22 maart 1987

Dagboek 1987

(Dag 5531) Ik woon al­leen in Eijs­den. Mijn vriend BW. woont in Brus­sel bij een nieuwe vriend. – Door de week volg sinds be­gin sep­tem­ber 1986 bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren. Van­daag maak ik mijn huis­werk.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 22 maart 1987.
BW. is in Brussel.
Op 10.00 uur. Douche.
Brood eten.
Krant lezen.
Vrijdag kreeg ik twee QSL-kaar­ten*, waar­van één uit Bel­gië. Men­sen die op 14 fe­bru­a­ri 1987 met mijn ‘Roep­naam’ [Ra­dio­zend­ama­teur] ge­werkt had­den. Aan­ge­zien ik geen zen­der heb, kan dat niet.
Ik heb die twee men­sen een brief ge­stuurd.
Van 14.40 tot 15.50 le­ren.
Fietsen tot 16.40 uur.
Koken.
Eten.
Lezen.
Afwassen.
Van 19.40 tot 21.20 uur levren.
Nu 21.35 uur.

Tv en radio: klas­sie­ke mu­ziek.
Nu 23.15 uur.
Weer: lek­ker, half be­wolkt. Zon­nig, cir­ca 6°C. Wes­ten­wind.

*
Uit de Wi­ki­pe­dia: een QSL of QSL-kaart is een brief­kaart van 14 cm x 9 cm die ge­bruikt wordt door zend­ama­teurs als schrif­te­lijk be­wijs dat een be­paal­de ver­bin­ding heeft plaats­ge­von­den tus­sen twee sta­tions. De be­na­ming van de kaart komt van het woord QSL uit de Q-code wat wil zeg­gen “Ik be­ves­tig de ont­vangst.”

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 februari 1987

Dagboek 1987

(Dag 5493) Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber 1986 bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 februari 1987.
op 6.25 uur. Douche.
Met de dienstauto naar Maas­tricht: zaak.
Kan­toor. Voor pri­vé­za­ken even naar De Re­gen­boog in Maas­tricht [elek­tro­ni­ca­win­kel] en het Post­kan­toor. Daar moet ik een hand­te­ke­ning zetten op de nieuwe gi­ro­maat­pas voor mijn re­ke­ning. Dat mis­lukt, want ik bib­ber­de.
Met de dienstauto thuis om 17.00 uur.
Warm eten.
Fiets. School: Mavo, Maas­tricht. [Ne­der­lands en En­gels.] Fiets: thuis 22.20 uur.
Nu 22.45 uur.
Weer: fris. Ge­heel be­wolkt. Circa 4°C. Voch­tig weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 januari 1987

Dagboek 1987

(Dag 5475) Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber 1986 bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren. Van­daag maak ik huis­werk. – Op 1 ja­nu­a­ri jl. had ik in Brus­sel, na een nieuw­jaars­feest, een ge­wel­di­ge one­night­stand bij een Waal­se jon­ge­man thuis, Mi­chel D. Ik mij­mer nu nog over die prach­ti­ge nacht.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 januari 1987.
Op 11.15 uur. Douche.
Eten.
Lezen.
Leren van 13.00 tot 17.00 uur. (Ook een beet­je te­ke­nen.)
Tot 18.00 de fiets in or­de ma­ken, met de nieuwe ban­den en de dy­na­mo.
Koken.
Warm eten. Afwassen.
Dagboek bijwerken.
Nu 20.45 uur.
Sinds vrijdagavond, wel­licht acht tot tien keer af­trek­ken en nog steeds weer lek­ker. De laat­ste maand dacht ik dat ik oud aan het wor­den was. Ik kreeg vrij wei­nig een erec­tie en in af­trek­ken had ik geen zin en ook niet in klaar­ko­men. Ik deed het en­ke­le we­ken, zeer te­gen de ge­woon­te in, erg rus­tig. Sinds vrij­dag­avond heb ik het hek van de dam ge­spo­ten.
Veel, heel veel be­ter is te zeg­gen: vrij­wel cons­tant ben ik met Mi­chel D. ‘be­zig’, voor­al in re­la­tie met mijn brief aan hem. Wan­neer en hoe zal hij ant­woor­den?
Spaans leren
Nu 22.30 uur.

Rondhangen.
Nu 23.20 uur.
Weer: 2°C. Drui­le­rig re­gen­weer. Dat is be­ter dan vorst.

Index

Index van ter­men:
Mavo.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 december 1986

Dagboek 1986

(Dag 5437) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Ma­vo­-op­lei­ding in de avond­uren.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 december 1986.
Op 6.15 uur. Douche.
Brood eten.
Met de dienstauto naar Maas­tricht.
De hele dag op kantoor.
Van 13.30 tot 13.50 naar het Post­kan­toor: hon­derd gul­den van de Gi­ro op­ge­no­men, waar­van 1.500 Bel­gi­sche francs. (f. 86,90 en f. 2,00 com­mis­sie.)
Thuis om 17.00 uur.
Brood eten.
Douche.
School: Mavo.
Bij de Ne­der­land­se les stelt [do­cen­te] Mar­jon voor om naar het ca­fé te gaan. So wie so voel ik daar niets voor en om bud­get­taire re­de­nen ook niet. We gaan toch. Ie­der zal voor zich be­ta­len en ik drink dus maar één Se­ven-up.
Na af­loop moet ik plot­se­ling f. 4,25 (of meer?) be­ta­len. Ik leg twee gul­den op de ta­fel en zeg: “Ik heb maar één con­sump­tie ge­had en het spijt me, maar je krijgt niet meer.”
“Het is goed, Hans,” zegt Mar­jon.
Ik voel me ze­nuw­ach­tig en ik meen dat ik in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling sta, maar dat is niet zo.
Les: Engels.
Thuis om 22.00 uur.
Dagboek bijwerken.
Gisteren ver­een­vou­dig­de ik de [zelf ont­wor­pen] klok en sinds­dien loopt die erg on­re­gel­ma­tig.
Nu 22.35 uur.
Weer: fris­se wind. Veel regen. Zuid­wes­ter­storm, toch 12°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 november 1986

Dagboek 1986

(Dag 5418) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn re­latie met mijn vo­ri­ge vriend HL. is ten on­der ge­gaan. Om­dat ik zijn helft van ons huis kocht heb ik een gro­te schuld bij hem. Die los ik van­daag he­le­maal af. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Ma­vo­-op­lei­ding in de avond­uren. Daar­voor maak ik van­avond huis­werk: Na­tuur­kun­de en Spaans.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 29 november 1986.
Op 9.00 uur. Douche.
Elektro­nische scha­ke­ling tot 11.00 uur. Ik krijg die aan het werk. [Ik pro­beer een elek­tro­nische klok te ma­ken.]
Brood eten.
Naar HL. en [zijn vriend] EB., van 12.15 tot 13.15 uur. Ik over­han­dig het laat­ste deel van mijn schuld aan HL. aan hem.
Ik laat HL. een for­mu­lier te­ke­nen met een ver­kla­ring dat er nu geen en­ke­le we­der­zijd­se ver­plich­ting tus­sen ons be­staat. Dit is het re­sul­taat van de reis die 364 da­gen ge­le­den in Hong­kong aan­ving.*
Ik ga naar de Mi­ro: Maas­tricht en naar Luik. Daar is het ge­zel­lig druk en er zijn veel stuk­ken [knap­pe jon­ge­man­nen] in (veel­al) ruime broe­ken.
Thuis om 18.45 uur.
Koken.
Warm eten. Af­was­sen.
Natuurkunde en Spaans leren.
Dagboek bij­wer­ken.
De was ver­zor­gen.
Tv.
Nu 01.15 uur.
Weer: volop zon na nacht­vorst. Lek­ker tot fris.

*
Ik ont­moet­te mijn hui­dige vriend BW. in sep­tem­ber 1984 op een cam­ping in Mün­chen in Duits­land. Hij komt uit Hong­kong. Daar is ho­mo­sek­su­a­li­teit ver­bo­den en ik wil­de hem in Ne­der­land een kans op een vrij­er le­ven bie­den. Ik stel­de me voor dat een me­na­ge à trois sa­men met BW. en met mijn vriend HL. ze­ker mo­ge­lijk was, zoals ook HL. ge­re­geld liet door­sche­me­ren.
BW. ver­trok 364 da­gen ge­le­den uit Hong­kong en ar­ri­veer­de op 1 de­cem­ber 1985 in Eijs­den. Al na een maand bleek dat BW. en HL. niet met el­kaar kon­den op­schie­ten. Om­dat ik mijn (toch ook moei­lijk ver­lo­pen­de) re­la­tie met BW. niet wil­de op­ge­ven, ver­brak HL. al in maart 1986 zijn re­la­tie met mij. Ik nam zijn deel van ons huis over. De schuld die dat voor mij als ge­volg had, los ik van­daag he­le­maal af.

Index

Index van ter­men:
Mavo.
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 november 1986

Dagboek 1986

(Dag 5399) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Hij volgt een op­lei­ding aan HBO-J Je­ker­dal in Maas­tricht. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en voer werk­zaam­he­den uit bij de ce­ment­fa­briek En­ci in Maas­tricht. – Ik wil mijn al­ge­me­ne ken­nis bij­spij­ke­ren en volg daar­om sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 10 november 1986.
Het ge­brui­ke­lij­ke ri­tu­eel: op om 6.15 uur. Douche. Brood eten.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Enci: Maas­tricht.
Voor BW. ver­ta­len. [School­boe­ken, van­uit het Ne­der­lands naar het En­gels.]
Een broodje kopen bij de He­ma: Maas­tricht, voor BW.
Thuis om 16.45 uur. [Dienst­auto.]
Gymnastiek.
Brood eten.
Douche.
Naar school: Mavo. [Eco­no­mie en Na­tuur­kun­de.]
Nu 22.20 uur.
Weer: ste­vige wind, cir­ca 15°C. Droog. Half be­wolkt. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.