24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4371) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Ik ben sinds 16 de­cem­ber jl. ge­di­plo­meerd Ra­dio­zend­ama­teur. Ik heb geen zen­der, maar wel een pro­fes­sio­ne­le Kor­te­golf­ont­van­ger. Ik oe­fen met be­hulp van de­ze ra­dio het ‘ne­men’ (luis­te­ren en op­schrij­ven) van die mor­se­sig­na­len / mor­se­be­rich­ten. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64. – Ik bak ge­re­geld, van­daag ook, zuur­de­sem­brood.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 januari 1984.
Waakdienst.
Opa zou 88 jaar zijn ge­wor­den. [Als hij nog ge­leefd had.]
Op 7.05 uur.
Met de dienstauto naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­auto:] Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 bij Dumoulin. Ik haal de rest van de spul­len voor [het aan­slui­ten van] de ver­war­mings­ra­dia­tor [bij buur­jon­gen] KW. Gis­te­ren ble­ken en­ke­le spul­len ver­keerd. (f. 9,50) Om­dat ik de bon niet bij me had, kreeg ik geen geld te­rug.
Van der Ree: Maas­tricht. Tot 12.45 uur. Door­scha­kel- en nacht­toes­tel wij­zi­gen.
Tapijnkazerne: Maastricht, tot 15.45 uur, na de pau­ze op de Sint Pie­ters­berg.
Noormannensingel.
Zaak om 16.00 uur: admini­stra­tie. Ik ga weg om 16.30 uur. (Er was geen zit­plaats op kan­toor.) Met de Dienst­au­to naar Eijs­den.
Eten maken.
Warm eten. Afwas­sen.
Deeg kneden.
Even morse oefenen.
Computer.
Brood bakken.
Ik krijg vijf­hon­derd gul­den te­rug van MW., die ik haar ge­leend had op 8-1-84.
Vertellen met MW.
Bed 23.40 uur. Dat wil zeg­gen: ik slaap in de ex­tra kamer, want ik snurk veel en HL. maakt me dan steeds wak­ker. ’s Morgens ben ik dan erg moe, waar­door ik weer har­der snurk. (De vol­gen­de avond.)
Weer: fris, veel zon. Veel be­wol­king. ’s Avonds har­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3639) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk om­vat het bou­wen en tes­ten van be­drijfs­te­le­foon­au­to­ma­ten (te­le­foon­cen­tra­les) voor een in­tern te­le­foon­net­werk. Ik ben daar­mee be­zig in het Ge­meen­te­huis van Bun­de.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 15 januari 1982.
(De dooi zet in.)
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] VW-bus.
Garage Van Straaten*(1): de arm van de rui­ten­wis­ser aan de be­stuur­ders­kant zat los. (Eer­der de­ze week was hij aan de ruit vast­ge­vro­ren, toen ik hem wil­de ge­brui­ken.)
Zaak.
Gemeente Bunde. De au­to­maat zo­veel mo­ge­lijk af­wer­ken.
Rond 13.40 uur: als ik langs het Ju­liana­ka­naal wil gaan pau­ze­ren, glijdt de VW-bus de heg in, vlak naast een paal kom ik tot stil­stand. Bij het ach­ter­uit­rij­den raak ik die paal met de bui­ten­spie­gel. Die is nu aan gru­ze­le­men­ten.
Eten in de Beatrix­haven.
13.40 uur op de zaak.
Magazijn Maas­tricht.
Europees Instituut van Be­stuurs­kunde (EIB) in Maas­tricht. Een scha­ke­laar voor twee stan­den (zelf) ge­plaatst*(2): de BNDN [een tech­ni­sche scha­ke­ling] kan nu wor­den uit­ge­scha­keld.
Zaak rond 15.45 uur.
Administratie.
HL. is er om 16.35 uur. Naar huis.
Eten maken. Afwassen.
De automatische deur­ope­ner [in onze wo­ning] uit­pro­be­ren van 18.30 tot 23.30 uur.
Tegen 22.30 komt HL. met het ge­nia­le idee de ou­de schel­trans­for­ma­tor te ge­brui­ken. Met nog wat knut­sel­werk doet die het nu wel goed.
Tv. Nu 01.00 uur.
Weer: de hele dag dooi­weer. Nu, van­avond, +4°C. Over­dag veel zon.

*(1)
Garage Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
Scha­ke­laar plaat­sen. Ik ver­meld dit werk ex­pli­ciet, om­dat ik dat niet zelf hoef te doen. Ik ben Tech­nisch Spe­cia­list en ‘een­vou­dig’ werk dient door een goed­ko­pe­re kracht te wor­den uit­ge­voerd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3273) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 14 januari 1981.
Op 7.00 uur.
HL., die nog steeds ziek is, brengt me naar Maas­tricht, Ga­ra­ge La Blanche [Stal­ling Dienst­au­to’s]. VW-bus.
Naar Mr. B. in Maastricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Daar ge­werkt tot 14.45 uur. (Met [col­le­ga] WR.)
Magazijn Maastricht.
Zaak.
Garage 16.30 uur. HL. is er al.
Thuis 16.50 uur.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Arabisch: een half uurtje le­zen (om te oe­fe­nen) in de pe­ri­ode van 19.00 tot 21.45 uur, on­der­bro­ken voor te­ke­nen en twee keer af­trek­ken.
Tv.
Nu 22.35 uur.
HL. is bij [buren] D. Er is een doch­ter ja­rig.
Weer: vanmorgen vorst, daar­na sneeuw. Van­af 14.30 re­gen en dus dooi. Het blijft door re­genen. Ook nu re­gent het nog. De sneeuw ver­dwijnt lang­zaam.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 november 1983

Dagboek 1983

(Dag 4309) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Van­daag heb ik cur­sus in een nieuw type te­le­foon­au­to­maat, de TBX­1000. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 16 november 1983.
TBX1000-cursus.
Op 8.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de TBX­1000-cursus.
Weer op de fiets: 16.00 uur.
Rond 17.00 uur heb ik: ge­fietst, warm ge­ge­ten en af­ge­was­sen.
Lezen.
Finan­ciën be­re­ke­nen.

Morse oefe­nen: nemen, la­ter sei­nen.
Douche.
Tv.
Nu 23.20 uur.
Weer: fris tot koud. Voch­tig. Zwaar bewolkt. Een beet­je, een heel klein beet­je zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.