13 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 2997) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. Daar heb­ben we een gro­te tuin waar­van ik de helft ge­bruik als groen­te­tuin. – Een van mijn hob­bys is het le­ren van de Ara­bi­sche taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 april 1980.
Op 10.00 uur. (Moe.)
Defecte lichtgevoe­li­ge cel van de bel / bui­ten­licht bij de voor­deur ver­wij­de­ren. (Ver­teerd door de hit­te van de lamp.)
Eten.
Van 11.00 tot 12.30 uur: Ara­bisch.
Dagboek bijwerken.
Ik zaai tot 16.30 uur di­ver­se groen­ten en krui­den in de tuin. HL. doet in huis de gro­te poets.
Verder werk ik het sche­ma­tisch over­zicht van de tuin naar de hui­di­ge stand van za­ken bij.
Buiten op een stoel le­zen en sla­pen.
Samen brood eten.
Van 19.30 tot 22.00 uur door Zuid-Lim­burg (tot Vaals) toe­ren. [Met de au­to.]
[Op stap in Maas­tricht:] Es­quire en Ba­ga­tel­le. Totaal twee pils.
Thuis rond 00.00 uur.
Sinasappelsap.
Schoenen poetsen.
Weer: onbewolkt, stra­lend zo­mers, cir­ca 22°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 februari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1833) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt, van­daag in Eijs­den en Meers­sen. – Ik leer Frans met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus. – Ik ben geïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar mu­ziek uit die stre­ken. – ’s Avonds ga ik in Maas­tricht uit.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 februari 1977.
Op 6.30 uur. Zaak.
[Collega] MS. ge­spro­ken over zelf brood bak­ken. Ik was blij om na lan­ge tijd (sinds half de­cem­ber) weer eens met MS. ge­spro­ken te heb­ben.
HJS. (ex-huis­be­woner) even ge­spro­ken.
Naar de oogarts om con­tact­len­zen te la­ten aan­me­ten. Dr. V.d. A. doet dat ech­ter niet meer, zo­dat ik naar dr. L. zal moe­ten.
Eijsden (Oost-Maar­land) en Meers­sen.
Thuis 16.45 uur.
Inkopen en onder an­de­re f. 100,00 van de Gi­ro ge­haald.
Eten in de Ma­re­tak van 17.30 tot 19.10 uur. Kost: f. 8,25. JF. en ML. (ex-be­wo­ners) ko­men er ook.
Thuis: ROZ. [Re­gio­na­le Om­roep Zuid: ra­dio-uit­zen­din­gen.]
Van circa 20.00 tot 22.30 uur Frans, les 41 en half 42.
Tot 23.00 uur Ara­bi­sche mu­ziek.
Ik wil naar de Ba­ga­tel­le en kom on­der­weg PH. te­gen.
‘Hoe gaat het?’ vraag ik hem.
‘Redelijk, niet al te best, maar het gaat.’ zegt hij.
Ik sta in dubio, om PH. te zien of te spre­ken wil­de ik naar de Ba­ga­tel­le gaan en nu is hij er niet.
Ik ga naar de Tri­bu­nal, drink er een pils. [Col­le­ga] V. is er ook. Ik groet hem vrien­de­lijk en laat het daar bij.
Er is een jon­gen. Hij kijkt met zijn gro­te brui­ne ogen va­ker naar mij. Hij heeft zwart kort haar. Plot­se­ling gaat hij weg en moet zich tus­sen mij en een an­der door wrin­gen. Ik zie in een frac­tie van een se­con­de zijn jeans strak om zijn kont­je zit­ten. Hij draait zich om en kijkt me treu­rig en door­drin­gend aan. Dat geeft hem diep­te en daar houd ik van. Ik ga even la­ter ook weg, naar de Ba­ga­tel­le (voor het eerst sinds 18-10-75) en drink er drie pils.
Het is er niet druk en een Waal en S. (voor­jaar 75) heb­ben in­te­res­se in mij. De Waal (R.) biedt me wat te drin­ken aan en ik ken bij­na geen Frans. (Lees: wil niet ken­nen.)
De jongen met de Ci­troën is er met een mooie vriend en er zijn er die niet zo leeg uit de ogen kij­ken.
R. gaat na een poos­je weg, na­dat ik hem ge­vraagd had wat hij wil­de: ‘Toi!’ [Jou!] maar ik wil­de hem uit­leg­gen dat ik geen zin heb om zo maar klak­ke­loos bij ie­mand in bed te stap­pen, maar ik ken­de niet ge­noeg Frans.
Bed tegen 02.00 uur.
Te veel gedronken.
Weer: af en toe zon. Veel wol­ken. ’s Avonds wat re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2779) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken, daar­om koop ik al nood­za­ke­lijk ge­reed­schap.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 september 1979.
Op 11.30 uur.
Stad in: inkopen tot 16.00 uur. On­der an­de­re een cir­kel­zaag (aan­bie­ding) Black en Decker 1.800 W, 4.200 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut, 387 gul­den, in­clu­sief ij­ze­ren kist. Zaag­diep­te 8,5cm. Wi­dia-­zaag­blad 99,50 gul­den.
Thuis 16.00 uur.
Lezen.
Eten.
18.00 tot nu, 21.00 uur: dag­boek bij­wer­ken van­af 22-8-79. [Va­kan­tie.]
Weer: warm, heer­lijk zo­mers.
Tv.
Met HL. om 22.30 naar de ker­mis tot 23.15 uur.
Bagatelle: veranderd, nu met spie­gels. Erg leuk.
De hele avond met J. en AH. op­ge­trok­ken.
Een Marokkaan is gek op mij. Wil mij ‘neuk‘ in het toi­let.
Ik: ‘Ik wil jou neu­ken.’ Hij kijkt ver­baasd en dan zegt hij: ‘Goed,’ maar ik ga toch niet met hem mee. Hij is lad­der­zat. Ik voel aan zijn broek. Leuk vol bult­je.
Hij is kwaad dat ik niet met hem uit wil naar Smeer­maas of Vroen­ho­ven [bei­de plaat­sen in Bel­gië]. De taxi zal hij be­ta­len. La­ter wil hij tien gul­den van mij le­nen. Te­gen 01.00 uur gaat hij weg.
Met J. en AH. tegen 02.40 uur hier [on­ze flat] ver­tel­len.
Rond 03.30 naar Vroen­ho­ven, naar dan­cing de ‘Re­ser­ve‘. Veel Ita­liaan­se stuk­ken.
Thuis met de Mer­ce­des [van AH.] te­gen 04.00 uur.
Bed 04.30 uur.
Weer: heer­lijk. (’s Avonds.) Rond 04.00 stort­bui­en. On­weer en dus ook fris.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Vroen­hoven:
GM., Wi.
Smeer­maas:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1926) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar het is van­daag zon­dag, dus heb ik vrij. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 8 mei 1977.
Op 9.05 uur.
Eten.
Frans leren.
Tegen 12.30 uur komt HL thuis.
Tegen kwart voor twee gaan we met de trein naar Val­ken­burg, al­waar we het Ca­si­no, dat vrij­dag ge­opend is, be­zoe­ken. In de speel­zaal ko­men we, als strop­das­lo­zen, niet [bin­nen], maar HL. kent er ie­mand die ons het res­tau­rant laat zien.
Ik drink een jus d’orange (HL. een pils).
In Valkenburg in ca­fé De Hel, met een mooie kas­te­lein, drin­ken we pils en met de trein van half vijf gaan we weer naar Maas­tricht.
We eten ijs bij Ve­ne­zia, be­zoe­ken de Ker­mis en eten thuis.
We gaan weer naar de Ker­mis en dan naar de Ba­ga­tel­le waar ook [mijn PTT-col­le­ga] PC. komt.
Er is daar een ou­de­re man (cir­ca 45 jaar) met een mooie jon­ge In­do. (Ik kan me niet aan de in­druk ont­trek­ken dat het om geld gaat. (Pooi­er en hoer.))
Thuis 00.30 uur.
Bed rond 01.00 uur, samen.
Weer: veel zon, eerst fris, la­ter lek­ker en ’s avonds een re­gen­bui­tje.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2639) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 april 1979.
Op 8.30 uur.
Douche.
Eten.
Stad in: f. 59,00 cal­cu­la­tor, wek­ker, stop­watch van Ca­sio. f. 15,00 voor een adap­ter.
Voor HL. een boek: “De kou­de keu­ken”, over kou­de buf­fet­ten. Prijs 39,50 gul­den.
Boekje, 10 gul­den: “Zelf kaas en bo­ter ma­ken” van Ra­de­ma­ker.
Boekje, 19,50 gul­den: “Ver­se groen­te van maand tot maand voor zelf-tui­nie­ren” van Da­vid Ma­bey.
Verdere boodschappen.
Bij de ouders van HL. op be­zoek
Meer inkopen in de Mi­ro.
Thuis spelen met de cal­cu­la­tor.
Eten.
Krant lezen.
Tv van 21.15 tot 00.15 uur.
Esquire is vol, we kunnen er niet in. De Ba­ga­tel­le is vrij­wel leeg. Een Bel­gische pa­ter (vol­gens HL.) is er met een sexy In­do­ne­sische jon­ge­man van cir­ca 17 jaar.
Thuis 02.00 uur.
Beetje eten.
Nu 02.30 uur.
We hebben bericht ge­kre­gen dat we op 11 mei de sleu­tel van ons huis in Eijs­den kun­nen krij­gen.
Weer: beetje zon. ’s Morgens zelfs lek­ker. ’s Avonds re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.