7 november 1974

Dagboek 1974

(Dag 1013) Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben in de Maas­tricht­se nieuw­bouw­wijk Daal­hof aan het werk. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd door een daar­in ge­spe­ci­a­li­seer­de aan­ne­mer en mijn col­le­ga JC. en ik zijn daar­bij (con­tro­le­rend) toe­zicht na­mens de PTT. De ‘uit­voer­der’ is de chef van de aan­ne­mer. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – In de avond­uren volg ik de PTT-be­drijfs­cur­sus A4.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 november 1974.
Op de fiets naar Daal­hof.
In een vracht­wa­gen met oud roest, (geen loe­me­le­boer*) een stuk, die ook in mij, blijk­baar, be­lang­stel­ling had, ge­zien zijn blik­ken.
Vanaf circa 10.00 tot 17.15 uur al­leen de za­ken ge­re­geld. Ook ge­gra­ven [in de grond] en ge­test: 50x4x0,5 een ge­pant­ser­de po­ly­etheen­ka­bel.
[Collega] JC. en uit­voer­der DM. wa­ren naar Beek.
A4-cursus van 19.00 tot 20.00 uur: T en T wet. [Te­le­graaf en Te­le­foon­wet.]
Thuis van 20.50 tot 21.20 uur: Voor­cal­cu­la­tie Huis­te­le­foon [be­stu­de­ren].
Tribunal: twee pils.
E. (of heet hij C.?) in een strak­ke broek en een an­der mooi stuk: mooi gezicht.
Nu 22.55 uur.
Weer: droog, veel zon, niet zo koud. Ei­gen­lijk: voor de tijd van het jaar, lekker.

*
Een loe­me­le­boer is een Lim­burgs dia­lect­woord voor een vod­den­man / lor­ren­boer.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 1000) Ik werk bij PTT-Te­le­com, sinds 1 ok­to­ber jl. in Maas­tricht en sinds 15 ok­to­ber jl. bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben on­der an­de­re in Neer­beek en Els­loo be­zig. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – Van­daag schrijf ik de dui­zend­ste dag van mijn dag­boek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 oktober 1974.
1000ste DAG
1 dag dagboek: 30 ja­nu­a­ri 1972, blz.: 1;
100 dagen dagboek: 8 mei 1972, blz.: 293;
200 dagen dagboek: 16 aug 1972, blz.: 596;
300 dagen dagboek: 24 nov 1972, blz.: 909;
400 dagen dagboek: 4 maart 1973, blz.: 1.166;
500 dagen dagboek: 12 juni 1973, blz.: 1.412;
600 dagen dagboek: 20 sept 1973, blz.: 1.770;
700 dagen dagboek: 29 dec 1973, blz.: 2.050;
800 dagen dagboek: 8 april 1974, blz.: 2.225;
900 dagen dagboek: 17 juli 1974, blz.: 2.378;
1.000 dagen dagboek: 25 okt 1974, blz.: 2.562;
Ik wilde voor deze dag een feest­je voor me­zelf or­ga­ni­se­ren en / of el­ke 100ste dag op­nieuw op één blad­zij­de be­kij­ken, maar in bei­de heb ik geen zin en ik ben niet in een feest­stem­ming. (Slecht weer.)
Gedenk 25 oktober 1974: 1.000 da­gen dag­boek is hier­mee voor­bij.
Zonder de waarheid of de (be­trek­ke­lij­ke) ob­jec­ti­vi­teit ge­weld aan te doen heb ik het klaar ge­speeld om 25 ok­to­ber 1974 in een nieuw schrift te be­gin­nen.
[Ik werk in] Neerbeek.
Circa 16.00 uur: Elsloo.
Thuis: inkopen bij V&D.
Zelfbevrediging.
In verband met de kou in de douche, me op mijn ka­mer ge­was­sen.
D. even op zijn rug gezien.
Nu ± 23.00 uur.
Moe, ik ga op bed.
De verwarming werkt niet goed, ge­volg: erg fris.
Weer: koud, af en toe regen.
Weer:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 987) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – Mijn Oma over­leed één jaar ge­le­den. Ter her­in­ne­ring daar­aan is er in haar vroe­ge­re woon­plaats Hout­hem een ka­tho­lie­ke mis, die ‘Jaar­dienst’ heet. Mijn Opa is slecht ter been en kan er niet heen. – In 1974 ge­brui­ken we nog de cent, blijkt uit de prijs die ik in het wa­ren­huis V&D be­taal. – Ik ben ver­liefd op een jon­ge­man wiens ech­te naam ik niet weet en daar­om Davy heb ge­noemd.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 12 oktober 1974.
Op 8.00 uur.
Met de trein van 9.08 uur naar Hout­hem. (Re­tour: f. 2,00) Bij­dra­ge aan de res­tau­ra­tie van de kerk: f. 2,00 [Sint Ger­la­chus­kerk]
Jaardienst ter ere van Oma.
Met Papa en Mama te­rug naar Maas­tricht via Opa [Meers­sen]. (Circa één uur bij hem ge­weest.)
Inkopen bij V&D: f. 27,01.
[Vogelzang:] Stofkap [Akai band­re­cor­der] was er nog niet. Mooie F. wel. Hij deed me niet zo­veel als de vo­ri­ge maal.
Band voor de recorder: f. 29,95. Hi­Fi show in de Schouw­burg: f. 2,50
Twee LP’s van Led Zep­pe­lin I en II, f. 27,00
Tribunal: twee pils.
Door de stad geslenterd: een­zaam ge­voel. Jon­gen ± 18-19 jaar (of jonger) erg mooi: ik had hier­door een stijve.
Van ± 19.00 uur platen opnemen op band 3 tot en met nu, 22.40 uur.

Bagatelle, circa 23.15 tot ± 00.15 uur: drie pils. Pas na on­ge­veer een half uur zag ik de mooi­ste jon­gen van Maas­tricht: Davy. Hij was er on­ge­twij­feld al voor mij. Cir­ca 00.15 uur ging hij weg. Ik ook. Ik raak­te op Vrijt­hof zijn spoor bijs­ter. Er wa­ren in de Ba­ga­tel­le nog meer mooie jon­gens.
Nu 01.05 uur. Ik “pleeg” nog een plaat­op­na­me van Emer­son, La­ke and Pal­mer.
Weer: koud, veel regen.

*

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 974) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. De tand­arts heeft mij de huur op­ge­zegd, want hij wil het pand ver­ko­pen. – Ik ben ver­liefd op een jon­ge­man wiens ech­te naam ik niet weet en daar­om Davy heb ge­noemd.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 september 1974.
Bijna de hele dag in een de­pres­sie­ve stem­ming, door de huur troubles en mijn ver­liefd­heid voor Davy.
Van 11.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur Frans ge­leerd. Van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur pla­ten van Yes [Engel­se band] ge­draaid.
Brief aan OW. en Bot­ke voor­be­reid. Davy spook­te de hele dag door mijn geest.
Om 17.15 uur Old Dutch. Davy was er niet. Niets ge­dron­ken.
Tribunal: één pils van 17.30 tot 18.00 uur.
Thuis gegeten, tot 18.00 uur. [sic]
Old Dutch twee pils tot 18.45 uur.
Om 19.43 uur de trein naar Meers­sen: Opa. Ik wil­de om 21.00 uur weer weg, maar Opa wil­de dat ik nog bleef. Om 21.30 uur weg.
Van Meerssen Station tot V&D [Maas­tricht] met een Meers­se­naar die vol­gens mij niet 100% was. Maar ja, wij heb­ben al­le­maal af­wij­kin­gen.
Van 22.00 tot 23.00 uur Ba­ga­tel­le: drie pils. Geen Davy.
Nu 23.50 uur.
Weer: een paar buien, frisse wind, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 961) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik werk daar op kan­toor in een tech­nische func­tie. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 september 1974.
Circa 00.10 uur: regen.
Rond 01.20 uur werd ik wak­ker van het on­weer. In wil­de fan­ta­sie­ën seks met een heer­lij­ke Ma­rok­kaan. Ik kwam bij­na klaar, maar heb me­zelf ech­ter niet be­vre­digd.
In Heerlen bij [Ne­on] Bi­schoff, Gras­broe­ker­weg, een stuk ple­xi­glas van 550x700x3mm ge­kocht: f. 20,40. Ik hoef­de geen BTW te be­ta­len. Dit stuk plexi­glas is om een kunst­werk­je te ma­ken.
Gedoucht.
Opa [in Meers­sen]: één glas pils (van 20.00 tot 21.00 uur.) In de trein een mooie Indo in strak­ke broek.
In de Wycker Brug­straat: MF. met vrien­din.
Weer: warm. ’s Morgens dik­ke mist.
Nu 23.50 uur.

Op het werk heb ik ver­teld dat ik te­gen vre­de ben, om­dat vre­de bij­voor­beeld een ge­weld­da­dige re­vo­lu­tie uit­sluit, want er zijn lan­den waar ver­be­te­ring voor het volk niet an­ders dan door zo’n re­vo­lu­tie mo­ge­lijk is.
Of, zo­als Che Gue­va­ra zei: “Het enige mid­del te­gen het ge­weer van de on­druk­ker is het is het ge­weer van de on­der­druk­te.” En John F. Ken­ne­dy (door de Var­kens­baai ben ik geen fan van hem) “Zij die de ge­weld­lo­ze re­vo­lu­tie on­mo­ge­lijk ma­ken, ma­ken de ge­weld­da­di­ge on­ver­mij­de­lijk.”
Citaten (bladzijde 6): Toe­spra­ken, brie­ven en ge­schrif­ten van Er­nes­to Che Gue­va­ra.

*
Wikipedia: po­li­tiek.
Che Guevara.
John F. Kennedy.
Var­kens­baai.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.