21 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4069) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik wil een boek schrij­ven en een broek ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 maart 1983.
Lente.
Op 7.00 uur. Moe.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Thuis, het ge­reed­schap op­ha­len en eten van 8.55 tot 9.40 uur.
La Bonne Auberge: Sle­na­ken tot 16.15 uur.
Zaak 16.35 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.30 uur.

(Ondanks dat hij ziek is, is HL. toch naar school.)
Eten.
Douche.
Morse oefenen.
De was verzor­gen.
Ik probeer een ‘raamwerk’ te ma­ken voor een boek dat ik wil schrij­ven als ge­ro­man­ti­seerd reis­ver­slag over de reis naar Ma­rok­ko in 1976.
Tv.
De was ver­zor­gen.
Morse.
Van 22.00 tot 23.10 een nieuwe broek voor­be­rei­den met stof van HL.’s moe­der.
Bed om 23.40 uur, na rum – cola.
Op om 00.15 tot 00.30 om warme melk met ho­ning te drin­ken.
Weer: de hele dag triest weer. Veel regen (stort­buien) na 20.00 uur. Storm­ach­ti­ge zui­den­wind. (On­weer na 21.00 uur.) Te­rug naar huis, op de fiets, was staan op de pe­da­len.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 februari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4396) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 februari 1984.
Op 11.30 uur, na drie kwar­tier in de krant le­zen in bed en vrij­en.
Dorp in: brood voor HL. ko­pen.
Brood eten.
De weekeditie van “Het Vrije Volk” le­zen. [Krant.]
Nu 14.40 uur.
Weer: geheel be­wolkt na een beet­je re­gen. Nu droog.
De Maas: het water keert lang­zaam in de bed­ding te­rug. [Na een over­stro­ming.]
Morse oefenen: ne­men en sei­nen.
Om 15.20 begin ik met het ma­ken van een flow chart [stroom­dia­gram] voor het mor­se-sein­pro­gram­ma.
Om 19.00 begin ik met de com­pu­ter. De ‘flow chart’ is klaar.
Eten van 20.30 tot 21.00 uur.
Verder met de com­puter.
KW. [buur­jongen] komt kij­ken van 21.30 tot 23.45 uur. Ik leg hem een en an­der uit.
Tegen 00.00 is het pro­gram­ma voor de pun­ten (al­leen pun­ten [mor­se]) klaar.
Nu 00.20 uur.
Even buiten, om fris­se adem te ha­len.
Tv.
Napraten.
Nu 02.40 uur.
Weer: ik ben niet meer bui­ten ge­weest. Het was droog, ge­loof ik.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4150) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur worden en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 10 juni 1983.
Op 6.50 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Stedelijk In­sti­tuut voor So­ciaal Werk in Maas­tricht, tot 16.10 uur. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat]
Eten bij de Zuid-Wil­lems­vaart en tus­sen de mid­dag bij Wa­ter­sport­ver­eni­ging Treech.
Van 13.20 tot 13.40 op de Brus­sel­se­straat bij een com­pu­ter­be­drijf. Geen soft­wa­re die ik kan ge­brui­ken.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Gymnastiekoe­fe­nin­gen.
HL. helpen met het eten ma­ken.
Warm eten. XV eet mee. Af­was­sen.
(De sexy en lieve KW. was even hier.)
Dagboek bijwerken.

Aftrekken.
Morse oefenen, circa 10 mi­nu­ten.
Computer tot 01.30 uur. Vanaf 23.00 sa­men met HL.
Nu 01.35 uur. Een kwart liter pils.
Weer: veel zon. Lekker weer. Weinig wind. Niet te warm. Wei­nig wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3771) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik een be­drijfs­cur­sus over de nieuwe elek­tro­nische te­le­foon­au­to­maat TBX50. – HL. en ik heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol). – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van het zen­den en ont­van­gen van Mor­se­sig­na­len en daar oe­fen ik van­avond mee.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 27 mei 1982.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX50-cur­sus.
Fiets om 15.45 uur. Thuis 16.15 uur.
Het weer ver­an­der­de van mooi naar on­weer. Zei­len, wat ik wil­de gaan doen, is er niet meer bij.
Lezen.
Eten.
Lezen.
Ik voel me lam­len­dig van ver­moeid­heid. Van 18.30 tot 20.15 uur in bed sla­pen.
Beneden lezen.
Douche.
Morse oefenen: we­gens mijn ver­moeid­heid lukt dat slecht.

De was op zolder op­han­gen.
Ik heb keelpijn, daar­om dronk ik si­naas­ap­pel­sap met cit­roen­sap.

Weer: de hele dag heer­lijk weer, zomers. In het vol­le­dig van air­con­di­tio­ning voor­zie­ne PTT-ge­bouw aan de Noor­man­nen­sin­gel is daar niets van te mer­ken. In de kan­ti­ne is het zelfs kil. Vol­op zon. On­be­wolkt, for­se zui­den­wind. Na 16.30 ver­an­dert het naar ge­heel be­wolkt, on­weer en re­gen. Nu wel droog, maar krach­ti­ge tot storm­ach­tige zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4376) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik wil be­dre­ven wor­den in het in­ter­pre­te­ren van mor­se­sig­na­len die op de kor­te­golf (ra­dio) wor­den uit­ge­zon­den. Ik luis­ter naar die mor­se­be­rich­ten op de kor­te­golf­ont­van­ger. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische cul­tuur, taal en mu­ziek. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64 en ik werk aan een pro­gram­ma dat in staat is mor­se te ge­ne­re­ren en sig­na­len te ‘le­zen’ die ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ sein.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 22 januari 1984.
Op 11.00 uur.
Brood eten.
Radio: morse en mu­ziek. (Ara­bische mu­ziek, na­tuur­lijk.)
Boven [in mijn werk­ka­mer] morse oe­fe­nen.
Tv: over de islam.
Morse.
Dagboek bijwerken.
Nu 14.50 uur.
Weer: vanaf 12.00 con­stant sneeuw­val.
Nu luister ik Ara­bische mu­ziek en ga ik com­pu­te­ren. Ik ben in een ‘Ara­bische’ stem­ming.
Computer: het mor­se­sleu­tel­pro­gram­ma is vrij­wel klaar.
Om 19.10 brood eten.
Tv.
Computer van 21.00 tot 22.30 uur.
Tv tot 00.05 uur.
[Radio] Korte Golf: ori­ën­taal­se mu­ziek tot 00.30 uur.
Ik drink een hal­ve li­ter bier.
Nu 00.35 uur.
Weer: de cir­ca vier tot vijf cen­ti­me­ter dik­ke sneeuw­laag is bij­na he­le­maal weg­ge­smol­ten.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.