17 december 1997

Wachttoren

De­ze fo­to (dia) is ge­maakt na­bij het Mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar, waar we op 12 de­cem­ber jl. wa­ren. In de ro­de cir­kel is de wacht­to­ren te zien van­waar­uit ge­scho­ten werd. He­le­maal op de voor­grond, langs de on­der­rand van de dia is het wa­ter van de rivier Wādī ᶜAdm te zien. Vrij­wel al­le ge­was­sen, die op de voor­grond en op de ver­re ach­ter­grond, die groen zijn of een beet­je bruin, zijn da­del­pal­men.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9454) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Woensdag, 17 december 1997.
Tariem: 29/19.
Op 4.45 uur.
Dagboek bijwerken.
Rond 5.30 uur: 12,6°C!
Rond 8.30 in de bibliotheek. Ḥusayn al-Ḥ. heeft een boek­blok ge­bon­den. Ik laat het gaas aan­bren­gen. Het zoe­ken van het stijf­sel en het men­gen met wa­ter van de bij­na uit­ge­droog­de sub­stan­tie neemt eni­ge tijd in be­slag. Er zit­ten veel har­de stuk­jes in het stijf­sel die ḥoergoeṣ [ev.] / ḥarāgieṣ [mv.]*(1) he­ten, (een Ta­rī­mī woord, dat zelfs Abd al-Raḥ­mān niet kent) die fijn ge­maakt moe­ten wor­den.
Met Abd al-Gādir over het maken van nog meer le­ge boek­blok­ken ont­staat eni­ge wrij­ving. (Niet met ons, maar tus­sen hem en Abd al-Raḥ­mān.) Hij wil aan ma­nus­crip­ten wer­ken.
Als hij daar­na een proe­ve van zijn werk laat zien kan ik niet an­ders con­sta­te­ren dat hij het nog be­ter kan dan ik, een half le­de­ren band met op de rug rib­ben. De enige op­mer­king die ik kan ma­ken is dat hij slechts een half schut­blad ge­bruikt, dat de kneep niet groot ge­noeg is om­dat hij het boek­blok op­schuur­de, om het op te scho­nen. Dat kan voor hand­schrif­ten [ma­nus­crip­ten] ‘do­de­lijk’ zijn om­dat mar­gi­na­lia*(2) kun­nen ver­dwij­nen of be­scha­digd ra­ken. Ver­der is zijn werk per­fect. Na mijn prij­zen is na an­der­half jaar toch een beet­je ijs [tus­sen ons bei­den] ge­bro­ken.
Nico beweerde ver­le­den jaar dat die vre­se­lijk slecht ge­bon­den boe­ken het werk van Abd al-Gādir was. Dat heb ik blin­de­lings aan­ge­no­men, zon­der dat te con­tro­le­ren*(3). Abd al-Gādir is een ver­trou­we­ling van de fun­da­men­ta­lis­tische sjeik AB. [De vo­ri­ge di­rec­teur / cu­ra­tor van de bi­blio­theek.]
Caterina Borelli*(4) komt haar So­ny DCR V1000 di­gi­ta­le film­ca­me­ra de­mon­stre­ren voor het ge­bruik van het scan­nen van ma­nus­crip­ten.
Een lichte te­leur­stel­ling dat Pa­me­la Je­ro­me*(5) er niet bij is (zij is al naar huis) pro­beer ik snel te on­der­druk­ken door op een an­der on­der­werp over te stap­pen.
Caterina blijkt bij­zon­der aar­dig en aan­ge­naam.
Met haar, haar chauf­feur, Abd al-Raḥ­mān, Ḥusayn al-Ḥ, eten Taw­fīq en ik op kos­ten van het pro­ject in het Gaṣr al-Goeb­ba.
Van circa 15.30 tot 19.30 uur blij­ven we nog in de Bi­blio­theek, on­der an­de­re een meer dan twee uur du­ren­de ver­ga­de­ring met Abd al-Raḥ­mān waar Ḥusayn al-Ḥ. en Abd al-Gādir ook lan­ge tijd bij aan­we­zig zijn.
Hotel: ‘ontbijt’ als avond­maal.
Uitwerken be­spre­king.
Bed 23.00 uur.

Sālim T., de avond-re­cep­tio­nist van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel, is nu 32 jaar en zijn vrouw 19 jaar. Hij trouw­de haar in 1992. (Toen was ze dus 14 jaar.) Hij koos haar toen ze 12 jaar was en bij hem in de klas En­gels leer­de. Zij is een bint al-ᶜamm: een nicht van va­ders­zijde. [Zie ook 24 no­vem­ber jl. waar Sālim ver­klaart dat hij van zijn vrouw houdt.]
Hij woont in Dam­moen, waar vol­gens hem vijf­tig pro­cent van de be­vol­king Swa­hi­li*(6) spreekt.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Ḥoergoeṣ. Men kan daar in Tarīm wel be­we­ren dat dit een spe­ci­fiek woord uit dat stad­je is en het kan zijn dat ook Abd al-Raḥ­mān het niet kent, maar het staat wel in de Lisān al-ᶜArab (De tong (=taal) van de Ara­bieren) van Ibn Man­ẓoer (1233-1312 AD) on­der de wor­tel: ḥ-r-q-ṣ: al-ḥoer­qoeṣ, met de me­de­de­ling dat het om een dingetje (hunay-un :ﻫﻨﻲﱞ) gaat, zo­als steen­tjes.

Te­rug.

*(2)
Marginalia. Mar­gi­na­lia zijn aan­te­ke­nin­gen in de kant­lijn of op de vrije wit­te plek­ken van een boek­blad­zij­de, die die­nen als com­men­taar of aan­vul­ling van de ge­schre­ven of ge­druk­te tekst. De aan­te­ke­nin­gen zijn af­kom­stig van le­zers van die boe­ken en niet van de au­teur van het werk. De term mar­gi­na­lia slaat op de mar­ge van de blad­zij­de, de kant­lijn dus, dat wat zich in de kant­lijn be­vindt.
Wi­ki­pe­dia: mar­gi­na­lia

Te­rug.

*(3)
Boekbinden: ik. Toen ik in 1996 in Tarīm was, kon ik nog niet boek­bin­den en kon dus ook niet oor­de­len over de kwa­li­teit het werk van de boek­bin­der(s) van de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek. In het na­jaar van 1996 heb ik spe­ciaal een cur­sus ge­volgd om het boek­bin­den te le­ren: recht toe, recht aan. Boe­ken met een rech­te rug. Tot het bin­den van boe­ken in die kun­sti­ge vorm als Abd al-Gādir het doet, ben ik he­le­maal niet in staat.

Te­rug.

*(4)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(5)
Pa­me­la Je­ro­me. Patricia Je­ro­me is als ar­chi­tect ge­spe­cia­li­seerd is in leem­bouw, over­al ter wer­eld. Zie haar C.V. hier: Pa­me­la Je­ro­me. Ik vind haar een mooie, aan­trek­ke­lijke vrouw, maar ze heeft Tarīm dus al ver­la­ten.

Te­rug.

*(6)
Swahili. Swahili / Ki­swa­hi­li is een oost-Afri­kaan­se taal. Wi­ki­pe­dia: Swa­hi­li.
Waarom wordt er zo­veel Swa­hi­li ge­spro­ken in de Ḥa­ḍra­maut?
Verleden jaar op 6 juni 1996 (na­bij het ein­de van die blad­zij­de) no­teer­de ik de vol­gen­de tekst.
On­der­weg ver­tel­de Abd al-Raḥ­mān over de op­komst van de Is­lah-par­tij, die steeds mach­ti­ger wordt in dit eco­no­misch steeds ver­der ach­ter­uit­gaan­de Je­men. De ba­sis van de ver­be­te­ring van de eco­no­mie van het land ligt in be­ter on­der­wijs, ter­wijl de Is­lah-par­tij, die nu ook het on­der­wijs ver­zorgt, af­ziet van het on­der­wij­zen in de wes­ter­se we­ten­schap­pen en ken­nis en zelfs af­ziet in het on­der­wij­zen van wis­kun­de. Be­lang­rijk voor hen is de gods­dienst­we­ten­schap.
Voor Jemenitische ar­bei­ders is er niet veel kans en hoop op ver­be­te­ring van de ar­beids­om­stan­dig­he­den. Ze zijn slecht on­der­we­zen en niet al­le­maal be­reidt even hard te wer­ken. Wes­ter­se olie­maat­schap­pij­en ne­men geen Je­me­nie­ten in dienst, maar Oost-Afri­ka­nen, om­dat die En­gels zou­den spre­ken en, na­tuur­lijk, eer­der be­reid zijn een or­der op te vol­gen, dan de so­cia­lis­tisch on­der­we­zen Zuid-Je­me­nie­ten.
[Vroe­ger werd een leer­ling dus so­cia­lis­tisch-com­mu­nis­tisch on­der­we­zen en nu gods­diens­tig-is­la­mi­tisch, bei­de ideo­lo­gie­ën waar je niet veel aan hebt in een mo­der­ne eco­no­mie, als je voor­uit wilt ko­men.]
Zie hier een van de oor­za­ken waar­om er zo­veel Swa­hi­li-spre­ken­de mensen in Dam­moen zijn. Be­hal­ve Swa­hi­li spre­ken die natuur­lijk ook En­gels.
Voor de islah-patij: zie hier.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Dammoen:
GM., Wi. (Arabisch.)
:ﺩﻣﻮﻥ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

16 december 1997

Grafzerk

Detail van een grafzerk in het mausoleum van Sjeik ᶜOemar, dat we op 12 december jl. bezochten. Het rechter paneel op maximale grootte. Negatieve weergave.

Grafzerk

Detail van een grafzerk in het mausoleum van Sjeik ᶜOemar, dat we op 12 december jl. bezochten. Het linker paneel op maximale grootte. Negatieve weergave.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9453) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Dinsdag, 16 december 1997.
Tariem: 28/20.
Op circa 5.00 uur.
Onder andere dag­boek bij­wer­ken, nu 6.00 uur.
14,9°C rond 05.30 uur. 54% lucht­voch­tig­heid.
Om 9.00 uur: Biblio­theek.
Ik koop op het post­kan­toor voor 3.280 rial post­ze­gels voor post naar re­la­ties. Twin­tig brie­ven à 140 rial en ne­gen an­sicht­kaar­ten.
Ik bel voor 650 rial met Pa en Ma. (Een paar mi­nu­ten.)
Taw­fīq belt la­ter voor 6.935 rial voor het pro­ject met Ne­der­land.
Ik begin met het uit­leg­gen van het boek­bin­den aan Ḥu­sayn al-Ḥ. en Ḥu­sayn al-K. Abd al-Gā­dir, voor wie de­ze in­for­ma­tie ei­gen­lijk be­stemd is, loopt al snel weg. Mis­schien om­dat Taw­fīq en ik ons con­cen­tre­ren op Ḥu­sayn al-Ḥ.
We nemen de lunch in het res­tau­rant ‘van’ Abd al-Raḥ­mān, dat wil zeg­gen, waar ik al eens va­ker met hem at. Rijst met een flink stuk kip, een deel sap­pig, een deel vre­se­lijk droog.
Hotel: een half uur zwem­men.
Samen gaan we, op mijn voor­stel, de enorm gro­te (zo blijkt nu) da­del­palm­plan­ta­ge rond het ho­tel ver­ken­nen. Daar zijn we wel an­der­half tot twee uur mee zoet.
Hotel: we nemen ons ei­gen eten (brood etc.) mee op het ter­ras en drin­ken daar kof­fie van het ho­tel bij. [Het ter­ras bij mijn ho­tel­ka­mer.]
Van circa 18.30 tot 20.30 wer­ken aan de be­vei­li­ging van de da­ta­ba­se.
Ik val dan zowat ach­ter mijn com­pu­ter in slaap, on­danks de kof­fie die ik dronk.
Om 20.45 uur lig ik in bed, zo moe dat ik zelfs aan vrien­din­nen niet meer denk. (Ik slaap als een blok, on­danks de kof­fie die ik van­avond dronk.)
[Tempe­raturen, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 14,6°C. / 36,9°C.
[Luchtvochtig­heid, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 56% / 20%
Rond 23.30 nog even wak­ker van de ‘wil­de’ poes die mijn eten wil op­eten op het ter­ras.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

15 december 1997

Grafzerk

De graf­zerk van Sjeik ᶜOemar in zijn mau­so­leum dat we op 12 de­cem­ber jl. be­zoch­ten. Ik heb de­ze fo­to be­werkt: lich­ter ge­maakt, waar­door het lijkt als­of hij over­be­licht is, maar nu is de tekst be­ter te le­zen.

Grafzerk

De graf­zerk van Sjeik ᶜOemar in zijn mau­so­leum dat we op 12 de­cem­ber jl. be­zoch­ten, maar nu heb ik de foto ne­ga­tief ge­maakt, zo­dat de tekst in zwart naar vo­ren komt.
Wat er staat? Nou de tekst is niet zo een­vou­dig te le­zen, maar er staat een da­tum. Ver­moe­de­lijk 23 in de maand Ǧoe­ma­da al-Aw­wal van het jaar 24 en nog wat en honderd en dui­zend, in het rech­ter­pa­neel.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9452) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Maandag, 15 december 1997.
Tariem: 27/21.
Op 4.45 uur.
Computer: brieven print­klaar maken.
Bibliotheek: Ḥusayn al-Ḥ. hel­pen met het in­vul­len van het for­mu­lier [van de da­ta­ba­se] voor de in­voer van nieuwe ti­tels. Het gaat lang­zaam, want hij heeft maar één ti­tel in te voe­ren, voor­lopig.
Verder: prin­ten van acht­tien brie­ven, vijf vel­len dub­bel­zij­dig. (En twee van zes vel­len en­kel­zij­dig.)
Hotel: uitge­breide lunch op het ter­ras met eigen brood en kof­fie van het ho­tel.
Na de Ṣalāt al-ᶜaṣr* [Mid­dag­ge­bed] komt R. op be­zoek. Hij was op 3 de­cem­ber jl. in de Bi­blio­theek. Hij komt uit Kaap­stad.
In tegenstelling met de vo­ri­ge keer be­gint hij nu wel met een preek. Een bij­na twee uur du­ren­de. Ik word bij­na kwaad dat ik naar al die on­zin moet luis­te­ren, ter­wijl ik nog zo­veel werk heb. Mijn te­gen­wer­pin­gen snij­den niet al­tijd hout, of zijn niet goed on­der­bouwd. Ik op­po­neer maar twee of drie keer.
Nadat hij ein­de­lijk op­ge­so­de­mie­terd is, vouw ik mijn brie­ven en schrijf de en­ve­lop­pen.
Ik eet brood op mijn ka­mer en werk mijn dag­boek bij.
Bed 22.30 uur.
[Temperaturen, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 16,6°C. / 38,6°C.
[Luchtvochtig­heid, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 39% / LO %.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
Ṣalāt al-ᶜaṣr.
Wi­ki­pe­dia: gebedstijden. (De is­la­mi­tische ge­beds­tij­den en de bij­zon­der­he­den daar­bij.)

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

14 december 1997

9451-1997-12-14 (Tarim 97-VIII_002 kopie)
They bring the action.
When you hear this with the club
They turn the shit up
All eyes on us
See the boys from the club
They watchin’ us
They watchin’ us
They watchin’ us
Everybody of the club
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
They scream and shout, and let it all out
We sayin’, oh wee oh wee oh wee oh
The rocks roll, everybody loses control
When you hear this from the club
They turn the shit up
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
You see them boys of the club
They lookin’, at us
They scream and shout, and let it all out
We sayin’, oh wee oh wee oh wee oh
etc.

Vrij naar Scream & Shout: Will.i.am. ft. Britney Spears.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9451) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Deze och­tend gaan we met een drie­tal an­de­re ho­tel­gas­ten te voet naar de Yool. (Dat is de bo­ven­zij­de van de ta­fel­ber­gen van de Ḥaḍra­maut.) – We zijn ook ge­tui­ge van de Soe­fi’s, die de gra­ven in Tarīm be­zoe­ken, waar door on­ze aan­we­zig­heid een op­stoot­je ont­staat met de jeugd van het dorp. – Mijn brief voor Ne­der­land, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Zondag, 14 december 1997.
Tariem: 26/22.
Moeilijk slapen. Ik lig voort­du­rend aan de mooie, maar wel erg ma­ge­re, Pa­me­la Je­ro­me te den­ken.
Op rond 4.30 uur.
Soep eten.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Naar de Yool

Om 5.00 uur met Taw­fīq, Y., F. en M., via het ou­de voet­pad naar Say’ūn, naar de Yool, hier di­rect ach­ter mijn ho­tel­ter­ras. Na on­ge­veer an­der­half uur zijn we bo­ven. Daar blij­ven we cir­ca an­der­half uur.
Rond 9.00 zijn we weer in het ho­tel. Ik liep al­les op mijn san­da­len.
Ik fo­to­gra­feer­de veel, ook een graf.
Boven hadden we ont­bijt. Taw­fīq en ik be­ne­den nog een keer.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Mot?

In de Bi­blio­theek te­gen 10.30 uur. Abd al-Raḥ­mān wil dat we spij­kers met kop­pen slaan en on­der­wijs ge­ven in boek­bin­den. De men­sen die die trai­ning krij­gen in de tijd van de baas, dus in de tijd dat ze al loon krij­gen, moe­ten daar­voor be­taald wor­den. Wij bei­den (Taw­fīq en ik) wei­ge­ren dat.
Dat geeft een ge­span­nen sfeer tus­sen ons ener­zijds en Abd al-Raḥ­mān an­der­zijds.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Handschrift

Na de mid­dag be­zoe­ken Taw­fīq en ik Ḥusayn al-A. die ons een ma­nus­cript (hand­schrift) toont: al-Taḏ­ki­ra bi-Maᶜ­ri­fat … *(1)
Zowel hij als het ma­nus­cript zien er mooi uit.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Scream and Shout

We gaan de soe­fi­bij­een­komst op de be­graaf­plaat­sen be­kij­ken.
Weer zijn de soefi’s van gis­te­ren in de weer, nu met vlag­gen voor­op, in plaats van een sym­bo­lisch om­ge­keer­de ui. [Zo­als gis­te­ren.]
Taw­fīq beklimt op aan­ra­den van Y. een gro­te zand­hoop tus­sen de be­graaf­plaats voor de say­yid’s (Mag­ba­ra Zan­bal)*(2) en die voor het ge­me­ne volk.
Daar speelt hij in ze­ke­re zin met de kin­de­ren die met ste­nen gooi­en. Hier­mee over­schrijdt hij de lijn van ge­zags­ver­hou­din­gen en te­gen de tijd dat M. en ik ook bo­ven zijn, is het ste­nen­gooi­en al vrij­wel uit de hand ge­lo­pen. Een ge­wo­ne man die de or­de pro­beert te her­stel­len, heeft niet veel suc­ces. Een po­li­tie­man ver­drijft dan ie­der­een, be­hal­ve ons drie­ën en zegt dat we de kin­de­ren moe­ten slaan.
Nu staan er drie on­ge­lo­vi­gen op de top van de heu­vel en de ge­lo­vi­gen zien niets meer van de ri­tu­e­len.
Mis­schien daar­om ont­staat er een vecht­par­tij tus­sen een jon­gen en de agent. De agent blijkt ster­ker dan ik dacht. Hij sleurt de jon­gen mee. Er komt een ge­blin­deer­de au­to aan­ge­sto­ven. De jon­gen wordt er­in ge­sla­gen.
Ik moet Taw­fīq eerst uit­leg­gen dat wij ver­moe­de­lijk de aan­lei­ding van dit op­stoot­je zijn, voor­dat hij naar be­ne­den wil gaan.
Met z’n vijven: Taw­fīq, Y., F., M. en ik drin­ken we thee.
Ik ga al­leen naar huis. [Ho­tel.]
Brood eten.
Bed circa 20.30 uur.
[Temperaturen, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 14,1°C. / 40,1°C.
[Luchtvochtig­heid, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 21% / 62%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Brief

Ik schreef, op mijn lap­top­com­pu­ter, een tien blad­zij­den (A4) lan­ge brief voor mijn re­la­ties in Ne­der­land. Die be­vat in­te­res­san­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie, die ei­gen­lijk te veel was om ook nog eens ex­tra in mijn dag­boek neer te pen­nen. Ik ci­teer hier uit die brief.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Zandduin

Zondag 14 de­cem­ber was het hier een feest­dag. Soe­fi’s be­zoch­ten mas­saal de gra­ven (dat is hier feest). Ze voer­den daar­na in de stra­ten een een­vou­di­ge ri­tu­e­le dans uit*(3). Om een en an­der be­ter te kun­nen zien en te fo­to­gra­fe­ren (iets wat tot on­ze ver­ba­zing door veel men­sen werd aan­ge­moe­digd), be­klom eerst Taw­fīq en la­ter M. en ik de ho­ge zand­heu­vel tus­sen de twee be­graaf­plaat­sen in het cen­trum van Ta­rīm. Ter­wijl wij daar ston­den be­gon­nen steeds meer kin­de­ren, die ook op de heu­vel ston­den, met ste­nen naar ons te gooi­en. Taw­fīq pak­te af en toe een jon­ge­tje vast. Die was dan vre­se­lijk bang, ter­wijl de an­de­re kin­de­ren dat leuk von­den. Die be­gon­nen Taw­fīq uit te da­gen door nog meer ste­nen te gooi­en. In­mid­dels groei­de de groep tot meer dan hon­derd van die, lang­zaam erg ver­ve­lend wor­den­de, snui­ters. Om een eind aan het ge­gooi te ma­ken be­klom een po­li­tie­man de heu­vel, die met en­ke­le woor­den de he­le heu­vel leeg­maak­te en ons ver­vol­gens aan­moe­dig­de al­les op de ge­voe­li­ge plaat vast te leg­gen. On­der­wijl ver­bood hij ie­der an­der mens de heu­vel te be­tre­den.
Het was na­tuur­lijk ook niet juist dat de he­le heu­vel voor ons al­leen was ter­wijl de lo­ka­le be­vol­king niet meer kon ge­nie­ten van de aan­blik van zwij­gen­de, bid­den­de man­nen bij gra­ven. Een van de jon­ge­man­nen die aan de voet van de heu­vel er­ger­de zich waar­schijn­lijk aan de­ze dis­cri­mi­na­tie, waar­bij on­ge­lo­vi­gen (wij dus) meer voor­rech­ten had­den dan de ge­lo­vi­gen. Zijn pro­test liep uit op een hand­ge­meen met de po­li­tie­man, dat zo­veel om­stan­ders trok, dat wij bin­nen de kort­ste ke­ren weer om­ringd wa­ren met meer dan hon­derd kij­kers. De ma­ge­re po­li­tie­man bleek ster­ker dan ik ge­dacht had. Hij sleur­de de pro­tes­tant de heu­vel af, hoe­wel hij ge­hin­derd werd door an­de­ren. Vrij­wel on­mid­del­lijk hier­na stop­te een ge­blin­deer­de per­so­nen­au­to naast de agent. De jon­ge­man werd door het ge­open­de por­tier naar bin­nen ge­sla­gen. Ik nam aan dat de­ze be­han­de­ling op het po­li­tie­bu­reau op de­zelf­de wij­ze werd voort­ge­zet.
Wij begrepen snel dat wij zeer waar­schijn­lijk de aan­lei­ding wa­ren van dit op­stoot­je en zijn toen maar van de heu­vel af­ge­gaan en even ver­der een kop thee gaan drin­ken om de men­sen de kans te ge­ven de ge­moe­de­ren te la­ten be­da­ren.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Veiligheid

Ik ben nu al over de helft van mijn ver­blijf hier en nog steeds niet over­val­len. Ik ge­loof al lang niet meer in al die “Wild West” ver­ha­len*(4). Ik leef al we­ken weer zo­als ver­le­den jaar, zij het dat ik toen wat meer vrije tijd had. Ik slaap niet meer bui­ten, maar dat heeft te ma­ken met de tem­pe­ra­tuur. Die zakt ‘s nachts soms tot 14°C.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat
Het gaat hier­bij vrij­wel ze­ker om de ti­tel (Ki­tāb:) Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat ri­ǧāl al-ku­tub al-ᶜa­ša­ra van de au­teur Abu’l-Ma­ḥā­sin Mas­ᶜūd b. Alī al-Ba­ha­i­qī Faḵr al-Za­mān. (Over­le­den: 1149 AD.) Ge­schich­te der ara­bi­schen Li­te­ra­tur, Carl Broc­kel­mann. GAL: Sup­ple­ment I, blz. 623. [Ik weet niet ze­ker of de naam van de au­teur he­le­maal goed is in de GAL.]
De vertaling van de ti­tel van Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat […] is (Boek:) Me­mo­ran­dum tot ken­nis van de man­nen van de tien boe­ken. De tien boe­ken zijn de tien (en en­ke­le meer) ver­za­me­lin­gen van over­le­ve­rin­gen / tra­di­ties van de pro­feet Mu­ham­mad op­ge­schre­ven door even zo­veel au­teurs die over­al in de is­la­mi­tische we­reld men­sen op­zoch­ten die be­weer­den zul­ke over­le­ve­rin­gen te ken­nen en ook te we­ten wie ze aan hen over­ge­dra­gen had. Die over­ge­le­ver­de tra­di­ties heb­ben die tien au­teurs elk in een ei­gen boek neer­ge­pend.
De Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat […] be­vat de na­men van bij­na tien­dui­zend man­nen (en en­ke­le vrou­wen) die zo’n tra­di­tie van de pro­feet over­ge­le­verd heb­ben aan één van die tien au­teurs en de na­men van hen van wie zij die tra­di­tie over­ge­no­men had­den. Daar­naast staat ver­meld aan wel­ke van die tien au­teurs zij die tra­di­tie ver­teld heb­ben.
In gedrukte vorm be­staat deze ti­tel uit vier de­len, maar ik kan nu niet meer ach­ter­ha­len of het aan­ge­boden hand­schrift vol­le­dig was of dat het slechts om één deel ging.
Hier is de link naar de Taḏ­ki­ra, maar de tekst is (ui­ter­aard) he­le­maal in het Ara­bisch.
Bij de over­le­ve­rin­gen / tra­di­ties gaat het om da­den en uit­spra­ken van de pro­feet Mu­ham­mad en he­ten (in het Ne­der­lands-Ara­bisch) ha­dith’s en in het Ara­bisch (ev.): Ḥa­dīṯ / (mv.): Aḥā­diṯ.

Te­rug.

*(2)
Sayyid. Een Sayyid (mv.: Asyād / Sāda / Sadāt) is een af­stam­me­ling van de pro­feet Mu­ham­mad.
Wi­ki­pe­dia: Sayyid.
Zanbal is de naam van de be­graaf­plaats voor say­yid’s in Tarīm.
Mag­bara Zan­bal (ﺭﺳﻮﻡ ﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺯﻧﺒﻞ ﺑﻌﻴﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻳﻢ)
Vertaling: Te­ke­nin­gen van de gra­ven van de say­yids van de Ala­wiy­ya [soefi-or­de] op de be­graaf­plaats Zan­bal van Aydīd in de stad Ta­rīm.
Ik hoor­de trou­wens op You­Tube ver­schil­len­de ke­ren dat men spreekt van een Kar­ni­faal Sja­baa­bi al-Kar­ni­fāl al-ša­bā­bī (jon­ge­ren­car­na­val / fes­ti­vi­tei­ten) wan­neer een re­li­gi­eu­ze en / of po­li­tie­ke bij­een­komst plaats­vindt. (ﺍﻟﻜﺮﻧﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ)

Te­rug.

*(3)
De Stokkendans heet in het Ara­bisch: Šabwānī (ﺷﺒﻮﺍﻧﻲ). Hier een mooi voor­beeld daar­van uit Tarīm op You­Tube.

Te­rug.

*(4)
Veiligheid. Vol­gens de be­rich­ten die mij op 24 no­vem­ber jl. bij mijn aan­komst in de Ḥa­ḍra­maut wer­den ver­teld, zou hier spra­ke zijn van een Wild West-si­tu­a­tie: een gro­te wet­te­lo­ze ben­de waar­in over­val­len op klaar­lich­te dag aan de lo­pen­de band plaats had­den, waar­door ik, door de­ze pa­niek­ver­ha­len, erg bang werd, omdat een gro­te som con­tant geld bij mij had, be­stemd voor het Bi­blio­theek-pro­ject. Ver­le­den jaar (1996) leef­de ik hier on­be­zorgd een lek­ker le­ven­tje met een nog veel gro­te­re som con­tant geld op mijn ho­tel­kamer, dan ik nu voor het he­le pro­ject bij me had. Ik maak­te me toen ner­gens druk over en dat was ook niet no­dig, net zo­als dit jaar, zo­als blijkt. Ik sliep toen wel bui­ten, op het ter­ras bij mijn ho­tel­kamer, maar ik was er toen in het voor­jaar en dit jaar in de ‘win­ter’.
Zie de subtitel Gevaar? op 24 november jl.
Zie de subtitel Veiligheid ook op 24 november jl.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

13 december 1997

Pelgrims

De pel­grims naar het graf van de pro­feet Hoed ke­ren te­rug in Ta­rīm. De man­nen die een groe­ne sjerp dra­gen zijn say­yid‘s.
Zoek de vrou­wen in dit plaat­je.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9450) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – In het dorp zijn al­ler­lei re­li­gi­euze en pro­fa­ne ac­ti­vi­tei­ten, die zijn ver­bon­den aan 14 Shaᶜbān, want de soe­fi’s, die op pel­grims­tocht wa­ren, ke­ren van­daag te­rug. Er is een ka­me­len­ra­ce en man­nen voe­ren een dans met stok­ken uit op straat. – Is er bij de ka­me­len­ra­ce spra­ke van die­ren­mis­han­de­ling? – In Lei­den, mijn woon­plaats, ga ik op vrij­dag­avond al­tijd dan­sen in het Leids Vrije­tijds­cen­trum (LVC). Daar zag ik een paar keer een mooie jon­ge vrouw, wier naam ik niet weet en daar­om ‘En­ne­fea’ heb ge­noemd. Ik ben ver­liefd op haar. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Zaterdag, 13 december 1997.
Tariem: 25/23.
[13 de­ce­mber komt dit jaar over­een met 14 Shaᶜbān*(1). Dit is de acht­ste maand van de is­la­mi­tische ka­len­der.]
Om circa 9.30 uur in de Bi­blio­theek en ik leer Ḥu­sayn al-Ḥ. hoe hij een for­mu­lier voor de da­ta­ba­se moet ma­ken.
Na de middag gaan Taw­fīq en ik het dorp in.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Kamelenrace

In de straat waar de Sha­ria-fa­cul­teit / Al-Kāf Uni­ver­si­teit*(2) ligt, wordt een ka­me­len­ra­ce*(3) ge­hou­den. De he­le straat staat bom­vol met men­sen, ook heel veel vrou­wen. Wij zijn ook een be­ziens­waar­dig­heid.
Het heet dat de pel­grims die van de Zi­yā­ra*(4) [Pel­grims­tocht] naar Gabr al-Nabī Hūd*(5) te­rug­ko­men en op hun ka­meel het dorp in ra­cen. Dat ge­beurt, dat ra­cen, maar de ka­me­len staan op­ge­steld ten oos­ten van het dorp, zo blijkt ons als we daar­heen lo­pen. En som­mi­ge ka­me­len moe­ten meer­de­re ke­ren ra­cen, want aan het eind wor­den ze waar­schijn­lijk ach­ter het dorp om­ge­leid.
Er is een kameel die het schuim op de bek heeft staan en die door vier of vijf ster­ke man­nen in be­dwang moet wor­den ge­hou­den. Het dier wil zijn be­rij­der af­wer­pen. De ka­meel pro­beert tus­sen het pu­bliek te ko­men of de an­de­re kant op te ren­nen. Dat doet ons te­rug­dein­zen, want het dier ver­trapt je ze­ker. De ka­meel blaast slier­ten spuug de lucht in, als een fon­tein. Hij wordt af­ge­ram­meld en be­sluit als­nog weg te ra­cen.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Stokken­dans

Na een poos­je komt een groep man­nen re­ci­te­rend (wat?) aan­ge­lo­pen. Ze lo­pen met stok­ken en voe­ren een een­vou­di­ge dans uit. (Plot­se­ling weet ik wat Ḥu­sayn al-K., van de Bi­blio­theek, be­doel­de toen hij me uit­leg­de dat de Wah­ha­biyya [fun­da­men­ta­lis­ten] de­ze stok­ken­dans*(6) wil ver­bie­den, als on-is­la­mi­tisch.)
Soefi’s zijn dit, van de Ta­rī­qat al-Ala­wiy­ya*(7). Een groep van en­ke­le man­nen ge­volgd door Say­yid‘s*(8) in het wit, met een groe­ne sjaal. De groep wordt gro­ter. On­ver­staan­baar re­ci­te­ren ze.
We volgen ze een tij­dje.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Wester­lingen

Dan lo­pen we tegen R. uit Kaap­stad aan, die op 3 de­cem­ber in de Bi­blio­theek was. Ver­vol­gens zien we de jon­ge­lui Y., F. en M. Dan een Duits stel ar­cheo­lo­gen dat in ons ho­tel lo­geert.
Vervolgens Pa­me­la Je­ro­me*(9) en Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(10). Ik ont­moet­te hen bei­den al mijn twee­de dag in Ta­rīm en sprak even met hen.
Nu staar ik me blind op de le­ven­dige en mooie Pa­me­la. (Die op 14 de­cem­ber ja­rig is.)
We gaan thee­drin­ken en zij kletst bij­na voort­du­rend. Ze is ar­chi­tec­te en ‘doet’ mud brick, over­al op de we­reld.
Meer dan twee uur ge­niet ik van haar schoon­heid en ver­geet En­ne­fea in Lei­den he­le­maal.
Hotel: een tijd­je sa­men klet­sen met Taw­fīq, Y. (uit Ge­nè­ve, in­ter­nist) en M. (Me­de­wer­ker van Ox­fam in Mel­bour­ne.)
Brief [voor mijn Ne­der­land­se re­la­ties] be­wer­ken.
Bed rond 22.30 uur.
[Temperaturen, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 15,5°C. / 38,6°C.
[Luchtvochtig­heid, mi­ni­maal, ma­xi­maal:] 20% / 59%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Sha­ᶜ­bān (šaᶜbān :ﺷﻌﺒﻮﻥ) šaᶜbān is de acht­ste maand van de is­la­mi­tische ka­len­der.
Wi­ki­pe­dia: Is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.

*(2)
Sharia Faculteit.
Koelliyat al-Šariyya: Sharia Fa­cul­teit.
Ǧāmiᶜat al-Kāf: al-Kāf-Uni­ver­si­teit.

Te­rug.

*(3)
Kamelenrace.
Zie hier mooie ama­teur­beel­den (een beet­je schok­ke­rig) van een ka­me­len­race in Ta­rīm op You­Tube. Dui­de­lijk is te zien dat het niet om ka­me­len gaat, maar om dro­me­da­ris­sen, want de­ze die­ren heb­ben maar één bult. Let ook op de dracht van de man­nen. Vrij­wel al­le­maal dra­gen ze sa­rongs (Ma­de in In­do­ne­sia). Dat komt om­dat hun han­dels­be­lan­gen van ouds­her in Sin­ga­po­re en In­do­ne­sië lig­gen.
Wi­ki­pe­dia: Sin­ga­po­re.
Wi­ki­pe­dia: In­do­ne­sië.

Te­rug.

*(4)
Ziyāra. De Ḥaḍra­mi­tische pel­grims­tocht / be­de­vaart gaat naar het graf van hei­li­ge per­so­nen. Ziyāra betekent let­ter­lijk ‘be­zoek’, maar in is­la­mi­tische con­text duidt dit op een pel­grims- of be­de­vaarts­tocht naar het graf van een hei­lige
Interne link: Ziyāra.

Te­rug.

*(5)
Gabr al-Nabī Hūd
Het graf van de pro­feet Hoed. Dit graf ligt in de Wādī Masilah, ten oos­ten van Tarīm. De pro­feet Hoed, die in het chris­ten­dom niet voor­komt, (som­mi­ge pro­fe­ten heb­ben de is­lam en het chris­ten­dom ge­meen­schap­pe­lijk) wordt in de ko­ran ge­noemd als de waar­schu­wer van het volk van ᶜĀd. De­ze waar­schu­wing is on­der an­de­re neer­ge­schre­ven in het hoofd­stuk De Zand­dui­nen (Soe­rat al-Aḥ­gāf) van de ko­ran. De bi­blio­theek in Tarīm, waar ik dus werk, is naar de­ze soe­ra ver­noemd: al-Aḥ­gāf, maar in de oud­heid be­stond ook een ge­bied in deze stre­ken van zuid­oost Je­men dat al-Aḥgāf heet­te, dus het hoofd­stuk in de ko­ran is naar die streek ge­noemd.
Wi­ki­pe­dia: De pro­feet Hūd.
Wi­ki­pe­dia: ᶜĀd: het Volk van ᶜĀd.
Mijn bezoek aan Gabr al-Nabī Hūd in 1996: 19 april 1996.

Te­rug.

*(6)
De Stokkendans heet in het Ara­bisch: Šabwānī (ﺷﺒﻮﺍﻧﻲ). Hier een mooi voor­beeld daar­van uit Tarīm op You­Tube: Stokkendans.

Te­rug.

*(7)
Ṭarīqat Ala­wiy­ya (Ṭarīqat Āl BāᶜAlawī :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺁﻝ ﺑﺎﻋﻠﻮﻱ) dat on­ge­veer be­te­kent: De te vol­gen weg / me­tho­de / de ‘or­de’ van het volk van va­der Ala­wi en is een Ḥa­ḍra­mi­tische soe­fi-or­de. Zo’n soe­fi-or­de heet over het al­ge­meen een ṭa­rī­qa (mv.: ṭa­rī­qāt of ook wel ṭoe­roeq: ṭu­ruq).
Wi­ki­pe­dia: Ala­wiy­ya (Engels).
Wi­ki­pe­dia: Ṭa­rī­qāt.
Wi­ki­pe­dia: Su­fism (Engels). met een uit­ge­brei­de be­schrij­ving van soe­fisme en ver­schil­len­de soe­fi-or­des.

Te­rug.

*(8)
Sayyid. Een Sayyid (mv.: Asyād / Sāda / Sadāt) is een af­stam­me­ling van de pro­feet Mu­ham­mad.
Wi­ki­pe­dia: Sayyid.

Te­rug.

*(9)
Pa­me­la Je­ro­me. Patricia Je­ro­me is als ar­chi­tect ge­spe­cia­li­seerd is in leem­bouw, over­al ter wer­eld. Zie haar C.V. hier: Pa­me­la Je­ro­me. Ik vind haar een mooie, aan­trek­ke­lijke vrouw.

Te­rug.

*(10)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.