25 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4134) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-­Lim­burg em ik ben aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-­te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 mei 1983.
Na over van alles ge­droomd te heb­ben, on­der an­de­re een hon­der­den me­ters ho­ge scheeps­werf in Ja­pan, waar ik om­hoog werd ge­he­ven aan een fra­gie­le trek­veer, op­staan om 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 10.00 bij La Bon­ne Au­ber­ge in Sle­na­ken, tot 15.45 uur. Ik maak een zoe­mer­sig­na­le­ring op het Be­die­ning­stoe­stel voor die­ge­nen die ‘9’ [te­le­fo­nis­te] draai­en, wan­neer het Be­die­nings­toe­stel in nacht­stand staat.
Zaak 16.30 uur. Vertrek 16.45 uur. Ik loop HL. te­ge­moet.
Inkopen in Eijs­den.
Thuis de finan­ciën be­re­ke­nen.
Warm eten. [Buurman] XV. eet mee. Af­was­sen.

Morse oefenen, circa 20 mi­nu­ten.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Twee mokken melk met honing. (Warm.)
Weer: koud en de hele dag di­ver­se soor­ten re­gen­bui­en. Het re­gent nog steeds.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 april 1984Dagboek 1984

(Dag 4462) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben Pro­ject­lei­der en de he­le dag aan het werk in Maas­tricht. Al­le werk­zaam­he­den die ik op­neem, wor­den uit­ge­voerd door een me­de­wer­ker van een aan­ne­mers­be­drijf. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A. Een on­der­deel daar­van is Mor­se sei­nen en ont­van­gen. Ik oe­fen dat met mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 april 1984.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Tegen 8.15 uur bij de Ne­der­land­se Spoor­we­gen. Pa­ral­lel­weg.
Om 8.25 op kan­toor.
Om 8.50 bij Dag­blad De Lim­bur­ger op het Sta­tions­plein. Al­les met TvdL., van aan­ne­mer M.
Kantoor.
Om 11.00 bij Spaar­bank Lim­burg. Werk voor de aan­ne­mer op­ne­men.
Radium / Vre­de­stein: werk voor de aan­ne­mer op­ne­men. Ik heb het zelf uit­ge­voerd, want er hoef­den al­leen maar vijf dra­den op een ka­bel­ver­de­ler ge­trok­ken te wor­den.
Eten langs de Zuid-Wil­lems­vaart.
Kantoor.
Nederlandse Spoor­wegen.
Kantoor.
Dagblad De Lim­burger.
Op straat, in de auto, de ad­mi­ni­stra­tie ma­ken. Van S. [mijn chef] mag dat niet meer op kan­toor, maar moet dat bij de abon­nee. (Dat gaat moei­lijk.)
Zusters Onder de Bo­gen, Sint Ser­vaas­kloos­ter. De aan­ne­mer wij­zen wat hij moet doen.
Kantoor om 16.30 uur. Ad­mi­ni­stra­tie. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Warm eten. Afwassen.
Slaapkamer: stof­fen en stof­zui­gen.
JL., M. en I. komen in hun nieuwe Dai­hat­su Cuo­re een kwar­tier­tje op be­zoek.
Brood eten.
Douche.
Tv.
Circa twintig minuten mor­se oe­fe­nen met be­hulp van de com­pu­ter.
Nu 23.25 uur.
Weer: veel zon. Bijna onbewolkt. Droog. Fris tot lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3716) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den bij di­ver­se be­drij­ven in de re­gio Maas­tricht. Ik ben pro­ject­leider. – We heb­ben een zeil­jol en die ligt in de zo­mer in de ha­ven van Zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 2 april 1982.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Om 8.45 uur bij Brouwers: Maas­tricht. De uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den over­dra­gen aan WW. en SW.: uit­brei­ding van het lei­ding­net. Ik meen­de dat het één dag werk was voor hen bei­den. Zij meen­den dat het twee da­gen werk was. Ze wa­ren al om 12.00 klaar.
Zaak 9.15 tot 10.15 uur.
Bij de Mosa. Be­spre­king met B.: de tech­ni­cus van de Mo­sa. Over het ver­plaat­sen van het be­die­nings­toe­stel van de UH­200.
Swinkels en Salemans, te Maas­tricht. Sta­ti­ons­straat. Sper­ren: één toe­stel. Ont­sper­ren: één toe­stel.
Ik heb ook de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht be­zocht, in ver­band met een wij­zi­ging.
Grabowski en Poort, Maas­tricht. Do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
Schouwburg, Maas­tricht. Een nacht­toe­stel bij­ma­ken op de om­scha­kel­in­rich­ting.
Eten bij het Grind­gat. Geen mens te zien, on­danks het mooie weer.
Tanken.
Zaak 13.30 uur.
Werk­be­spre­king tot 14.30 uur.
Koffiepauze buiten op het ter­ras.
Administratie.
Fiets 16.40 uur. Thuis 17.15 uur.
Brood eten.
BV. kwam even op bezoek. Hij haalt bij ons vol­macht-stem­men voor de ver­ga­de­ring van de zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert. (Jol­len­ha­ven.) (Wij zijn nog steeds niet uit­ge­schre­ven.)
Afwassen.
Lezen.
Er is een ver­te­gen­woor­di­ger van de De­la (de be­gra­fe­nis­ver­ze­ke­ring van HL.) even hier.
Boven zoek ik een naam voor ons boot­je in het Ara­bisch.
Dagboek bij­wer­ken.
Tv tot 23.00 uur.
Bij [buurman] XV. (HL. is er, zo­als ge­woon­lijk, de he­le avond al.) Thuis 23.30 uur.
Lezen.
Nu 00.15 uur. (Een cola met jon­ge je­ne­ver.)
Weer: de hele dag vol­op zon. Heer­lijk. ’s Avonds fris­ser en ge­heel be­wolkt. Met wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4069) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik wil een boek schrij­ven en een broek ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 maart 1983.
Lente.
Op 7.00 uur. Moe.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Thuis, het ge­reed­schap op­ha­len en eten van 8.55 tot 9.40 uur.
La Bonne Auberge: Sle­na­ken tot 16.15 uur.
Zaak 16.35 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.30 uur.

(Ondanks dat hij ziek is, is HL. toch naar school.)
Eten.
Douche.
Morse oefenen.
De was verzor­gen.
Ik probeer een ‘raamwerk’ te ma­ken voor een boek dat ik wil schrij­ven als ge­ro­man­ti­seerd reis­ver­slag over de reis naar Ma­rok­ko in 1976.
Tv.
De was ver­zor­gen.
Morse.
Van 22.00 tot 23.10 een nieuwe broek voor­be­rei­den met stof van HL.’s moe­der.
Bed om 23.40 uur, na rum – cola.
Op om 00.15 tot 00.30 om warme melk met ho­ning te drin­ken.
Weer: de hele dag triest weer. Veel regen (stort­buien) na 20.00 uur. Storm­ach­ti­ge zui­den­wind. (On­weer na 21.00 uur.) Te­rug naar huis, op de fiets, was staan op de pe­da­len.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 februari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4409) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Van­daag werk ik in Maas­tricht bij ver­schil­len­de abon­nees, in ver­schil­len­de func­ties, on­der an­de­re als pro­ject­lei­der. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 februari 1984.
Dromen: nachtmerries: [ik droom over mijn werk bij] over Fe­lix Lom­men.
Op 7.10 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. – Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Tegen 8.20 bij Felix Lommen: Maas­tricht. Be­die­nings­toes­tel uit­leg­gen en de au­to­maat af­wer­ken.
Van 13.10 tot 13.20 op kan­toor.
Eten onder de Kennedy­brug van 13.30 tot 14.00 uur.
Postkantoor.
Felix Lommen in de Rechtstraat 4: toes­tel­len ver­van­gen.
Regenboog: ik koop er ba­na­nen­stek­kers en [ba­na­nen-]­con­tra­stek­kers.
Naar de Tapijnkazerne*(1). Ik ben boos op [col­le­ga] SD. De fout [in de te­le­foon­au­to­maat] van dins­dag zat er nog in. Hij was niet ver­der ge­gaan met tes­ten en was nu dra­den aan het trek­ken op de wand­ver­de­ler. Vol­gen­de week vrij­dag moet al­les draaien. Ik laat mijn on­ge­noe­gen blij­ken zon­der echt vijan­de­lijk te wor­den.
Noormannensingel: Spare Parts in ver­band met mijn Waak­dienst op­ha­len.
Op kantoor om 15.45 uur. Met de Dienst­au­to om 16.50 uur naar huis. Thuis 17.00 uur.
Met MW. en HL. in Hac­court bij Del­hai­ze*(2) in­ko­pen doen.
Thuis om 18.00 uur.
Brood eten. Af­was­sen.
Van 20.00 tot 21.00 le­zen.
Radio voorbereiden om in de au­to aan te slui­ten.
22.00 tot 01.00 uur com­puter.
Tv.
[Buurvrouw] MW. is hier tot 01.40 uur.
Vertellen en een film waar Sie Toe Fai Mak­wan (Steve Mc­Queen) in mee­speelt.
Met HL. vertel­len tot 02.05 uur.
Bed 02.20 uur.
Weer: mistig. Zwaar bewolkt. Mot­sneeuw (blijft niet lig­gen) en koud.

*(1)
Tapijnkazerne: de Tapijn­ka­zer­ne is in ge­bruik voor de ver­bin­dings­een­he­den van AFCENT (1967-2007). (AFCENT is een on­der­deel van de NAVO.)
Wikipedia: Tapijn­kazerne.
Mijn collega SD. en ik plaats­ten een te­le­foon­au­to­maat UH200 bij een af­de­ling van de Ta­pijn­ka­zer­ne en ont­dek­ten bij het tes­ten van de­ze in­stal­la­tie een tech­ni­sche fout in de ap­pa­ra­tuur. Om­dat ik ook nog werk bij an­de­re klan­ten (abon­nees) heb, ben ik er­van uit­ge­gaan dat SD. zou pro­be­ren de oor­zaak van die fout te zoe­ken. Nu blijkt dat hij dat niet ge­daan heeft, maar zich be­zig houdt met min­der be­lang­rijk werk. Daar­om ben ik boos op hem, om­dat de tijd dringt, waar­op al­les in or­de moet zijn.

Te­rug.

*(2)
Delhaize: omdat we in Eijs­den zo dicht bij Bel­gische grens wo­nen, doen we in een bui­ten­wijk van Vi­sé (Hac­court) on­ze we­ke­lijk­se bood­schap­pen bij de Su­per­markt Del­hai­ze.
De website van Del­haize, Hac­court.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4043) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 februari 1983.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 11.30 tot 12.10 uur naar de Noor­man­nen­sin­gel.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.

Eten.
Morse oefenen, circa ander­half uur, met en­kele on­der­bre­kin­gen.
Tussen 21.00 tot 23.00 de zol­der en mijn ka­mer op­rui­men. Ook de was op­rui­men.
Nu 23.10 uur. [Buur­vrouw] MW. is hier.
Ik drink wodka met Seven-up.
Weer: lekker in de zon. On­be­wolkt, de he­le dag en vorst in de scha­duw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4030) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 februari 1983.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. KW. [buur­jon­gen] gaat mee. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 10.30 bij Vij­ver­dal: Maas­tricht. Plaat­sen van twee Dia­vox te­le­foon­toes­tel­len.
Telefooncentrale Am­by.
Postgiro: Maas­tricht.
Eten bij de Maas­plas.
Postgiro. Uit­brei­den UH45 van (30-4-4) naar (30-4-5). (Voor­be­rei­dend werk doe ik in de au­to­maat­ruim­te van ZZL [Zie­ken­fonds Zuid-Lim­burg]: Maas­tricht. Dat is het­zelf­de ge­bouw, maar meer ruim­te.)
Even naar de zaak om mon­ta­ge­draad te ha­len.
Kantoor 16.20 uur. Om 16.35 loop ik HL. te­ge­moet tot op de Pa­ral­lel­weg. In­ko­pen bij de Mi­ro.
Om 18.10 thuis. HL.’s ouders poets­ten hier en kook­ten snert. (To­taal f. 30,00)
Vertellen.
Afwassen.
HL.’s moeder en ik blij­ven ver­tel­len. HL. en zijn va­der gaan ach­ter de Brand­weer aan, naar een brand in Grons­veld.
Douche.
Een kwartier morse oe­fe­nen.
Kaarten.
Om 22.20 gaan HL.’s ou­ders naar huis.
Ik ga lezen.
Van circa 23.00 tot 23.40 bij MW. [Buur­vrouw.]
Nu 23.50 uur.
Weer: fris. Veel fijne sneeuw over­dag. Een beet­je dooi, maar ook sneeuw­val, die blijft lig­gen. Vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 februari 1982

Zelfportret
Zelf­portret 1982

Dagboek 1982

(Dag 3664) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar Pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een schrif­te­lij­ke cur­sus bij de Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen [LOI].

MenuFo­toIndex en het einde.

Dinsdag, 9 februari 1982.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Blythe Colours: Maas­tricht.
Pasfoto’s laten ma­ken.
Zaak 10.30 uur.
Magazijn Maastricht.
Rooswinkel: Maastricht. Fre­gat­weg. Met [col­le­ga] WW.: op­rui­men van een UH30 (20-3-3) met BNDN.
Schaften van 13.15 tot 13.45 uur.
Magazijn Maas­tricht.
Zaak
Fiets 16.40 uur. Thuis 17.20 uur.
Even vertellen met KW. [buur­jongen], over de door zijn zus­ter ge­wen­ste vi­ta­mi­ne­pil­len, met een En­gel­se be­schrij­ving op het pot­je. Zij kun­nen dat niet le­zen.
HL. is laat thuis, zodat we brood eten. Af­was­sen.
Lezen.
Van 20.10 tot 22.10 uur: LOI-cur­sus.
Tv.
Nu 23.25 uur.
Weer: de hele dag lekker weer, voor de tijd van het jaar. Licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 juli 1983

Dagboek 1983

(Dag 4176) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn func­tie is Pro­ject­lei­der. Het pro­ject dat ik mo­men­teel be­ge­leid is dat voor de Ge­meen­te Eijs­den, mijn woon­plaats. – We heb­ben sinds kort als au­to een Dai­hat­su Mi­ni­bus 850 CC en die rich­ten we nu in als mi­ni­cam­per.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 6 juli 1983.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Diens­tau­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 14.00 tot 15.20 naar de Noor­man­nen­sin­gel. Het num­mer­plan [soft­wa­re] uit­prin­ten voor de TBX50. [Ge­meen­te Eijs­den.]
Fiets 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Lezen.
HL. maakt sa­men met XV. een soort sa­la­de ni­çoi­se. Erg lek­ker en fris. [XV. eet mee.] Af­was­sen.
Van 19.00 tot 22.00 aan de au­to wer­ken.
Opruimen.
Aftrekken.
Douche.
De was op­rui­men.

Tv.
Twee jonge je­ne­ver met Se­ven-up.
Nu 23.55 uur.
Weer: de hele dag erg be­nauwd. Veel be­wol­king. Te­gen de avond on­weer zon­der re­gen. Klef weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 juli 1982

Dagboek 1982

(Dag 3810) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben Pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 5 juli 1982.
Op 7.00 uur.
Op de fiets. Voor Oost-Maar­land springt de voor­band stuk. Ik fiets te­rug. Thuis rond 7.40 uur. HL.’s fiets in or­de ma­ken: ban­den op­pom­pen en het za­del ho­ger zet­ten. Ver­moei­end fiet­sen op zo’n fiets. Ik ben on­der­weg naar Maas­tricht van 7.50 tot 8.20 uur. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Eten in Heugemerveld: Oude Grons­vel­der­weg, voet­bal­ter­rein DBSV.
Even bij Pie Data: Maas­tricht.
Bij HL. langs, zijn werk­ge­ver.
Zaak.
Met [collega’s] JB. en SH. een au­to­maat UH45 plaat­sen bij Ge­meen­te­huis­ves­ting Maas­tricht.
Zaak.
Eten in het ENCI-bos. [ENCI – Eers­te Ne­der­land­se Ce­ment In­dus­trie.]
Gemeentehuisvesting: de au­to­maat bou­wen.
Een half uur lopen naar Fiets­han­del Fe­lix, Sint Pie­ter­straat en Fiets­han­del Janss, Ton­ger­se­straat. Bei­de zijn gesloten.
Gemeentehuisvesting.
Zaak: 16.35 uur. Fiets: 16.45 uur. Thuis 17.20 uur. Moe in de ar­men van HL.’s fiets.
Brood eten.
Rond 18.15 aftrekken. Daar­bij ga ik even in bed lig­gen. Ik denk: ‘Op­staan, want ik moet nog veel doen. Nou, voor­uit, een half uurt­je lig­gen.’
Ik word wak­ker om 19.15, 19.30 en om 21.00 uur.
Opstaan om 21.15 uur. Douche.
Enkele kleren strij­ken.
Sinaasappels per­sen.
Even Tv.
Dagboek bijwerken.

Even rondhangen. [Niets doen.] Ik voel me niet 100% in or­de en ben moe.
Nu 23.15 uur.
Weer: veel bewolking. Lek­ker en vrij veel zon. Zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.