2 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 582) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­avond reis ik weer naar de ka­zer­ne. – Mijn oma heeft in ju­li jl., tij­dens een ope­ra­tie, een hart­stil­stand ge­had en ligt in coma. Zij is fei­te­lijk her­sen­dood. Mijn opa woont sinds­dien bij mijn ou­ders. Mijn moe­der gaat per week vaak naar het Sint An­na­dal Zie­ken­huis in Maas­tricht om haar moe­der te be­zoe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 september 1973.
Op 10.30. Douche. Eten. Dag­boek bij­wer­ken van 13.00 tot nu 15.30.
Samen met Opa, met de wa­gen, via de Don­der­berg [woon­wijk in Roer­mond] naar het sta­tion. Ma­ma daar op­ge­haald, die was naar Oma ge­weest. Oma gaat ach­ter­uit.
Thuis tegen 16.15.
Twee koffie en vlaai.
Tekenen.
Rond 18.05 gegeten.
Tekenen. Nu circa 19.30.

Vanaf 20.00 Tv ge­ke­ken, o.a. sport en van­af 20.20 tot 21.20 uur “Het meis­je met de blau­we hoed“, een klucht over het mi­li­tai­re le­ven in de ja­ren twin­tig. [Naar een ro­man van Jo­han Fa­bri­ci­us.]
Op de fiets naar Roer­mond. Fiet­sen­stal­ling f. 1,75.
Trein (ver­hoog­de prijs per 1 sep­tem­ber) 5,20. Was eerst f. 4.90 (Dit is de hal­ve prijs.) [De halve prijs is spe­ci­aal voor mi­li­tai­ren.]
Samen met V. en C. naar Arn­hem via Den Bosch.
Oranjekazerne tegen half een. AM. en RvS. wa­ren al op de ka­mer. Om 01.00 naar bed.
Weer: regen, regen, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 juli 1973

Dagboek 1973

(Dag 527) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair, maar ik heb va­kan­tie. Dit is de eer­ste dag van twee we­ken vrij. Ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, maar die gaan van­daag zelf met va­kan­tie naar Fries­land. Ik ben dus al­leen thuis.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 9 juli 1973.
Op rond 8.30.
Pa en Ma gin­gen met oom T. mee naar Fries­land. Ook [broer] P.
J. [broer] was gis­te­ren­avond al weer naar de En­gel­bert van Nas­sau­ka­zer­ne in Roo­sen­daal te­rug­ge­keerd.
Voor f. 6,00 heb ik 15 me­ter elek­tri­ci­teits­ka­bel ge­haald en heb de ex­tra bel [voor de te­le­foon] aan­ge­slo­ten.

Gezonnebaad. Een beet­je rood ge­wor­den. ’s Avonds voor f. 2,30 een por­tie friet ge­haald met mayo­nai­se, zuur­vlees en een ha­ring.
Blackie, de mar­mot van P., heb ik de he­le dag bui­ten la­ten lo­pen in een ren van bouw­ste­nen.
Het schil­de­rij Stil­le­ven waar­aan ik in sep­te­mber was be­gon­nen en eind april had ver­be­terd heb ik over­ge­schil­derd met het pa­let­mes en er zijn klei­ne roos­jes ont­staan, ge­maakt met het pa­let­mes.
Het dagboek heb ik ’s mid­dags bui­ten en la­ter op de avond van 20.00 tot 22.30 bij­ge­werkt
Gras gesproeid.
Even tot 23.00 tv ge­ke­ken en toen op bed.
Weer: redelijk goed. Zon­ne­bad weer. Af en toe be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 juni 1981

Dagboek 1981

(Dag 3431) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 21 juni 1981.
Op 10.00 uur. HL. was naar de Bronk­pro­ces­sie*: even kij­ken.

Was opruimen. Strij­ken.
Eten.
Krant lezen.
[Buurman] BvA. is een half uurt­je hier.
Om 14.15 uur vertrek ik naar Pa en Ma in Her­ken­bosch. HL. gaat mee.
Zitten, vertellen en Tv kij­ken.
We zijn om 21.15 uur weer thuis. [In Eijs­den.]
Ik maak een bezwaarschrift te­gen de aan­slag van de On­roe­rend­goed­be­las­ting. (Om­dat al­leen HL. ver­meld wordt en ik niet.)
Lezen in het boek over de Ara­bische kal­li­gra­fie.
Bed 00.20 uur.
HL. is erg ziek.
Weer: de hele dag erg droog. Af en toe een beet­je zon. Niet koud. Te­gen de avond meer zon, maar la­ter weer ge­heel be­wolkt.

*
Bronk (Wi­ki­pe­dia). De Bronk is een lo­kaal feest in Eijs­den. (Ook in het na­bij­ge­le­gen Grons­veld is zo’n feest: De Groe­te Bronk: de Gro­te Bronk.)
Het toe­le­ven naar de jaar­lijk­se Bronk, er he­le­maal in op­gaan en, voor­al, er­aan deel­ne­men, is de kern van het Eijs­de­naar zijn.
De Bronk is een drie­daags feest waar­bij de be­wo­ners van het dorp Eijs­den pron­ken met ver­sie­rin­gen, bloem­stro­ken op de weg en vlag­gen. On­der­deel is de sa­cra­ments­pro­ces­sie die tra­di­tio­neel plaats­vindt op de twee­de zon­dag na Pink­ste­ren. Hier­bij draagt de pries­ter op plech­ti­ge wij­ze het Al­ler­hei­lig­ste door de stra­ten. Het pub­liek knielt op het mo­ment dat het Al­ler­hei­lig­ste hen pas­seert. Voor­op lo­pen drie bie­le­man­nen die met hun bij­len vroe­ger blok­ka­des uit de weg hiel­pen. (Bron (tekst iets aan­ge­past): Da­vid Pes­kens met fo­to’s van de Bronk in Eijs­den.)

Te­rug.

Ara­bische Kal­li­gra­fie: [Ara­bisch: al-Ḵaṭṭ al-Ara­bi: ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ] met kal­li­gra­fie van de hand van Ha­san al-Mas­’oe­di. (Has­san Mas­ou­di.)
Voor­beel­den van Ara­bische kal­li­gra­fie. (In Wi­ki­pe­dia Is­la­mic cal­li­gra­phy ge­noemd.
Klik voor de tran­scrip­tie van Ara­bische woor­den hier.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 488) Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair, maar van­daag bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, want het is He­mel­vaarts­dag en mor­gen heb ik een dag com­pen­sa­tie­ver­lof.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 31 mei 1973.
Opgestaan tegen 12.00 – He­mel­vaarts­dag – VVDM-krant ge­le­zen. Ge­ge­ten: brood. Dag­boek ge­schre­ven.
Koffiedrinken rond 16.00. TV tot 17.00.
Pa met de au­to ge­hol­pen tot cir­ca 18.00
Gegeten: soep en co­te­let en brood. Pa ver­der ge­hol­pen.
We hielden tegen 19.30 op. Bui­ten ge­ze­ten tot 20.00. Ra­dio-op­na­mes tot 21.00 en dag­boek bij­wer­ken.
Koffie. TV tot mid­der­nacht
Boven getekend tot 02.00. Toen op bed.
Weer: vandaag: bewolkt, stil en toch mooi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 461) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – Het is de laat­ste dag van de week en ik ga ’s avond naar mijn ou­ders.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 mei 1973.
Dodenherdenking.
Op rond 7.00. Niet gegeten. Om 7.30 in­spec­tie van de kas­ten. Twee keer ap­pèl. Ma­ga­zijn. Kan­ti­ne. Twee kof­fie, drie brood­jes f. 2,00
Magazijn. Materiaal voor een oe­fe­ning in Duits­land van een Com­pag­nie voor­be­reid.
Gegeten: erwten, wor­te­len, ge­bak­ken vis, rijs­te­pap, ap­pel.
Magazijn.
Op de [mijn] Compagnie had­den ze zon­ne­straal­in­spec­tie.* Tegen 15.45 uur daar.
Sergeant M. heeft een ac­cu ge­jat. Een Mun­ga-ac­cu.
Gegeten: gebakken vis, brood.
Circa 17.00 op weg met de au­to van Hans K. Met trein van 17.32 naar Den Bosch en toen naar Roer­mond. Vrij ver­voer. Te­gen 19.30 in Roer­mond.
Met bus van 19.55 naar Her­ken­bosch: f. 1,15. Thuis rond 20.15 uur.
Gegeten. Koffie. Van 22.00 tot 22.30 tv. Ge­doucht tot 23.15.
Gelezen in de re­gle­men­ten be­tref­fen­de de krijgs­tucht.
Circa 00.30 op bed.
Weer: smoorheet.

*
Zon­ne­straal­in­spec­tie. Een ‘zon­ne­straal­in­spec­tie’ is een in­spec­tie door een of meer­de­re ho­ge of­fi­cie­ren. De term ‘zon­ne­straal’ slaat op de ve­le blin­ken­de ko­pe­ren ster­ren op de epau­let­ten van de uni­form­jas van die of­fi­cie­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.