16 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 961) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik werk daar op kan­toor in een tech­nische func­tie. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 september 1974.
Circa 00.10 uur: regen.
Rond 01.20 uur werd ik wak­ker van het on­weer. In wil­de fan­ta­sie­ën seks met een heer­lij­ke Ma­rok­kaan. Ik kwam bij­na klaar, maar heb me­zelf ech­ter niet be­vre­digd.
In Heerlen bij [Ne­on] Bi­schoff, Gras­broe­ker­weg, een stuk ple­xi­glas van 550x700x3mm ge­kocht: f. 20,40. Ik hoef­de geen BTW te be­ta­len. Dit stuk plexi­glas is om een kunst­werk­je te ma­ken.
Gedoucht.
Opa [in Meers­sen]: één glas pils (van 20.00 tot 21.00 uur.) In de trein een mooie Indo in strak­ke broek.
In de Wycker Brug­straat: MF. met vrien­din.
Weer: warm. ’s Morgens dik­ke mist.
Nu 23.50 uur.

Op het werk heb ik ver­teld dat ik te­gen vre­de ben, om­dat vre­de bij­voor­beeld een ge­weld­da­dige re­vo­lu­tie uit­sluit, want er zijn lan­den waar ver­be­te­ring voor het volk niet an­ders dan door zo’n re­vo­lu­tie mo­ge­lijk is.
Of, zo­als Che Gue­va­ra zei: “Het enige mid­del te­gen het ge­weer van de on­druk­ker is het is het ge­weer van de on­der­druk­te.” En John F. Ken­ne­dy (door de Var­kens­baai ben ik geen fan van hem) “Zij die de ge­weld­lo­ze re­vo­lu­tie on­mo­ge­lijk ma­ken, ma­ken de ge­weld­da­di­ge on­ver­mij­de­lijk.”
Citaten (bladzijde 6): Toe­spra­ken, brie­ven en ge­schrif­ten van Er­nes­to Che Gue­va­ra.

*
Wikipedia: po­li­tiek.
Che Guevara.
John F. Kennedy.
Var­kens­baai.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 september 1972

Dagboek 1972

(Dag 229) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len. – Mijn ou­ders wo­nen in Roer­mond en van­avond ga ik er­heen, met de be­doe­ling mor­gen naar Fries­land te rijden, waar fa­mi­lie van mijn va­der het ko­men­de week­ein­de een feest­je or­ga­ni­seert.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 september 1972.
Opgestaan rond 6.30. Ontbijt: zes sneet­jes rog­ge met kaas en thee. Te­gen 7.30 ver­trok­ken met de Fiat uit Maas­tricht.
Om 8.02 was ik op de Dienst­kring Heer­len. Met TH. en CB. mee. Een ka­bel­sto­ring in Heer­len tot 15.00 uur, daar­na een sto­ring in Ey­gels­ho­ven. Ik was cir­ca 17.00 in Heer­len. Van 17.00 tot on­ge­veer 17.40 naar Roer­mond via Bruns­sum.
Gegeten.
Nu is het 18.45.
Weer: in Ey­gels­ho­ven vre­se­lij­ke re­gen en ha­gel. Via de mo­bi­lo­foon ge­hoord dat er­gens de blik­sem was in­ge­sla­gen en dat ’n man door de blik­sem ge­raakt was. Hier in Roer­mond ook re­gen.
Morgen gaan broer Jan en ik met de Fi­at naar Fries­land.
In Heerlen bij [ga­ra­ge] Lo­ven ge­tankt voor f. 5,00. Ik had toen nog één dub­bel­tje over.
Tot 22.00 bij Pa en Ma Tv ge­ke­ken en rond 22.00 in de douche.
Van Pa f. 200,00 geleend


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 948) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik werk daar op kan­toor in een tech­nische func­tie. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 3 september 1974.
De laatste 14 dagen geen lift meer van [col­le­ga] MB.
Goed gewerkt.
Trein expres ge­mist. Kof­fie in Res­tau­ra­tie Heer­len. Geen D. in Maas­tricht.
Circa 18.30 uur ge­ge­ten in Tuscho L’Evres­que [in de] Maas­trich­ter Sme­den­straat. Om­dat de tent om 19.00 uur ge­slo­ten zou wor­den, werd ik als het wa­re de deur uit ge­ke­ken. Maal­tijd f. 16,00; Se­ven-up f. 1,35. Ik had na af­loop nog hon­ger.
De Rijkspostspaar­bank op­dracht ge­ge­ven om f. 800,00 op de Gi­ro te stor­ten. Ik ga een tape deck ko­pen.
A4-cursus: Rapporteren, van 20.30 tot 22.30 uur.
Weer: hele dag re­de­lijk, licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 augustus 1974

Dagboek 1974

(Dag 935) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ge­woon­lijk werk ik op kan­toor in een tech­nische func­tie, maar van­daag ben ik bui­ten aan het werk als ‘toe­zicht’ bij een aan­ne­mer, ge­spe­ci­a­li­seerd in ka­bel­werk­zaam­he­den, die een door mij op kan­toor uit­ge­zocht ‘in­ci­den­teel pro­ject’ (IP) uit­voert in Ben­zen­ra­de, een buurt­schap in de ge­meen­te Heer­len. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 21 augustus 1974.
Druk in de trein. [De trein uit Maas­tricht naar Heer­len.]
Ik zit schuin te­gen­over een mooie ge­bril­de jon­gen, met goed ge­vul­de broek.
I.P. Benzenrade, dat ik ver­le­den week uit­ge­zocht had, van­daag uit­ge­voerd. Met twee ploe­gen [van aan­ne­mer] E., on­der­aan­ne­mer bij D. en twee ploe­gen van M.
Begin: erg zenuwachtig, later kalm.
De stagiair verschil­len­de ma­len ge­zien, on­der an­de­re in Ben­zen­ra­de. Ik word lang­zaam erg ver­liefd op hem.
Gewerkt tot 17.30 uur.
Toen ik van de Dienst­kring Heer­len naar het sta­tion liep, kwam ik in de Wil­lem­straat een jon­gen te­gen met lang, ron­dom zijn hoofd uit­staand, krul­lend haar. Op zijn ge­bruin­de bo­ven­li­chaam een mouw­loos T-shirt­je, blau­we en grij­ze dwars­stre­pen. Een blau­we rib­flu­we­len broek waar­in bij­na geen bult. Hij bewoog zijn buik en on­der­buik op het rit­me van het lo­pen heen en weer. Bij het pas­se­ren keek hij mij in de ogen. Ik raak­te bij­na in ex­ta­se van zijn schoon­heid.
Één minuut te laat voor de trein van 17.54 uur. Met de trein van 18.18 uur naar Maas­tricht. Van­avond was A4[-be­drijfs­cur­sus]. Dat wist ik niet, maar [col­le­ga] ML. was in Maas­tricht en zei me dat.
Het klopt vol­gens het pro­gram­ma. Ik ben ech­ter niet ge­gaan daar het al bij­na 19.00 uur was en ik nog niet ge­ge­ten had.
Gedoucht.
Muziek: E.L.P., Strawbs, Log­gins and Mes­si­na. [E.L.P. = Emer­son, La­ke and Pal­mer.]
Weer: warm, ± 23°C en fris­se wind, on­be­wolkt.

*

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 juni 1974

Dagboek 1974

(Dag 880) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud – tand­arts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 27 juni 1974.
Niet veel zin. Ik had zin in al­les weg te gooi­en of te ver­scheu­ren, die rot pa­pie­ren troep.
Radio hard aan­staan om af te re­a­ge­ren.
Ik heb last van veel blo­zen, sinds JSC. (te­le­fo­nis­te) daar cir­ca twee we­ken ge­le­den een op­mer­king over maak­te.
Weer: onweer, tus­sen de mid­dag wan­de­len. Wat trok­ken de blauw­zwar­te on­weers­wol­ken mooi over de steen­berg van de Oran­je Nas­sau (mijn).
Gerend naar kantoor. Het re­gen­de daar­na pij­pen­ste­len.
In de trein, ’s avonds, een in go­re sme­ri­ge jeans ge­kle­de jon­gen met sme­rig ge­zicht. Ik had de in­druk dat hij ex­pres te­gen­over me kwam zit­ten en af en toe naar me keek. Dit lek­ker stuk stap­te in Meers­sen uit, jam­mer.
’s Avonds met zwar­te verf op pa­pier ge­schil­derd.
[Broer] P. is over­ge­gaan naar de vier­de klas LTS, elek­tro­tech­niek. Ik ben hier wer­ke­lijk blij mee. Mis­schien vol­gend jaar toch ie­mand met een school­di­plo­ma.
Schrift voor dag­boek 16 ver­sierd met te­ke­ning en de­tail van Leo­nar­do da Vin­ci.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.