23 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3525) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Ik ga een LOI-cur­sus doen om Ra­dio­zend­ama­teur te wor­den. Daar­voor moet ik ook Mor­se kun­nen zen­den en ont­van­gen. – Be­gin sep­tem­ber wa­ren we met vrien­den een lang week­end in Ve­ne­tië, Ita­lië, om de ‘re­gat­ta’ te zien.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht. Aan­leg UH200. Tes­ten van de au­to­maat: twee sto­ringen, waar­van één van­af 11.00 tot 16.00 uur.
Eten in de Stations­straat, in de auto.
Zaak 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.15 uur.
Lezen.
Ik ontving de les­sen van de cur­sus Ra­dio­tech­niek van de LOI [Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen].
Dia’s van Venetië uit­zoe­ken.
Aftrekken met behulp van seks­dia’s.
Morse.
Douche.
De was opruimen.
Bij XV. van 22.40 tot 23.45 uur.
Weer: vanmorgen fris, de rest van de dag lek­ker weer.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Ve­ne­tië:
GM., Wi.

Re­gat­ta Sto­ri­ca:
Wi. (Duits.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 september 1980

Dagboek 1980

(Dag 3159) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik in Bruns­sum aan het werk. – ’s Avonds be­zoe­ken we een jonge ho­mo, in Geul­le, die van sa­do­ma­so­chis­me (SM) houdt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 september 1980.
Op 6.35 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge Veu­gen: stal­ling van de dienst­au­to’s] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
Zaak.
Met [col­le­ga] JF. bij Tee­wen in Bruns­sum.
Rond 15.00 in het Ma­ga­zijn Maas­tricht.
Garage Veugen: 16.30 uur.
Thuis 17.00 uur.
In de tuin wer­ken.
Eten.
Dagboek bijwer­ken.
De was verzor­gen.
Van 20.30 tot 23.45 op be­zoek bij JE. in Geul­le. Een ‘lief’ leuk SM nich­tje. Veel ver­tel­len en vra­gen over sa­do­ma­so­chis­me. Het trekt me niet.
Ik drink vier pils, dat is één te veel.
Thuis 00.10 uur.
Eten.
Nu 00.55 uur.
Weer: licht bewolkt. Zon­nig. Lek­ker. Veel wind.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Geul­le:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2792) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben in Heer­len aan het werk. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken. Sinds eer­gis­teren zijn we be­zig om een par­ket­vloer van 22mm dik eiken­hout in de woon­kamer en (open) keu­ken te leg­gen.

MenuIndex en het einde.

21 september 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­auto] VW-bus. Ma­ga­zijn Maas­tricht. Ap­pa­ra­tuur in­la­den voor de UH45 van GTI te Heer­len.
GTI: Heer­len, te­gen 9.45 uur.
Telefoonautomaat testen.
Na 12.30 eten in Pa­le­mig. [Na­bij Heer­len.]
Rond 17.15 thuis.
Brood eten.
Om 18.20 in Eijs­den.
HL. gaat naar een re­cep­tie in Meers­sen (trouw­par­tij) van 18.45 tot 21.15 uur.
De parketvloer is klaar om 00.00 uur.
Een beetje op­rui­men.
Thuis 00.40 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: fris, ook regen: ’s avonds. Het is dan koud. Rond 12.45 uur lek­ker. Af en toe scher­pe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2426) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en sinds 1 au­gus­tus jl., na een in­ter­ne over­plaat­sing van de Dienst­kring Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Hoe­wel ik de theo­re­tische ken­nis van het werk van die af­de­ling be­zit, heb ik nog geen prak­tische er­va­ring er­mee en werk (dus) on­der su­per­vi­sie van col­le­ga’s bij di­ver­se be­drij­ven en van­daag bij Mel­chior. – HL. en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit trans­port­bus en heb­ben die als cam­per / kam­peer­au­to in­ge­richt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 september 1978.
HL. is ziek thuis, de acht­ste dag.
Op 7.20 uur.
Klant Melchior, wach­ten op [col­le­ga] SH. Wer­ken bij Vis­sers We­gen­bouw.
Vanaf 10.30 uur bij Mel­chior. De ver­de­re dag had SH. niets voor mij te doen en ik heb veel ge­le­zen.
Om 13.45 uur op de Dienst­kring Maas­tricht. Het af­scheids­ca­deau van de Per­so­neels­kas, op ei­gen ver­zoek, twee keer vijf­en­twin­tig gul­den, ca­deau­bon.
Sinds 1 augustus 1978 zit ik bij PHTF. Een af­scheid van de Dienst­kring Maas­tricht zon­der ver­ga­de­ring van het per­so­neel. Al­leen VD. en ik, zoals ik ge­wild heb en VD. was het daar­mee eens.
Weer naar Mel­chior.
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Onze auto voorin, sa­men met HL., poet­sen en ‘vas­te’ vloer­be­dek­king aan­ge­bracht.
Iemand had zijn sleutels in het con­tact­slot la­ten ste­ken en af­ge­slo­ten. In Veld­we­zelt [Bel­gië] met hem de re­ser­ve sleu­tels op­ge­haald.
Bij HL.’s ouders de was op­ge­haald.
Tv: de holocaust.
Vakantiespullen uit­zoe­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: fris, zonnig, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3512) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Voor een­vou­di­ge klus­jes zoals het aan­slui­ten van te­le­foon­toes­tel­len en het trek­ken van ka­bels in bui­zen (bin­nens­huis) huurt PTT ge­spe­cia­li­seer­de aan­ne­mers in, die die werk­zaam­he­den snel ver­rich­ten, maar in het Zuid-Lim­burg­se deel van het Staats­be­drijf leidt dat ook tot cor­rup­tie. – HL. en ik be­zit­ten een open zeil­boot (zeil­jol) die in de ha­ven van Eijs­den ligt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht.
HG. van aannemer S. die ver­le­den week 55 me­ter ka­bel­leng­te had op­ge­ge­ven, ver­zocht mij nu de door mij ge­me­ten leng­te van 43 me­ter te her­zien. Ik wil­de niet meer dan 43 me­ter ge­ven. Ik had een en an­der drie keer na­ge­me­ten.
Nadat [col­le­ga] JB. (PTT) had ge­zegd dat een door het ma­ga­zijn op­ge­ge­ven leng­te van 66 me­ter voor een rol wel zou klop­pen, heb ik na het er­in trek­ken van de­ze ka­bel het over­ge­ble­ven stuk ge­me­ten. De to­ta­le ge­trok­ken leng­te kwam nu uit op 48 me­ter.* De aannemer ging ak­koord, na­dat hij al eer­der op res­pec­tie­ve­lijk 53 en 50 me­ter te­rug­ge­val­len was. JB. zei dat mijn chef CB. het re­sul­taat ‘aar­dig’ vond.
Eten onder de Kennedybrug.
De hele dag werken bij de Rijks­po­li­tie.
Om 16.00 uur bij ga­ra­ge Schoen­ma­kers op de Schar­ner­weg. [Col­le­ga] TB. op­ha­len. Dat was het plan, maar hij kwam niet op­da­gen.
Zaak rond 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.10 uur.
Douche.
AH. komt op bezoek.
Rond 18.20 komen Pa, Ma en oom T. vol­gens te­le­fo­nische af­spraak op be­zoek.
Ik haal patat-friet voor Pa en oom T.
Brood eten.
Vertellen.
Zeilboot kijken.
Thuis, ook AH.
Pa, Ma en oom T. gaan rond 22.00 uur.
AH gaat tegen 22.50 uur.
Lezen.
Bed 00.00 uur.
Weer: ’s morgens dik­ke mist. Ver­der erg warm tot be­nauwd. Veel zon. ’s Avonds fris­ser.

*
Het verschil in me­ters lijkt ge­ring, maar het gaat om het prin­ci­pe. De klant, in dit ge­val de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht, moet de niet ver­werk­te, maar wel in re­ke­ning ge­brach­te me­ters ka­bel be­ta­len. Dat is op­lich­ting.
De prijs per meter ka­bel be­staat niet al­leen uit de kost­prijs van de ka­bel, maar ook uit de kos­ten van het aan­bren­gen en ver­wer­ken van die ka­bel.
Wanneer ik zou mee­wer­ken aan de wen­sen van de aan­ne­mer krijg ik fi­nan­ciële voor­deelt­jes, on­der an­de­re een roy­aal kerst­pak­ket en ro­ken­de col­le­ga’s hoe­ven nooit meer si­ga­ret­ten te ko­pen. Mijn su­pe­rieu­ren ont­van­gen va­kan­ties in het bui­ten­land of mo­gen naar de ‘vrouw­tjes‘. (Niet hun echt­ge­no­tes.) Het gaat dus om cor­rup­tie.
Wanneer ik zou toe­ge­ven aan de wen­sen van de aan­ne­mer, wordt ik chan­ta­bel. Dat wil ik niet. Ik wil on­af­han­ke­lijk blij­ven. Dat leidt uit­ein­de­lijk tot al­ler­lei con­flic­ten met mijn su­pe­rieu­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.