10 mei 1981

Dagboek 1981

(Dag 3389) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen nacht wa­ren op de COC Pink Par­ty in Maas­tricht en za­gen daar een leuk jong nicht­je – We over­nacht­ten in Maas­tricht bij FN. thuis. – Het is Moe­der­dag en we be­zoe­ken de bei­de moe­ders.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 mei 1981.
Op 10.30 uur. Eten bij FN.
Thuis 12.00 uur. De bon­bons voor Moe­der­dag op­ha­len. Naar HL.’s ou­ders tot 13.45 uur.
Om 15.00 bij Pa en Ma in Her­ken­bosch. Ver­tel­len, zon­nen, zit­ten. Vlaai en fris drin­ken, eten. We ver­la­ten Pa en Ma en [broer] J. om 19.00 uur.
Via Echt, Sit­tard, Beek, Els­loo, Bun­de naar Maast­richt: 20.10 uur.
Over de ker­mis wan­de­len.
Van 21.20 tot 22.00 uur in de Es­quire. (f. 8,25)
La Ferme tot cir­ca 23.15 uur. (f. 14,00)
In La Ferme dans­te een leuke knaap. Hij is dat leu­ke knaap­je van de Pink Par­ty van gis­te­ren­avond. Hij lacht te­gen mij en ik te­gen hem.
Hij danst weer fan­tas­tisch en be­gint te­gen mij te pra­ten. HL. komt er­bij, die het ge­sprek gaan­de houdt. Hij heet PW. en is 17 jaar. Hij zit nog op school. Wordt daar moei­lijk ge­ac­cep­teerd. Zijn moe­der weet wel, maar zijn va­der niet, dat hij ho­mo is. Een moei­lij­ke si­tu­a­tie. HL. raadt hem aan naar de GGZ te bel­len. [GGZ: Gees­te­lij­ke Ge­zond­heids­zorg.]
We brengen hem thuis.
Hij kust ons ten af­scheid, maar is be­zorgd om het­geen zijn moe­der wel zal zeg­gen, dat hij zo laat is (23.20 uur) en wie dat zijn, die hem thuis bren­gen. Hij, PW, is in­der­daad zo lief als ik gis­te­ren ver­wacht­te. Hij danst mooi en is sexy en ik heb hem ge­zegd dat ik hem leuk vind en dat hij mooi danst.
Thuis: 23.40 uur.
Douche.
Dagboek bijwer­ken.
Nu 00.40 uur.
Weer: de hele dag stra­lend warm. Tegen 16.00 iets meer be­wol­king. De hele avond niet koud, zelfs heer­lijk.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 april 1984

Dagboek 1984

(Dag 4475) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Het is van­daag Ko­ning­in­ne­dag en we heb­ben dus, als amb­te­naar, vrij. We gaan naar Aken in Duits­land. Daar­na be­zoe­ken we mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – 1 DM (Deut­sche Mark) = f. 1,13.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 30 april 1984.
Naar Aken. – Koningin­ne­dag.
Op 9.35 uur. Douche.
Brood eten.
Om 11.30 zijn we in Aken.

Wandelen in Aken: met veel sexy boys. (Voor­na­me­lijk bui­ten­lan­ders.) Het is ech­ter geen Luik. [Waar het be­ter is, wat be­treft het man­ne­lijk schoon.]
We eten in een café nabij de Markt. Ik eet een piz­za, drink kof­fie en co­la. HL. twee co­la, met friet, groen­te en vlees. Dat kost 26,50 DM. Vol­gens HL. is dat niet duur.
Wandelen.
Rond 16.30 via Heerlen, Konings­bosch en Vlo­drop naar Pa en Ma. [In Her­ken­bosch.]
We zijn daar van 18.00 tot 20.30 uur.
Vertellen. Kof­fie drin­ken, brood eten.
De heer en mevrouw V. ko­men ook op be­zoek.
Wij gaan over de Rijk­sweg via Roer­mond, Sit­tard, Ge­leen en Maas­tricht naar huis. (Thuis: 21.40 uur.)
Even tekenen.
In Aken veel leuke en sexy kna­pen.
Lezen.
Een halve liter bier.
Nu 23.35 uur.
Weer: zonnig. Winderig: fris tot koud. In de zon en uit de wind: lek­ker. Na 17.00 bijna con­stant re­gen en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 april 1973

Dagboek 1973

(Dag 433) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie en werk in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. Het is vrij­dag en ik mag van­avond weer naar huis, naar Her­ken­bosch. Ik reis een groot deel met de trein.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 april 1973.
Op 7.00. Niet gegeten.
Inspectie op de kamer. Twee keer ap­pèl.
Magazijn.
In plaats van Gees­te­lij­ke Vor­ming krij­gen we Zelf­hulp, ka­me­ra­den­hulp: ZHKH en Nu­cleai­re, Bac­te­rio­lo­gi­sche, Che­mi­sche oor­log­voe­ring: NBC.
Gegeten: o.a. runder­lap­je, si­naas­ap­pel, bo­nen, va­nil­le­pud­ding.
Magazijn, tot circa 14.15 uur, samen met OW.
JS. is Ser­geant van de Dag. [JS. is de com­man­dant van het ma­ga­zijn, maar als ser­geant van de dag heeft hij een func­tie el­ders.]
Om 15.30 stren­ge in­spec­tie van ser­geant B. Ge­luk­kig niet lui­te­nant VdM., die ook in­spec­teer­de, maar an­de­re ka­mers.
Gegeten: zure ha­ring, run­der­lap­je, twee kren­ten­brood­jes, ba­naan.
Met de auto van HK. naar sta­tion Arn­hem (Ah). Weg uit Ah om 17.28. Vrij ver­voer. Sa­men met B. en de ka­me­raad van AQ. Ge­sla­pen tussen Box­meer en Ble­rick.
SS. [een col­le­ga van PTT te Maas­tricht] heb ik in Roer­mond ge­spro­ken. Hij was in Ven­lo in­ge­stapt. Hij in­for­meer­de o.a. naar mijn stu­die. Ik zei dat ik al emp2 was. [emp2: em­plo­yé 2e klas­se bij PTT.]
Pap stond met zijn auto aan het sta­tion.
TV van 20.00 tot ± 23.15. Douche tot cir­ca 23.40 uur.
Weer: fris en veel regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 maart 1973

Dagboek 1974

(Dag 420) Het is za­ter­dag en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Door de week ben ik dienst­plich­tig mili­tair. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 24 maart 1974.
Op 7.30 uur.
Krant gelezen. Gedoucht. Ra­dio ge­luis­terd tot ± 10.00. Kof­fie. Ge­ge­ten. Ge­te­kend.
Circa 13.50 weg naar Roer­mond, op fiets. Met trein van 14.30 naar Maas­tricht, f. 4,60. Sa­men met [broer] P. naar Oma.
Ik [heb] ge­wan­deld door de stad. Heer­lijk, van­we­ge het fan­tas­ti­sche weer. Uit­ge­ke­ken naar Con­ny of Katja*(1). Niet ge­zien.
Vilt gekocht bij Hassink f. 13,60 (BxLxH: 41 x 50 x 2 cm.)
Film: f. 6,00, naar Turks Fruit, naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Jan Wol­kers*(2), au­teur, beeld­hou­wer. Een seks­film met al­ler­lei, voor mij niet sma­ke­lij­ke, eer­der af­schuw ver­wek­ken­de, scè­nes. De­ze film moet het van het bloot heb­ben, f. 6,00 ver­knoeid. Van 16.00 tot 18.00.
Muziek Expres gekocht met o.a. Da­vid Cas­si­dy*(3) en song­teks­ten, f. 1,40
TV. rond 24.00 op bed, of nog la­ter.
Wellicht vind ik Da­vid Cas­si­dy zo knap omdat hij wat van een meis­je weg­heeft. Dat be­wijst ook wel het feit dat ik er­gens ge­le­zen heb dat de “stand-in” voor Da­vid een meis­je is, dat pre­cies op hem lijkt.

*(1)
Con­ny en Kat­ja Toen ik in 1971-72 nog van­af sta­tion Meers­sen met de trein naar Heer­len en te­rug reis­de, om­dat ik daar bij PTT-Te­le­com werk­te (dat was voor­dat ik in Mi­li­tai­re Dienst moest), zag eerst Con­ny en een tijd­je la­ter Kat­ja va­ker in de trein, zo­wel ’s och­tends, als ’s avonds. Ik was op bei­de meis­jes ver­liefd, maar durf­de hen niet aan te spre­ken. (Bei­de na­men zijn ver­zon­nen, want ik heb hun ech­te na­men nooit ge­kend.)

Te­rug.

*(2)
Jan Wol­kers Jan Wol­kers in een Ne­der­lands kun­ste­naar en au­teur. En­ke­le van zijn boe­ken zijn ver­filmd, zoals het hier­bo­ven ge­noem­de ‘Turks Fruit’.
Wikipedia: Jan Wol­kers.
Wikipedia: Turks Fruit.

Te­rug.

*(3)
Mu­ziek­ex­pres en Da­vid Cas­sidy.
Muziek Ex­pres is een Ne­der­lands mu­ziek­tijd­schrift dat maan­de­lijks ver­schijnt en waar­in uit­ge­breid wordt in­ge­gaan op al­ler­lei ge­beur­te­nis­sen in de we­reld van de mo­der­ne (pop-)mu­ziek en de ver­tol­kers daar­van, de mu­si­ci.
Wikipedia: Mu­ziek Ex­pres.
Ik vind Da­vid Cas­si­dy een aan­trek­ke­lij­ke jon­ge­man, dat mo­ge dui­de­lijk zijn.
Hier een foto van hem. Hij is de per­soon rechts, uiter­aard.
Wikipedia: Da­vid Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 maart 1973

Dagboek 1973

(Dag 407) Het is zon­dag en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Door de week ben ik dienst­plich­tig mili­tair. Ik moet van­avond weer te­rug naar de Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen, maar ik heb daar niet veel zin in en zoek naar een re­den om thuis te kun­nen blij­ven. Uit­ein­de­lijk ga ik toch maar weer naar het le­ger. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken klikt u hier voor het ori­gi­ne­le ad­res van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 11 maart 1973.
Op circa 10.30.
Koffie drinken.
Gekaart van 11.30 tot rond 14.00 uur, met een on­der­bre­king voor het eten. Om­dat ik niet kaar­ten kan en het wel­licht ook nooit zal le­ren, heb ik to­taal f. 2,00 ver­lo­ren met zwik­ken*(1). Niet veel, dus, maar ik word er wel ont­zet­tend duf van. Ik kan niet kaar­ten en ik weet ook niet wel­ke kaar­ten ik moet op­gooi­en om goed te spe­len. Maar ja, ik be­rust er maar in.
Daarna met de auto van Pap van 14.30 tot 15.30 door de bos­sen ge­re­den en naar de stil­te ‘ge­luis­terd’. Het re­gen­de en er wa­ren geen die­ren, dus ook geen vo­gels, te be­speu­ren. Erg ge­zel­lig was het niet.
Terug 15.30. Koffie. TV. On­ge­veer an­der­half uur met [broer] P. met zijn [elek­tri­sche] ra­ce­au­to’s ge­speeld. Toen TV.
Gegeten: kip, ap­pel­moes, li­mo­na­de, erw­ten en wor­tel­tjes.
TV tot circa 19.30 uur.
Ik ga vanavond niet terug [naar de ka­zer­ne]. Ik ga mor­gen­vroeg naar de dok­ter en ga pro­be­ren en­ke­le da­gen thuis te blij­ven. Of het zal luk­ken? Erg ze­ker daar­van ben ik niet, maar dan heb ik wel de zon­dag­avond ver­diend.

Ik ga toch maar naar Schaars­ber­gen. Ik heb geen goe­de re­den [om thuis te blij­ven].
David Cas­si­dy*(2) treedt op in Rot­ter­dam.
Weg 21.30. In de bus (f. 1,15) zat reeds mijn maat uit Pos­ter­holt. In Roer­mond stap­te ook nog een kor­po­raal TS [Tech­nisch Spe­cia­list] in, die ik twee we­ken ge­le­den daar op het sta­tion was te­gen­ge­ko­men.
In Arnhem om 12.30 uur. [Ik koop de] Sol­da­ten­krant van de ex­treem link­se ‘wit­te’ BVD*(3): Bond van Dienstplichtigen.
Tegen 12.45: ka­zer­ne.
Weer: regen, koud. Hele dag be­wolkt.

*(1)
Zwik­ken: is een kaart­spel. Ik vind kaar­ten ver­ve­lend.
Wikipedia: Zwik­ken.

Te­rug.

*(2)
David Cassidy: ik vind de zan­ger en ac­teur Da­vid Cas­si­dy een aan­trek­ke­lij­ke jon­ge­man.
Hier staat hij op de fo­to, rechts, uiter­aard.
Wikipedia: Da­vid Cas­si­dy.

Te­rug.

*(3)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 februari 1974

voorzijde
Nieuwe voorzijde dagboek

Dagboek 1974

(Dag 760) Het is van­daag As­woens­dag, de dag na Car­na­val. – Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair, al­leen nog maar van­daag en mor­gen. – Ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – Mijn werk­ge­ver in het bur­ger­le­ven is PTT-Te­le­com, Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht en mijn stand­plaats is Heer­len. PTT Maas­tricht wil heb­ben dat ik vrij­dag 1 maart, weer ge­woon kom wer­ken. Dat wil ik niet en vraag bij mijn chef in Heer­len een dag va­kan­tie­ver­lof aan. – Mijn opa heeft een erns­ti­ge in­fec­tie aan zijn voet op­ge­lo­pen.

MenuFo­toIndex en het einde.

Woensdag, 27 februari 1974.
Slecht geslapen.
PTT gebeld: ik moet vrijdag wer­ken. Naar Heer­len ge­beld: voor vrij­dag ver­lof ge­vraagd.
Voor Mama ga ik naar de win­kel. Zij is van­daag de he­le dag naar Opa. Zijn lin­ker­voet moet er mis­schien toch af.
Voorkant van dit dagboek voor­zien van een nieuwe de­co­ra­tie.
Circa 10.30 uur gegeten, sa­men met [broer] P.
Na de middag een popart-te­ke­ning ge­maakt tot 16.30. Sa­men met P. af­ge­was­sen.
Boven [grammofoon-] platen luisteren. Omdat P. ook op mijn ka­mer was, kwam zijn mooie vriend HS. ook hier. Na en­ke­le pla­ten te heb­ben ge­draaid, gin­gen ze weg.
Gedouched. [sic]
Beneden gezeten tot 01.00
Weer: veel wind, fris, half be­wolkt, af en toe fel­le zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3311) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Gis­te­ren was mijn vader ja­rig en we ble­ven daar over­nach­ten, in Her­ken­bosch. Van­daag gaan we weer naar huis. – HL. gaat op be­zoek bij de bu­ren.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 februari 1981.
Herkenbosch.
Op 10.15 uur.
Koffie.
Lezen.
Eten.
13.00 gaan we naar huis.
Thuis 14.00 uur.
Huis poetsen van boven naar be­ne­den.
Tegen 16.30 heb ik een proef­band­je bij 50 dia’s van Ma­rok­ko ge­maakt (va­kan­tie 1976* en 1977), tot 22.00 uur, in­clu­sief het af­luis­te­ren.
Gegeten van 19.30 tot 20.00 uur.
HL. is bij BA. en MA. [buren] films draai­en van hun be­zoe­kers.
Ik ga er om 22.00 uur naar toe en blijf er maar kort. Het is er ge­zel­lig.
Thuis draai ik voor HL. circa 15 dia’s ELR-DER. [?] Op de avond ver­liep al­les feil­loos. Dat ge­beur­de on­be­grij­pe­lij­ker wij­ze van­avond niet. [Nu, in 2018, heb ik geen idee waar dit over gaat.]
Bed 02.00 uur.
Weer: zonnig. Dooi. In het zuiden meer sneeuw, min­der zon. ’s Nachts vorst.

*
Marokko: ik was in 1976 met va­kan­tie in Ma­rok­ko en in 1977 nog een keer kort.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 februari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2944) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar van­daag heb ik een va­kan­tie­dag. – Mijn va­der is ja­rig en we be­zoe­ken hem, in Her­ken­bosch, waar mijn ou­ders wo­nen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 februari 1980.
Verlof.
Papa jarig, hij wordt 57 jaar.
Op 10.30 en om bij HL’s ou­ders.
Wassen en eten.
Via de Citroën-garage (fol­ders van de Ci­troën Vi­sa) en Hyun­dai ga­ra­ge (Schar­ner­weg) naar huis: 12.30 uur.
Opruimen.
Dagboek bijwerken.
Zo dadelijk ga ik dou­chen en dan gaan we naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
Weer: heerlijk zonnig, on­be­wolkt.
Nu 13.20 uur.

Douchen en aan­kle­den.
Rond 14.00 uur, via het Post­kan­toor in Wyck: 100 gul­den [af­ge­haald van de Gi­ro] naar Ma en Pa in Her­ken­bosch. We ge­ven zes­tig gul­den als bij­dra­ge aan de schaak­com­pu­ter die Pa wil ko­pen.
Koffie en vertellen.
Yahtzee. [Bordspel.]
Eten, afwassen, Tv en ver­tel­len.
Vertrek tegen 23.45 uur.
Thuis 00.45 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: zomers lekker, circa 13°C. ’s Avonds koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 februari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2212) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik krijg van­daag het ont­stel­len­de be­richt dat mijn jong­ste broer een ern­stig ver­keers­on­ge­luk heeft ge­had, waar­bij een oog ern­stig be­scha­digd is. Hij woont bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch en we gaan daar­heen. – ’s Avonds gaan we uit in Spek­hol­zer­hei­de, in de So­bri­na bar. – We heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als cam­per en het is in die au­to dat we de­ze nacht zul­len over­nach­ten. – Het is bar koud.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 februari 1978.
Op 10.30 uur.
Arabische mu­ziek luis­te­ren.
HL. komt bij zijn ouders weg met de me­de­de­ling dat [broer] P. gis­te­ren­mid­dag een au­to-on­ge­luk heeft ge­had en dat hij aan een oog ge­ope­reerd is.
Snel eten en na een te­le­foont­je, [gaan we] naar Her­ken­bosch. Daar hoor ik dat P. met zijn au­to te­gen een bull­do­zer is ge­slipt, in het bos. Om­dat hij geen vei­lig­heids­riem droeg is hij met zijn hoofd door de ruit ge­gaan en is aan zijn lin­ker­oog ge­wond. J, zijn vriend, die wel een riem droeg, man­keer­de niets. Er is geen po­li­tie bij ge­weest. Ze heb­ben het spat­bord uit­ge­trok­ken en zijn naar de dok­ter ge­re­den en van­daar naar het zie­ken­huis, waar P. aan zijn oog is ge­o­pe­reerd.
HL. en ik be­zoch­ten P. even­als Pa en Ma (uiter­aard), ook an­de­re fa­mi­lie­le­den. We­gens de enor­me be­nauwd­heid [in die ka­mer] heb ik het ge­voel niet goed te wor­den en hap aan de deur fris­se lucht. We blij­ven tot 18.30 uur in Her­ken­bosch.
Thuis 19.30 uur.
Brood eten.
Tv.
Krant.
Rond 00.30 uur naar Spek­hol­zer­hei­de: [So­bri­na bar] een slap­pe be­doe­ning.
Bed 03.30 uur. [In de cam­per.]
Weer: koud. Afge­lo­pen nacht -14°C. Ook zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 februari 1974

Dagboek 1974

(Dag 747) Ik ben dienst­plich­tig mili­tair, maar heb nu een aan­tal vrije da­gen en lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – Ik ben vaak ver­liefd op meis­jes, maar ook ge­re­geld op jon­gens. (In het be­gin van de ja­ren ze­ven­tig zien jon­gens er, door hun lan­ge haar en strak­ke broe­ken, nog­al vrou­we­lijk uit.) Ik heb het ver­moe­den dat ik bi­sek­su­eel ben. – Mijn broer J. was gis­te­ren in Duits­land op stap ge­gaan en is daar de­ze och­tend ge­ar­res­teerd. Mijn moe­der en ik gaan hem op­ha­len. – 1 Deut­sche Mark (DM.) is cir­ca f. 1,20. (Gul­den)

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 februari 1974.
Woensdag ’s avonds cir­ca 11.30 op bed. Ik lig tot na 1.30 wak­ker.
’s Morgens gewekt om 8.30 door Ma­ma. [Broer] J. was gis­te­ren­avond in Duits­land uit­ge­gaan en had be­hal­ve zijn pas, geen en­ke­le pa­pie­ren mee­ge­no­men.
Om half 5 stond bij ons een po­li­tie­man voor de deur. J. was door de Duit­se po­li­tie op­ge­pakt we­gens open­ba­re dron­ken­schap. We moes­ten hem gaan op­ha­len en er moest een chauf­feur mee die zijn wagen op­haal­de, daar J. in Duits­land niet meer rij­den mocht.
Tegen 9.00 vertrok­ken Ma en ik naar Duits­land. We moes­ten naar Er­ke­lenz. Om­dat we niet op een kaart ke­ken zij we via Elmpt ge­re­den, in plaats van via Was­sen­berg. Zo re­den we dus cir­ca 50 à 60 km om. Via de po­li­tie Er­ke­lenz, waar J. was, naar Was­sen­berg, waar zijn wa­gen heen ge­sleept was. (Van­uit Elmpt, waar hij was op­ge­pakt.)
De sleepkosten wa­ren 45,00 DM. Hij was op de heen­weg naar Duits­land, gis­te­ren­avond al aan de grens aan­ge­hou­den. Van­we­ge zijn op­val­len­de (car­na­vals-)­kle­ding was hij als ver­dacht per­soon aan­ge­hou­den en zijn wa­gen was half ge­sloopt voor con­tro­le op wa­pen­be­zit. Hij is daar niet naar pa­pie­ren ge­vraagd. Nu was hij ’s mor­gens bij een al­ge­me­ne cont­ro­le be­trapt om­dat hij geen pa­pie­ren van de wa­gen bij zich had, waar­door de po­li­tie ver­moed­de dat de­ze ge­sto­len was.
Tegen 11.00 waren we te­rug.
Na de middag naar Roer­mond. Ge­kocht twee goe­de pla­ten, een van Wish­bo­ne Ash: Pil­gri­mage, f. 17,90. Ook mu­ziek van Fair­port Con­ven­tion*: Nine, f. 17,90. [To­taal:] f. 35,80.
Wishbone Ash, vier, waar­van drie knap­pe, jon­gens die hun vak ver­staan en mu­ziek we­ten te ma­ken.
Een leeg gevoel had ik, dat niet ver­oor­zaakt werd door een le­ge maag of ge­brek aan lief­de aan bei­de kan­ten, ge­zien mijn, ver­moe­de­lij­ke, bi­sek­su­a­li­teit. Wat ik ove­ri­gens geen na­deel vind. (Die bi­sek­su­a­li­teit.) (Wan­neer het zo is.) Ik vind het er­gens prach­tig en ge­mak­ke­lijk. Ik kan ook ge­nie­ten als er geen knap­pe meis­jes te zien zijn.
Naar het lege ge­voel te­rug­ke­rend: ver­moe­de­lijk is dit het ge­volg van een (ho­pe­lijk voor­bij­gaan­de) ge­brek aan crea­ti­vi­teit. Ik kan na­me­lijk nog niet eens meer een por­tret “con­stru­e­ren.” [Te­ke­nen.]
Weer: regen­drei­ging, half be­wolkt, zon­nig, fris.

*
Wishbone Ash: is een Brit­se rock­band.
Wi­ki­pe­dia: Wish­bo­ne Ash.
You­Tu­be: Pil­gri­ma­ge.
Fair­port Con­ven­tion: is een Brit­se folk­rock­band.
Wi­ki­pe­dia: Fair­port Con­ven­tion.
You­Tube: Ni­ne.

Te­rug.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Elmpt:
GM., Wi.
Erkelenz:
GM., Wi.
Wassenberg:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.