18 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 355) Ik ben sinds be­gin de­ze maand als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 januari 1973.
In slaap rond 01.45. Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Theo­rie. Om 10.30 het wa­pen uit werk­plaats ge­haald en naar de wa­pen­bun­ker ge­bracht: FAL*(1) en een ge­deel­te van een mor­tier.
Eten: nasi goreng: re­de­lijk goed.
Appèl. (Zoals gewoonlijk 13.10) In het les­lo­kaal van­af 13.40 tot 14.00 met ser­geant Van O. en en­ke­le an­de­re ser­gean­ten spi­ri­tis­me*(2) be­dre­ven. Ik­zelf heb, even­als de vo­ri­ge keer, niet lij­fe­lijk mee­ge­daan.
Het laatste uur had­den we Gees­te­lij­ke Vor­ming. Met drie man wa­ren we daar. Raads­man T. heeft in gro­te lij­nen de Hu­ma­nis­ti­sche ge­dach­te uit­ge­legd.
Aan de CC Groot-Majoor K. ge­vraagd of ik naar Su­ri­na­me*(3) kan wor­den uit­ge­zon­den. Er was een he­le klei­ne kans en ik moest maar een ver­zoek­je schrij­ven.
Gelezen: sol­da­ten­krant van de Wit­te BVD*(4). Hu­ma­nis­ti­sche boek­jes.
Kantine: 20.00 tot 22.30. Een pils van H. die op O5*(5) is af­ge­keurd. (Splin­ter in de knie.)
Één Cola, één kof­fie plus koek f. 1,00
23.30 op bed.
Weer: fris, droog

*(1)
FAL: Fu­sil Auto­ma­ti­que Lé­ger: in het le­ger spreekt men van het wa­pen als het om een ge­weer gaat. In mijn ge­val is het ‘het wa­pen’ een FAL-ge­weer. Je mag ‘het wa­pen’ niet bij je hou­den in vre­des­tijd, maar het moet in de wa­pen­bun­ker op­ge­bor­gen wor­den.
Wikipedia: FAL.
Mijn wapen was ken­ne­lijk in de re­pa­ra­tie ge­weest, maar dat ver­meldt het dag­boek niet. Wat ik be­doel met en een ge­deel­te van een mor­tier weet ik (in 2018) niet meer.

Te­rug.

*(2)
Spiritisme. Eer­gis­te­ren tij­dens de les bij de les van Ser­geant Van O. werd een vorm van spi­ri­tis­me ge­pro­beerd. Een man met vier keer twee vin­gers op­til­len. Dat gaat niet. Dan ge­za­men­lijk de han­den bo­ven zijn hoofd be­we­gen en dan weer pro­be­ren en zie: het gaat. (Dit is vol­gens mij geen spi­ri­tis­me maar een soort zelf­hyp­no­se.)

Te­rug.

*(3)
Su­ri­na­me: Su­ri­na­me is in 1973 nog een on­der­deel van het Ko­nink­rijk Ne­der­land. Nu ik toch in mi­li­tai­re dienst ben, wil ik wel op staats­kos­ten naar de tro­pen. (Het is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt.)
Wikipedia: Su­ri­na­me (Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den)
CC Groot-Majoor: CC = is de func­tie van de­ze mi­li­tair: Com­pag­nie-com­man­dant. Groot-Ma­joor: dit is de mi­li­tai­re rang van de­ze Com­pag­nie-com­man­dant.

Te­rug.

*(4)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.

*(5)
O5: De jon­ge­man werd op O5 af­ge­keurd. ‘O’ is de der­de let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid. O5 be­te­kent dat de jon­ge­man af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een ge­brek of ziek­te aan / in zijn on­der­li­chaam.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 366) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 29 januari 1973.
Op 6.00. Eetzaal: cor­vee tot 8.15. In de spoel­keu­ken heb ik ge­staan.
Theorie. Pauze: cola + koek f. 1,85.
Theorie tot 11.30. Toen weer eet­zaal­cor­vee. De laat­ste keer en weer in de spoel­keu­ken. Ik heb me in het zweet ge­werkt.
Sport: omdat er te wei­nig man wa­ren, wilde ser­geant I V. de sport la­ten ver­val­len, maar De B. en C. moes­ten zo no­dig spor­ten. Nu, dat heb­ben we ge­we­ten. Eerst een veld­loop, vijf rond­jes rond het sport­ter­rein. On­ge­veer twee ki­lo­me­ter, die heb ik vol­ge­hou­den op een ei­gen tem­po en ik was on­ge­veer vijf mi­nu­ten la­ter dan de kop­lo­pers (sport­men­sen) bin­nen. De mees­ten had­den ech­ter niet meer dan drie of vier rond­jes ge­lo­pen. Daar­na, bezweet, in wan­del­gang te­rug naar de ka­zer­ne. Ik heb daar­mee een kou op­ge­lo­pen. In de zaal de­den we zit­voet­bal: zwe­ten, zwe­ten, zwe­ten.
In de pauze heb ik aan de kor­po­raal I, die bij de Csm (Com­pag­nies Ser­geant-Ma­joor [de ad­mi­ni­stra­teur]) zit, een ad­res­ver­an­de­ring door­ge­ge­ven.
In de kantine een cola, twee koe­ken: f. 2,40. Tot 17.00 the­orie.
Gegeten en toen om­ge­kleed. Kno­pen aan het ge­vechts­te­nue ge­naaid, want er was er een af­ge­gaan en bij het an­de­re dat ik al lang niet meer aan­ge­had heb (voor kerst­mis in Den Bosch voor het laatst) wa­ren ook nog twee kno­pen er­van af en die heb ik er ge­lijk aan­ge­zet.
Geslapen van 19.00 tot 20.30.
Tot 21.15 heb ik OOVM. OOVM is ook OMW. Op­slag, on­der­houd en vei­lig­heid van Ma­te­rieel / Op­slag Ma­ga­zijn Werk­zaam­he­den.
Daarna naar de kan­ti­ne, waar ik een on­in­te­res­san­te film (tot 22.35) heb ge­ke­ken. Ge­dron­ken, ge­ge­ten een cola plus koek f. 0,95.
Er was van­daag door ser­geant C. een ge­rucht ver­spreid dat als we ons rus­tig hiel­den, we mis­schien woens­dag­avond naar huis moch­ten. Zo­dat ik na de film naar mijn ka­mer ben ge­gaan, waar in­der­daad al­les rus­tig was.
Op bed heb ik tot 0.15 ge­puz­zeld. W., J. en C. za­ten te kaar­ten. Er kwam een ser­geant bin­nen en die zei dat het licht uit moest. Hij vroeg wat ze aan het kaar­ten wa­ren. ‘Een­en­twin­ti­gen’ en zei­den de ‘maten’ en hij heeft toen maar tot 01.30 mee­ge­daan.
Weer: fris, droog en géén zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 348) Ik ben sinds af­ge­lo­pen maan­dag (8 ja­nu­a­ri) als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 11 januari 1973.
Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Hele dag theo­rie.
Tus­sen de mid­dag een beet­je spi­na­zie, soep en aard­ap­pels.
Het laatste uur Gees­te­lij­ke Vor­ming (GV). Ik ben sa­men met een gro­te groep naar de hu­ma­nis­ten ge­gaan. Dat werd een puin­hoop. Om 16.50 stuur­de de raads­man ons weg.
Ik ga niet meer naar de GV.
Brood gegeten.
Tot 19.30 ge­sla­pen en ge­puz­zeld, toen naar de kan­ti­ne. Een rond­je ge­ge­ven: vijf pils = f. 2,25. Zelf had ik er vier ge­had.
Friet, f. 0,50.
Toen naar de ka­mer van TM., R., G. van der G., R. en MD. Daar samen met CJ. on­ge­veer an­der­half uur ge­ze­ten, tot 23.15.
Ge­puz­zeld en naar bed.
Weer: droog, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.