2 mei 1990

Dagboek 1990

(Dag 6668) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Ik ben ziek en moet ter con­tro­le naar de arts van het Ge­meen­schap­pe­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor (GAK).

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 mei 1990.
Op 7.50 uur.
Even naar con­tro­le bij het GAK. De­ze dok­ter heeft net als die an­de­re van de vo­ri­ge keer, al­leen maar be­lang­stel­ling voor het ver­loop van mijn rechts­zaak* te­gen de PTT en maar een beet­je in­te­res­se in mijn ge­zond­heid.
Thuis 11.00 uur.

Thuis van 11.45 tot 12.30 Aard­rijks­kun­de le­ren.
In de Ho­ge Fron­ten ook Aard­rijks­kun­de le­ren, in de scha­duw, on­der een boom. Le­ren: twee uur.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um. [Ge­schie­de­nis en Aard­rijks­kun­de.]
Thuis een beet­je ver­tel­len met EQ. [Een an­de­re ka­mer­be­woon­ster], die van­daag voor haar HBO – Jeugd­wel­zijn is ge­slaagd.
Weer: vrijwel onbewolkt. Warm. Ste­vige oos­ten­wind.

*
Ik was op 24 januari jl. op staan­de voet ont­sla­gen bij PTT-Te­le­com we­gens werk­wei­ge­ring. De in­stan­tie die mijn WW be­taal­de ver­lang­de van mij dat ik PTT voor de rech­ter sleep­te om het ont­slag te be­strij­den.

Te­rug.

De Hoge Fronten is een res­tand van de stads­wal rond Maas­tricht uit de 18e eeuw. Wi­ki­pe­dia.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 april 1990

Dagboek 1990

(Dag 6649) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 13 april 1990.
Op 10.00 uur.
De stad in wan­delen.
De garage zo in­rich­ten dat on­ze zeil­boot er­bij kan.
’s Avonds ben ik erg moe.
Bed 01.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6630) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 maart 1990.
Begin Zomertijd.
Ik heb slecht ge­sla­pen. Dat wil zeg­gen: ik heb lang wak­ker ge­le­gen.
Op 11.30 uur Zo­mer­tijd. (Dat zou 10.30 Win­ter­tijd zijn ge­weest.)
Leren van­af 13.20 tot 00.10 uur, met on­der­bre­kin­gen: Aard­rijks­kun­de en Ne­der­lands. To­taal zes uur.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud en veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6611) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode. – Op 30 ja­nu­a­ri 1990 bleek dat al­le vroe­ge­re leer­lin­gen van de le­raar En­gels M. bij het twee­de school­on­der­zoek, (SO II) zon­der uit­zon­de­ring een 7 heb­ben ge­kre­gen en de leer­lin­gen van een an­de­re le­raar En­gels, S., zon­der uit­zon­de­ring een 6 kre­gen. Over dit won­der­lijke toe­val klaag­de ik op 31 ja­nu­a­ri bij de school­lei­ding. De ten­ta­men­stof was ge­con­tro­leerd door leraar M. – Van­daag blijkt dat le­raar M. over­span­nen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 maart 1990.
Op 10.15 uur (na het le­zen van de krant in bed.)
Ik heb de hele dag de ga­ra­ge op­ge­ruimd en flink wat plaats ge­maakt!
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [En­gels en Ne­der­lands.]
[Leraar] M. is over­span­nen, dus krij­gen we les van [le­raar] S. Hij weet niets over het voor­val met de pun­ten (zie 31 ja­nu­a­ri jl.) Ik vroeg hem er­naar om­dat M. had ge­zegd dat hij mijn werk door S. zou la­ten na­kijken. Ik heb tot nu toe nog geen of­fi­ci­eel punt voor mijn schrijf­toets.

Index

Index van ter­men:
VWO.

Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 juli 1990

Dagboek 1990

(Dag 6752) Ik woon samen met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Begin au­gus­tus zullen we naar Lei­den ver­hui­zen.

Naar de index en het einde.

Woensdag, 25 juli 1990.
Op 7.40 uur. (Ik ben nog moe, want ik heb wei­nig ge­sla­pen.)
Naar huisarts BvdR, tegen 9.50 uur. De oren, die normaal ieder jaar ‘door­ge­spo­ten’ moeten wor­den waren niet verstopt. Schimmel aan de voe­ten (waar ik al langer last van heb): een zalf.
Dit doktersbezoek is preventief, want vanaf 1 september ben ik weer particulier ver­ze­kerd. (Als student.)
Thuis: enkele adreswijzigingen maken.
Na het middagmaal ga ik de stad in en koop bij boek­handel De Slegte voor f. 5,00 elk “Ge­dich­ten” van Guido Gezelle (een bloem­le­zing) en “Ver­zen van vroe­ger: tien ge­dich­ten” van Wil­lem Els­schot.
Thuis koken. Hierna stort ik in.
In bed tussen 19.30 en 23.00 uur. Slapen, com­pleet met een droom waarin een be­paal­de on­zin­nige han­de­ling steeds weer herhaald moet wor­den. Ik weet niet meer wat, maar ver­moei­end was het wel.
Tv tot 01.00 uur.
Nu 01.20 uur.
Weer: eerst geheel bewolkt, maar later steeds meer zon. Lekker, maar nu is het fris, geloof ik, tenminste op mijn kamer. Ik heb het raam altijd op een kier staan: er komt frisse lucht binnen die ook fris (temperatuur) is.

Index

Index van termen: .

Index van personen: BW.

Index van locaties: Bilserbaan, Maastricht.


MenuBeginHoofdindex Overzicht 1972-1990.

6 juli 1990

Dagboek 1990

(Dag 6733) Ik woon samen met mijn vriend BW in Maastricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 januari 1990 werk­loos. – Ik was in de gelegenheid om stuk­ken uit “Mijn kamp” van Adolf Hit­ler te lezen en ik deed dat ook. – Mijn com­pu­ter is de Commodore64, die ik al sinds 1983 in gebruik heb.

Naar de index en het einde.

Vrijdag, 6 juli 1990.
Het lezen van “Mijn kamp” van Adolf Hitler geeft me een bange droom. Ik heb voor hem iets moeten op­schrij­ven en later staat hij me daar­om naar het leven.
De krant lezen van 6.45 tot 8.20 uur. Slapen tot 10.10 uur.
Op 10.10 uur.
Ontbijt.
Circa tien uur met de computer be­zig geweest om de printer trema’s te la­ten prin­ten, wat uiteindelijk lukt.
Tv kijken.
Nu 01.30 uur.
Weer: zon afgewisseld door stort­bui­en.

Index

Index van termen: Commodore64.

Index van personen: BW.

Index van locaties: Bilserbaan, Maas­tricht.


MenuBegin Overzicht 1972-1990.