17 april 1984Dagboek 1984

(Dag 4462) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben Pro­ject­lei­der en de he­le dag aan het werk in Maas­tricht. Al­le werk­zaam­he­den die ik op­neem, wor­den uit­ge­voerd door een me­de­wer­ker van een aan­ne­mers­be­drijf. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A. Een on­der­deel daar­van is Mor­se sei­nen en ont­van­gen. Ik oe­fen dat met mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 april 1984.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Tegen 8.15 uur bij de Ne­der­land­se Spoor­we­gen. Pa­ral­lel­weg.
Om 8.25 op kan­toor.
Om 8.50 bij Dag­blad De Lim­bur­ger op het Sta­tions­plein. Al­les met TvdL., van aan­ne­mer M.
Kantoor.
Om 11.00 bij Spaar­bank Lim­burg. Werk voor de aan­ne­mer op­ne­men.
Radium / Vre­de­stein: werk voor de aan­ne­mer op­ne­men. Ik heb het zelf uit­ge­voerd, want er hoef­den al­leen maar vijf dra­den op een ka­bel­ver­de­ler ge­trok­ken te wor­den.
Eten langs de Zuid-Wil­lems­vaart.
Kantoor.
Nederlandse Spoor­wegen.
Kantoor.
Dagblad De Lim­burger.
Op straat, in de auto, de ad­mi­ni­stra­tie ma­ken. Van S. [mijn chef] mag dat niet meer op kan­toor, maar moet dat bij de abon­nee. (Dat gaat moei­lijk.)
Zusters Onder de Bo­gen, Sint Ser­vaas­kloos­ter. De aan­ne­mer wij­zen wat hij moet doen.
Kantoor om 16.30 uur. Ad­mi­ni­stra­tie. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Warm eten. Afwassen.
Slaapkamer: stof­fen en stof­zui­gen.
JL., M. en I. komen in hun nieuwe Dai­hat­su Cuo­re een kwar­tier­tje op be­zoek.
Brood eten.
Douche.
Tv.
Circa twintig minuten mor­se oe­fe­nen met be­hulp van de com­pu­ter.
Nu 23.25 uur.
Weer: veel zon. Bijna onbewolkt. Droog. Fris tot lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3363) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
NMB: Maastricht. En­tre Deux.
Ik maak een toe­stel voor twee lij­nen en haal een sto­ring uit het be­die­nings­toe­stel.
Tussen de middag met HL. in de stad.
Om 13.30 Magazijn Maas­tricht.
Om 14.00 uur: samen met HL. bij No­ta­ris Kerk­hoffs. Be­spre­king van het te­sta­ment.
Entre Deux: Maastricht.
Zaak 16.45 uur.
Rond 17.00 bij HL.’s ouders. HL.’s moe­der is ja­rig. Ze wordt 64 jaar. We ge­ven 50 gulden. Ver­tel­len, eten, tot 22.00 uur.
Stadspark [Maastricht] tot 22.20 uur.
Thuis: lezen.
Nu 23.40 uur.
Weer: fris. Bewolkt. Later be­ter en veel zon. Nu weer fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 april 1984

Dagboek 1984

(Dag 4449) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben aan het werk in Maas­tricht. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 4 april 1984.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Om 9.15 bij Van Roosma­len in Maas­tricht. Aan­leg TBX­50. Twee keer bij de Ken­ne­dy­brug eten. [Pau­ze­ren]
Zaak om 16.30 uur. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Warm eten en een beetje brood eten.

Computer tot 23.25 uur.
Bed 23.50 uur.
Weer: fris. Veel regen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3716) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den bij di­ver­se be­drij­ven in de re­gio Maas­tricht. Ik ben pro­ject­leider. – We heb­ben een zeil­jol en die ligt in de zo­mer in de ha­ven van Zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 2 april 1982.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Om 8.45 uur bij Brouwers: Maas­tricht. De uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den over­dra­gen aan WW. en SW.: uit­brei­ding van het lei­ding­net. Ik meen­de dat het één dag werk was voor hen bei­den. Zij meen­den dat het twee da­gen werk was. Ze wa­ren al om 12.00 klaar.
Zaak 9.15 tot 10.15 uur.
Bij de Mosa. Be­spre­king met B.: de tech­ni­cus van de Mo­sa. Over het ver­plaat­sen van het be­die­nings­toe­stel van de UH­200.
Swinkels en Salemans, te Maas­tricht. Sta­ti­ons­straat. Sper­ren: één toe­stel. Ont­sper­ren: één toe­stel.
Ik heb ook de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht be­zocht, in ver­band met een wij­zi­ging.
Grabowski en Poort, Maas­tricht. Do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
Schouwburg, Maas­tricht. Een nacht­toe­stel bij­ma­ken op de om­scha­kel­in­rich­ting.
Eten bij het Grind­gat. Geen mens te zien, on­danks het mooie weer.
Tanken.
Zaak 13.30 uur.
Werk­be­spre­king tot 14.30 uur.
Koffiepauze buiten op het ter­ras.
Administratie.
Fiets 16.40 uur. Thuis 17.15 uur.
Brood eten.
BV. kwam even op bezoek. Hij haalt bij ons vol­macht-stem­men voor de ver­ga­de­ring van de zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert. (Jol­len­ha­ven.) (Wij zijn nog steeds niet uit­ge­schre­ven.)
Afwassen.
Lezen.
Er is een ver­te­gen­woor­di­ger van de De­la (de be­gra­fe­nis­ver­ze­ke­ring van HL.) even hier.
Boven zoek ik een naam voor ons boot­je in het Ara­bisch.
Dagboek bij­wer­ken.
Tv tot 23.00 uur.
Bij [buurman] XV. (HL. is er, zo­als ge­woon­lijk, de he­le avond al.) Thuis 23.30 uur.
Lezen.
Nu 00.15 uur. (Een cola met jon­ge je­ne­ver.)
Weer: de hele dag vol­op zon. Heer­lijk. ’s Avonds fris­ser en ge­heel be­wolkt. Met wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.