25 september 1983

Dagboek 1983

(Dag 4257) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64 en hier­voor schreef ik een pro­gram­ma waar­mee ik Mor­se kan oe­fe­nen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 september 1983.
Op 11.00 na vrijen.
Brood eten.

Morse oefenen: nemen en sei­nen van­af 13.20 tot 16.00 uur, met uit­zon­de­ring van een kwar­tier. Ik ben moe in en aan de oren. Sei­nen gaat goed, maar het ne­men gaat vol­gens mij steeds slech­ter. (Bij een ho­ge­re snel­heid: 14 woor­den per mi­nuut.)
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 16.15 uur.
HL. is met zijn ouders naar Smeer­maas. [Bel­gië]
Vanaf 16.30 computer. Het mor­se­pro­gram­ma uit­brei­den met een zelf­test, tot 20.10 uur.
HL. is om 19.30 thuis.
Eten.
Van 20.40 tot 22.10 bij HL.’s ou­ders in Maas­tricht: kaar­ten. Ik drink een hal­ve li­ter bier.
Thuis 22.30 uur.
Computer tot 00.35 uur.
Weer: zomers, licht be­wolkt. Fris.
Bed 00.45 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 september 1982

Dagboek 1982

(Dag 3891) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Ik heb de­ze mid­dag va­kan­tie­ver­lof en ga zei­len met mijn va­der. (HL. en ik heb­ben een klei­ne open zeil­boot, een zeil­jol). – Ik volg een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 september 1982.
Namiddag verlof. Zei­len met Pa.
Op 7.00 uur.
Met de dienstauto (VW-bus) naar Maas­tricht, zaak: Fran­çois de Veye­straat.
Ik word geil op [col­le­ga] VJ., die ik erg sexy vind met zijn kor­te, ge­dron­gen, maar krach­ti­ge ge­stal­te. Hij ziet er steeds goed ver­zorgd uit en is al­tijd vrien­de­lijk.
Om 9.00 bij BPC in Maas­tricht het ge­reed­schap op­ha­len. De te­le­fo­nis­te klaagt er­over dat ze niet kan door­ver­bin­den. Als ik het pro­beer is al­les ok. Ook als zij het pro­beert is al­les ok.
Postkantoor Wyck. Ik haal 150 gul­den van de Giro voor kle­ren voor HL.
Om 10.30 bij Smeets Gee­len (Maas­tricht). De au­to­maat UH45 (30-5-8) met schei­ding net­lij­nen in drie groe­pen door ken­merk en num­mer­keu­ze in dienst ge­steld. Het is een twee­de­hands au­to­maat. (Stan­daard­con­fi­gu­ra­tie met uit­brei­ding.)
Zaak 11.45 uur.
BPC heeft weer die sto­ring. Ik heb ech­ter ver­lof en wil er niet naar toe. (SH. zal er heen gaan.)
Snel naar huis fiet­sen.
Pa, die ik gisteren bel­de, is er snel.
Een beetje eten en om­kle­den.
Om 14.00 uur zit­ten we in de ha­ven al on­der zeil. Het waait zeer hard, vrij­wel de he­le mid­dag wind­kracht 5. We zei­len heel erg scherp, met veel buis­wa­ter. (Wa­ter tot aan de ‘gang­boor­den’.) Heer­lijk zei­len bij de­ze bij­na niet af­la­ten­de wind­kracht. Hard aan de scho­ten trek­ken levert kramp en bla­ren op, maar het is fan­tas­tisch. We zei­len ook op de Maas en we la­ve­ren tot drie­hon­derd me­ter voor de ha­ven.
De boot aftuigen.
Rond 19.00 thuis eten.
Pa, die de hele tijd fok­ken­maat was, gaat te­gen 20.10 naar huis. HL. brengt hem naar het Sta­tion Maas­tricht.
Lezen.
Van 21.00 tot 21.30 Veron le­ren.
Lezen.
Dagboek bijwerken.
Een heerlijke zeil­dag na twee ver­moei­en­de werk­da­gen en een di­to werk­nacht. (Af­ge­lo­pen nacht droom­de ik de he­le nacht (dat leek zo) over strop­pen en draad­jes in een UH200 te­le­foon­au­to­maat.)
Lezen.
Tv.
Lezen.
Nu 00.25 uur.
Weer: vanmorgen zonnig. Licht be­wolkt. La­ter har­de zui­den­wind, cir­ca wind­kracht 5 en con­stan­te wind. Half be­wolkt, maar na 17.00 on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3525) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Ik ga een LOI-cur­sus doen om Ra­dio­zend­ama­teur te wor­den. Daar­voor moet ik ook Mor­se kun­nen zen­den en ont­van­gen. – Be­gin sep­tem­ber wa­ren we met vrien­den een lang week­end in Ve­ne­tië, Ita­lië, om de ‘re­gat­ta’ te zien.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht. Aan­leg UH200. Tes­ten van de au­to­maat: twee sto­ringen, waar­van één van­af 11.00 tot 16.00 uur.
Eten in de Stations­straat, in de auto.
Zaak 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.15 uur.
Lezen.
Ik ontving de les­sen van de cur­sus Ra­dio­tech­niek van de LOI [Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen].
Dia’s van Venetië uit­zoe­ken.
Aftrekken met behulp van seks­dia’s.
Morse.
Douche.
De was opruimen.
Bij XV. van 22.40 tot 23.45 uur.
Weer: vanmorgen fris, de rest van de dag lek­ker weer.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Ve­ne­tië:
GM., Wi.

Re­gat­ta Sto­ri­ca:
Wi. (Duits.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 september 1980

Dagboek 1980

(Dag 3159) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik in Bruns­sum aan het werk. – ’s Avonds be­zoe­ken we een jonge ho­mo, in Geul­le, die van sa­do­ma­so­chis­me (SM) houdt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 september 1980.
Op 6.35 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge Veu­gen: stal­ling van de dienst­au­to’s] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
Zaak.
Met [col­le­ga] JF. bij Tee­wen in Bruns­sum.
Rond 15.00 in het Ma­ga­zijn Maas­tricht.
Garage Veugen: 16.30 uur.
Thuis 17.00 uur.
In de tuin wer­ken.
Eten.
Dagboek bijwer­ken.
De was verzor­gen.
Van 20.30 tot 23.45 op be­zoek bij JE. in Geul­le. Een ‘lief’ leuk SM nich­tje. Veel ver­tel­len en vra­gen over sa­do­ma­so­chis­me. Het trekt me niet.
Ik drink vier pils, dat is één te veel.
Thuis 00.10 uur.
Eten.
Nu 00.55 uur.
Weer: licht bewolkt. Zon­nig. Lek­ker. Veel wind.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Geul­le:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2792) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben in Heer­len aan het werk. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken. Sinds eer­gis­teren zijn we be­zig om een par­ket­vloer van 22mm dik eiken­hout in de woon­kamer en (open) keu­ken te leg­gen.

MenuIndex en het einde.

21 september 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­auto] VW-bus. Ma­ga­zijn Maas­tricht. Ap­pa­ra­tuur in­la­den voor de UH45 van GTI te Heer­len.
GTI: Heer­len, te­gen 9.45 uur.
Telefoonautomaat testen.
Na 12.30 eten in Pa­le­mig. [Na­bij Heer­len.]
Rond 17.15 thuis.
Brood eten.
Om 18.20 in Eijs­den.
HL. gaat naar een re­cep­tie in Meers­sen (trouw­par­tij) van 18.45 tot 21.15 uur.
De parketvloer is klaar om 00.00 uur.
Een beetje op­rui­men.
Thuis 00.40 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: fris, ook regen: ’s avonds. Het is dan koud. Rond 12.45 uur lek­ker. Af en toe scher­pe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.