12 juni 1972

Dagboek 1972

(Dag 135) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. Om­dat zij bin­nen­kort naar Roer­mond ver­huizen en ik daar niet wil wo­nen, ben ik op zoek naar woon­ruim­te in Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com en loop een in­ter­ne sta­ge bij de af­de­ling PKN (Pro­ject­bu­reau Ka­bel­net­ten).

MenuIndex en het einde.

Maandag, 12 juni 1972.
Opgestaan 7.00 uur.
Gewerkt, ge­speeld en ver­veeld op de Klei­ne Gracht 1 bij PKN.
Tussen de mid­dag de stad in.
Van­mor­gen ge­tankt, 22 li­ter, f. 15,00 De eers­te keer dat ik bij Avia tank­te had [col­le­ga] HH. uit­ge­re­kend dat de wa­gen 1:8,6 reed, de 2e keer cir­ca 1:9,3 en nu, van­mor­gen, 1:10,9. Hij wordt dus steeds zui­ni­ger.
Lot­to in­ge­le­verd: f. 3,65.
Vanavond naar twee ka­mer­ver­huur­ders ge­beld. Een in de Sint Maar­tens­laan, f. 225,00 per maand.
De andere Pa­ral­lel­weg 51, f. 35,00 per week.
Naar die laat­ste ga ik ga ik mor­gen, om te kij­ken.
Weer: warm, licht be­wolkt

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 mei 1972

Dagboek 1972

(Dag 122) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Ik loop sta­ge bij de af­de­ling PKN (Pro­ject­bu­reau Ka­bel­net­ten).

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 mei 1972.
Opgestaan 7.30
Samen met [col­le­ga] HH. naar PKN, Klei­ne Gracht. Bij­na de he­le dag ver­veeld.
Tus­sen de mid­dag naar V&D.
Een beetje les van Chef C. ge­had.
Door L. op­ge­beld. Hij zei dat ik bij de Dienst­kring Maas­tricht nog ge­reed­schap op naam heb staan. Ik moet mor­gen­vroeg even langs gaan om dat in te le­ve­ren.
Weer: veel regen, be­wolkt

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 mei 1972

Dagboek 1972

(Dag 109) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Van­daag heb ik een cur­sus­dag op de Be­drijfs­school PTT in Maas­tricht. – Van­af ju­li 1971 reed ik in een ou­de, ka­na­rie­ge­le, Triumph He­rald 1200 Sa­loon. Gis­te­ren kocht ik een twee­de­hands Fiat 850 cou­pé met de be­schei­den kleur ivoor.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 mei 1972.
Opgestaan circa 8.00 uur.
Snel gewassen en via sta­ti­on Maas­tricht naar school. HS. was niet bij het sta­ti­on, maar was, naar la­ter bleek, met de bus ge­gaan.
Ik was één mi­nuut over half negen op school, dus te laat, maar ik was wel de eers­te.
Vanmorgen, ’n half uurt­je A3 [cur­sus] ge­daan. De rest ge­praat over po­li­tiek en gods­dienst.
Tus­sen de mid­dag met HS. en LL. ’n stuk­je gaan rij­den.
Na de mid­dag ’n uurt­je A3 en toen ge­praat over al­ler­lei an­de­re za­ken die niets met de PTT te ma­ken had­den.
Om 5 uur, via sta­ti­on Maas­tricht (om HS. weg te bren­gen) naar huis.
Vanmiddag heeft [in­struc­teur] K. op vlaai ge­trak­teerd. (Ik had die ge­haald.) Gis­te­ren­mid­dag, K. had verlof, had [in­struc­teur] H. op vlaai ge­trak­teerd.
Vanavond niet geleerd. ’n Beet­je de wa­gen be­ke­ken en de wer­king van de ver­war­ming uit­ge­zocht (die we met dit weer hard no­dig heb­ben) en ge­tracht de berm­lamp op de ruit te be­ves­ti­gen.
HS., LL., K. en H. von­den het een mooie wa­gen.
Vanavond, toen ik van school kwam, ben ik even bij HH. ge­weest. Die gaat mor­gen mee naar school, on­danks dat hij niet hoeft. Hij is aan de be­te­ren­de hand.
Morgen moet ik nog naar de ga­ra­ge om de sier­strip vast te la­ten zet­ten. Ze moe­ten de deur ook ma­ken, want die sluit zo moei­lijk en de in­stru­men­ten­bord-ver­lich­ting brandt niet.
Vanavond weer niet geleerd.
Weer: ontzettend slecht. Koud. De he­le dag ge­re­gend.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 mei 1972

Dagboek 1972

(Dag 95) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Van­daag heb ik een cur­sus­dag op de Be­drijfs­school PTT in Maas­tricht. – We gaan op be­zoek bij col­lega HH. die in het zie­ken­huis ligt. – Ik heb bij­na een aan­rij­ding met een stads­bus in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 3 mei 1972.
Opgestaan rond 8.00 uur. Ik heb me dus ver­sla­pen. Ik heb me snel moe­ten was­sen en ben naar het sta­tion in Maas­tricht ge­re­den en daar [col­lega] HS. op­ge­haald. Was nog net op tijd (8.30) op school. Van­mor­gen di­rect be­gon­nen met het af­wer­ken van de ma­ni­pu­la­tie­kas­ten.
Tussen de middag naar een groen­te­win­kel op de An­na­laan voor een fruit­schaal­tje. (Dit kost­te f. 5,50 (per man f. 1,10) voor HH.
Tegen kwart voor twee zijn we naar het zie­ken­huis ge­gaan. Om twee uur be­gint het be­zoek­uur. We wa­ren het eer­ste daar. We: HS., LL. en ik. [De in­struc­teurs] K. en H. wa­ren niet mee­ge­gaan. Even la­ter kwam zijn schoon­broer en schoon­zus en weer even la­ter zijn vrouw Y.
We zijn tot ongeveer kwart voor drie ge­ble­ven. Of­fi­ci­eel mocht dat maar tot half drie.
Toen we op school kwa­men was het drie uur en zijn we gaan pau­ze­ren. We heb­ben ge­kaart (toe­pen). Ik kan er niet veel van.
Beneden gekomen heb­ben we nog een half uurt­je ge­werkt en toen be­gon­nen we, dat wil zeg­gen [de in­struc­teurs] K., H. en ik een dis­cus­sie over God. H. wil over al­ler­lei si­tu­a­ties in de­ze we­reld niet oor­de­len. Het is zijn zaak niet. Hij mag dat niet, zegt hij. Al­les moet men op zijn be­loop la­ten en als voor­beeld noem­de hij over­stro­mings­ram­pen. Zijn voor de be­trok­kenen erg, heel erg, maar voor de we­reld­be­vol­king (het aan­tal) goed. Het loopt dan niet zo snel op, en­zo­voorts. Het langs zich door laten gaan, zich ner­gens iets van aan­trek­ken, zou ik dat noe­men. En via de­ze gods­dienst kwa­men we er op dat K. zich ver­le­den jaar had la­ten ste­ri­li­se­ren, naar aan­lei­ding van een tv-pro­gram­ma van Koos Pos­te­ma, dat ver­le­den jaar op de klom­mel [Tv.] is ge­weest.
Toen was het bij­na kwart voor vijf en zijn we gaan op­rui­men.
Op de Cal­va­rie­straat reed een bus bij de hal­te weg. De­ze heb­ben sinds dit jaar voor­rang bij het weg­rij­den. Ik moest krach­tig rem­men an­ders had ik hem, of hij mij een beet­je in­ge­deukt.
HS. op het sta­tion af­ge­zet en naar [ga­ra­ge] Ploe­men, hier in Rot­hem ge­re­den, voor een af­spraak ma­ken voor vol­gen­de week woens­dag. Ze zei­den mij dat ik be­ter naar [ga­ra­ge] Mo­le­naar kan gaan.
Ik heb vandaag ook ver­lof aan­ge­vraagd voor 10 mei, woens­dag, dan kan ik ten­min­ste met mijn wa­gen naar de ga­ra­ge.
Conny is dan ook ja­rig. Van­daag is het 3 mei en ik heb Con­ny voor het laatst op 3 fe­bru­a­ri ge­zien. Dat is dus 3 maan­den of 13 we­ken ge­le­den.
Anderhalf uur ge­leerd: Scha­kel­mid­de­len.
Weer: fantastisch, be­hoor­lijk warm, wol­ke­lo­ze he­mel

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 april 1972

Dagboek 1972

(Dag 76) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Van­daag heb ik de we­ke­lijk­se cur­sus­dag op de Be­drijfs­school PTT in Maas­tricht. De in de tekst ge­noem­de in­struc­teurs zijn ook ho­ge chefs bij PTT. – Ik maak een goe­de beurt voor de klas. – Col­le­ga HS., wiens va­der een hoge func­tie bij PTT heeft, wordt be­voor­deeld. – TCM: Te­le­com­mu­ni­ca­tie­mon­teur.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 14 april 1972.
Als ik dit schrijf is het za­ter­dag­avond, half ne­gen. Ik doe net alsof het vrij­dag is.
Opgestaan 8.00 uur.
Naar Bedrijfsschool Volks­bond­weg voor TCM. ’s Mor­gens [in­struc­teur] Du­puits* met Stroom­voor­zie­ning. Tus­sen de mid­dag ca­fé Pad­dock met 2 co­la. Na de mid­dag [in­struc­teur] Jan­sen met Trans­mis­sie.
Ik moest voor het bord ko­men. Twee an­de­ren ook, nl. ML. en AQ. Jan­sen zei, na­dat wij voor het bord wa­ren ge­weest, dat er maar wat ge­klun­geld was, maar dat gold niet voor mij. Dus wat dat be­treft heb ik toch wel een goe­de beurt ge­maakt. Vol­gens mij was ik voor het bord ge­roe­pen om­dat ik niets zat te doen en voor mij uit­keek. Jan­sen zal wel ge­dacht heb­ben: “Hij zit recht­op te pit­ten.”
Maar voordat ML. voor het bord moest ko­men, had hij de­ze op­ga­ven al ge­ge­ven. Toen riep hij ML. voor het bord en in de­ze tijd had ik die op­ga­ven al uit­ge­re­kend. Toen ik moest ko­men, ik was erg ze­nuw­ach­tig en ik kon bij­na niet schrij­ven, maar het ging wel goed, be­ter nog dan ik ach­ter­af ge­dacht had, blij­kens Jan­sen’s woor­den.
HS. heeft ons gis­te­ren (don­der­dag) ver­teld dat er een ver­ga­de­ring is ge­weest over onze toe­kom­stige stand­plaat­sen. Zijn va­der was er vol­gens zijn zeg­gen niet bij ge­weest en daar­om wist hij de re­sul­ta­ten niet.
Jansen vertelde van­daag dat er een ver­ga­de­ring is ge­weest en dat ook de heer S. (de va­der van HS.) daar­bij was ge­weest. (S. is Chef Per­so­neels­za­ken.) Jan­sen vroeg aan HS. of hij wist waar hij naar toe ging en HS. zei dat hij dat wist, na­me­lijk Sit­tard. Jan­sen heeft laatst ge­zegd dat er in Sit­tard geen plaats is.
Nu heeft HS. te­gen [col­le­ga] JS. ge­zegd dat hij (HS.) in Sit­tard wordt ge­plaatst en dat JS. in Roer­mond komt. JS. vroeg aan Jan­sen tot drie maal toe waar­om HS. in Sit­tard wordt ge­plaatst, ter­wijl daar geen plaats is. Jan­sen praat­te daar ge­woon over­heen en deed als­of hij het niet ge­hoord had. Ook zei HH. dat het niet eer­lijk was dat HS. dit wist en wij niet. Jan­sen zei hier­op niets en be­gon te­gen an­de­re jon­gens te pra­ten.
Men vroeg zich on­langs, bij mijn be­oor­de­ling, af waar­om ik wan­trou­wig ben. Nou, on­der an­de­re om bo­ven­staan­de. De zoont­jes van de chefs zijn over­al van op de hoog­te en voor hen wordt plaats ge­maakt. Dit al­les was nog niet zo erg, als HS. maar deed als­of hij niets weet, maar hij zegt dat hij niets weet en doet als­of hij al­les weet, wat wel­licht ook het ge­val zal zijn.

Vanavond heb ik de roos­jes af­ge­schil­derd. Vrij­dag zal ik sig­ne­ren en dan zul­len ze klaar zijn.

*
Ik weet nog: in de jaren ze­ven­tig heers­te er nog geen ta­boe op ro­ken in de klas. In­struc­teur Du­puits was een ket­ting­ro­ker en hij maak­te let­ter­lijk de ene si­ga­ret met de an­de­re aan.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.