11 februari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4396) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 februari 1984.
Op 11.30 uur, na drie kwar­tier in de krant le­zen in bed en vrij­en.
Dorp in: brood voor HL. ko­pen.
Brood eten.
De weekeditie van “Het Vrije Volk” le­zen. [Krant.]
Nu 14.40 uur.
Weer: geheel be­wolkt na een beet­je re­gen. Nu droog.
De Maas: het water keert lang­zaam in de bed­ding te­rug. [Na een over­stro­ming.]
Morse oefenen: ne­men en sei­nen.
Om 15.20 begin ik met het ma­ken van een flow chart [stroom­dia­gram] voor het mor­se-sein­pro­gram­ma.
Om 19.00 begin ik met de com­pu­ter. De ‘flow chart’ is klaar.
Eten van 20.30 tot 21.00 uur.
Verder met de com­puter.
KW. [buur­jongen] komt kij­ken van 21.30 tot 23.45 uur. Ik leg hem een en an­der uit.
Tegen 00.00 is het pro­gram­ma voor de pun­ten (al­leen pun­ten [mor­se]) klaar.
Nu 00.20 uur.
Even buiten, om fris­se adem te ha­len.
Tv.
Napraten.
Nu 02.40 uur.
Weer: ik ben niet meer bui­ten ge­weest. Het was droog, ge­loof ik.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6245) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 maart 1989.
Drieënhalf uur Frans ge­leerd en cir­ca an­der­half uur pri­vé-wis­kun­de. [Ge­daan.]
Computer: brie­ven voor BW. ge­maakt.
Nu 23.00 uur.
Ik drink sinds vrij­dag­avond Ver­mout om be­ter te kun­nen sla­pen, na tot ’s avonds laat stu­de­ren.
Weer: af­wis­se­lend be­wolkt. Cir­ca 15°C. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 januari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6574) Ik woon in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen woens­dag, 24 ja­nu­a­ri 1990, ben ik na een ar­beids­con­flict met mijn chef, op staan­de voet ont­sla­gen bij mijn werk­ge­ver PTT-Te­le­com, waar ik sinds sep­tem­ber 1966 werk­te. Ik ver­meld de­ze toe­stand niet, want ik ben daar­van niet on­der de in­druk. – Mijn ou­ders zijn in Aus­tra­lië op va­kan­tie en heb­ben hun cam­per daar­heen ge­trans­por­teerd, wat goed­ko­per is dan daar een hu­ren. Mijn jon­ge­re broer J. zou de fi­nan­ciële kant re­ge­len, maar heeft dat ver­zuimd. De (En­gel­se) trans­por­teur gaf daar­om de cam­per niet vrij. Het kwam op mij neer om van­uit Ne­der­land te­le­fo­nisch al­les in goe­de ba­nen te lei­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 28 januari 1990.
Op 12.40 uur.
Aan de Disk­drive van de Com­mo­do­re­64 wer­ken. Het lukt met niet die te re­pa­re­ren.
Brieven typen (met de type­ma­chi­ne) naar Double E in Bar­king, Es­sex, om hen te dan­ken voor het ge­duld om op ‘ons’ geld te wach­ten en de kos­ten als te­le­foon en te­lex te be­ta­len die zij ex­tra heb­ben moe­ten ma­ken. Ik stuur dus vijf­en­twin­tig Pond mee. (Kos­ten [voor mij]: f. 81,75 plus f. 2,50 com­mis­sie.)
Lezen.
Nu 22.50 uur.
Weer: ik ben niet bui­ten ge­weest na 04.00 uur, maar het re­gent af en toe en er waait een ste­vige wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4376) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik wil be­dre­ven wor­den in het in­ter­pre­te­ren van mor­se­sig­na­len die op de kor­te­golf (ra­dio) wor­den uit­ge­zon­den. Ik luis­ter naar die mor­se­be­rich­ten op de kor­te­golf­ont­van­ger. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische cul­tuur, taal en mu­ziek. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64 en ik werk aan een pro­gram­ma dat in staat is mor­se te ge­ne­re­ren en sig­na­len te ‘le­zen’ die ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ sein.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 22 januari 1984.
Op 11.00 uur.
Brood eten.
Radio: morse en mu­ziek. (Ara­bische mu­ziek, na­tuur­lijk.)
Boven [in mijn werk­ka­mer] morse oe­fe­nen.
Tv: over de islam.
Morse.
Dagboek bijwerken.
Nu 14.50 uur.
Weer: vanaf 12.00 con­stant sneeuw­val.
Nu luister ik Ara­bische mu­ziek en ga ik com­pu­te­ren. Ik ben in een ‘Ara­bische’ stem­ming.
Computer: het mor­se­sleu­tel­pro­gram­ma is vrij­wel klaar.
Om 19.10 brood eten.
Tv.
Computer van 21.00 tot 22.30 uur.
Tv tot 00.05 uur.
[Radio] Korte Golf: ori­ën­taal­se mu­ziek tot 00.30 uur.
Ik drink een hal­ve li­ter bier.
Nu 00.35 uur.
Weer: de cir­ca vier tot vijf cen­ti­me­ter dik­ke sneeuw­laag is bij­na he­le­maal weg­ge­smol­ten.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.