21 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2792) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben in Heer­len aan het werk. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken. Sinds eer­gis­teren zijn we be­zig om een par­ket­vloer van 22mm dik eiken­hout in de woon­kamer en (open) keu­ken te leg­gen.

MenuIndex en het einde.

21 september 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­auto] VW-bus. Ma­ga­zijn Maas­tricht. Ap­pa­ra­tuur in­la­den voor de UH45 van GTI te Heer­len.
GTI: Heer­len, te­gen 9.45 uur.
Telefoonautomaat testen.
Na 12.30 eten in Pa­le­mig. [Na­bij Heer­len.]
Rond 17.15 thuis.
Brood eten.
Om 18.20 in Eijs­den.
HL. gaat naar een re­cep­tie in Meers­sen (trouw­par­tij) van 18.45 tot 21.15 uur.
De parketvloer is klaar om 00.00 uur.
Een beetje op­rui­men.
Thuis 00.40 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: fris, ook regen: ’s avonds. Het is dan koud. Rond 12.45 uur lek­ker. Af en toe scher­pe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2426) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en sinds 1 au­gus­tus jl., na een in­ter­ne over­plaat­sing van de Dienst­kring Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Hoe­wel ik de theo­re­tische ken­nis van het werk van die af­de­ling be­zit, heb ik nog geen prak­tische er­va­ring er­mee en werk (dus) on­der su­per­vi­sie van col­le­ga’s bij di­ver­se be­drij­ven en van­daag bij Mel­chior. – HL. en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit trans­port­bus en heb­ben die als cam­per / kam­peer­au­to in­ge­richt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 september 1978.
HL. is ziek thuis, de acht­ste dag.
Op 7.20 uur.
Klant Melchior, wach­ten op [col­le­ga] SH. Wer­ken bij Vis­sers We­gen­bouw.
Vanaf 10.30 uur bij Mel­chior. De ver­de­re dag had SH. niets voor mij te doen en ik heb veel ge­le­zen.
Om 13.45 uur op de Dienst­kring Maas­tricht. Het af­scheids­ca­deau van de Per­so­neels­kas, op ei­gen ver­zoek, twee keer vijf­en­twin­tig gul­den, ca­deau­bon.
Sinds 1 augustus 1978 zit ik bij PHTF. Een af­scheid van de Dienst­kring Maas­tricht zon­der ver­ga­de­ring van het per­so­neel. Al­leen VD. en ik, zoals ik ge­wild heb en VD. was het daar­mee eens.
Weer naar Mel­chior.
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Onze auto voorin, sa­men met HL., poet­sen en ‘vas­te’ vloer­be­dek­king aan­ge­bracht.
Iemand had zijn sleutels in het con­tact­slot la­ten ste­ken en af­ge­slo­ten. In Veld­we­zelt [Bel­gië] met hem de re­ser­ve sleu­tels op­ge­haald.
Bij HL.’s ouders de was op­ge­haald.
Tv: de holocaust.
Vakantiespullen uit­zoe­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: fris, zonnig, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2779) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken, daar­om koop ik al nood­za­ke­lijk ge­reed­schap.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 september 1979.
Op 11.30 uur.
Stad in: inkopen tot 16.00 uur. On­der an­de­re een cir­kel­zaag (aan­bie­ding) Black en Decker 1.800 W, 4.200 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut, 387 gul­den, in­clu­sief ij­ze­ren kist. Zaag­diep­te 8,5cm. Wi­dia-­zaag­blad 99,50 gul­den.
Thuis 16.00 uur.
Lezen.
Eten.
18.00 tot nu, 21.00 uur: dag­boek bij­wer­ken van­af 22-8-79. [Va­kan­tie.]
Weer: warm, heer­lijk zo­mers.
Tv.
Met HL. om 22.30 naar de ker­mis tot 23.15 uur.
Bagatelle: veranderd, nu met spie­gels. Erg leuk.
De hele avond met J. en AH. op­ge­trok­ken.
Een Marokkaan is gek op mij. Wil mij ‘neuk‘ in het toi­let.
Ik: ‘Ik wil jou neu­ken.’ Hij kijkt ver­baasd en dan zegt hij: ‘Goed,’ maar ik ga toch niet met hem mee. Hij is lad­der­zat. Ik voel aan zijn broek. Leuk vol bult­je.
Hij is kwaad dat ik niet met hem uit wil naar Smeer­maas of Vroen­ho­ven [bei­de plaat­sen in Bel­gië]. De taxi zal hij be­ta­len. La­ter wil hij tien gul­den van mij le­nen. Te­gen 01.00 uur gaat hij weg.
Met J. en AH. tegen 02.40 uur hier [on­ze flat] ver­tel­len.
Rond 03.30 naar Vroen­ho­ven, naar dan­cing de ‘Re­ser­ve‘. Veel Ita­liaan­se stuk­ken.
Thuis met de Mer­ce­des [van AH.] te­gen 04.00 uur.
Bed 04.30 uur.
Weer: heer­lijk. (’s Avonds.) Rond 04.00 stort­bui­en. On­weer en dus ook fris.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Vroen­hoven:
GM., Wi.
Smeer­maas:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2413) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 september 1978.
Op 7.10 uur.
Kantoor tot 9.10 uur.
Vaals via het ’t Gast­huis. (Pau­ze op het Pla­teau van Mar­gra­ten.)
Bij [collega] KH., wer­kend in het Ge­meen­te­huis Vaals, pa­pie­ren en kie­zers [ap­pa­ra­tuur] af­ge­ven.
Kan­ton­ge­recht Heer­len, toes­tel 27 ont­sper­ren.
’s Middags onder andere met AD. en JH. en nog iemand een te­le­foon­au­to­maat UH30 in­la­den. De­ze met twee kas­ten naar Re­search en Mar­ke­ting in de Ho­ning­mann­straat [Heerlen] ge­bracht.
In Brunssum bij de Ne­der­land­se Mid­den­stands­bank ge­pro­beerd een vijf­de net­lijn in dienst te stel­len. De ver­bin­dings­draad in de Te­le­foon­cen­tra­le was niet ge­trok­ken.
Thuis 17.10 uur.
Vlug brood eten. Inko­pen.
Heen en weer naar Eijs­den.
Venezia. [IJssalon in Maas­tricht.]
Thuis 19.30 uur. Bed tot 22.00. Douche.
Nu 22.50 uur.
Om 23.05 Duitsland 2 zendt de En­gel­se Tv-film Night­hawks uit. Een film over ho­mo­fie­len, ge­speeld en ge­re­gis­seerd door ho­mo­fie­len, over een le­raar die bars en dis­co’s af­loopt op zoek naar de ‘wa­re Ja­cob‘. Een goe­de film.
Nu 01.10 uur. We gaan voor de twee­de keer naar bed.
Weer: zonnig, bewolkt. Niet koud. Af en toe mot­regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 augustus 1979

Dagboek 1979

(Dag 2766) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – De­ze och­tend staan we op een cam­ping in Pa­rijs, we over­nacht­ten in on­ze Ford Tan­sit-cam­per. We zijn met va­kan­tie ge­weest in Span­je en Fran­krijk. Rond de mid­dag ver­trek­ken we naar huis.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 augustus 1979.
Parijs.
Tot 06.00 uur slecht geslapen in ver­band met stro­men­de re­gen op het dak.
Op 10.00 uur. Eten. Af­was­sen.
Vertrek: 11.45 uur. Ki­lo­me­ter­stand 71.368. HL. rijdt.
Via de Pé­ri­phé­ri­que en di­ver­se we­gen naar Sois­sons en via Laon en Hir­son naar Bel­gië.
16.00 tot 16.15 brood eten. Niet af­was­sen.
16.15 uur: kilometerstand 71.622: ik rij.
Ik moet een noodstop maken, dat wil zeg­gen, fors rem­men. Hier­na trekt de wa­gen niet meer. Ik scha­kel in een te hoog toe­ren­tal te­rug en de wa­gen trekt hier­na nog niet meer.
Bij kilometerstand 71.640 ha­len we het lucht­fil­ter er­af en doen wat an­de­re le­ken doen, zo­als de stroom­ver­de­ler con­tro­le­ren.
De wagen rijdt alleen maar sto­tend, be­hal­ve bij 100 km per uur, dan gaat het goed. Kruis­snel­heid tij­dens on­ze va­kan­tie was 80 / 85 km. per uur.
Bij kilometerstand 71.651 wil HL. ver­der rij­den. Het is vlak voor Char­le­roi. HL. denkt dat ik de ver­oor­za­ker van de­ze sto­ring ben. (Maan­dag blijkt wa­ter in de car­bu­ra­teur te zit­ten. Waar­schijn­lijk iets van wat in de ben­zi­ne­lei­ding heeft ge­ze­ten en naar vo­ren is ge­scho­ten bij het for­se rem­men. Slech­te ben­zi­ne cir­ca 50 km voor de Bel­gische grens ge­tankt? Total?)
Rond 19.00 bij HL.’s ou­ders.
Ik krijg een black-out en weet niet goed meer wat ik zeg. Ik kan mij din­gen slecht her­in­ne­ren. Ik zie slecht. Erg moe en duf.
Thuis 20.20 uur. Ki­lo­me­ter­stand 71.798.
Wandborden uitpakken. [Sou­ve­nirs.]
Bed 20.30 uur. Op 22.30 uur.
Douche.
Rond 00.10 naar de Esquire en daar­na de Bagatelle. Zowel HL. als ik al­co­hol­vrij.
Thuis 01.50 uur.
Kranten doorkijken.
Bed 02.30 uur.
Na de vakantie in Maas­tricht: ki­lo­me­ters ge­re­den: 3.390 km.
Weer: tegen 12.00 fris en zon­nig. Rond 16.15 af en toe re­gen en fris. 17.30 regen in Na­men. 17.50 licht be­wolkt en zon. 18.40 regen en zwaar bewolkt. 02.00 uur: koud en droog en herfst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.