11 november 1978

Dagboek 1978

(Dag 2478) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht en gaan naar de vor­de­rin­gen van de bouw kij­ken. – La­ter op de dag be­zoeken we mijn ouders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 november 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Stad: inkopen.
In de Lanteern: On­ze Lie­ve Vrouwe­plein ‘un­ne­sop‘ [uien­soep] en kof­fie.
Eijsden.
Herkenbosch.
‘In de loop van de mid­dag’, had­den we af­ge­spro­ken. We wa­ren er ech­ter al om 13.30 uur. P. en J. wa­ren er al­leen. Pa en Ma kwa­men tegen 15.00 uur.
Lezen.
Vertellen.
Eten.
Film en dia’s draai­en. [Va­kan­tie­dia’s]
Vertellen.
Tv: film The blazing tower. Een slap­pe film over een to­ren­flat­brand van 1974.
Bed 01.30 uur.
Slecht slapen. Ik ben geil. Pas te­gen de mor­gen val ik in slaap, na af­trek­ken.
Weer: veel mist, vorst. Koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 november 1972

Dagboek 1972

(Dag 281) Ik woon sinds 28 ok­to­ber jl. bij mijn ou­ders in Roer­mond. Ik ver­huis­de naar hen, om­dat dins­dag a.s. mijn mi­li­tai­re Dienst­plicht be­gint. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 november 1972.
Opgestaan rond 9.00 uur. Twee gram­mo­foon­pla­ten op ’n cas­set­te­band­je op­ge­no­men. Kof­fie ge­dron­ken. Met Ma­ma de PTT-spul­len die ik moet in­le­ve­ren, uit­ge­zocht en mijn ka­mer be­gon­nen op te rui­men. Ge­ge­ten en dag­boek van za­ter­dag ge­schre­ven.
Als ik denk aan die mi­li­tai­re dienst dan zie ik zwart, niet voor die dienst zelf, maar om­dat ik dan niet meer naar Maas­tricht kan of Kat­ja zien kan.

Weer: zacht. Geen mist. Ik ge­loof dat het ge­re­gend heeft.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 november 1981

Dagboek 1981

(Dag 3564) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen nacht slie­pen we bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Te­gen het eind van de mid­dag gaan we weer naar huis. – De­ze avond trek­ken we er­op­uit met on­ze buur­man XV.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 1 november 1981.
Herkenbosch.
Slecht slapen in een vreemd bed. Vrij­en.
Op 10.45 uur.
Eten.
Hangen, niets doen.
Praten, discus­siëren, ver­tel­len.
Vertrek rond 16.15 uur.
Thuis 17.20 uur.
Lezen.
Nu 18.50 uur.
Douche.
Van 19.30 tot 20.30 komt GC. op be­zoek.
Om 20.50 met XV. bij de Mabi-bios­coop [Maas­tricht] een nie­men­dal­le­tje met veel ge­weld: Es­cape from New York. Die was ech­ter uit­ver­kocht. Door de stad wan­de­len.
Thuis 22.15 uur.
Tv. Een halve li­ter pils. XV. even hier.
Nu 23.45 uur.
Veel pijn in de hart­streek. Niet veel, maar vaak. Vol­gens de huis­arts, an­der­half jaar ge­le­den, is dat spier­pijn als ge­volg van span­ning en moet ik me meer ont­span­nen. Soms maak ik me er wel on­ge­rust over.
Weer: triest, re­gen­ach­tig. Ge­heel be­wolkt. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2452) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Gis­te­ren kwa­men we terug van onze va­kan­tie in Span­je. – We be­zoe­ken mijn ou­ders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 oktober 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Douche, eten.
Stad in.
Naar Herkenbosch, sou­ve­nirs voor Pa en Ma.
Ik had de indruk dat Ma niet zo in­ge­no­men was met het ca­deau, om­dat ze niet weet wat ze er mee aan moet. (Ze ont­kent dit.) Een goed ca­deau zoe­ken is ook erg moei­lijk.
De anderen vonden het schaak­bord mooi.
Er is weer een nieuwe paus, een Pool: Jo­han­nes Pau­lus II.
Eten. (Warm.)
Koffie.
We besluiten deze nacht te blij­ven.
Bed, circa 01.30 uur.
Weer: lekker zonnig.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 582) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­avond reis ik weer naar de ka­zer­ne. – Mijn oma heeft in ju­li jl., tij­dens een ope­ra­tie, een hart­stil­stand ge­had en ligt in coma. Zij is fei­te­lijk her­sen­dood. Mijn opa woont sinds­dien bij mijn ou­ders. Mijn moe­der gaat per week vaak naar het Sint An­na­dal Zie­ken­huis in Maas­tricht om haar moe­der te be­zoe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 september 1973.
Op 10.30. Douche. Eten. Dag­boek bij­wer­ken van 13.00 tot nu 15.30.
Samen met Opa, met de wa­gen, via de Don­der­berg [woon­wijk in Roer­mond] naar het sta­tion. Ma­ma daar op­ge­haald, die was naar Oma ge­weest. Oma gaat ach­ter­uit.
Thuis tegen 16.15.
Twee koffie en vlaai.
Tekenen.
Rond 18.05 gegeten.
Tekenen. Nu circa 19.30.

Vanaf 20.00 Tv ge­ke­ken, o.a. sport en van­af 20.20 tot 21.20 uur “Het meis­je met de blau­we hoed“, een klucht over het mi­li­tai­re le­ven in de ja­ren twin­tig. [Naar een ro­man van Jo­han Fa­bri­ci­us.]
Op de fiets naar Roer­mond. Fiet­sen­stal­ling f. 1,75.
Trein (ver­hoog­de prijs per 1 sep­tem­ber) 5,20. Was eerst f. 4.90 (Dit is de hal­ve prijs.) [De halve prijs is spe­ci­aal voor mi­li­tai­ren.]
Samen met V. en C. naar Arn­hem via Den Bosch.
Oranjekazerne tegen half een. AM. en RvS. wa­ren al op de ka­mer. Om 01.00 naar bed.
Weer: regen, regen, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.