21 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2639) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 april 1979.
Op 8.30 uur.
Douche.
Eten.
Stad in: f. 59,00 cal­cu­la­tor, wek­ker, stop­watch van Ca­sio. f. 15,00 voor een adap­ter.
Voor HL. een boek: “De kou­de keu­ken”, over kou­de buf­fet­ten. Prijs 39,50 gul­den.
Boekje, 10 gul­den: “Zelf kaas en bo­ter ma­ken” van Ra­de­ma­ker.
Boekje, 19,50 gul­den: “Ver­se groen­te van maand tot maand voor zelf-tui­nie­ren” van Da­vid Ma­bey.
Verdere boodschappen.
Bij de ouders van HL. op be­zoek
Meer inkopen in de Mi­ro.
Thuis spelen met de cal­cu­la­tor.
Eten.
Krant lezen.
Tv van 21.15 tot 00.15 uur.
Esquire is vol, we kunnen er niet in. De Ba­ga­tel­le is vrij­wel leeg. Een Bel­gische pa­ter (vol­gens HL.) is er met een sexy In­do­ne­sische jon­ge­man van cir­ca 17 jaar.
Thuis 02.00 uur.
Beetje eten.
Nu 02.30 uur.
We hebben bericht ge­kre­gen dat we op 11 mei de sleu­tel van ons huis in Eijs­den kun­nen krij­gen.
Weer: beetje zon. ’s Morgens zelfs lek­ker. ’s Avonds re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3315) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben ziek thuis. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. Van­avond maak ik mijn huis­werk. – We wil­len over en­ke­le da­gen een week­je naar Lon­den en ko­pen nu het En­gel­se geld.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 februari 1981.
(Ziek.)
Op 11.20 uur.
Eten.
Krant lezen.
Station [Eijsden?]: twee en­kelt­jes Eijs­den – Oost­ende voor vrij­dag (27-2-81) 2x 36,60 gul­den. Dui­zend Bel­gische francs voor 68,00 gul­den bij de bank. Tien En­gel­se ponden voor 54,00 gul­den. Dit bij de Am­ro. Hun pon­den wa­ren toen op.
Bij de Ra­bo 79 pond voor 425,00 gul­den. (Koers: 5,38 gul­den.)
In­ko­pen (groen­te) bij Ger­da. [?]
Thuis van 14.30 tot 17.00 Ara­bisch.
Eten maken.
Joop N. komt. (Zo­als ver­le­den week te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken.) (Hij bracht goe­de port mee.)
Eten koken: spa­ghet­ti. Ik maak uiter­aard mijn ei­gen spa­ghet­ti en ver­ant­woor­de saus. [Ik ben ve­ge­ta­riër, HL. niet.]
Eten. Afwassen.
[Buurvrouw] M. komt vlaai­en bak­ken.
20.00 tot 20.45 Ara­bisch.
Nu 20.50 uur. Weer: de hele dag steen­koud. Droog.
Nu totaal 3.565 francs.
Douche.
Tv.
M. ging al om 20.30 uur weg.
23.00 uur: Esquire, Maas­tricht. En­ke­le leu­ke stuk­ken. AP. was er ook. We zijn met de au­to van Joop, een VW-Golf.
Thuis 01.30 uur.
Versgebakken vlaai eten.
Bed 02.30 uur. We vra­gen Joop waar hij sla­pen wil: tus­sen ons of in de gas­ten­ka­mer. Hij kiest voor het eer­ste en hij heeft de nacht van zijn le­ven tus­sen twee jon­gens in een echt bed (geen struik­gewas in een of an­der park [crui­sing]) en nog klaar­komen ook. Hij kan het haast niet ge­lo­ven. Hij is erg uit­ge­laten. (Ik maak hem klaar.) Joop, die toch al zes­tig jaar moet zijn, is over­ge­luk­kig en het stemt ons te­vre­den dat we met zo’n klei­ne geste (een beet­je li­chame­lij­ke warm­te) hem zo ge­luk­kig kun­nen ma­ken. Hij staat ons on­danks zijn leef­tijd, niet te­gen. Hij heeft nog een goed fi­guur. We heb­ben ei­gen­lijk me­de­lij­den met hem, om­dat hij al twee jaar geen man meer heeft ge­had.
Met de voyeursachtige AH. [net zo oud], die er erg op uit is, zou ik dit nooit doen.
Slapen tegen 03.15 uur.
Weer: Steen­koud en vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 februari 1988

Dagboek 1988

(Dag 5859) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. – Mor­gen, zon­dag, be­gint Car­na­val.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 13 februari 1988.
Op 9.05 uur. Douche.
Bij molenaar LP. ga ik vijf ki­lo [vol­ko­ren tar­we-] meel ko­pen: f. 8,75.
Ik koop vijf li­ter melk in Eijs­den.
Brood eten.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem]
Afwassen.
Krant lezen.
Samen [BW. en ik] met de bus naar Mi­ro [su­per­markt]: Maas­tricht en het Cen­trum. Thuis 16.45 uur.
Carnavalskle­ding voor­be­rei­den.
We gaan vanavond uit eten. Dat had ik al eind ok­to­ber aan BW. be­loofd. We gaan ook uit naar de Es­qui­re.
Anderhalf uur Wis­kun­de le­ren.
Brood bakken.
Nu 20.25 uur.

De ‘laatste’ voor­be­rei­din­gen voor Car­na­val.
Met de bus van 21.11 naar Maas­tricht.
Eten (Dim Sum) bij Yong Kee: Bosch­straat 58, Maas­tricht. (Het voor­ma­li­ge res­tau­rant van MW.) We zijn er van 22.00 tot 23.00 uur. Ik be­taal f. 39,00. (f. 37,00 plus f. 2,00 fooi.)
Naar de Es­qui­re van 23.15 tot 02.25 uur.
Weer: stra­lend weer. Heel licht be­wolkt. Cir­ca 5°C. Af­ge­lo­pen nacht: nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3626) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – HL. en ik be­zoe­ken het Stads­park in Maas­tricht midden in de nacht. Het Stads­park is een ‘baan’, mid­den in de stad. Hoe­wel mijn dag­boek dat niet ver­meldt zal ‘crui­sing’ de be­doe­ling zijn ge­weest van ons be­zoek.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 2 januari 1982.
Op 11.45 uur. Douche.
Eten.
Vertellen met KW. [Buur­jon­gen.]
Even bij XV. [Buur­man.]
Stad [Maastricht] in­ko­pen. Om­dat HL. en ik ons ver­jaar­dags­feest sa­men hou­den op mijn ver­jaar­dag be­taal ik nu het ca­deau voor HL.: een broek van 79,00 gul­den en een trui van 29,95 gul­den. Ik wil geen ca­deaus.
Wandelen in de stad.
Harde regen.
Veel leuke knapen.
Thuis 17.00 uur.
Koffie drinken.
Lezen van circa 17.30 tot 20.30 uur.
Nu 20.40 uur.
Weer: fris. Droog tot 16.00 uur, daar­na har­de re­gen.
Lezen.
Tv.
Esquire 00.30 tot 02.00 uur.
Stadspark: niets te doen.
Thuis 02.30 uur.
Lezen.
Nu 03.35 uur.
Weer: droog. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 november 1988

Dagboek 1988

(Dag 6132) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een opleiding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht. In het week­end moet ik daar­voor veel le­ren en huis­werk ma­ken. – Ik ga van­avond op stap in een twee­tal ho­mo­kroe­gen in Maas­tricht. Mijn vriend BW. gaat er, zo­als ge­woon­lijk, met de bus heen, maar zit ach­ter op mijn fiets als ik mid­den in de nacht naar huis rijd.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 12 november 1988.
Op 9.30 uur.
Ontbijt.
Winkel: Eijs­den.
In het totaal heb ik slechts vier uur en een kwar­tier ge­leerd, maar toch vol­doende om een avond­je ‘uit’ te recht­vaar­di­gen.
Eerst lees ik ech­ter nog “De ont­aar­de sla­pers” van Ward Ruys­linck uit. Dat is een re­de­lijk mooi tot mooi boek.
Op de fiets, rond 22.30 uur, naar Van Da­le* in Recht­straat, Maas­tricht. Ik drink er twee pils tot 00.15 en be­taal daar­voor f. 3,70.
Es­quire tot 02.15 uur. Twee pils voor f. 3,70. Ik dans veel.
Een klei­ne, be­schei­den, il­lu­sie om een leuk stuk te­gen te ko­men had ik nog wel, maar an­ders dan te­gen BW. hoef ik mijn ka­ken niet van el­kaar te doen.
Met hem ach­ter op de fiets om 03.15 in stro­men­de re­gen (pij­pen­ste­len) klets­nat thuis. In de Es­quire was ik al klets­nat van het dans­zweet ge­weest.
In bed om 04.00 uur.
Weer: over­dag lek­ker en niet koud. Ook ’s nachts niet koud (13°C), maar de de zuid­zuid­westen wind gaf toch te veel ver­fris­sing, sa­men met de re­gen.

*
Ho­mo­ca­fé Van Da­le in de Recht­straat in Wyck, Maas­tricht heeft bij mijn we­ten maar kort be­staan. Ik be­zocht deze ge­le­gen­heid maar en­ke­le ke­ren.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.