20 maart 1982

Dagboek 1982

(Dag 3703) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zuur­de­sem­brood. – We gaan ko­men­de nacht uit in Luik, ook in bar Spar­ta­cus, waar in de kel­der dark­rooms zijn en waar op ho­mo­sek­su­eel ge­bied van al­les gaan­de is met rau­we en on­be­scherm­de seks. Ei­gen­lijk niets voor mij, want ik ben meer een ro­man­ti­cus, maar HL. niet. (Be­gin 1982 is nog in het pré-AIDS-tijd­perk.) – 100 Bel­gi­sche francs is cir­ca f. 7,00.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 20 maart 1982.
(Naar Luik)
Op 9.15 uur.
Slaapkamer stof­zui­gen en op­rui­men.
Eten.
Kranten lezen.
Tussen 12.00 tot 13.00 seks­fo­to’s be­kij­ken.
Van 13.00 tot 21.30 de fiets re­pa­re­ren. Ik ben zeer lang be­zig om de trap­pers van de trap­as af te ha­len, ze­ker tweeën­half tot drie uur. Nu kraakt de fiets niet meer.
Warm eten: ei ra­ta­touil­le en spa­ghet­ti. Heer­lijk.
Van 20.30 tot 20.50 uur was­sen en om­kle­den. We gaan van­avond naar Luik. Eerst wil­den we bei­den, nu ben ik moe en wil ik ei­gen­lijk niet meer, maar we gaan toch maar, denk ik, naar The Boots en Club Spar­ta­cus.
Weer: fris, veel be­wol­king, ook re­gen.
Nu 22.35 uur.
De fiets kraakt nu niet meer en loopt soe­pel.
Tv.

[Buurman] XV. even hier. HL. heeft rond­ge­strooid dat we in Luik gaan pik pu­ne ([Maas­trichts voor:] pik / lul zoe­nen), zo­als hij dat noemt en wel met veel op­hef. Ik kan niet uit­staan dat XV. daar nu over komt pra­ten. Als HL. ach­ter­af zou zeg­gen: “We zijn gis­te­ren in Luik ge­weest,” maar nu voor­af re­cla­me ma­ken dat we gaan hoe­re­ren en met zo­veel op­hef van HL. en dus ook voor de buurt. (Af­ge­lo­pen voor­jaar kwam [buur­vrouw] MA. na een nacht in Maas­tricht, waar HL. voor­af zijn sek­su­ele as­pi­ra­ties be­kend ge­maakt had, zelfs vra­gen hoe het ge­weest was!)
Ik erger me groen. Ik denk om twee re­de­nen. Er is bij zo­iets geen spra­ke van een beet­je ro­man­tiek, lief­de of ge­voel. Nee, het is al­leen maar seks en lust­ge­voe­lens, iets wat HL. meer aan­spreekt dan span­nen­de ver­liefd­heid. Ten twee­de: de sek­su­ele op­hef die hij bij de bu­ren maakt, brengt hij bij mij niet in de prak­tijk. Spon­taan voelt hij niet aan mij en al­leen na vra­gen wil hij wel vrij­en. Lek­ker vrij­en is zeld­zaam en dat zet ik dan ook meest­al in mijn dag­boek. [Hij wil] Meest­al vrij­wel di­rect af­trek­ken, klaar en sla­pen. Ik hou erg, heel erg veel van hem, maar niet op sek­su­eel ge­bied. Hier­voor kijk ik naar seks­fo­to’s of leu­ke kna­pen, zo­als in Luik.
Om 00.40 uur in The Boots in Rue Pot d’Or. De leu­ke bar­kee­per van de vo­ri­ge keer is er nu weer. Ook AP. uit Maas­tricht. Er zijn hoog­uit tien men­sen in de zaak. Twee leu­ke kna­pen.
Ik dronk twee pils. HL. 2 cola en AP. één co­la: 200 Bfr.
02.00 tot 04.00 uur: Club Spar­ta­cus.
Twee pils, wat cola voor HL. en één pils voor PC.: 265, wordt 270 Bfr.
Er was ook (ook in The Boots) een ze­ke­re A.
Hij zat op de Ara­bi­sche les en bij hem thuis hadden we het af­scheids­feest­je van die cur­sus Ara­bisch van de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht. Toen al ver­moed­de HL. (en ik) dat hij ho­mo was, om­dat hij zo nich­te­rig deed en een goe­de vriend ten af­scheid moest bel­len. (Al­leen: toen moest ieder­een de ka­mer uit.)
In de Spartacus stond hij half naakt in de SM-sfeer in de kel­der met een groep­je dat neuk­te en pijp­te, waar­bij er één in de ket­tin­gen hing.
Hij gaf geen blijk van her­ken­ning.
PC. was ook even in de Spar­ta­cus.
Er waren twee Chinezen en bij een voel­de ik in zijn kruis. Veel vlees en dik­ke bal­len en di­to pik zaten in zijn su­per strak­ke broek. Hij zag er leuk en nich­te­rig uit. Heel even liet hij mij voelen en toen schoof hij mijn hand voor­zich­tig weg. Hoe­wel ik ei­gen­lijk niets voor ‘di­rect voe­len’ voel, dit duidt op de eer­der om­schre­ven lust­ge­voe­lens en niet op ro­man­tiek, is dit in dit ca­fé de ge­brui­ke­lij­ke ma­nier om in con­tact te ko­men met iemand an­ders. In [Frans] pra­ten ben ik erg slecht.
De Chinezen en de blan­ke, die bij hen was, ble­ven nog even en gin­gen toen weg.
AP. zou met ons mee te­rug­gaan, maar om 04.00 was hij niet meer in de Spar­ta­cus, zo­dat we al­leen naar huis gin­gen.
Thuis rond 04.20 uur.
Het vanavond be­reid­de zuur­de­sem was zo­ver ge­re­zen dat het uit de gro­te ke­tel door de kast en langs de deur tot op het aan­recht was ge­lo­pen. Al­les schoon­ma­ken.
Bed 05.00 uur.
Weer: fris en droog. Het heeft wel ge­re­gend.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 augustus 1989

Dagboek 1989

(Dag 6405) Ik woon in Eijs­den. – In Maas­tricht volg ik sinds sep­tem­ber 1987 in de a­vond­uren een VWO / Athe­ne­um op­lei­ding. Het is nu we­lis­waar va­kan­tie­tijd, maar ik werk toch aan en­kele op­drach­ten voor school.

Naar de index en het einde.

Zaterdag, 12 augustus 1989.
Eijsden – Luik.
Op 10.00 uur.
Winkel: Eijsden.
Weekendretour Liège: f. 9,60.
Werken aan de scriptie Aard­rijks­kunde.
Ik ben erg ge­span­nen, om­dat ik voor 22.00 uur klaar wil zijn en ik ben erg ze­nuw­ach­tig voor de ko­men­de nacht.
De trein van 22.33 kwam pas om 22.50 uur.
Ik ben om 23.40 in Club Spar­ta­cus in Luik.
Weer: niet koud. Droog. Be­wolkt.

Index

Index van termen:
Index van personen:
Index van locaties:

MenuBeginHoofdindex Overzicht 1972-1990.

23 juli 1988

Dagboek 1988

(Dag 6020) Ik woon samen met mijn vriend BW in Eijsden, maar die is nu met va­kan­tie in Hongkong, waar hij ook vandaan komt. – Ko­men­de nacht ga ik op stap in Luik (België).

Naar de index en het einde.

Zaterdag, 23 juli 1988.
[Bfr. 100 = f. 5,52]
BW in Hongkong. – Naar Luik.
Op 10.30 uur. Douche.
Ontbijt.
Krant lezen.
Winkel: Eijsden.
Eten.
De gewijzigde opstelling van de computer elek­trisch af­werken.
Fietsen naar de Maasplas: Oost-Maarland.
Daar lezen in “Funeral games” van Mary Re­nault. Er zijn enkele stukken. (Met hun meis­jes.)
Rond 19.00 meel kopen. [Bij LP in Eijsden.]
Koken.
Rommel opruimen.
Warm eten.
Douche.
Dagboek bijwerken
Nu 21.35 uur.
Ik kocht een Weekendretour naar Luik (f. 10,40), maar een zware onweersbui dreigt de sper­ma­trip te verstoren, hoewel die nu lang­zaam wegtrekt. Het was vandaag erg warm, veel zon en heel erg benauwd. Die re­gen­bui was zeer ze­ker no­dig, om al­les weer min­der klef te ma­ken.

Rond 22.20 ben ik op Station Eijsden en heb al kletsnatte sokken en schoenen. Het regende zo hard dat het water van de paraplu afgutste.
De trein uit Luik was er nog niet en die moet ik ook naar Luik hebben. Uit Luik kwam die pas om 22.35 uur en ik kon zelf pas in­stap­pen om 23.05 uur. (Ongeduldig ben ik niet geweest.)
Omdat in Club Spartacus in Luik altijd (?) (die twee keren dat ik er de laatste vier jaren ben ge­weest: 2 januari en 14 dagen geleden) een jon­gen, niet erg knap, uit Maastricht was, dacht ik dat we misschien wel samen zouden kunnen reizen, omdat we hetzelfde reisdoel hadden. Ik zag hem niet en liep van achter in de trein naar voren en zag twee nichten (kij­ken) en ging er tegenover zitten. Uit Heer­len, duidelijk te horen aan hun ‘Ne­der­lands’.
Zij spraken nichterig en hadden een nichterig ui­ter­lijk. (Hun haar!)
Ik sprak een tijdje met hen en luisterde goed.
In Luik vroeg ik, toen ze uitstapten, waar ze heen gingen.
“Naar het Centrum,” herhaalden ze hun eer­de­re uit­leg.
“Ik moet ook daar zijn, waar jullie moeten zijn. Waar gaan jullie precies naar toe?”
Dat was hun geheim.
Ik zei dat het wel iets zeer speciaals moest zijn dat ik daar [ook] niet naar toe moest.
De zwartharige keek me vragend aan
“Homobar,” zei ik.
“Spartacus,” zei hij.
En onder mijn paraplu liepen François (de zwart­ha­rige, 19,5 jaar oud) en Paul (de blonde, circa 26 jaar oud) samen met mij hun haar (och, hun haar!!) [in de regen] te verknoeien.
Ik had geen taxi willen nemen. De bus? Ze wil­den wel lopen.
François, tweeënhalf jaar in het ‘leven’ is zeer open en zegt wat hem voor de mond komt. Hij is een echte relnicht. Paul is bedeesder.
Onder de paraplu worden we de ‘talk of the town’ door François.
We zijn rond 00.00 in Club Spartacus, door de stortbuien.

Index

Index van termen: Club Spartacus.

Index van personen: BW.

Index van locaties: Eijsden, Luik, Maasplas, Oost-Maarland.


MenuBeginHoofdindex Overzicht 1972-1990.

27 juni 1981

Dagboek 1981

(Dag 3437.) Ik woon samen met mijn vriend HL in Eijsden. – ’s Avonds gaan we in Luik uit in een homokroeg.

Naar de index en het einde.

Zaterdag, 27 juni 1981.
Op 8.00 uur.
Kranten lezen.
9.30 uur: JL hier. Hij haalt boeren­koolplantjes bij mij.
In de stad [Maastricht] boodschap­pen doen.
Bij Leiter-Nypels koop ik een boek met de titel: “Arabische kunstschat­ten” van Henri Stierlin. (f. 17,90)
Bij ‘Hij’ (kleding) ziet HL voor 30 gulden een leuk kunststoffen groen jasje voor mij.
“Kom, naar binnen,” zegt hij. Van het een komt het ander. Een kwar­tier later gaan we naar buiten. HL heeft een Eurocheque uitgeschreven van 190 gulden. Dat groene jasje kostte 30 gulden, een geel jasje 90 gulden, een rode broek 46 gulden en vier onderbroekjes 6 gulden per stuk, dus 24 gulden.
We doen nog wat noodzakelijke boodschappen.
Om 14.30 drinken we een milkshake en een cola bij koffieshop Down Town. Daar lees ik in de Panorama [weekblad] een geïllustreerd verhaal over een Turkse besnijdenis in Ne­derland. Ik word haast niet goed van al het bloed op de foto’s.
Thuis om 15.00 uur.
Tuin: onkruid wieden. Een deel van de stokken van de stokbonen oprui­men. (Die zijn niet uitgekomen.) De tuinbonen ondersteunen. Twee ba­len stro uitspreiden: mulchen. Elf boeren­koolplantjes verspenen.
Brood eten rond 18.30 uur. XV eet mee.
Ik heb diarree en lig in bed van 19.30 tot 20.20 uur.
Douche.
Nu 21.20 uur.
Weer: vanmorgen geheel bewolkt. Daarna lekker en zonnig. Tegen 14.00 uur weer geheel bewolkt. Vanaf 16.00 vrijwel constant mot­regen.

Lezen in ‘Calligraphie Arabe’ en ook in het vandaag gekochte boek.
Nu 23.30 uur.
HL wil naar Club Spartacus in Luik. Ik zal er niet onderuit kunnen ko­men.

Tv.
Aardbeien eten.
Rond 00.00 rijdt HL naar Luik. Club Spartacus: ik drink twee pils. HL 3 cola. Totaal: 5x 60 = 300 Bfr. (21,00 gulden.) Erg duur. Pils in slechte gla­zen en niet vol.
Constant video: Amerikaanse seks­films met bodybuilders en andere lelij­kerds die zich als dekhengsten ge­dragen. (Ik hou meer van zachte, liefde­volle verhoudingen.) Thuis 02.20 uur.
Nu 02.30 uur.
Weer: motregen en fris.
Moe.

Index

Index van termen: Eurocheque (betaalmiddel), Club Spartacus.

Index van personen: HL, XV (buur­man).

Index van locaties: Eijsden, Luik.


MenuBegin Overzicht 1972-1990.