Rothem: de Oliemolen

 
15 januari 2019
 

Rothem

Dit is mijn geboor­te­plaats: Ro­them.

Dit bord staat naast de Klein Geul, Tus­sen de Brug­gen, Ro­them. De Klein Geul wordt be­heerd door het Wa­ter­schap Roer en Over­maas (staat op het bord), maar de­ze or­ga­ni­sa­tie heet te­gen­woor­dig Wa­ter­schap Lim­burg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Geul. (Rivier.)

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Dit is de Geuldal­weg in Ro­them. Het wit­te pand, rechts op de fo­to was vroe­ger (voor 1944) een wa­ter­mo­len, waar olie ge­perst werd: een olie­mo­len, dus.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Oliemolen

Dit is het pand, aan de Geul­dal­weg te Ro­them, vroe­ger de Olie­mo­len­weg, waar­in de olie­mo­len tot 1944 ge­ves­tigd was. Door oor­logs­ge­weld zo­da­nig be­scha­digd dat res­tau­ra­tie niet meer loon­de.
De voor­ma­li­ge olie­mo­len is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia

04.) Oliemolen.
05.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: Joodse begraafplaats

 
15 januari 2019
 

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
Tussen de Bruggen 1, Rothem

 

 

Rijksmonument

Joods kerkhof, XIX A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28464.)
Website: Rijksmonument 28464.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Joodse Begraafplaats Meerssen. (In Rothem.)
04.) Geul. (Rivier.)

 

 

Websites

05.) Toerisme Meerssen: Joodse Begraafplaats.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
In gebruik sedert 1715
Gerestaureerd in 1990-1991.
Tussen de Bruggen 1, Rothem.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: de Schietweide

 
13 januari 2019
 
Schietterrein

De Schietweide van de schutterij St. Remigius
Tussen de Bruggen.

 

 

Oud Limburgs Schuttersfeest: OLS

De Schietweide. Dit is het oe­fen­ter­rein van de Schut­te­rij St. Re­mi­gi­us te Meers­sen.
Iedere zichzelf res­pec­te­ren­de plaats in Lim­burg (Ne­der­lands Lim­burg en Bel­gisch Lim­burg) heeft een schut­te­rij.
De ge­za­men­lij­ke schut­te­rij­en uit bei­de Lim­bur­gen or­ga­ni­se­ren elk jaar het zo­ge­noem­de Ko­nings­vo­gel­schie­ten, waar­bij schut­ters met een his­to­ri­sche buks een doel moe­ten ra­ken dat op­ge­steld is op een ho­ge paal. Die­ge­ne die het lukt het laat­ste stuk te schie­ten wordt Ko­ning voor het ko­men­de jaar en zijn schut­te­rij heeft dan de wed­strijd ge­won­nen. Dit ge­beurt on­der aus­pi­ciën van de Oud-Lim­burg­se Schut­ters­fe­de­ra­tie. Dit schut­ters­feest heet OLS: Oud Lim­burgs Schut­ters­feest.
In Meers­sen is er de Sint Re­mi­gi­us Schut­te­rij. (Op­ge­richt in 1982.)
Er is in Meers­sen ook nog de schut­te­rij Sint Bar­ba­ra, voor vrou­wen, maar hun web­si­te werkt (op 06-01-19) niet.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Schutterij.
03.) Oud Limburgs Schuttersfeest.
04.) Lijst van schutterijen in Limburg (Nederland).
05.) Lijst van schutterijen in Limburg (België).

 

 

06.) Sint Remigius Schutterij.

 

 

07.) Google: Koningsvogelschieten in Limburg.

 

 

Menu – 13/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: De Poort der Geulvallei

 
12 januari 2019
 

Rothem

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Rijksmonument

Voormalig landhuis; bak­ste­nen ge­bou­wen om een ge­slo­ten bin­nen­plaats, XIX A. Op poort­sluit­steen 1824. In­wen­dig o.a. bre­de sta­tie­trap en een ka­chel­nis met schil­de­rin­gen, die her­in­ne­ren aan de slag van Leip­zig. En­gels bos­quet tot aan de noor­de­lij­ke Geul-arm. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28457.)
Website: Rijksmonument 28457.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Geul (rivier).
02.) Bosquet (Engels).
03.) De slag bij Leipzig.

 

 

Website

De Poort der Geulvallei. Hotel: met kor­te be­schrij­ving van het mo­nu­ment en er­va­rin­gen van men­sen die in het ho­tel ver­ble­ven.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
S.) Sluitsteen.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1
De sluitsteen:
DOOR
VLYT
1824
.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: hoeve Het Tribunaal

 
11 januari 2019
 

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6
Gezien vanaf de Molenveldweg.

 

 

Rijksmonument

Hoeve Het Tribunaal; in haak­vorm ge­bouwd uit mer­gel: 1731 en XIX A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28459.)
Website: Rijksmonument 28459.

 

 

Websites

01.) Wikipedia: Meerssen.
02.) Limburg Geschiedenis Blog: Hoeve Het Tribunaal.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
M.) Mergel.
S.) Sluitsteen.

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Poortsluitsteen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6
De sluitsteen met de datum: 1731.

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Zwembad

 
10 januari 2019
 
Zwembad

Zwembad Meerssen
Molenveldweg 15.

 

 

In mijn jeugd, aan het ein­de van de ja­ren vijf­tig, be­gin ja­ren zes­tig, ben ik hier wel va­ker ge­weest. Het was toen een een­vou­dig bad met dat van on­diep naar diep liep en waar de twee spring­plan­ken ston­den, een ho­ge en een la­ge. Er was ook een lig­wei­de.
Sinds medio jaren zes­tig ben ik niet meer in dit zwem­bad ge­weest.

 

 

Websites

Toerisme Meerssen: Zwembad Meerssen.
Zwembad Meerssen: Vereniging Zwembad Meerssen.
Facebook: Zwembad Meerssen.

 

 

Perikelen rond het openluchtzwembad

Dagblad De Limburger: Reddingsplan voor het zwem­bad Meers­sen (2017).
Sfeervol Meerssen: Het zwembad als vereniging (2017).
Zwembad Meerssen: Steun van de gemeente (2018).
Dagblad De Limburger: Jongeren terroriseren zwem­bad Meers­sen (2018).

 

 

Menu – 10/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Groote Molen

 
09 januari 2019
 

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.
De watermolen van De Macker.

 

 

Rijksmonument

Watermolen aan de Geul, ver­nieuwd en met her­plaat­ste ge­vel­steen met tijd­vers (1778). Aan de Geul frag­ment mer­gel­muur met dicht­ge­met­sel­de gat van de Mo­len­as. Slui­zen vlak­bij de mo­len en slui­zen in de slui­zen­wei­de. Schuur van mer­gel met bak­steen, XVIII-XIX A. Aan de over­zij­de van de Noor­der Geul­arm mer­gel­ste­nen schuur­tje. XVIII B. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28454.)
Website: Rijksmonument 28454.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Groote molen.
03.) Banmolen.
04.) Geul. (Rivier.)

 

 

Websites

05.) Toerisme Meerssen: Groote Molen.
06.) Molendatabase: Groote Molen.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
M.) Mergel.

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.

 

 
19
 
18

aUXILIante
Deo
9 sIC opUs
perfeCtUM est
 
L. de MACKER

 

 

auxiliante deo 9 sic opus perfectum est
Gods hulp is nodig om te per­fec­tio­ne­ren(?)
VXILIDICVCVM = MDCCLXVVVIII
1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 = 1778.

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.

 

 

Impressie van de wa­ter­mo­len, die ik ken als De wa­ter­mo­len van De Mac­ker, want in deze streek heb ik mijn jeugd door­ge­bracht. Het ziet er niet al­le­maal spec­ta­cu­lair uit, om­dat er geen wa­ter­rad te zien is, maar het is toch een mo­len, die al eeu­wen­lang graan tot meel maalt. (Te­gen­woor­dig met een elek­trisch aan­ge­dre­ven mo­len.)

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Gemeentehuis

 
08 januari 2019
 

Gemeentehuis

Gemeentehuis
Markt 50.

 

 

Met bronzen kunst­werk, een voor­stel­ling van de rij­ke ge­schie­de­nis van Meers­sen. (Kun­ste­naar: Wil van der Laan.)

 

 

Wikipedia: Meerssen.

 

 

Menu – 08/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Gemeentehuis

Bronzen kunstwerk op de gevel van het nieuwe gemeentehuis.
(Kunstenaar Wil van der Laan.)
Markt 50.

 

 

In dit kunstwerk wordt de rij­ke ge­schie­de­nis van Meers­sen weer­ge­ge­ven. Mars­na (moe­ras / mer­gel) in de Ro­mein­se tijd, Ka­rel de Gro­te, Ko­nin­gin Ger­ber­ga, de Ba­si­liek, Meers­sen als be­de­vaarts­oord en het (mo­der­ne) be­stuur, die za­ken wor­den al­le weer­ge­ge­ven in dit kunst­werk. De ‘sli­nger’ die door de vier pa­ne­len van het kunst­werk loopt ver­beeldt de sterk me­an­de­ren­de ri­vier de Geul.

 

 

Tot en met 28 fe­bru­a­ri 2019 vindt in het Erf­goed­huis Meers­sen een ex­po­si­tie plaats over het Do­mein Meers­sen in de Mid­del­eeu­wen (450-1250 na Chris­tus). Heeft u al­tijd al meer wil­len we­ten over Ka­rel de Gro­te die een bui­ten­ver­blijf had in Meers­sen? Over ko­nin­gin Ger­ber­ga die het Do­mein Meers­sen schonk aan de ab­dij van Reims? Of over het Ver­drag van Meers­sen?
Breng een bezoek­je aan de­ze ten­toon­stel­ling en leer meer over Meers­sen in die tijd. U kunt Mid­del­eeuw­se ar­te­fac­ten be­kij­ken en krijgt een in­druk van toen­ma­lig Meers­sen dat ver­wik­keld was in een machts­strijd van Fran­ki­sche vors­ten.

 

 

Websites

01.) Wil van der Laan: Marsna.
02.) Toerisme Meerssen: Bronsreliëf Marsna.
03.) Meerssen: Erfgoedhuis Meerssen.
04.) Meertens Instituut (KNAW): Be­de­vaarts­oord Meers­sen.

 

 

Wikipedia

05.) Geul. (Rivier.)
06.) Karel de Grote.
07.) Koningin Gerberga.
08.) Klooster van Saint Remi.
09.) Verdrag van Meersssen.
10.) Het Frankische rijk.

 

 

Menu – 08/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wanneer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Grafkapel

 
07 januari 2019
 
Grafkapel

Grafkapel Petrus Regout
Markt 17.

 

 

Mijn vader was een so­ci­a­list / so­ci­aal de­mo­craat van het eer­ste uur. Voor hem en zijn ka­me­ra­den, me­de­strij­ders, in de ‘be­we­ging’ stond Pe­trus Re­gout sy­no­niem voor al­le slech­te din­gen die het ka­pi­ta­lis­me voort­bracht en voort­ge­bracht had. De naam Re­gout be­te­ken­de: het uit­bui­ten van ar­bei­ders en het uit­bui­ten van kin­de­ren (kin­der­ar­beid), want ik de fa­brie­ken van Re­gout werk­ten heel veel kin­de­ren, en voor de in­voe­ring van de Kin­der­wet­je van Van Hou­ten (in 1874) soms nog geen tien jaar oud, nee, zelfs nau­we­lijks ze­ven of acht jaar oud, ook ’s nachts en die twaalf uur moes­ten wer­ken.
Vaak heb ik ver­ha­len ge­hoord over dat er tus­sen de aar­de­werk­fa­briek van Re­gout (de Sphinx) en het na­bij­ge­le­gen wees­huis een on­der­grond­se tun­nel liep, waar­door de we­zen ge­mak­ke­lijk en zon­der op­zien te ba­ren naar de fa­briek gestuurd wer­den om daar aan het werk te gaan.
Lees er hier­over in het Par­le­men­tair on­der­zoek: Ar­beids­en­que­te 1887. In dit on­der­zoek kunt u le­zen wat het werk in de fa­briek van Re­gout in­hield. (Website: DBNL)

 

 

Rijksmonument

Beschrijving
Inleiding
In een Neo-Go­ti­sche bouw­stijl in 1869 in op­dracht van de fa­mi­lie Re­gout ge­bouw­de vrij­staan­de GRAF­KA­PEL met graf­kel­der, ge­si­tu­eerd aan de rand van het kerk­hof van de ba­si­liek van Meers­sen.
De urnenmuur van re­cen­te­re da­tum in de graf­kel­der is uit­ge­slo­ten van be­scher­ming.
Omschrijving
De grafkapel heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond met drie­zij­di­ge slui­ting, telt een bouw­laag en wordt af­ge­dekt met een za­del­dak met drie­zij­di­ge slui­ting ge­dekt met een zin­ken roe­ven­dak. Ka­pel met hou­ten recht­hoe­ki­ge dub­be­le deur met smeed­ij­ze­ren be­slag in een spits­boog­vor­mi­ge om­lijs­ting. In ge­vel­deel aan rech­ter­zij­de van de ka­pel even­eens een recht­hoe­ki­ge hou­ten deur met smeed­ij­ze­ren be­slag. Twee spits­boog­vor­mi­ge glas in lood ven­sters met mer­gel tra­ce­ring in de zij­ge­vels. In de vens­ters in de lin­ker­zij­ge­vel is het fa­mi­lie­wa­pen van de fa­mi­lie Re­gout nog aan­we­zig. De ka­pel is ge­bouwd in mer­gel. (Bron van dit tekst­fra­gment: Rijks­mo­nu­ment 507229.)
Website: Rijksmonument 507229.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Petrus Regout.
03.) Kinderwetje van Van Hou­ten.

 

 

Website

04.) Kerkgebouwen in Limburg: Grafkapel Petrus Regout. (I)
05.) Toerisme Meerssen: Grafkapel Petrus Regout. (II)

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
G.) Gotiek.
N.) Neogotiek.
M.) Mergel.

 

 

Menu – 07/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: de Basiliek

 
06 januari 2019
 

Basiliek

De Basiliek van het Hei­lig Sa­cra­ment
Sint-Bartho­lo­meus­ba­si­liek
Basiliek van Meers­sen
Markt 25.

 

 

Impressie: rond­om de Ba­si­liek.

 

 

Rijksmonument

R.K. Kerk, oor­spron­ke­lijk proos­dij­kerk. Go­ti­sche kruis­ba­si­liek, XIV, naar het wes­ten ver­groot in 1936-’38. Rijk laat­go­ti­sche sa­cra­ments­huis in het koor. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28446.)
Website: Rijksmonument 28446.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Basiliek van het H. Sacrament.
03.) Maasgotiek.

 

 

Websites

04.) Toerisme Meerssen: Basiliek Meers­sen.
05.) Meertens Instituut (KNAW): Be­de­vaarts­oord Meers­sen.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
R.) Romaans.
G.) Gotiek.
N.) Neogotiek.

 

 

Menu – 06/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Basiliek

De Basiliek van het Hei­lig Sa­cra­ment
Sint-Bartho­lo­meus­ba­si­liek
Basiliek van Meers­sen
Markt 25.

 

 

Impressie: rond­om de Ba­si­liek.

 

 

Menu – 06/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Basiliek

De Basiliek van het Hei­lig Sa­cra­ment
Sint-Bartho­lo­meus­ba­si­liek
Basiliek van Meers­sen
Markt 25.

 

 

Impressie: rond­om de Ba­si­liek.

 

 

Menu – 06/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Basiliek

De Basiliek van het Hei­lig Sa­cra­ment
Sint-Bartho­lo­meus­ba­si­liek
Basiliek van Meers­sen
Markt 25.

 

 

Impressie: rond­om de Ba­si­liek.

 

 

Menu – 06/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Basiliek

De Basiliek van het Hei­lig Sa­cra­ment
Sint-Bartho­lo­meus­ba­si­liek
Basiliek van Meers­sen
Markt 25.

 

 

Impressie: rond­om de Ba­si­liek.

 

 

Menu – 06/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.