29 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 974) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. De tand­arts heeft mij de huur op­ge­zegd, want hij wil het pand ver­ko­pen. – Ik ben ver­liefd op een jon­ge­man wiens ech­te naam ik niet weet en daar­om Davy heb ge­noemd.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 september 1974.
Bijna de hele dag in een de­pres­sie­ve stem­ming, door de huur troubles en mijn ver­liefd­heid voor Davy.
Van 11.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur Frans ge­leerd. Van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur pla­ten van Yes [Engel­se band] ge­draaid.
Brief aan OW. en Bot­ke voor­be­reid. Davy spook­te de hele dag door mijn geest.
Om 17.15 uur Old Dutch. Davy was er niet. Niets ge­dron­ken.
Tribunal: één pils van 17.30 tot 18.00 uur.
Thuis gegeten, tot 18.00 uur. [sic]
Old Dutch twee pils tot 18.45 uur.
Om 19.43 uur de trein naar Meers­sen: Opa. Ik wil­de om 21.00 uur weer weg, maar Opa wil­de dat ik nog bleef. Om 21.30 uur weg.
Van Meerssen Station tot V&D [Maas­tricht] met een Meers­se­naar die vol­gens mij niet 100% was. Maar ja, wij heb­ben al­le­maal af­wij­kin­gen.
Van 22.00 tot 23.00 uur Ba­ga­tel­le: drie pils. Geen Davy.
Nu 23.50 uur.
Weer: een paar buien, frisse wind, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juli 1974

Dagboek 1974

(Dag 893) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. Van­daag ben ik aan het werk in Bruns­sum. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – In mijn vrije tijd volg ik een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Ik heb een vruch­te­lo­ze po­ging on­der­no­men om te ver­ma­ge­ren door min­der te eten, maar ik drink ge­woon­lijk veel bier en ben me er ken­ne­lijk niet be­wust van dat ik daar de oor­zaak moet zoe­ken van mijn on­ge­wens­te ge­wichts­toe­na­me.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 10 juli 1974.
Hele dag in Bruns­sum. Be­stek 801 941 KA. Cir­ca 15 km. ge­re­den.
’s Avonds, sinds 17 juni 1974, weer eten ge­kookt. Ik had dit een tijd over­ge­sla­gen. Een (mis­luk­te) po­ging om te ver­ma­ge­ren.
Gedoucht.
Een broek­zak op mijn da­ge­lijk­se broek ge­naaid.
Een half uur­tje Frans ge­leerd.
Weer: veel bewol­king, druk­kend be­nauwd warm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 mei 1974

Zelfportret
Zelf­por­tret, gra­vu­re in alu­mi­ni­um. (1972)

Dagboek 1974

(Dag 827) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik pro­beer een ro­man te schrij­ven. – De­ze avond ko­men mijn ou­ders op be­zoek. – Ik ben sinds 1 maart jl. geen dienst­plich­tig mi­li­tair meer, maar op het sta­tion in Maas­tricht ont­moet ik nog een twee­tal be­ken­den uit die tijd.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 mei 1974.
Bevrijdingsdag.
’s Morgens drie gra­vu­res af­ge­drukt: Pa­ter Vink­to­ren­tje. Mo­len Gast­huis (Wyl­ré). Zelf­por­tret.*
De laatste is op alu­mi­ni­um ge­gra­veerd en daar­door is de plaat na één druk (slech­te druk, he­laas) krom en dus on­bruik­baar.
Vanavond komen Pa en Ma op be­zoek.
[Roman] geschreven tot blad­zij­de 39.
Om 18.00 uur waren Pa en Ma in Maas­tricht. Ik zei: “Eten in La Bon­ne Fem­me”. Die was ech­ter vol. [We kon­den te­recht in:] ’t Plenk­ske: elk een boeuff ho­lan­dai­se. Lek­ker. Thuis wit­te en ro­de wijn ge­dron­ken. Erg ge­zel­lig tot 21.00 uur. Pa en Ma naar de trein ge­bracht. Op het sta­tion wa­ren Kor­po­raal Tech­nisch Spe­ci­a­list (Kpl. TS.) K. en Kpl. TS. JD.
Weer: fris, mot­regen.

*
Een gra­vu­re is een af­druk in diep­druk-tech­niek van een af­beel­ding of een tekst die in een me­ta­len plaat is ge­gra­veerd (ge­sne­den). Wi­ki­pe­dia.
Ik maakte drie gra­vu­res.
Het Pater Vink­to­ren­tje is een on­der­deel van de ves­ting­wer­ken rond de stad Maas­tricht. Die gra­vu­re maak­te ik op een mes­sing plaat. (Geel ko­per.)
De mo­len van Gast­huis in Wyl­ré, is in wer­ke­lijk­heid de Van Tien­ho­ven wind­mo­len te Wolfs­huis in Lim­burg. De­ze gra­vu­re maak­te ik op (rood) ko­per.
Het zelf­por­tret maak­te ik op een alu­mi­ni­um plaat.
Alle drie de gra­vu­res zijn nog niet he­le­maal ge­reed.
Ik schrijf in de tekst hier­boven dat ik die drie gra­vu­res af­druk­te, maar ik be­schik­te toen­ter­tijd niet over een druk­pers, dus ik weet nu (2017) niet meer waar­mee ik die dan wel af­ge­drukt heb. Er is hoge druk no­dig om gra­vu­res op pa­pier te druk­ken.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 april 1974

Dagboek 1974

(Dag 808) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik werk bij PTT-Te­le­com op kan­toor in Heer­len, maar ik ga van­daag eerst een nieuw pas­poort aan­vragen bij de Ge­meen­te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 16 april 1974.
Op 8.00 uur.
[In Maastricht:] Onder het mom van: “Ik moet naar de dok­ter.” ging ik naar het Ge­meen­te­huis. Ik vraag een nieuwe pas aan en die kost f. 42,00. De­ze prijs geldt van 1 april tot 1 ok­to­ber. (Van­af 1 oktober tot 1 april: f. 32,00) Was ik twee we­ken eer­der ge­gaan dan had ik f. 10,00 ver­diend.
[In Heerlen:] Om­dat [col­le­ga] AD. geen werk meer voor mij had, moest ik op de gro­te ka­mer van het Tech­nisch Over­zicht wer­ken. Daar heb ik niet veel ge­daan.
[In Maastricht:] Gedoucht.
Drie pils in Tribunal. Mooie boy was er niet.
Weer: half tot zwaar be­wolkt. Veel wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1974

Dagboek 1974

(Dag 789) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik werk bij PTT-Te­le­com op kan­toor in Heer­len. – A4-exa­men: een PTT-be­drijfs­exa­men. – Op 11 maart jl. was ik sa­men met mijn va­der (PvdA’er) bij een ver­kie­zings­bij­een­komst van de VVD in Roer­mond. Daar sprak on­der an­de­re VVD-lei­der Hans Wie­gel. Van­avond is daar­van een ver­slag op de Tv.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 28 maart 1974.
De Volks­krant f. 0,40.
[Col­le­ga] LL. is voor het A4-exa­men ge­zakt.
Hard ge­werkt.
Eten. Zelf ge­kookt: os­sen­staart­soep, wit­te bo­nen in to­ma­ten­saus
Tribunal van 22.15 tot 23.00 uur: vier pils, f. 3,00
VPRO: Wiegel in Roer­mond*. Reportage ging wel.
Weer: vrij koud, circa 10°C.

*
Hans Wiegel Wi. In dit Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel staat de­ze zins­sne­de: Wie­gel speel­de de hoofd­rol (in zwart / wit) in de VPRO-do­cu­men­tai­re van Theo Uit­ten­bo­gaard, ge­ti­teld De Heer Met De Pet (in kleur) tij­dens de cam­pag­ne voor de Pro­vin­cia­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen van 1974 ge­con­cen­treerd rond de apo­the­o­se in Roer­mond, met Jos van Rey in een bij­rol.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.