24 maart 1973

Dagboek 1974

(Dag 420) Het is za­ter­dag en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Door de week ben ik dienst­plich­tig mili­tair. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 24 maart 1974.
Op 7.30 uur.
Krant gelezen. Gedoucht. Ra­dio ge­luis­terd tot ± 10.00. Kof­fie. Ge­ge­ten. Ge­te­kend.
Circa 13.50 weg naar Roer­mond, op fiets. Met trein van 14.30 naar Maas­tricht, f. 4,60. Sa­men met [broer] P. naar Oma.
Ik [heb] ge­wan­deld door de stad. Heer­lijk, van­we­ge het fan­tas­ti­sche weer. Uit­ge­ke­ken naar Con­ny of Katja*(1). Niet ge­zien.
Vilt gekocht bij Hassink f. 13,60 (BxLxH: 41 x 50 x 2 cm.)
Film: f. 6,00, naar Turks Fruit, naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Jan Wol­kers*(2), au­teur, beeld­hou­wer. Een seks­film met al­ler­lei, voor mij niet sma­ke­lij­ke, eer­der af­schuw ver­wek­ken­de, scè­nes. De­ze film moet het van het bloot heb­ben, f. 6,00 ver­knoeid. Van 16.00 tot 18.00.
Muziek Expres gekocht met o.a. Da­vid Cas­si­dy*(3) en song­teks­ten, f. 1,40
TV. rond 24.00 op bed, of nog la­ter.
Wellicht vind ik Da­vid Cas­si­dy zo knap omdat hij wat van een meis­je weg­heeft. Dat be­wijst ook wel het feit dat ik er­gens ge­le­zen heb dat de “stand-in” voor Da­vid een meis­je is, dat pre­cies op hem lijkt.

*(1)
Con­ny en Kat­ja Toen ik in 1971-72 nog van­af sta­tion Meers­sen met de trein naar Heer­len en te­rug reis­de, om­dat ik daar bij PTT-Te­le­com werk­te (dat was voor­dat ik in Mi­li­tai­re Dienst moest), zag eerst Con­ny en een tijd­je la­ter Kat­ja va­ker in de trein, zo­wel ’s och­tends, als ’s avonds. Ik was op bei­de meis­jes ver­liefd, maar durf­de hen niet aan te spre­ken. (Bei­de na­men zijn ver­zon­nen, want ik heb hun ech­te na­men nooit ge­kend.)

Te­rug.

*(2)
Jan Wol­kers Jan Wol­kers in een Ne­der­lands kun­ste­naar en au­teur. En­ke­le van zijn boe­ken zijn ver­filmd, zoals het hier­bo­ven ge­noem­de ‘Turks Fruit’.
Wikipedia: Jan Wol­kers.
Wikipedia: Turks Fruit.

Te­rug.

*(3)
Mu­ziek­ex­pres en Da­vid Cas­sidy.
Muziek Ex­pres is een Ne­der­lands mu­ziek­tijd­schrift dat maan­de­lijks ver­schijnt en waar­in uit­ge­breid wordt in­ge­gaan op al­ler­lei ge­beur­te­nis­sen in de we­reld van de mo­der­ne (pop-)mu­ziek en de ver­tol­kers daar­van, de mu­si­ci.
Wikipedia: Mu­ziek Ex­pres.
Ik vind Da­vid Cas­si­dy een aan­trek­ke­lij­ke jon­ge­man, dat mo­ge dui­de­lijk zijn.
Hier een foto van hem. Hij is de per­soon rechts, uiter­aard.
Wikipedia: Da­vid Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 maart 1980

Dagboek 1980

(Dag 2971) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Als au­to heb­ben we een Ford Tran­sit (in­ge­richt als kam­peer­au­to), maar die ver­koch­ten we. Van­daag ont­van­gen we de nieuwe Dai­hat­su Cha­ra­de XG.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 maart 1980.
[Broer] J. jarig: 28 jaar.
Op 7.15 uur.
Met de trein naar Maastricht. (f. 1,60) [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. Ik moet in Roer­mond gaan wer­ken.
Bij de Natron Chemie [Lin­ne] moet ik op [col­le­ga] LH. wach­ten. Via Dienst­kring Roer­mond (kof­fie) en Post­kan­toor Roer­mond (f. 1.200,00) naar de Pa­ters Re­demp­to­ris­ten in Roer­mond. Aan­leg: UH30 (30-4-2)
Tussen de mid­dag bij Pa en Ma eten. [In Her­ken­bosch]
Maastricht 16.40 uur. Te voet naar ga­ra­ge Ja­cob. De Dai­hatsu Cha­ra­de XG is klaar. We be­ta­len (be­hal­ve die 7.500 gul­den van de Ford Tran­sit die Ja­cob sinds 10-3-80 heeft) 5.225,00 gul­den en krij­gen daar­voor de au­to met ken­te­ken FV-21-RS en een vol­le tank. Ki­lo­me­ter­stand: 00008,5. Via Ca­dier As­su­ran­tiën (Groe­ne Kaart) naar HL.’s moe­der. Met CL. naar GH. en te­rug. Een beet­je eten.
18.30 naar Pa en Ma. [Twee broers] P., J. en zijn vrien­din MV.
19.30 daar.
Eten.
Tv, vertellen, drin­ken.
Film van de winter­va­kan­tie van zo­wel J. en MV. als van Pa en Ma in Oos­ten­rijk. Bei­de mooie films.
Via Vrijthof [Maas­tricht], 00.50 uur thuis.
Vertellen, bekvechten. Beet­je eten.
Bed 00.20 uur.
Weer: lekker. Later fris­ser. ’s Avonds koud. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.