24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2540) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben nu al an­der­hal­ve week ziek thuis. – HL. en ik heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, waar­aan nog ge­bouwd wordt. We gaan van­daag kij­ken hoe het werk vor­dert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 12 januari 1979.
10e Ziekdag.
Van 00.00 tot 01.00 Scrab­ble in bed.
Op 11.30 uur. Ik heb HL. ge­doucht. Hij heeft ver­lof.
Eten.
Inkopen in de stad.
Even in Eijsden. In ver­band met de vorst is er nu al drie we­ken niet meer ge­werkt.
In de stad [Maas­tricht] on­der an­de­re zwart / wit film­ma­te­ri­aal ge­kocht. [Om films te ont­wik­ke­len.]
17.00 HL.’s ou­ders.
Thuis 17.45 uur.
Ik ga de film van gis­te­ren­avond ont­wik­ke­len.
HL. maakt twee pot­ten snert. Een ve­ge­ta­rische voor mij en een vlees-snert voor hem.
Ik maak sa­men met hem ook nog af­druk­ken. [Van de fo­to’s.]
Tegen 21.00 uur ko­men P. en J., zoals van­avond te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken. Zij zul­len hier over­nach­ten.
Tegen 23.00 uur gaan we de stad in. We ne­men eerst de Es­quire, wat hen wel be­valt. Daar­na di­ver­se an­de­re kroe­gen, waar in ver­band met het weer en het geld­ge­brek na de du­re de­cem­ber­maand niets te doen is. We ein­di­gen in de Ba­ga­tel­le op hun ver­zoek.
J., wiens ver­ke­ring sinds een week uit is, is ta­me­lijk heet. Hij re­a­geert op een op­mer­king van HL.: “Dat is een lek­ker stuk.”, door naar de WC te gaan. Even la­ter komt hij ver­bou­we­reerd te­rug en zegt, ge­heel ver­ward: “Dat, dat is een ke­rel, een vent.” We la­chen hem uit.
Bij de afrekening staan er 13 pils op de re­ke­ning en 2 fris­dran­ken. Ik re­a­geer en zeg: “Vier keer drie is twaalf en niet der­tien.”
“Drie rond­jes,” zegt T. van de Ba­ga­tel­le.
Ik, on­mid­del­lijk: “Drie keer drie is ne­gen.” Hoe­wel ik weet dat zij ie­der vier heb­ben ge­had, hoef ik maar ne­gen te be­ta­len, want ik hou vol dat ze er maar drie heb­ben ge­had. Ik hoef maar ne­gen pils en twee fris te be­ta­len: f. 14.20. T. weet niet hoe hij zich moet ex­cu­se­ren*.
Thuis 02.30 uur.

De hele avond is voor on­ze re­ke­ning ge­weest en heeft f. 45,00 ge­kost.
Eten tegen 03.00 uur.
Nu 03.40 uur. Ik ga naar bed.
Weer: hele dag veel sneeuw en koud. ’s Avonds wa­ren de we­gen spek­glad door op­ge­vro­ren sneeuw en dooi­wa­ter.

*
Ba­ga­tel­le. Me zo gedragen als ik 1979 in de Ba­ga­tel­le deed, zou ik nu niet meer doen. Ik zou niet te veel wil­len be­ta­len, maar ook niet te wei­nig. Waar­schijn­lijk ging T. er­mee ak­koord, om­dat zijn bar, als mo­no­po­list in vo­ri­ge ja­ren, nu met de rug te­gen de muur stond, fi­nan­ci­eel, sinds de Es­quire er was. De Ba­ga­tel­le liep op de laat­ste be­nen. In de tijd dat die al­leen­heer­ser was had­den bei­de ei­ge­naars de­ze zaak nooit ge­mo­der­ni­seerd. De Es­quire was een dis­co, don­ker, veel kleu­ri­ge lam­pen en er was een disc­jockey. De Ba­ga­tel­le was een ou­bol­li­ge tent met veel spie­gels en een ju­ke­box, waar je als klant een kwart­je moest in­wer­pen, om ‘ou­we’ mu­ziek (veel Duit­se schla­gers) te ho­ren.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2174) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 11 januari 1978.
Sittard.
Kabelverdeler in Born.
Thuis 17.40 uur.
Eten.
[Op bezoek] bij MLL. Zij wil schei­den van M. [een broer van HL.], daar de­ze zich met an­de­re vrou­wen op­houdt.
De ouders van HL. staan achter MLL.
Thuis 20.00 uur.
Tot 21.30 uur foto’s van de va­kan­tie­dia’s uit Ma­rok­ko* ge­maakt.
Dagboek bijwerken.
Tv.
Bed 23.30 uur.
Weer: koud en nat.

*
Marokko. In sep­tem­ber 1977 wa­ren HL. en ik tien da­gen in Ma­rok­ko op va­kan­tie ge­weest, wat geen suc­ces was, maar ik had in dat land al in 1976 een he­le maand met een ken­nis rond­ge­zwor­ven en wel een goe­de va­kan­tie be­leefd.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 november 1978

Dagboek 1978

(Dag 2478) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht en gaan naar de vor­de­rin­gen van de bouw kij­ken. – La­ter op de dag be­zoeken we mijn ouders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 november 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Stad: inkopen.
In de Lanteern: On­ze Lie­ve Vrouwe­plein ‘un­ne­sop‘ [uien­soep] en kof­fie.
Eijsden.
Herkenbosch.
‘In de loop van de mid­dag’, had­den we af­ge­spro­ken. We wa­ren er ech­ter al om 13.30 uur. P. en J. wa­ren er al­leen. Pa en Ma kwa­men tegen 15.00 uur.
Lezen.
Vertellen.
Eten.
Film en dia’s draai­en. [Va­kan­tie­dia’s]
Vertellen.
Tv: film The blazing tower. Een slap­pe film over een to­ren­flat­brand van 1974.
Bed 01.30 uur.
Slecht slapen. Ik ben geil. Pas te­gen de mor­gen val ik in slaap, na af­trek­ken.
Weer: veel mist, vorst. Koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.