6 juli 1983

Dagboek 1983

(Dag 4176) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn func­tie is Pro­ject­lei­der. Het pro­ject dat ik mo­men­teel be­ge­leid is dat voor de Ge­meen­te Eijs­den, mijn woon­plaats. – We heb­ben sinds kort als au­to een Dai­hat­su Mi­ni­bus 850 CC en die rich­ten we nu in als mi­ni­cam­per.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 6 juli 1983.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Diens­tau­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 14.00 tot 15.20 naar de Noor­man­nen­sin­gel. Het num­mer­plan [soft­wa­re] uit­prin­ten voor de TBX50. [Ge­meen­te Eijs­den.]
Fiets 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Lezen.
HL. maakt sa­men met XV. een soort sa­la­de ni­çoi­se. Erg lek­ker en fris. [XV. eet mee.] Af­was­sen.
Van 19.00 tot 22.00 aan de au­to wer­ken.
Opruimen.
Aftrekken.
Douche.
De was op­rui­men.

Tv.
Twee jonge je­ne­ver met Se­ven-up.
Nu 23.55 uur.
Weer: de hele dag erg be­nauwd. Veel be­wol­king. Te­gen de avond on­weer zon­der re­gen. Klef weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 juli 1982

Dagboek 1982

(Dag 3810) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben Pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 5 juli 1982.
Op 7.00 uur.
Op de fiets. Voor Oost-Maar­land springt de voor­band stuk. Ik fiets te­rug. Thuis rond 7.40 uur. HL.’s fiets in or­de ma­ken: ban­den op­pom­pen en het za­del ho­ger zet­ten. Ver­moei­end fiet­sen op zo’n fiets. Ik ben on­der­weg naar Maas­tricht van 7.50 tot 8.20 uur. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Eten in Heugemerveld: Oude Grons­vel­der­weg, voet­bal­ter­rein DBSV.
Even bij Pie Data: Maas­tricht.
Bij HL. langs, zijn werk­ge­ver.
Zaak.
Met [collega’s] JB. en SH. een au­to­maat UH45 plaat­sen bij Ge­meen­te­huis­ves­ting Maas­tricht.
Zaak.
Eten in het ENCI-bos. [ENCI – Eers­te Ne­der­land­se Ce­ment In­dus­trie.]
Gemeentehuisvesting: de au­to­maat bou­wen.
Een half uur lopen naar Fiets­han­del Fe­lix, Sint Pie­ter­straat en Fiets­han­del Janss, Ton­ger­se­straat. Bei­de zijn gesloten.
Gemeentehuisvesting.
Zaak: 16.35 uur. Fiets: 16.45 uur. Thuis 17.20 uur. Moe in de ar­men van HL.’s fiets.
Brood eten.
Rond 18.15 aftrekken. Daar­bij ga ik even in bed lig­gen. Ik denk: ‘Op­staan, want ik moet nog veel doen. Nou, voor­uit, een half uurt­je lig­gen.’
Ik word wak­ker om 19.15, 19.30 en om 21.00 uur.
Opstaan om 21.15 uur. Douche.
Enkele kleren strij­ken.
Sinaasappels per­sen.
Even Tv.
Dagboek bijwerken.

Even rondhangen. [Niets doen.] Ik voel me niet 100% in or­de en ben moe.
Nu 23.15 uur.
Weer: veel bewolking. Lek­ker en vrij veel zon. Zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4163) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn func­tie is Pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 23 juni 1983.
Op 7.05 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 uur Hagerhof* in Maas­tricht, tot 15.20 uur.
Eetpauze bij Kas­teel Hoo­gen­weerth in Heu­gem.
Telefooncentrale Maastricht Cen­trum: ik breng de sleu­tels van een cel­toes­tel / munt­toes­tel te­rug.
Sociale Dienst.
Kantoor om 16.00 uur: ad­mi­ni­stra­tie. Om 16.45 uur loop ik HL. te­ge­moet. (Op het Ster­ren­plein.)
TelNed heeft geen door mij ge­wens­te klei­ne kleu­ren-Tv. (Als beeld­scherm bij mijn Com­mo­do­re64-com­pu­ter.) Wel zijn er en­ke­le stuk­ken. (Klanten.)
Miro Supermarkt: Maas­tricht.
Thuis 19.00 uur.
Brood eten.
Douche.
Een half uurtje in bed sla­pen.
Het strijkijzer schu­ren. Het plas­tic van het dek­zeil van de zeil­boot is er nu van af. (Zie maart / april 1983.)
Een knoop zet­ten aan de ro­de ka­toe­nen broek.
De was verzorgen.
Van 21.00 tot 22.15 uur bui­ten le­zen.
Tv tot 22.45 uur.
Pijn in mijn linker teel­bal is nog niet over. Ir­ri­tant is dat.
Nu 23.00 uur.
Weer: smoorheet. Benauwd. Om 15.30 on­weer met een stort­bui, maar om 16.00 is het op­nieuw warm. Van 19.30 tot 19.50 weer on­weer met een stort­bui. Nu weer lek­ker en circa 22°C.

*
In het voor­jaar maak­te ik een nieuw dek­zeil voor on­ze zeil­boot. Om­dat het ste­vi­ge plas­tic te dik was voor mijn naai­ma­chi­ne, ge­bruikte ik het strijk­ijzer om de zo­men in el­kaar te smel­ten. Daar­mee raak­te het blad van het strijk­ijzer wel erns­tig ver­vuild.

Te­rug.

Ha­ger­hof is de naam van de aan­ne­mers­com­bi­na­tie die het nieuwe Pro­vin­cie­huis in Maas­tricht gaat bou­wen, het nieuwe ‘Gou­ver­ne­ment‘ in de Lim­bur­gse op­tiek, in de Lim­burg­se volks­mond.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4150) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur worden en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 10 juni 1983.
Op 6.50 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Stedelijk In­sti­tuut voor So­ciaal Werk in Maas­tricht, tot 16.10 uur. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat]
Eten bij de Zuid-Wil­lems­vaart en tus­sen de mid­dag bij Wa­ter­sport­ver­eni­ging Treech.
Van 13.20 tot 13.40 op de Brus­sel­se­straat bij een com­pu­ter­be­drijf. Geen soft­wa­re die ik kan ge­brui­ken.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Gymnastiekoe­fe­nin­gen.
HL. helpen met het eten ma­ken.
Warm eten. XV eet mee. Af­was­sen.
(De sexy en lieve KW. was even hier.)
Dagboek bijwerken.

Aftrekken.
Morse oefenen, circa 10 mi­nu­ten.
Computer tot 01.30 uur. Vanaf 23.00 sa­men met HL.
Nu 01.35 uur. Een kwart liter pils.
Weer: veel zon. Lekker weer. Weinig wind. Niet te warm. Wei­nig wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1986

Dagboek 1986

(Dag 5165) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 21 maart 1986.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Van 9.30 tot 11.45 uur naar de Jan van Eijck Aca­de­mie in Maas­tricht. Het lei­ding­net voor een Vox­4100 op­ne­men.
Eten op de Sint Pie­ters­berg.
V&D, Maas­tricht. Vox­5100.
Kantoor.
Om 15.45 ga ik naar huis.
Thuis 16.15 uur.
Lezen.
Om 18.15 uur eten. Af­was­sen.
Douche.
Computer van 19.30 tot 00.15 uur.
Tv tot 01.45 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: koud. (Fris) Circa 6°C. Eerst Noor­den­wind, la­ter zui­den­wind. Droog. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.