10 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4150) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur worden en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 10 juni 1983.
Op 6.50 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Stedelijk In­sti­tuut voor So­ciaal Werk in Maas­tricht, tot 16.10 uur. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat]
Eten bij de Zuid-Wil­lems­vaart en tus­sen de mid­dag bij Wa­ter­sport­ver­eni­ging Treech.
Van 13.20 tot 13.40 op de Brus­sel­se­straat bij een com­pu­ter­be­drijf. Geen soft­wa­re die ik kan ge­brui­ken.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Gymnastiekoe­fe­nin­gen.
HL. helpen met het eten ma­ken.
Warm eten. XV eet mee. Af­was­sen.
(De sexy en lieve KW. was even hier.)
Dagboek bijwerken.

Aftrekken.
Morse oefenen, circa 10 mi­nu­ten.
Computer tot 01.30 uur. Vanaf 23.00 sa­men met HL.
Nu 01.35 uur. Een kwart liter pils.
Weer: veel zon. Lekker weer. Weinig wind. Niet te warm. Wei­nig wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3771) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik een be­drijfs­cur­sus over de nieuwe elek­tro­nische te­le­foon­au­to­maat TBX50. – HL. en ik heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol). – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van het zen­den en ont­van­gen van Mor­se­sig­na­len en daar oe­fen ik van­avond mee.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 27 mei 1982.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX50-cur­sus.
Fiets om 15.45 uur. Thuis 16.15 uur.
Het weer ver­an­der­de van mooi naar on­weer. Zei­len, wat ik wil­de gaan doen, is er niet meer bij.
Lezen.
Eten.
Lezen.
Ik voel me lam­len­dig van ver­moeid­heid. Van 18.30 tot 20.15 uur in bed sla­pen.
Beneden lezen.
Douche.
Morse oefenen: we­gens mijn ver­moeid­heid lukt dat slecht.

De was op zolder op­han­gen.
Ik heb keelpijn, daar­om dronk ik si­naas­ap­pel­sap met cit­roen­sap.

Weer: de hele dag heer­lijk weer, zomers. In het vol­le­dig van air­con­di­tio­ning voor­zie­ne PTT-ge­bouw aan de Noor­man­nen­sin­gel is daar niets van te mer­ken. In de kan­ti­ne is het zelfs kil. Vol­op zon. On­be­wolkt, for­se zui­den­wind. Na 16.30 ver­an­dert het naar ge­heel be­wolkt, on­weer en re­gen. Nu wel droog, maar krach­ti­ge tot storm­ach­tige zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4376) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik wil be­dre­ven wor­den in het in­ter­pre­te­ren van mor­se­sig­na­len die op de kor­te­golf (ra­dio) wor­den uit­ge­zon­den. Ik luis­ter naar die mor­se­be­rich­ten op de kor­te­golf­ont­van­ger. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische cul­tuur, taal en mu­ziek. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64 en ik werk aan een pro­gram­ma dat in staat is mor­se te ge­ne­re­ren en sig­na­len te ‘le­zen’ die ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ sein.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 22 januari 1984.
Op 11.00 uur.
Brood eten.
Radio: morse en mu­ziek. (Ara­bische mu­ziek, na­tuur­lijk.)
Boven [in mijn werk­ka­mer] morse oe­fe­nen.
Tv: over de islam.
Morse.
Dagboek bijwerken.
Nu 14.50 uur.
Weer: vanaf 12.00 con­stant sneeuw­val.
Nu luister ik Ara­bische mu­ziek en ga ik com­pu­te­ren. Ik ben in een ‘Ara­bische’ stem­ming.
Computer: het mor­se­sleu­tel­pro­gram­ma is vrij­wel klaar.
Om 19.10 brood eten.
Tv.
Computer van 21.00 tot 22.30 uur.
Tv tot 00.05 uur.
[Radio] Korte Golf: ori­ën­taal­se mu­ziek tot 00.30 uur.
Ik drink een hal­ve li­ter bier.
Nu 00.35 uur.
Weer: de cir­ca vier tot vijf cen­ti­me­ter dik­ke sneeuw­laag is bij­na he­le­maal weg­ge­smol­ten.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.