21 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2669) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht en bij Ab­dij Rol­duc, na­bij Kerk­ra­de. – HL. en ik heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht. – In de avond­uren pro­beer ik Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 mei 1979.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Met de Opel [dienst­au­to] naar de Dienst­kring Maas­tricht en daar uit de VW-bus, die AJ. be­stuurt, ap­pa­ra­tuur ge­haald. Naar Din­ge­mans Ar­chi­tec­ten­bu­reau. De ou­de ap­pa­ra­tuur­do­zen plat ge­maakt zo­dat [col­le­ga] M. die kan op­ha­len voor oud pa­pier voor een goed doel.
Door de stad toeren.
Om 11.00 bij Rolduc [Kerk­ra­de] tot 16.50 uur.
Thuis 17.50 uur.
Eten. Afwassen.
Douche.
HL. is naar Eijs­den.
Herstelwerk aan een werk­broek.
Arabisch les 23 vanaf 20.15 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Weer: af en toe zon. Veel en mooie wol­ken. Fris­se wind. Geen weer voor deze tijd van het jaar.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2303) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to in­richt­ten, maar waar­aan nog steeds werk moet ge­beu­ren. Ko­men­de nacht blij­ven we in die au­to sla­pen, na­bij het cen­trum van Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 20 mei 1978.
Op 10.30 uur.
Inkopen in de stad.
Van 14.30 tot 16.00 uur bij HL.’s moe­der.
Thuis, tot circa 21.00 uur aan de au­to ge­werkt: aan­recht­je.
Tv.
Stad in. Auto [geparkeerd] op de Gro­te Looi­er­straat, bij het Na­tuur­his­to­risch Mu­se­um.
Bagatelle.
Bed rond 02.00 uur in de au­to.
Weer: fris. Regen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2290) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Het is ker­mis in Maas­tricht. HL. is dol op ker­mis (ik niet), dus die be­zoe­ken we van­daag ver­schil­len­de ke­ren.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 7 mei 1978.
Op 10.00 uur.
Eten.
Dagboek bijwerken.
Van 12.00 tot 13.00 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 13.30 uur.
Dagboek bijwerken.
Nu 14.00 uur.
Weer: fris en regen­ach­tig.
Krant lezen.
1001 nacht lezen.
17.00 uur de stad in: ker­mis.
Valkenburg.
Kermis.
Chinees: [res­tau­rant] Asia met een bij­zon­der knap­pe ober.
Kermis.
Film: Emanuel­le en de laat­ste kan­ni­ba­len. Een vrij waar­de­lo­ze film
Kermis. Veel heel mooie en ero­tische stuk­ken.
Bagatelle.
Kermis.
Thuis: 23.45 uur.
Eten.
Bed 00.00 uur.
Weer: fris, zwaar be­wolkt en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2277) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in de re­gio Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – We heb­ben en Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to in­ge­richt heb­ben. Daar moet nog het een en an­der aan ge­beu­ren. Ik werk er de­ze avond aan.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 april 1978.
Op 6.50 uur.
Sittard.
Munstergeleen: toezicht Huis­aan­slui­tin­gen.
Om 17.15 uur: in Maas­tricht HL. op­ha­len.
Stad in.
Chinees eten: Asia, bij een knap­pe ober.
Thuis 19.00 uur.
Aan de auto wer­ken.
22.00 uur douche.
Tv
Bed rond 00.00 uur.
Weer: zomers warm. Veel knap­pe man­nen op straat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2264) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.
Om­dat ik bij de ver­schil­lende af­de­lin­gen waar ik ge­werkt heb niet aan al­le ver­wach­ting­en vol­doe, ik kan bij­voor­beeld he­le­maal niet op kan­toor wer­ken (ik ben een tech­ni­cus en wil met mijn han­den wer­ken en niet ach­ter een bu­reau zit­ten om for­mu­lie­ren in te vul­len), heeft mijn chef in Sit­tard, mis­schien wel in op­dracht van zijn su­pe­ri­eu­ren, mij een erns­tig ver­zuim in de schoe­nen ge­scho­ven, zo­dat ik ont­sla­gen kan wor­den. Hij heeft ech­ter bui­ten de ‘waard’ ge­re­kend: om­dat ik een dag­boek bij hou, waar­in ik ook mijn werk­zaam­he­den voor PTT ver­meld, waar en wan­neer, kan ik aan­to­nen dat het ver­zuim dat hij mij ver­wijt, op een fou­te aan­na­me ge­ba­seerd is.
(Uit­ein­de­lijk krijgt mijn chef een ver­wijt aan zijn broek en word ik ge­pro­mo­veerd!) – (Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 april 1978.
Op 6.20 uur.
Sittard. Hulptoezicht Steen­weg, al­leen MK. aan­we­zig. Hij maakt drie las­sen. Ik heb niet veel an­ders te doen dan kou te lij­den [bui­ten­werk] en pra­ten met de sta­gi­air H. uit Ge­leen die een mooi fi­guur heeft, maar niet zo slim is.
Bij HL.’s moeder, circa 17.15 uur.
Puin ruimen.
Eten.
Thuis 19.00 uur.
Huizen bekijken in Oud Caberg. [HL. ik wil­len een huis ko­pen.]
Brief maken voor H. [De chef van mijn chef.]
Tv
Bed 23.00 uur.
Weer: regen, sneeuw, hagel. Veel kou­de wind. Wei­nig zon.


Brief gericht aan de Chef Bui­ten­dienst van het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht, de heer H.
Gezien het feit dat de he­ren HH., VdP. en K. tijd­ens een sa­men­komst met mij het nood­za­ke­lijk von­den dat er over de pe­ri­ode die ik in de Dienst­kring Sit­tard ge­werkt heb een be­oor­de­ling wordt op­ge­maakt, ben ik voor mij­zelf eens na­ge­gaan wel­ke werk­zaam­heden ik in die pe­ri­ode (van 10 no­vem­ber 1977 tot 28 maart 1978) heb moe­ten ver­rich­ten. De­ze vind u in de twee bij­la­gen. [Twee bij­la­gen.]
Deze samen­komst vond plaats op 28 maart 1978 in de Dienst­kring Sit­tard.
De heer HH. deel­de mij op de­ze mor­gen me­de dat men (de heer VdP. en de heer K.) over mijn werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard niet erg te spre­ken was. Ik vol­deed niet aan de ei­sen die aan een Em­plo­yé Eer­ste Klas­se ge­steld wor­den. Men had het blijk­baar nood­za­ke­lij­ker ge­von­den de heer HH. hier eer­der van in ken­nis te stel­len dan de be­trok­ken per­soon.
Het was na­me­lijk voor het eerst dat ik dit hoor­de en ik heb mijn werk­zaam­he­den tot dan toe steeds ver­richt in de stel­li­ge over­tui­ging dat ik ze goed deed, daar ik nooit en te nim­mer van wel­ke chef dan ook te ho­ren heb ge­kre­gen dat dit niet zo was.
Men kon mij niet con­creet zeg­gen wat er aan mijn werk­wij­ze schort­te, maar men had het ge­voel dat er iets niet in or­de was.
De ‘rechters’ had­den het oor­deel reeds ge­veld: ik moet te­rug naar de Dienst­kring Maas­tricht en nu werd de ‘ver­dach­te’ ook nog even ge­hoord. Het leek op in­qui­si­tie­recht­spraak.
Uit de bij­lage blijkt dat ik vijf da­gen zelf­stan­dig toe­zicht ben ge­weest. Op mijn vraag aan de heer K. hoe hij had ge­von­den dat dit ver­lo­pen was, ant­woord­de hij: goed.
Verder blijkt dat ik 17 da­gen hulp­toe­zicht ben ge­weest over me­ren­deels ge­sprei­de pe­ri­odes.
Dit is nu de pe­ri­ode waar­over men het ge­voel heeft dat ik niet vol­doe. (Al­le an­de­re werk­zaam­he­den von­den plaats onder een an­de­re chef of wer­den door de heer K. als goed ge­kwa­li­fi­ceerd: dra­den trek­ken.)
Terecht wei­ger­de, mijn in­ziens, in de Dienst­kring Maas­tricht de Chef Werk­uit­voe­ring DR. een be­oor­de­ling op te ma­ken over een pe­ri­ode van en­ke­le we­ken met als mo­ti­va­tie dat dit een te kor­te pe­ri­ode is om tot een re­de­lijk ob­jec­tief oor­deel te ko­men.
Was het niet wen­se­lij­ker, men­se­lij­ker ge­weest, eerst met mij over hun opi­nie te pra­ten, voor­dat men eerst een ho­ge­re chef in Maas­tricht waar­schuwt, zo­dat de­ze de za­ken moet ko­men kla­ren?
Maastricht, 11 april 1978.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2617) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag kom ik Heer­len en Sit­tard. – Ik bak zelf brood. – HL. en ik heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als kam­peer­au­to.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 30 maart 1979.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar de zaak in ver­band met de ka­pot­te ei­gen au­to. Op kan­toor werd veel ver­teld door JB. en CB. (Over sous­chef VS.) Ik was toe­hoor­der.
Om 11.30 met JB. naar Heer­len en ik neem daar het stuur over. JB. werkt in Heer­len en komt van­avond met JF. te­rug.
13.00 in Sittard.
13.45 NEOM tot 16.00 uur. [NEOM: Ne­der­land­se Ener­gie Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij.]
Bloemen voor de NEOM be­steld [na­mens PTT-Te­le­com]: f. 25,00
Gereedschap thuis brengen, cir­ca 17.10 uur.
Auto stallen.
Op de fiets naar huis.
17.40 uur thuis.
Eten.
Van 18.30 tot 20.10 aan de Tran­sit wer­ken.
Deeg kneden.
Tv.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem.]
Tv.
Nu 00.40 uur.
Weer: koud en nat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2251) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in de regio Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik heb pro­ble­men met mijn chef en ver­meld daar­om hoe­veel werk ik er­gens aan be­steed­de. U kunt op 1 april 1978, in de toe­lich­ting, de con­text le­zen waar­op die op­mer­king be­trek­king heeft.

MenuIndex en het einde.

Woendag, 29 maart 1978.
Op 7.00 uur.
[Naar] Born. Storingen op­los­sen, dra­den trek­ken [in een ka­bel­ver­de­ler], Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Provinciale Staten Ver­kie­zin­gen. Ik stem in de Ma­re­tak en ik stem PvdA.
Venezia [ijssalon]: café Oriënt (met gem­ber).
HL.’s ouders.
Thuis deeg kne­den.
Een lijst maken met de ver­rich­te werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard.
Opmerkelijk is dat ik 33% van de tijd be­steed heb aan dra­den trek­ken [in kabelverdelers] en cir­ca 22% aan het ei­gen­lij­ke hulp­toe­zicht­werk, waar­op ik be­oor­deeld zal wor­den.
Tv.
Deeg kneden.
Duizend en één nacht le­zen.
Brood bakken.
Bed 00.15 uur.
Weer: fris, beetje zon en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2604) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een huis ge­kocht in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 maart 1979.
Op 9.00 uur.
Douche.
Eten.
Stad in.
Eijsden: het huis begint op te schie­ten. Eind mei ho­pen we te ver­hui­zen.
HL.’s vader in het zie­ken­huis be­zocht. Hij heeft het aan de le­ver.
HL.’s moeder bezocht. [Ook in het zie­ken­huis!]

Eten.
Krant lezen.
Tekenen.
20.15 tot 00.00 Tv.
00.30 tot 02.00 Bar de Es­quire.
Nu 02.35 uur.
Weer: koud, zonnig. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2238) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – HL. en ik zijn op zoek naar een koop­wo­ning. We be­zoe­ken er een.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 16 maart 1978.
Sittard en Born: kabel­ver­de­ler.
Thuis 17.30 uur. F. 150,00 [opgenomen] van de Gi­ro.
Freek hier.
Maretak eten.
Huis President Roosevelt­laan, f. 140.000,00 Oud: 30 jaar. Ge­le­gen aan de druk­ke A2.
Op bezoek bij FS.
Thuis 22.00 uur.
Tv.
Bed 00.40 uur.
Weer: storm. Nat en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.