17 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4371) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Ik ben sinds 16 de­cem­ber jl. ge­di­plo­meerd Ra­dio­zend­ama­teur. Ik heb geen zen­der, maar wel een pro­fes­sio­ne­le Kor­te­golf­ont­van­ger. Ik oe­fen met be­hulp van de­ze ra­dio het ‘ne­men’ (luis­te­ren en op­schrij­ven) van die mor­se­sig­na­len / mor­se­be­rich­ten. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64. – Ik bak ge­re­geld, van­daag ook, zuur­de­sem­brood.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 januari 1984.
Waakdienst.
Opa zou 88 jaar zijn ge­wor­den. [Als hij nog ge­leefd had.]
Op 7.05 uur.
Met de dienstauto naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­auto:] Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 bij Dumoulin. Ik haal de rest van de spul­len voor [het aan­slui­ten van] de ver­war­mings­ra­dia­tor [bij buur­jon­gen] KW. Gis­te­ren ble­ken en­ke­le spul­len ver­keerd. (f. 9,50) Om­dat ik de bon niet bij me had, kreeg ik geen geld te­rug.
Van der Ree: Maas­tricht. Tot 12.45 uur. Door­scha­kel- en nacht­toes­tel wij­zi­gen.
Tapijnkazerne: Maastricht, tot 15.45 uur, na de pau­ze op de Sint Pie­ters­berg.
Noormannensingel.
Zaak om 16.00 uur: admini­stra­tie. Ik ga weg om 16.30 uur. (Er was geen zit­plaats op kan­toor.) Met de Dienst­au­to naar Eijs­den.
Eten maken.
Warm eten. Afwas­sen.
Deeg kneden.
Even morse oefenen.
Computer.
Brood bakken.
Ik krijg vijf­hon­derd gul­den te­rug van MW., die ik haar ge­leend had op 8-1-84.
Vertellen met MW.
Bed 23.40 uur. Dat wil zeg­gen: ik slaap in de ex­tra kamer, want ik snurk veel en HL. maakt me dan steeds wak­ker. ’s Morgens ben ik dan erg moe, waar­door ik weer har­der snurk. (De vol­gen­de avond.)
Weer: fris, veel zon. Veel be­wol­king. ’s Avonds har­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 januari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4005) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Wij heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en we zei­len in de zo­mer op de Maas­plas na­bij Eijs­den. We zijn lid van de Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den (WVE). De ‘Tjalk’ is de ver­eni­gings­boot, waar­in ook een kan­ti­ne is. – We heb­ben een Bel­gische vriend (GC.), die ‘te­le­fo­nie’ als hob­by heeft. Voor de te­le­foon­cen­tra­le bij hem thuis be­reid ik een scha­ke­ling voor. Ik werk im­mers als tech­ni­cus bij PTT-Te­le­com. – In de avond­uren volg een schrif­te­lijke cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 16 januari 1983.
Op 11.30 uur.
Ik sluit een ap­pa­raat voor mond­hy­giëne van HL. op het elek­tri­ci­teits­net aan.
Eten.
Mevrouw MW. komt circa an­der­half uur op be­zoek. [Haar zoon] K. ook even. Ver­tel­len.
Daarna heb ik een draad­boom voor de BNDN ge­maakt voor de Te­ka BC huis­te­le­foon­au­to­maat die GC. heeft.
Ik haal de ben­zi­ne uit de bui­ten­boord­mo­tor [zeil­boot] die er al sinds half ok­to­ber in zit.
Eten.
HL. is ober op de Tjalk van WVE. [WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den. HL. doet er kan­ti­ne­dienst.]
Een nieuwe scha­kel­au­to­maat voor de pomp van de ver­war­ming voor Pa­pa ma­ken.
Morse oefenen.
De familie R. van de Tjalk is hier.
Van 21.00 tot 23.30 volgens af­spraak op be­zoek bij [de bu­ren] P. en I. van H.
Nu 23.45 uur.
Weer: droog. Veel re­gen­drei­ging. Geen zon. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3639) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk om­vat het bou­wen en tes­ten van be­drijfs­te­le­foon­au­to­ma­ten (te­le­foon­cen­tra­les) voor een in­tern te­le­foon­net­werk. Ik ben daar­mee be­zig in het Ge­meen­te­huis van Bun­de.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 15 januari 1982.
(De dooi zet in.)
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] VW-bus.
Garage Van Straaten*(1): de arm van de rui­ten­wis­ser aan de be­stuur­ders­kant zat los. (Eer­der de­ze week was hij aan de ruit vast­ge­vro­ren, toen ik hem wil­de ge­brui­ken.)
Zaak.
Gemeente Bunde. De au­to­maat zo­veel mo­ge­lijk af­wer­ken.
Rond 13.40 uur: als ik langs het Ju­liana­ka­naal wil gaan pau­ze­ren, glijdt de VW-bus de heg in, vlak naast een paal kom ik tot stil­stand. Bij het ach­ter­uit­rij­den raak ik die paal met de bui­ten­spie­gel. Die is nu aan gru­ze­le­men­ten.
Eten in de Beatrix­haven.
13.40 uur op de zaak.
Magazijn Maas­tricht.
Europees Instituut van Be­stuurs­kunde (EIB) in Maas­tricht. Een scha­ke­laar voor twee stan­den (zelf) ge­plaatst*(2): de BNDN [een tech­ni­sche scha­ke­ling] kan nu wor­den uit­ge­scha­keld.
Zaak rond 15.45 uur.
Administratie.
HL. is er om 16.35 uur. Naar huis.
Eten maken. Afwassen.
De automatische deur­ope­ner [in onze wo­ning] uit­pro­be­ren van 18.30 tot 23.30 uur.
Tegen 22.30 komt HL. met het ge­nia­le idee de ou­de schel­trans­for­ma­tor te ge­brui­ken. Met nog wat knut­sel­werk doet die het nu wel goed.
Tv. Nu 01.00 uur.
Weer: de hele dag dooi­weer. Nu, van­avond, +4°C. Over­dag veel zon.

*(1)
Garage Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
Scha­ke­laar plaat­sen. Ik ver­meld dit werk ex­pli­ciet, om­dat ik dat niet zelf hoef te doen. Ik ben Tech­nisch Spe­cia­list en ‘een­vou­dig’ werk dient door een goed­ko­pe­re kracht te wor­den uit­ge­voerd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3273) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 14 januari 1981.
Op 7.00 uur.
HL., die nog steeds ziek is, brengt me naar Maas­tricht, Ga­ra­ge La Blanche [Stal­ling Dienst­au­to’s]. VW-bus.
Naar Mr. B. in Maastricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Daar ge­werkt tot 14.45 uur. (Met [col­le­ga] WR.)
Magazijn Maastricht.
Zaak.
Garage 16.30 uur. HL. is er al.
Thuis 16.50 uur.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Arabisch: een half uurtje le­zen (om te oe­fe­nen) in de pe­ri­ode van 19.00 tot 21.45 uur, on­der­bro­ken voor te­ke­nen en twee keer af­trek­ken.
Tv.
Nu 22.35 uur.
HL. is bij [buren] D. Er is een doch­ter ja­rig.
Weer: vanmorgen vorst, daar­na sneeuw. Van­af 14.30 re­gen en dus dooi. Het blijft door re­genen. Ook nu re­gent het nog. De sneeuw ver­dwijnt lang­zaam.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 januari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2906) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to heb­ben in­ge­richt. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 januari 1980.
Op 12.30 uur.
Eten en niets doen.
Een berg zand van buur­man XV., cir­ca 1m3, naar ach­te­ren ge­bracht. Ik mag het zand heb­ben. Van 14.00 tot 15.30 sa­men met HL. ook het vast­ge­vro­ren zand met warm wa­ter los ge­spo­ten. Stoep onder de on­der­door­gang [bij on­ze wo­ning] schoon­ge­spo­ten.
Koppeling van de Ford Tran­sit ge­steld.
Van 16.15 Ara­bisch tot 20.30 uur, met uit­zon­de­ring van een half uur eten.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 20.45 uur.
Twee dia’s, te weten een schaak­bord en een plant uit Saint Tro­pez op de kast­deu­ren in de slaap­ka­mer ge­pro­jec­teerd en na­ge­te­kend*. De laat­ste, de plant, van 21.30 tot 23.15 uur.
Beneden zitten. Le­zen in: “Ne­der­land­se spraak­kunst voor ie­der­een.”
Twee jonge je­ne­vers met Se­ven-up.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud, vorst. De hele dag zon.

*
Dia’s na­te­ke­nen: ik heb in­der­daad vijf van de ze­ven kast­deu­ren in on­ze slaap­ka­mer met acryl­verf be­schil­derd na­dat ik er­op een ge­pro­jec­teer­de va­kan­tie­dia na­ge­te­kend had.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.