zelf­stan­dig toe­zicht bij het IP Am­sten­rade.
6 en 7: verlof (Car­na­val.)
8 t/m 10: vorstverlet van de aan­ne­mer. IP bij­wer­ken.
13: ad­mi­ni­stra­tie van het IP bij­wer­ken.
14 t/m 17: zelf­stan­dig toe­zicht bij de huis­te­le­foon. Chef Werk­uit­voe­ring K.
20 t/m 24: ser­vi­ce­wa­gen. Chef Werk­uit­voe­ring K.
27 en 28: hulp­toe­zicht bij de IP’s Bin­gel­ra­de en Am­sten­rade.

Te­rugBe­ginIndex en het einde.


Maart 1978.
1: hulp­toe­zicht. Be­stek Sit­tard.
2: hulp­toe­zicht. IP Ur­mond.
3: dra­den trek­ken in Ur­mond, plus tes­ten.
6 en 7: hulp­toe­zicht in Ur­mond.
8 en 9: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler D in Sit­tard.
10: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler J in Born.
13 en 14: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­ler in Sit­tard.
15: sto­rin­gen in ka­bel­ver­de­lers be­stek Sit­tard op­hef­fen.
16: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­lers te Born.
17: sto­rin­gen in ka­bel­ver­de­lers be­stek Sit­tard op­hef­fen.
20: dra­den trek­ken in ka­bel­ver­de­lers te Born.
21 t/m 24: sto­rin­gen be­stek Born op­hef­fen.
27: 2e Paas­dag.
28: ge­sprek met o.a. de heer H.

Te­rugBe­ginIndex en het einde.


Samenvatting

Totaal 96 werk­da­gen.
Hulp­toe­zicht las­werk: 17 da­gen.
Toe­zicht las­werk: 5 da­gen.
Dra­den trek­ken en af­wer­ken: 27,5 dag.
Tech­nisch over­zicht: 2,5 dag.
Ver­lof: 6 da­gen.
Ziek­te: 10 da­gen.
Toe­zicht huis­aan­slui­tin­gen: 9 da­gen.
Toe­zicht huis­te­le­foon: 4 da­gen.
Ser­vice­wa­gen: 5 da­gen.
Ad­mi­ni­stra­tie t.b.v. IP Am­sten­rade: 4 da­gen.
Onderzoek en op­hef­fen sto­rin­gen: 6 da­gen. (In ka­bel­ver­de­lers.)
[Totaal 96 da­gen.]
Werk­da­gen mi­nus ver­lof en ziek­te is wer­ke­lijk ge­werk­te da­gen.
96-16 is 80 werk­da­gen.
Hulp­toe­zicht on­ge­veer 21% van het aan­tal werk­da­gen. (vAwd)
Toe­zicht laswerk IP on­ge­veer 6 % vAwd.
Dra­den trek­ken: on­ge­veer 34% vAwd.
Tech­nisch over­zicht: on­ge­veer 3% vAwd.
Toe­zicht Huis­aan­slui­tin­gen: on­ge­veer 11% vAwd.
Toe­zicht Huis­te­le­foon: on­ge­veer 5% vAwd.
Service wagen: on­ge­veer 6% vAwd.
Ad­mi­ni­stra­tie: on­ge­veer 5% vAwd.
Sto­rin­gen on­der­zoek in ka­bel­ver­de­lers: on­ge­veer 7,5% vAwd.
Voor vreem­de af­de­lin­gen on­ge­veer 25% gewerkt.
Dit is: Huis­te­le­foon, Huis­aan­slui­tin­gen, Tech­nisch Over­zicht.

Te­rugBe­ginIndex en het einde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.