Haarlem: Koningstraat

Koningstraat
Koningstraat 37
Het pand nr. 37 is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment. Boven de etalage staat:
H. Brakenhoff – Mr. Brood­bak­ker

In de Ko­ning­straat staan veel rijks- en ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten. De Ko­ning­straat is ook een van de ze­ven zo­ge­noem­de Gou­den Straat­jes van Haar­lem.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Gouden Straatjes.
Website: Gouden Straatje: Ko­ning­straat.
Rijksmonumenten: Rijksmonumenten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart)
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.
Gevelstenen: H. Bra­ken­hoff – Mr. Brood­bakker.
Wikipedia: Jacobus Gerar­dus Veld­heer.
Website: Rondom1900. Op deze web­pa­gi­na staat een fo­to van het pand Ko­ning­straat 37, waar­bij ver­meld wordt dat het ont­werp van de ge­vel van G. Veld­heer is. Een zoek­tocht op in­ter­net le­vert al­leen de hier­bo­ven ge­noem­de Ja­co­bus Ge­rar­dus Veld­heer op, kun­ste­naar en ont­wer­per. Mo­ge­lijk is hij de­zelf­de per­soon die de ge­vel van Ko­ning­straat 37 ont­wierp.

 

 

Menu.

Haarlem: Warmoesstraat

Warmoesstraat
Warmoesstraat

De toren van de Gro­te Kerk staat rechts op de ach­ter­grond.
In de War­moes­straat staan veel rijks- en ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten. De War­moes­straat is ook een van de ze­ven zo­ge­noem­de Gou­den Straat­jes van Haar­­lem.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Gouden Straatjes.
Website: Gouden Straatje: War­moes­straat.
Rijksmonumenten: Rijksmonumenten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart)
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.

 

 

Menu.

Haarlem: Kleine Houtstraat

Kleine Houtstraat
Kleine Houtstraat 50
(Boekhandel / An­ti­qua­ri­aat Ho­vingh.)

Het pand nr. 50 is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment. In de Klei­ne Hout­straat staan veel rijks- en ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten. De Klei­ne Hout­straat is ook een van de ze­ven zo­ge­noem­de Gou­den Straat­jes van Haar­lem.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Antiquariaat Hovingh.
Website: Gouden Straatjes.
Website: Gouden Straatje: Klei­ne Hout­straat.
Rijksmonumenten: Rijksmonumenten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart)
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.

 

 

Menu.

Haarlem: Zuider Emmakade

Zuider Emmakade
Zuider Emmakade 43

Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL). Het ge­bouw is ont­wor­pen door An­dries de Maa­ker en is ge­bouwd in 1924 en 1925. Het ge­bouw is ont­wor­pen in de lijn van de bouw­stijl van de Am­ster­dam­se school. (Bron: Wi­ki­pe­dia.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Eerste Christelijk Lyceum.
Wikipedia: Andries de Maaker (1868-1964).
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Joost de Vree: Amsterdamse School
ECL: Eerste Christelijk Lyceum.

 

 

Menu.

Haarlem: Zuider Emmakade

Zuider Emmakade
Zuider Emmakade 45

In de stijl van de Am­ster­dam­se School ge­bouwd be­drijfs­pand van het Ate­lier Bogt­man, in 1917 ge­re­a­li­seerd naar ont­werp van G.F. La Croix. Op­dracht­ge­ver was de Haar­lem­se gla­ze­nier W. Bogt­man van het ge­lijk­na­mi­ge, lan­de­lijk be­ken­de, glas­ate­lier dat nog al­tijd in dit pand is ge­ves­tigd. Dit ge­bouw is een Rijks­mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Rijks­mo­nu­ment 513355: Atelier Bogtman. (Met be­schrij­ving van het mo­nu­ment.)
Wikipedia: Guillaume Fré­dé­ric la Croix (1877-1923).
Amsterdamse School: G.F. la Croix.
Design-geschiedenis: Bogtman Glas-in-lood.
Rijksmonumenten: Rijks­mo­nu­men­ten met mo­nu­ment­num­mer. (Land­kaart.)
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Joost de Vree: Amsterdamse School.

 

 

Menu.

Haarlem: Schouwtjeslaan

Schouwtjeslaan
Schouwtjeslaan 63 / Van Mer­len­straat 1

Dit is een gemeen­te­lijk mo­nu­ment, met nr. 0392/59-0431.
Op de zijkant van het pand, aan de Schouw­tjes­laan, staat in een ge­vel­steen (niet op de fo­to te zien) de vol­gen­de tekst.

Kon Ned.Bond van Oud-On­der­of­fi­cie­ren.
Afd.Haar­lem en Om­stre­ken.
Schiet­ver­eeni­ging
GENERAAL VAN MER­LEN

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.

 

 

Menu.