5 januari 1998

Shibaam

Dit is een fo­to van de stad Ši­bām, het ‘Man­hat­tan van de Woes­tijn‘ (Zo ge­noemd, van­we­ge de ve­le ho­ge hui­zen, al­le­maal van leem ge­bouwd: Mud brick) die ik op 7 juni 1996 maakte. De lucht ziet er on­heil­spel­lend uit. Die dag woed­de er een zand­storm, maar ver­der ge­beur­de er niets bij­zon­ders. Een dik­ke week la­ter ech­ter, was er in dit ge­bied een he­vig on­weer met heel veel re­gen, met als ge­volg een over­stro­ming in de da­len, waar­bij ver­schil­len­de men­sen ver­dron­ken. Ik was toen al weer in Ne­der­land.
Hoe zo’n ramp er­uit­ziet bij ziet u op de­ze iet­wat schok­ke­ri­ge, maar voor­al schok­ken­de, vi­deo op You­Tube waar­bij een over­stro­ming ge­filmd is in de Wādī Doeᶜan in 2016.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9473) Ik zit in het vlieg­tuig op weg van Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men naar Ne­der­land. Mijn woon­plaats is Leiden. Ik ver­bleef acht­en­veer­tig da­gen in Je­men, voor­na­me­lijk in de plaats Ta­rīm in de Ḥa­ḍra­maut (Zuid-Je­men). Daar werk­te ik in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten).

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Maandag, 5 januari 1998.
Leiden: 48/0.
[Ik zit in het vlieg­tuig, on­der­weg naar Ne­der­land.] Ik kan nau­we­lijks sla­pen. Vrij­wel de he­le weg heb­ben we last van tur­bu­len­tie. Op cir­ca 1.800 ki­lo­me­ter neem ik fo­to’s van een fel ver­lich­te gro­te stad. (An­ka­ra?)*(1)
Ook steden in Egyp­te en voor en rond die gro­te stad wa­ren fel ver­licht. (In ver­band met Ra­ma­dan? *(2))
Wenen was maar schaars ver­licht.
Circa twintig minuten ver­tra­ging in Djed­dah bij het lan­den, we­gens he­vi­ge regen.
Thuis [Leiden] met de taxi, cir­ca 8.00 uur.
Bed: 10.00 tot 12.45 uur.
Internet: nieuws.
Pa en Ma hier van 15.00 tot 17.00 uur. Zij wa­ren in Am­ster­dam om voor [broer] J. via Tho­mas Cook geld over te ma­ken naar Cai­ro. Hij bel­de don­der­dag jl. Hij zit in … Ṣa­naᶜā’! Gaat de 7e naar Cairo.
Ik bel met met en­ke­le vrien­din­nen en vrien­den.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: de hele dag re­gen.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Neen, die plaats kan niet Ankara zijn, maar is vermoedelijk Cairo of Jeruzalem, op circa 2.000 km van Ṣanaᶜā’.

Te­rug.

*(2)
Ra­ma­ḍān. Het is van­daag 7 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān, waar ik een en an­der ver­tel en uit­leg over de­ze spe­cia­le maand van de is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

4 januari 1998

Leembouw

Een aan­tal wo­ning­en in Wā­dī Doe­ᶜan, in de Ḥa­ḍra­maut. Links op de fo­to is te zien dat de mo­der­ne tijd heeft ‘toe­ge­sla­gen’, want de muur is van be­ton­blok­ken ge­met­seld. De wo­ning­en zijn ech­ter (nog) van leem. (Mud brick.)
Het woon­gedeel­te be­vindt zich ge­woon­lijk op de twee­de en ho­ge­re ver­die­ping­en. Op de be­ga­ne grond huist de vee­sta­pel, meest­al gei­ten, ge­du­ren­de de nacht, ter­wijl de eer­ste ver­die­ping als op­slag­ruim­te dienst kan doen. Het gro­te huis, in het mid­den, op de ach­ter­grond, lijkt ver­waar­loosd en is, voor voor­zo­ver ik kan na­gaan, on­be­woond.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9472) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Ik maak van­daag ge­luids­op­na­mes van­uit mijn ho­tel­ka­mer. Van­daag be­gin ik aan mijn thuis­reis en ver­laat Je­men voor­goed. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zondag, 4 januari 1998.
Sana’a: 47/1. Ṣanaᶜā’ – luchtruim.
Ik kan niet goed sla­pen en be­sluit ge­luids­op­na­mes*(1) te maken. Tus­sen 02.25 uur en 05.30 uur neem ik hon­derd mi­nu­ten op met de mi­cro­foon die Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(2) mij eer­gis­te­ren leen­de. Pas daar­na kan ik sla­pen, maar moet al weer vroeg op­staan om­dat mijn ka­mer om 10.00 uur leeg moet zijn.
8.00 uur ont­bijt.
Rondhangen.
Lezen in het boek van Tim Mackin­tosh-Smith: Yemen, tra­vels in dic­tio­na­ry land*(3)
Vertellen met Andrew K. uit En­ge­land, zee­man op de Ro­de Zee.
Ik betaal het ho­tel 10.100 rial voor de over­nach­tin­gen en 1.000 rial als fooi voor het per­so­neel.
Drie maal loop ik de stad in om een krant te ko­pen: al-Ayyām*(4) [De Da­gen]. Uit­ein­de­lijk koop ik die. (Hij is er pas na 16.00 uur.) Ons in­ter­view staat er niet in, wel een in­ter­view met R.*(5)
’s Avonds komt Ca­te­ri­na Bo­rel­li nog op be­zoek om haar mi­cro­foon op te ha­len. We ver­tel­len nog een beet­je.
Taxi met Aḥ­mad. (De­zelf­de als op 24 no­vem­ber en 31 de­cem­ber.) [Naar de lucht­ha­ven.]
Een Ne­der­lands ge­zin rijdt mee. Zij be­ta­len 700 rial en ik 300 YER. (Rial.)
Ik zet 30 kg. op de weeg­schaal. (Nie­mand zegt wat.)
(Taw­fīq had meer dan 60 kg. ba­ga­ge op 31 de­cem­ber jl., die werd niet eens ge­wo­gen*(6).)
Op de lucht­ha­ven ont­moet ik nog de Am­bas­sa­deur en we tu­toy­e­ren.
Vertrek 22.45 uur, Je­me­ni­ti­sche tijd.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Geluids­op­na­mes. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(2)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(3)
Tim Mackin­tosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Ye­men: tra­vels … etc.

Te­rug.

*(4)
al-Ayyām. al-Ayyām is een Je­me­ni­ti­sche krant. Wij wer­den ge­ïn­ter­viewd door een jour­na­list van die krant op dins­dag jl. 30 de­cem­ber, rond mid­der­nacht.

Te­rug.

*(5)
R. uit Kaap­stad. Ik maak­te ken­nis met R. uit Kaap­stad op 3 de­cem­ber jl., maar hij be­zocht ons ook in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in Ta­rīm op 15 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(6)
KLM-over­ge­wicht. Op de heen­weg naar Je­men, op 19 no­vem­ber jl. moest ik op Schip­hol 792 gul­den voor vijf­tien ki­lo over­ge­wicht be­ta­len.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

3 januari 1998

Nieuw Shibaam

Nabij de stad Ši­bām in de Ḥa­ḍra­maut. Dit is ‘nieuw Ši­bām’, een mo­der­ne uit­brei­dings­wijk, maar de hui­zen zijn nog steeds van leem (mud brick).
De lucht is geel van de zand­storm die op de­ze dag ge­woed heeft.
Dit is een foto van 7 juni 1996 toen ik na een be­zoek aan de Wā­dī Doe­ᶜan ook nog even in Ši­bām kwam.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9471) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Ik maak van­daag ge­luids­op­na­mes op straat en op de markt (in de soek). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zaterdag, 3 januari 1998.
Sana’a: 46/2.
Ik slaap zonder on­der­bre­king tot cir­ca 07.00 uur.
Ontbijt van cir­ca 8.15 tot 9.15 uur met de Bo­rel­li’s*(1). Daar­na werk ik nog aan een brief voor het thuis­front met de laat­ste be­rich­ten en be­rich­tjes.
Rond 12.00 uur ben ik op de Am­bas­sa­de. Mijn pas­poort is nog steeds niet te­rug. [Uit­reis­vi­sum.] Ik moet om cir­ca 14.30 uur te­rug­ko­men.
Volgens Ruud Ver­kerk*(2) zijn er bij het hoofd­kan­toor van al-Ye­me­nia [de na­tio­na­le lucht­vaart­maat­schap­pij] mooie pos­ters van Je­men te krij­gen.
Na enig zoe­ken moet ik op de vijf­de ver­die­ping bij Hu­sayn al-S. zijn, die me weer door­ver­wijst naar Izz al-Dien A. die eerst twee klan­ten af­han­delt. (Meer dan twin­tig mi­nu­ten.) Me ver­vol­gens mee­neemt naar the base­ment en me daar in een enorm rom­mel­hok drie de­zelf­de pos­ters geeft (want de rest is al­le­maal be­scha­digd) en drie in­for­ma­tie­boek­jes over Je­men.
Verder geeft hij me het te­le­foon­num­mer van zijn broer, die in de toe­ris­ten-busi­ness zit. Of ik niet wat wil ver­die­nen door Ne­der­land­se toe­ris­ten te ver­lei­den naar Je­men te ko­men?
Ik beloof hem me­de­wer­king en ver­geet hem zo­dra ik weer bui­ten sta.
Lunch in het hotel: hu­mus, groen­te, pa­tat, Pep­si.
Ambassade. Kost­en van het Exit-vi­sum 500 rial.
Hotel.
Verder werken aan de brief.
Weer maak ik ge­luids­op­na­mes in de soek (soek = markt) en, zo blijkt ach­ter­af, de be­we­ging van mijn lo­pen stoort de op­na­me, maar toch is de­ze weer fas­ci­ne­rend*(3).
Circa 100 mi­nu­ten ge­luid uit de soek van Ṣanaᶜā’.
In het hotel kidam (brood)*(4) met smeer­kaas en ba­naan eten.
Nu 22.30 uur.
Ik kocht drie ‘mi­nia­tuur huis­jes’ van Ṣa­naᶜā’ als sou­ve­nir. BW. vroeg om een sou­ve­nir, voor­dat ik ver­trok.
Een aangename druk­ke zo­mer­se za­ter­dag. Een aan­ge­naam koe­le, heer­lij­ke za­ter­dag­avond.
In Nederland vriest het. Ik kan me dat niet voor­stel­len.
Ik heb het gevoel maan­den weg te zijn ge­weest.
Nu 22.30 uur. Ik ga het kof­fer in­pak­ken.
Ik luister naar soek-op­na­mes van Ṣa­naᶜā’ by (Ra­ma­ḍān) night. Het is 5 Ra­ma­ḍān*(5).
In de soek zag ik een jon­gen die door een an­de­re jon­gen met een stok ge­sla­gen werd. Ter ver­de­di­ging trok hij zijn jam­bia*(6) en stak er mee. De an­de­re jon­gen vlucht­te. Een der­de zat er la­chend bij te kij­ken.
De soek wordt ook be­volkt door tien­tal­len mooie on­ge­slui­er­de So­ma­lische*(7) vrou­wen die in de meest fan­tas­ti­sche kleu­ri­ge ge­wa­den ge­kleed zijn. Zij be­de­len.
Ik zag een lan­ge, ge­heel zwart ge­slui­er­de vrouw. Ze liep iets ge­bukt. De mees­te vrou­wen zijn klein van stuk.
Een vrouw had haar ogen blauw op­ge­maakt. De rest zat ach­ter een ge­zichts­slui­er.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.

*(2)
Ruud Verkerk. Ruud is kunst­schil­der en lief­heb­ber van de Je­me­ni­ti­sche cul­tuur. Dit is zijn web­si­te.

Te­rug.

*(3)
Geluids­op­names. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(4)
Kidam. Je­me­ni­tisch brood.
YouTube: Kidem zelf ma­ken.

Te­rug.

*(5)
Ra­ma­ḍān. Het is van­daag 5 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān, waar ik een en an­der ver­tel en uit­leg over de­ze spe­cia­le maand van de is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.

*(6)
De ǧam­bia is een krom­me dolk die er ver­vaar­lijk uit­ziet om­dat de sche­de nog­al groot is. Al­le man­nen, van­af veer­tien jaar, (al­leen in Noord-Je­men) dra­gen de­ze dolk op hun buik.
Wi­ki­pe­dia: Jam­bia voor meer in­for­ma­tie. (En­gels.)

Te­rug.

*(7)
So­ma­li­sche vrouwen. Deze (meest­al zeer mooie) So­ma­li­sche vrou­wen zijn vluch­te­lin­gen uit het door oor­log ge­teis­ter­de So­ma­lië. Zij zijn ook mos­lim, maar dra­gen hun kle­ding zo­als ze dat in So­ma­lië ge­wend zijn. Zeer kleur­rijk en zon­der ge­zichts­slui­er, ter­wijl de meer­der­heid van Je­me­ni­ti­sche vrouw­en ge­heel in het zwart ge­kleed gaat met slechts een smal­le spleet in de ge­zichts­slui­er om de ogen vrij te la­ten: de Nigāb.
Wi­ki­pe­dia: Nigāb (Engels).

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

2 januari 1998

Wadi Adm

Een im­pres­sie van Wā­dī ᶜAdm, die ik op 12 de­cem­ber jl. met een aan­tal an­de­ren be­zocht. Ik nam de­ze dia van­af het mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar, in zui­de­lij­ke rich­ting. Op de­ze plek is de wā­dī (wā­dī be­te­kent ‘ri­vier’ / ‘ri­vier­bed­ding’) zeer vrucht­baar. Er is dan ook veel wa­ter, zo­als dui­de­lijk uit de fo­to blijkt.
De bo­men, die de wa­ter­stroom ‘vol­gen‘, zijn da­del­pal­men. Van de op­brengst van de ver­koop van da­dels leeft een deel van de plaat­se­lij­ke be­vol­king. Die plaat­se­lij­ke be­vol­king woont in het dorp dat niet meer op de fo­to zicht­baar is, maar links voor­bij de rand van de fo­to ligt.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9470) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Mijn col­le­ga Taw­fīq vloog eer­gis­te­ren weer naar huis. Ik blijf nog en­ke­le da­gen in Je­men en maak ge­luids­op­na­mes op straat en op de markt (in de soek). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Vrijdag, 2 januari 1998.
Sana’a: 45/3.
Op tijd wak­ker, maar te uit­ge­put om ge­luids­op­na­mes te ma­ken van het gods­diens­tig ont­wa­ken*(1) van Ṣanaᶜā’.
Op 8.00 uur. Op het ter­ras zit de fa­mi­lie Bo­rel­li! Ca­te­ri­na, Ma­ya en Ser­gio*(2). Zij kwamen gis­te­ren­avond in Ṣa­naᶜā’ aan, om cir­ca 18.00 uur. Ik zag hen niet.
(Caterina klop­te om cir­ca 18.00 aan mijn deur, maar toen maak­te ik net ge­luids­op­na­mes. Ik heb de klop wel ge­hoord en rea­geer­de ook, maar ik hoor­de toen niets meer en deed daar­om niet meer open.)
’s Ochtends in Tim’s boek le­zen. [Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land van Tim Mackin­tosh-Smith*(3).]
Ver­de­re nog mijn dag­boek bij­wer­ken.
Foto’s / dia’s van de om­ge­ving van het ho­tel.
Lunch in het ho­tel.
Met een richt­mi­cro­foon van Ca­te­ri­na maak ik be­te­re op­na­mes van de mos­kee­ën, maar het ach­ter­grond­ge­luid (het ka­non­schot*(4)) is niet meer hoor­baar.
Ik wil meer en an­der­soor­tig ge­luid heb­ben en ga dus met de ver­bor­gen (in mijn vest) cas­set­te­re­cor­der op stap in de soek (= markt). Vijf­tig mi­nu­ten live in de soek, van 19.32 tot 20.22, van­af het ho­tel tot en met soek Zoe­mār en te­rug. Ex­tra lang op het bin­nen­plein van Bāb al-Ye­men (de Poort van Je­men) rond­han­gen.
Hotel: de band af­luis­te­ren. Het is fas­ci­ne­rend ge­luid*(5).
[Modern ge­luid, op mijn Walk­man:] Ve­gas (The Crys­tal Me­thod) en Un­der­world Dan­ce­mu­ziek luis­te­ren.
Weer: Half be­wolkt.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Gods­dienstig ont­waken van Ṣanaᶜā’.
YouTube: de ge­beds­op­roep (al-aḏān) in Ṣanaᶜā’ voor het och­tend­ge­bed: ṣa­lāt al-faǧr, van­af al­le ac­tie­ve mos­kee­ën die de ou­de stad rijk is.

Te­rug.

*(2)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.

*(3)
Tim Mackin­tosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Yemen: travels … etc.

Te­rug.

*(4)
Ka­non­schot. Het is van­daag 4 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān.

Te­rug.

*(5)
Geluids­op­names. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

1 januari 1998

Leembouw

Een pa­leis in Ta­rīm. Het is ei­gen­lijk on­voor­stel­baar dat zul­ke gro­te hui­zen he­le­maal van mod­der (in de zon ge­droog­de leem: Mud brick) zijn ge­bouwd.
Na de com­mu­nis­tische machts­over­na­me in Zuid-Je­men in de ja­ren zes­tig, wer­den in Ta­rīm de ei­ge­na­ren van de­ze pa­lei­zen ver­dre­ven en de nieuwe be­won­ers wa­ren men­sen die die voor­heen slech­ter woon­den. Aan on­der­houd werd niets meer ge­daan, zo­dat men wel in een gro­ter huis woon­de, maar op den duur niet per­se be­ter.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9469) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Mijn col­le­ga Taw­fīq vloog gis­te­ren weer naar huis. Ik blijf nog en­ke­le da­gen in Je­men. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Donderdag, 1 januari 1998.
Sana’a: 44/4. – 3 Ra­ma­ḍān.
Nachtelijke ge­luids­op­na­mes van 23.55 tot 00.45 en 03.35 tot 05.50 uur*(1).
8.00 uur ontbijt.
Dagboek bij­wer­ken.
Lezen in het boek van Tim Mackin­tosh-Smith: Yemen, tra­vels in dic­tio­na­ry land*(2).
Slapen van 10.00 tot cir­ca 11.30 uur.
Lezen.
Namiddag een uur door de stad wan­delen. Ik wissel 100 US$ voor 12.950 rial.
Geld uit­zoe­ken. Veel bil­jet­ten blij­ken te ver­schil­len. Ik leg 1.915 rial op­zij.
In de nieuwe stad van Ṣanaᶜā’ koop ik een krant: al-Thaw­ra [De re­vo­lu­tie] en lees die in de loun­ge van het Taj She­ba ho­tel.
Onderweg naar het ho­tel koop ik ba­na­nen en smeer­kaas. Met het brood dat ik nog heb, eet ik dat op mijn ka­mer op.
Lezen in het boek van Tim.
Einde van de Ra­ma­ḍān-dag (17.47 uur): het ka­non­schot. Ik neem het ge­luid daar­van op.
Slapen om circa 20.00 uur.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Geluidsopnames. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(2)
Tim Mackintosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Yemen: travels … etc.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.