14 september 1972

Dagboek 1972

(Dag 229) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len. – Mijn ou­ders wo­nen in Roer­mond en van­avond ga ik er­heen, met de be­doe­ling mor­gen naar Fries­land te rijden, waar fa­mi­lie van mijn va­der het ko­men­de week­ein­de een feest­je or­ga­ni­seert.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 september 1972.
Opgestaan rond 6.30. Ontbijt: zes sneet­jes rog­ge met kaas en thee. Te­gen 7.30 ver­trok­ken met de Fiat uit Maas­tricht.
Om 8.02 was ik op de Dienst­kring Heer­len. Met TH. en CB. mee. Een ka­bel­sto­ring in Heer­len tot 15.00 uur, daar­na een sto­ring in Ey­gels­ho­ven. Ik was cir­ca 17.00 in Heer­len. Van 17.00 tot on­ge­veer 17.40 naar Roer­mond via Bruns­sum.
Gegeten.
Nu is het 18.45.
Weer: in Ey­gels­ho­ven vre­se­lij­ke re­gen en ha­gel. Via de mo­bi­lo­foon ge­hoord dat er­gens de blik­sem was in­ge­sla­gen en dat ’n man door de blik­sem ge­raakt was. Hier in Roer­mond ook re­gen.
Morgen gaan broer Jan en ik met de Fi­at naar Fries­land.
In Heerlen bij [ga­ra­ge] Lo­ven ge­tankt voor f. 5,00. Ik had toen nog één dub­bel­tje over.
Tot 22.00 bij Pa en Ma Tv ge­ke­ken en rond 22.00 in de douche.
Van Pa f. 200,00 geleend


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 september 1972

Zelfportret 1-9-72. (Zwart krijt op papier.)

Dagboek 1972

(Dag 216) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len, maar ik ben vandaag de hele dag in Maas­tricht, want ik volg, sa­men met en­ke­le col­le­ga’s, de tech­nische be­drijfs­cur­sus A3.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 1 september 1972.
Opgestaan 8.15, maar ik was om 7.00 al wak­ker. Eten en drin­ken ge­maakt. Naar Sta­tions­straat 33 (Cur­sus A3) ’s Mor­gens Toes­tel­len en ’s mid­dags UH. Tus­sen de mid­dag de stad in ge­weest en daar ’n ijs­je van f. 0,50 bij Ve­ne­zia ge­kocht. Om 5.00 uur naar huis en ’n krant ge­kocht.
Toen naar de win­kel en voor cir­ca f. 9.00 etens­waar ge­kocht.
Krant gelezen. Ge­ge­ten: aard­ap­pe­len, boont­jes, bief­stuk en pud­ding na. Een glas Spa. Daar­na ver­der de krant ge­le­zen.
Wat naar de ROZ [Re­gi­o­na­le Om­roep Zuid] en Bel­gische ra­dio en TV (BRT) ge­luis­terd.
Ik denk dat ik da­de­lijk naar de film ga. Om 22.30 Royal in Maas­tricht.
Ziekte: Ver­koud­heid is gro­ten­deels weg, maar ik heb wel last van diar­ree.
Weer: was warm, vandaag.
Zojuist Maand­over­zicht Au­gus­tus ge­schre­ven en al schrij­ven­de over Con­ny dacht ik er­aan dat ik in vo­gel­vlucht nog geen 400 me­ter van haar af woon en dat ik haar sinds 7-7-72 niet meer ge­zien heb. Dat is bij­na 4 [sic] maan­den ge­le­den. Ik hoop dat ik haar bin­nen­kort weer zie en dan lan­ger dan de laat­ste keer.
Ik twijfel de laat­ste tijd aan de juist­heid en eer­lijk­heid van [col­le­ga] HH. en zijn woor­den. Af en toe heb ik het idee dat hij me be­la­zerd heeft. Toch kan hij van die kaart bij­na niets af­weten. Het was wel­is­waar zijn idee, maar ik heb nie­mand ver­teld dat ik Con­ny ’n kaart ge­stuurd heb.
Een vreemde zaak is ook dat ik Kat­ja (wier ech­te naam ik niet ken, maar die ik be­dacht heb om de be­schrij­ving van haar per­soon: lan­ge brui­ne ha­ren en zul­ke mooie gro­te ogen, niet ie­de­re keer te moe­ten schrij­ven) al lang niet meer ge­zien heb. Ook niet in ‘haar’ trei­nen van 5 voor 5 en 20 over 5, ’s avonds uit Heer­len naar Maas­tricht.
En dan is er nog ’n meis­je: HB. [uit Meers­sen]. Ook haar heb ik reeds lang niet meer ge­zien en ook haar zou ik graag wel weer eens zien.
Omdat ik van plan ben mor­gen naar de kap­per te gaan, heb ik nog maar snel ’n zelf­por­tret ge­maakt, van­af circa 20.30 tot rond 21.30. Dat is re­de­lijk goed ge­lukt.
In Amerika om de 39 se­con­den een mis­daad en om de 30 mi­nu­ten een moord. Al­dus de of­fi­ci­ële cij­fers van de mi­nis­ter van Jus­ti­tie in de V.S. via de zen­ders van de BRT, waar­naar ik op het ogen­blik luis­ter. (Cir­ca 21.45)

Van 22.30 tot 0.00 naar een Griek­se zwart-wit film ge­weest waar­in wei­nig ge­spro­ken werd, doch ’n groot aan­tal prach­ti­ge vrou­wen te zien was, die zich er niet voor schaam­den hun bor­sten aan ie­der die het wil­de zien en die er f. 3,50 voor over had, te la­ten zien. De ti­tel van de film is “Young Aph­ro­di­tes”

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 augustus 1972

Dagboek 1972

(Dag 203) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len. Het is van­daag za­ter­dag, maar voor mijn car­ri­è­re bij het Staats­be­drijf is het no­dig om ook op de­ze dag ener­gie te ste­ken in het be­stu­de­ren van de les­stof waar­over we op 11 ok­to­ber a.s. ge­ëxa­mi­neerd wor­den. Dat doe ik sa­men met col­le­ga HH. in Schim­mert, thuis bij col­le­ga LL.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 19 augustus 1972.
Opgestaan rond 8.30
Gegeten, thee ge­dron­ken.
Tegen half tien naar HH. en rond 9.45 uur bij LL. in Schim­mert.
HS. was er weer niet, maar dat had hij gis­te­ren al ge­zegd: dat hij niet zou ko­men.
Tot 12.00 geleerd: UH. Toen HH. naar huis ge­bracht en naar de Brus­sel­se­poort. Daar kaas (f. 4,17) en brood (f. 1.14) en 2 blik­jes groen­te (f. 0,46 + f. 0,56). Een krant f. 0,35.
Na brood en thee te heb­ben ge­ge­ten, af­was­sen. Ver­vol­gens naar Sib­be. Van daar­uit naar Val­ken­burg. Door het Ge­ren­dal ben ik ge­gaan en raak­te daar al slip­pend over de kie­zel­ste­nen in ’n klei­ne grep­pel. Na ’n poos­je kon ik er weer uit ko­men.
Bij het William Ha­le­wijn Mu­seum ge­weest. En­tree: f. 2.25. Ik ben er voor de 3e keer.
Tegen 18.00 terug naar Maas­tricht. Ge­tankt bij Boos­ten voor f. 14,35. 20,7 li­ter op 247,1 km = 1:11,8.
Frieten gekocht f. 0,90. Het is nu 19.00. Rond 18.25 kwam in Sib­be de ki­lo­me­ter­tel­ler op 61.000.
Van 19.00 tot circa 21.00 ge­puz­zeld. (Een puz­zel in De Lim­bur­ger.)
Van 21.00 tot 22.15 de stad in. Eerst naar de Pad­dock, maar het was daar zo druk, dat ik niets ge­dron­ken heb en na 10 mi­nu­ten weg­ge­gaan ben.
Toen naar Ca­sa Pa­co (2 pils­jes = f. 1,50).
Van 22.15 tot 23.15, nog ge­puz­zeld. Het is nu 23.20. Ik ga tan­den­poet­sen en dan ga ik naar bed.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 juli 1972

Pentekening.
Een pen­te­ke­ning op pa­pier. Dit is de ach­ter­kant van en­ke­le hui­zen aan de Hoog­brug­straat in Maas­tricht, ge­zien van­uit mijn ka­mer aan de La­ge Ba­rak­ken 20.

Dagboek 1972

(Dag 161) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Ik maak de te­ke­ning van gis­te­ren he­le­maal ge­reed: de ach­ter­kant van de hui­zen aan de Hoog­brug­straat, ge­zien van­uit het raam van mijn ka­mer. – Mijn Oma woont in Hout­hem Sint Ger­lach. – Mijn ou­ders wo­nen sinds kort in Roer­mond en ik be­zoek hen de­ze avond.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 juli 1972.
Opgestaan circa 8.00. Wat ge­rot­zooid en toen dag­boek vrij­dag ge­schre­ven. Ver­vol­gens naar Dür­lin­ger, Gro­te Staat en daar ’n paar san­da­len ge­kocht, f. 23,95. Te­rug naar huis en ze daar aan­ge­daan. Toen naar Fe­lix, 8 houts­kool­staaf­jes, f. 0,35.
Een half brood­je Bums, ’n fles melk en ’n stuk kaas ge­kocht. To­taal: f. 5.41.
Na het eten ben ik op­nieuw de stad in­ge­gaan (± 1.00 uur) en heb bij Arti Mincke­leers­straat 2, te­ken­krijt­pot­lo­den ge­kocht. (à f. 0,70) = f. 1,40
Bij de Pad­dock dronk ik ’n glas Co­la f. 0,85.
Ben toen naar Oma gegaan. Drie kwar­tier daar ge­ze­ten en heb toen P. [mijn broer] op­ge­haald in Rot­hem. (4.00 uur.) Sa­men met hem naar Roer­mond. P. is op va­kan­tie ge­weest in Zou­te­lan­de. (Zee­land.)
Vanmorgen heb ik de te­ke­ning uit de se­rie “De da­ken van Maas­tricht” (ge­zicht op de Hoog­brug­straat 2) klaar­ge­maakt. Hij is scheef, net als de eers­te. Als ik bei­de aan el­kaar leg, vor­men ze ’n V-vorm. Ik moet maar ‘ns zien hoe ik dat op­los.
Vanavond gedoucht.
Drie Berenburgjes ge­had. We heb­ben zit­ten toe­pen*. Ma­ma deed het voor de eer­ste keer. Pa, ik en P. (in die vol­gor­de) heb­ben ’n keer ge­won­nen. We heb­ben 3 pot­jes ge­speeld.
Omdat ik van die 3 Be­ren­burg­jes zo be­ne­veld was en om­dat ik hier slecht licht heb, heb ik het dag­boek niet op za­ter­dag, maar op zon­dag ge­schre­ven.
Weer: warm, licht be­wolkt.

*
Toepen is een kaart­spel. (Wikipedia.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1972

Dagboek 1972

(Dag 272) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. Dit word mijn laat­ste avond daar. Mor­gen ver­huis ik naar mijn ou­ders. Over an­der­hal­ve week word ik Dienst­plich­tig mi­li­tair in Den Bosch. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com en ik werk in de Dienst­kring Heer­len. – In de trein van Maas­tricht naar Heer­len (en te­rug) zie ik va­ker een mooi, niet zo’n groot, meis­je uit Maas­tricht, dat in Heer­len werkt en op wie ik hei­me­lijk ver­liefd ben. (Zij heeft een vriend­je.) Zij lacht al­tijd vrien­de­lijk naar mijn col­le­ga’s en mij, maar we heb­ben nooit con­tact ge­had. Ik weet haar naam niet en daar­om heb ik haar Kat­ja ge­noemd. – Ik klaag dat ik in Heer­len veel te hard moet wer­ken, in ver­ge­lijk met Maas­tricht, waar ik eer­der werk­te.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 27 oktober 1972.
Ik heb don­der­dag ook nog ’n stuk­je be­tref­fen­de Kat­ja ge­schre­ven:
Jij met dat rood­brui­ne haar en die mooie ogen. Ik zal je nooit ver­ge­ten. Je zult in mijn herin­ne­ring blij­ven als ’n klein, doch bij­zon­der mooi en knap meis­je. […] Ik ga niet vrij­wil­lig, doch ook niet met tegen­zin naar Den Bosch, we zul­len el­kaar dus niet meer zien.
Dit heb ik dus gis­te­ren ge­schre­ven. Van­mor­gen op­ge­staan om 6.10 uur.
Dagblad De Limburger f. 0,35.
In Heer­len de dag­staat ge­schre­ven en met de “ik”-fi­guur en bra­nie­ma­ker JG. mee naar de ka­bel­sto­ring op de Nul­lan­der­straat in Kerk­ra­de. Een me­ting ge­daan van­uit de las van col­le­ga S. We kwa­men 2 me­ter ver­der uit. Daar zat in­der­daad ’n pik­hou­weel­slag in de ka­bel en die ver­oor­zaak­te de fout.
“Kan jij ook zo snel sol­de­ren?”
“En in die kor­te tijd 15 groe­pen ge­last.”
“TH. is ont­zet­tend lang­zaam.”
“Twee las­jes in ’n half uur.”
“Zo sol­deer­de ik er wel twin­tig op ’n dag, als het gat open ligt”
Zul­ke uit­spra­ken ty­pe­ren JG.
Als ik zo eens na­denk en dat doe ik wel, dan heb ik in Maas­tricht ’n prach­ti­ge tijd ge­had. [Tus­sen voor­jaar 1968 en zo­mer 1970.] Er werd niet ge­jaagd zo­als in Heer­len. In Maas­tricht was de tijd met JH. de bes­te, on­danks dat hij veel ziek was. Wat dat be­treft mis ik een JH. in Heer­len. We de­den ons werk en we wa­ren zo vrij als een vo­gel­tje. Hier in Heer­len is het an­ders niet dan wer­ken, wer­ken en wer­ken.
Alhoewel JG. en ik om 13.00 uur met de sto­ring klaar wa­ren, zijn we nog naar Sim­pel­veld ge­gaan en heb­ben er drie ma­ni­pu­la­tie­kas­ten ge­re­vi­seerd. Toen naar JG. thuis. Van­mor­gen zijn we daar ook ge­weest. Kof­fie en toen via Kerk­ra­de naar Heer­len.
Vanaf half 4 heb­ben we niets meer ge­daan. Dat is de eer­ste dag in die tijd, die ik bij de ka­bel­sto­rin­gen zit, die de Maas­tricht­se tijd be­na­dert.
In Heer­len de van­mor­gen naar de ga­ra­ge ge­brach­te XA-94-94 op­gehaald. Start nu weer nor­maal. Om 17.00 bij de Dienst­kring. Naar de trein ge­lo­pen. Met die van 17.20 naar Maas­tricht. He­laas, mijn smeek­bede aan Kat­ja van gis­te­ren­avond is door haar niet vol­daan. Ik heb haar niet ge­zien.
In Maas­tricht ’n fles Se­ven-up f. 1,28. ’n Mu­ziek­ex­pres f. 1,30. Naar het post­kan­toor f. 400,00 af­ge­haald van de Giro. Naar huis. De krant ge­le­zen. Friet, mayo­naise, zuur­vlees, rol­mops f. 1,55.
Afgewassen. Ra­dio ge­luis­terd. Pro­be­ren te te­ke­nen. Al­les mis­lukt.
Dagboek geschreven. 22.50 uur is het nu.
Laatste avond in Maas­tricht.
Weer: be­nauwd warm. Heel licht be­wolkt. Cir­ca 11.30 voor­mid­dag de hal­ve maan hoog aan de he­mel te zien.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.