17 november 1974

Dagboek 1974

(Dag 1023) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Gis­te­ren­avond ben ik in de Ba­ga­tel­le op stap ge­weest en voel me nu een beet­je ziek. Van­avond ga ik er weer kort heen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 17 november 1974.
In bed tegen 03.00 uur. Draai­e­rig. (Licht ziek.)
Opgestaan rond 11.30 uur.
Zoals gewoon­lijk [op zon­dag]: bed ver­schoond.
Old Dutch van cir­ca 13.00 tot 14.30 uur.
Circa één uur ge­praat met Fer­ry B. (ober) twee kof­fie, twee pils. Naast mij zat een leu­ke In­dische jon­gen in een strak­ke broek.
Tot rond 15.00 uur bij Athe­neum Nieuws­cen­trum ANC. Rest van de tijd op mijn ka­mer.
Nu 16.30 uur.
Tot 20.00 uur ge­werkt aan de ‘gro­te bol’ [een te­ke­ning] en pas de laat­ste 30 mi­nu­ten aan de goe­de op­los­sing. (In het der­de kwa­drant.) Toen een beet­je ge­ge­ten en te­gen 22.00 uur naar de Ba­ga­tel­le. Twee pils ge­dron­ken tot cir­ca half elf. Da­vy en Tho­mas wa­ren er niet. Jo­rijn ook niet.
Nu rond 23.45 uur.
Weer: lek­ker, zon­nig, licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2084) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben mo­men­teel ziek en dus thuis. – We zijn op zoek naar een an­de­re huur­wo­ning of een koop­wo­ning.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 oktober 1977.
Ziek.
Op 7.30 uur.
Met HL naar zijn werk. Ik wacht daar tot 8.50 uur. We gaan dan naar het huis Ca­pu­cij­nen­straat 31, Maas­tricht.
Daarna ga ik even de stad in.
Naar huis. Aan de alarm­in­stal­la­tie van de Ford Tran­sit wer­ken.
’s Middags naar de Be­drijfs­arts PTT, Bur­ge­mees­ter Ceu­len­straat. Maan­dag moet ik weer be­gin­nen.
Even in de stad.
Aan de alarm­in­stal­la­tie ge­werkt.
Met HL de stad in. Ve­ne­zia ijs­sa­lon: ijs eten.
HL’s ou­ders. Zijn vader weet dat een goe­de ken­nis van hen bei­den een huis op de On­ze Lie­ve Vrou­we­wal ver­huurt en we gaan bij de­ze kennis vra­gen. Hij heeft echter al een an­de­re huur­der.
We be­zoe­ken LA in de [Ré­si­den­ce] La Mot­te­rie. Hij heeft een ken­nis op be­zoek.
Rond 23.00 uur zijn we in bar de Ba­ga­tel­le tot 01.40 uur.
PC [mijn col­le­ga], zijn vrouw en een Haag­se PTT-col­le­ga zijn er ook. Ik drink de he­le avond Se­ven-up zon­der ijs.
Thuis 02.00 uur.
Weer: fris, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 augustus 1977

Dagboek 1977

(Dag 2029) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT Te­le­com in Maas­tricht en mijn werk be­staat uit het toe­zicht hou­den op aan­ne­mers die voor PTT wer­ken en de tech­nische en ad­mi­ni­stra­tie­ve han­de­lin­gen, die daar­bij ho­ren, uit­voe­ren. Dat is een baan met veel vrij­heid.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 19 augustus 1977.
Op 6.50 uur.
Zaak.
Veel op de Sint Pie­ters­berg ge­weest.
Van 12.00 tot 13.00 uur met HL in de stad.
’s Middags [thuis] van 13.30 tot 14.00 uur de dag­boe­ken­kist op­ge­ruimd.
F. 750,00 van de Giro. Voor 500 gul­den Fran­se francs.
17.00 uur bij HL.
’s Avonds ijs eten in Ve­ne­zia [ijs­sa­lon].
Café Dikke Dra­gon­der: een jus d’oran­ge.
Thuis opruimen.
Douche.
Bagatelle van 23.00 tot 02.00 uur met AH. Een po­li­tie­ke dis­cus­sie, wat ik niet had moe­ten doen, want hij kwam bij voort­du­ring, met ‘Te­le­graaf-ar­gu­men­ten'(*).
Via de Pietersberg: ver­stra­lers [auto] stel­len.
In bed 03.30 uur.
Weer: fris tot koud. Re­gen­ach­tig.
 
(*) AH was een zelf­stan­dig on­der­ne­mer en had dus an­dere be­lan­gen dan een amb­te­naar, zo­als ik. De Te­le­graaf gold in link­se krin­gen, waar­toe ik mij eind 20e eeuw re­ken­de, als een recht­se en dus(!?) leu­gen­ach­ti­ge krant.

Index

Index van termen:
Index van personen:
HL.
Index van locaties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 juni 1975

Dagboek 1975

(Dag 1239.) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik help een vriend bij het ver­van­gen van zijn vloer­be­dek­king. – ’s Avonds op stap in een homo­kroeg in het cen­trum van Maas­tricht.

Naar de index en het einde.

Zaterdag, 21 juni 1975.
Op 8.30 uur. In­ko­pen, on­der an­de­re een me­ta­len zift, f. 3,50 en een me­ta­len si­naas­ap­pel­pers f. 24,50.
Om 11.30 tot 15.00 uur in de Bat­te­rij­straat bij Jan cir­ca 300 na­gels uit de vloer ge­haald, waar­mee vroe­ger ba­la­tum [vloer­zeil] vast­ge­ze­ten had.
Op kos­ten van Jan in een Chi­nees re­stau­rant bo­ven di­to win­kel nasi go­reng ge­ge­ten: f. 4,00
[Ik koop] Mes­treech­ter kaf­fees: f. 14,80 bij Lei­ter-Ny­pels, groot Maas­trichts kroe­gen­boek.
Voor Opa [koop ik voor] f. 24,95 Ré­my Mar­tin cog­nac.
Circa 18.45 uur kwam Jan tot 20.45 uur. Brood mee-eten.
Af­ge­was­sen.
Douche. Pla­ten ge­draaid.
Ba­ga­tel­le van 00.10 tot 01.00 uur. Drie pils. Piet­je Bel was de mooi­ste. Paul en Da­vy wa­ren er niet.
Tot 01.20 uur Old Dutch, één pils.
Ge­ge­ten.
Weer: veel wol­ken, be­nauwd warm. Cir­ca 22.30 uur stort­re­gen en on­weer.
Ra­dio ge­luis­terd. Cir­ca 02.30 uur op bed. Lang­ste dag.

[Ik heb ook de] Ma­rok­kaan van 20-3-75 ge­zien. Nu [is hij] nog mooi­er.

Index

Index van termen: Ba­ga­tel­le, Kroe­gen­boek, Mes­treech­ter kaf­fees, Old Dutch.

Index van personen: Jan G.

Index van locaties: Maas­tricht, Ta­fel­straat.


MenuBegin Overzicht 1972-1990.