13 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 2997) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. Daar heb­ben we een gro­te tuin waar­van ik de helft ge­bruik als groen­te­tuin. – Een van mijn hob­bys is het le­ren van de Ara­bi­sche taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 april 1980.
Op 10.00 uur. (Moe.)
Defecte lichtgevoe­li­ge cel van de bel / bui­ten­licht bij de voor­deur ver­wij­de­ren. (Ver­teerd door de hit­te van de lamp.)
Eten.
Van 11.00 tot 12.30 uur: Ara­bisch.
Dagboek bijwerken.
Ik zaai tot 16.30 uur di­ver­se groen­ten en krui­den in de tuin. HL. doet in huis de gro­te poets.
Verder werk ik het sche­ma­tisch over­zicht van de tuin naar de hui­di­ge stand van za­ken bij.
Buiten op een stoel le­zen en sla­pen.
Samen brood eten.
Van 19.30 tot 22.00 uur door Zuid-Lim­burg (tot Vaals) toe­ren. [Met de au­to.]
[Op stap in Maas­tricht:] Es­quire en Ba­ga­tel­le. Totaal twee pils.
Thuis rond 00.00 uur.
Sinasappelsap.
Schoenen poetsen.
Weer: onbewolkt, stra­lend zo­mers, cir­ca 22°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3298) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Van­daag be­zoe­ken we een vriend (GC.) in Bel­gië en we gaan ook naar de plaat­sen Sint Trui­den en Luik. – Ik heb be­lang­stel­ling voor de Ara­bi­sche cul­tuur en mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 8 februari 1981.
Op 10.40 uur.
Eten.
Arabische platen [gram­mo­foon­pla­ten] draai­en en over Ara­bi­sche kunst en der­ge­lij­ke lezen in het boek “The world of Is­la­mic ci­vi­li­za­tion“.
We gaan naar GC. in R., Bel­gië.
Nu 13.10 uur.
Ik kan eerst mijn pas­poort niet vin­den, wat aan­lei­ding is tot on­der­lin­ge wre­vel.
Rond 15.40 bij GC. en zijn moe­der. Ze heb­ben bei­den de griep. Bin­nen is het er smoor­heet, want er wordt bij het le­ven ge­stookt.
We kijken cir­ca twee uur Tv. Hij heeft een vi­deo­re­cor­der.
We worden, zoals ge­woon­lijk, vol­ge­stopt met kof­fie en vlaai. (Rijs­te­vlaai.)
Rond 16.30 zijn we (HL. en ik) in Sint Trui­den en wan­de­len daar enige tijd.
Tegen 18.00 zijn we in Luik en blij­ven daar tot 19.30 uur.
Thuis 20.00 uur.
Eten.
Tv.
Om 23.30 uur: Es­quire in Maas­tricht, tot 00.45 uur. Bier en fris kost nu 1,50 gul­den. Ik drie pils en HL. vijf co­la. Totaal: 12,00 gul­den.
Thuis 01.10 uur.
Eten.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, grauw, re­gen­ach­tig. Weer niet koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Sint Trui­den:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3185) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – We doen bood­schap­pen in Daal­hof, de wijk van Maas­tricht waar we tot voor één jaar woon­den. We tref­fen daar in een win­kel een ern­stig ge­won­de vrouw, die we naar de EHBO bren­gen. – Scheurt­jes in mijn ho­mo­sek­sua­li­teit?: ik vind een vrouw mooi en aan­trek­ke­lijk. – Ik heb al een week een nieuwe bril, maar ben er niet te­vre­den over. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 oktober 1980.
Op 11.00 uur.
Eten.
De stad [Maastricht] in.
Bij de Coöp in Daal­hof komt een vrouw bin­nen. Van haar rech­ter oog druipt het bloed. Ze zegt tegen een pi­laar te zijn ge­lo­pen. HL. helpt haar in de Coöp door haar wond te ver­zor­gen en we bren­gen haar naar de EHBO. [Zie­ken­huis Sint Anna­dal]
Ze praat maar over fa­mi­lie die uit Den Haag of Rot­ter­dam moet ko­men. Ze weet het zelf niet.
Ze zegt dat ze al een pils­je op heeft. (Het is nau­we­lijks 14.00 uur.) Ze moet van­avond wer­ken, con­sta­teert ze ver­schrikt. Haar hoofd dolt, zegt ze. Ze zegt dat de wond dicht groeit en dat ze weer zo thuis is.
In het zie­ken­huis bij de EHBO con­sta­teert men een flin­ke scheur en waar­schijn­lijk een zwa­re her­sen­schud­ding. Snel in­for­meert men naar haar naam en adres, om­dat ze blijk­baar het be­wust­zijn dreigt te ver­lie­zen.
Bij HL.’s moeder. MB., de vrien­din van JL., is er met haar zus­ter ‘Zus‘. Ik vind dit meis­je aan­trek­ke­lijk. Ze ziet er mooi uit.
Verder nog een beet­je wan­de­len in de bin­nen­stad.
Venezia ijssalon. [Wyck.]
Veel lekkere stuk­ken.
Thuis 17.00 uur.
Eten maken.
Lezen.
Eten.
Krant lezen tot 20.00 uur.
Douche.
21.00 tot 22.00 uur: Ara­bisch le­ren.
Nu 22.20 uur.
Weer: veel regen. Een beetje zon. Erg fris tot koud.
Ik heb al de hele dag de nieuwe bril op. Sinds mijn re­pa­ra­tie [ver­bui­gen van het mon­tuur] van gis­te­ren gaat het stuk­ken be­ter. He­le­maal te­vre­den ben ik nog niet.
Scrabble.
Tv.
Van 00.30 Es­quire tot 02.00 uur. Ge­zel­lig. Ver­tel­len met ene P., die bij de Ra­dium Rub­ber­fa­briek werkt en JE. uit Geul­le. Veel stuk­ken.
P. in de Bas­tion­straat, of zo­iets, thuis ge­bracht.
Thuis 02.30 uur.
Een beetje eten.
Scrabble.
Nu 03.55 uur.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Geul­le:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2639) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 april 1979.
Op 8.30 uur.
Douche.
Eten.
Stad in: f. 59,00 cal­cu­la­tor, wek­ker, stop­watch van Ca­sio. f. 15,00 voor een adap­ter.
Voor HL. een boek: “De kou­de keu­ken”, over kou­de buf­fet­ten. Prijs 39,50 gul­den.
Boekje, 10 gul­den: “Zelf kaas en bo­ter ma­ken” van Ra­de­ma­ker.
Boekje, 19,50 gul­den: “Ver­se groen­te van maand tot maand voor zelf-tui­nie­ren” van Da­vid Ma­bey.
Verdere boodschappen.
Bij de ouders van HL. op be­zoek
Meer inkopen in de Mi­ro.
Thuis spelen met de cal­cu­la­tor.
Eten.
Krant lezen.
Tv van 21.15 tot 00.15 uur.
Esquire is vol, we kunnen er niet in. De Ba­ga­tel­le is vrij­wel leeg. Een Bel­gische pa­ter (vol­gens HL.) is er met een sexy In­do­ne­sische jon­ge­man van cir­ca 17 jaar.
Thuis 02.00 uur.
Beetje eten.
Nu 02.30 uur.
We hebben bericht ge­kre­gen dat we op 11 mei de sleu­tel van ons huis in Eijs­den kun­nen krij­gen.
Weer: beetje zon. ’s Morgens zelfs lek­ker. ’s Avonds re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3315) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben ziek thuis. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. Van­avond maak ik mijn huis­werk. – We wil­len over en­ke­le da­gen een week­je naar Lon­den en ko­pen nu het En­gel­se geld.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 februari 1981.
(Ziek.)
Op 11.20 uur.
Eten.
Krant lezen.
Station [Eijsden?]: twee en­kelt­jes Eijs­den – Oost­ende voor vrij­dag (27-2-81) 2x 36,60 gul­den. Dui­zend Bel­gische francs voor 68,00 gul­den bij de bank. Tien En­gel­se ponden voor 54,00 gul­den. Dit bij de Am­ro. Hun pon­den wa­ren toen op.
Bij de Ra­bo 79 pond voor 425,00 gul­den. (Koers: 5,38 gul­den.)
In­ko­pen (groen­te) bij Ger­da. [?]
Thuis van 14.30 tot 17.00 Ara­bisch.
Eten maken.
Joop N. komt. (Zo­als ver­le­den week te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken.) (Hij bracht goe­de port mee.)
Eten koken: spa­ghet­ti. Ik maak uiter­aard mijn ei­gen spa­ghet­ti en ver­ant­woor­de saus. [Ik ben ve­ge­ta­riër, HL. niet.]
Eten. Afwassen.
[Buurvrouw] M. komt vlaai­en bak­ken.
20.00 tot 20.45 Ara­bisch.
Nu 20.50 uur. Weer: de hele dag steen­koud. Droog.
Nu totaal 3.565 francs.
Douche.
Tv.
M. ging al om 20.30 uur weg.
23.00 uur: Esquire, Maas­tricht. En­ke­le leu­ke stuk­ken. AP. was er ook. We zijn met de au­to van Joop, een VW-Golf.
Thuis 01.30 uur.
Versgebakken vlaai eten.
Bed 02.30 uur. We vra­gen Joop waar hij sla­pen wil: tus­sen ons of in de gas­ten­ka­mer. Hij kiest voor het eer­ste en hij heeft de nacht van zijn le­ven tus­sen twee jon­gens in een echt bed (geen struik­gewas in een of an­der park [crui­sing]) en nog klaar­komen ook. Hij kan het haast niet ge­lo­ven. Hij is erg uit­ge­laten. (Ik maak hem klaar.) Joop, die toch al zes­tig jaar moet zijn, is over­ge­luk­kig en het stemt ons te­vre­den dat we met zo’n klei­ne geste (een beet­je li­chame­lij­ke warm­te) hem zo ge­luk­kig kun­nen ma­ken. Hij staat ons on­danks zijn leef­tijd, niet te­gen. Hij heeft nog een goed fi­guur. We heb­ben ei­gen­lijk me­de­lij­den met hem, om­dat hij al twee jaar geen man meer heeft ge­had.
Met de voyeursachtige AH. [net zo oud], die er erg op uit is, zou ik dit nooit doen.
Slapen tegen 03.15 uur.
Weer: Steen­koud en vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.