2 mei 1990

Dagboek 1990

(Dag 6668) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Ik ben ziek en moet ter con­tro­le naar de arts van het Ge­meen­schap­pe­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor (GAK).

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 mei 1990.
Op 7.50 uur.
Even naar con­tro­le bij het GAK. De­ze dok­ter heeft net als die an­de­re van de vo­ri­ge keer, al­leen maar be­lang­stel­ling voor het ver­loop van mijn rechts­zaak* te­gen de PTT en maar een beet­je in­te­res­se in mijn ge­zond­heid.
Thuis 11.00 uur.

Thuis van 11.45 tot 12.30 Aard­rijks­kun­de le­ren.
In de Ho­ge Fron­ten ook Aard­rijks­kun­de le­ren, in de scha­duw, on­der een boom. Le­ren: twee uur.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um. [Ge­schie­de­nis en Aard­rijks­kun­de.]
Thuis een beet­je ver­tel­len met EQ. [Een an­de­re ka­mer­be­woon­ster], die van­daag voor haar HBO – Jeugd­wel­zijn is ge­slaagd.
Weer: vrijwel onbewolkt. Warm. Ste­vige oos­ten­wind.

*
Ik was op 24 januari jl. op staan­de voet ont­sla­gen bij PTT-Te­le­com we­gens werk­wei­ge­ring. De in­stan­tie die mijn WW be­taal­de ver­lang­de van mij dat ik PTT voor de rech­ter sleep­te om het ont­slag te be­strij­den.

Te­rug.

De Hoge Fronten is een res­tand van de stads­wal rond Maas­tricht uit de 18e eeuw. Wi­ki­pe­dia.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 april 1990

Dagboek 1990

(Dag 6649) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 13 april 1990.
Op 10.00 uur.
De stad in wan­delen.
De garage zo in­rich­ten dat on­ze zeil­boot er­bij kan.
’s Avonds ben ik erg moe.
Bed 01.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6630) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 maart 1990.
Begin Zomertijd.
Ik heb slecht ge­sla­pen. Dat wil zeg­gen: ik heb lang wak­ker ge­le­gen.
Op 11.30 uur Zo­mer­tijd. (Dat zou 10.30 Win­ter­tijd zijn ge­weest.)
Leren van­af 13.20 tot 00.10 uur, met on­der­bre­kin­gen: Aard­rijks­kun­de en Ne­der­lands. To­taal zes uur.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud en veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6611) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode. – Op 30 ja­nu­a­ri 1990 bleek dat al­le vroe­ge­re leer­lin­gen van de le­raar En­gels M. bij het twee­de school­on­der­zoek, (SO II) zon­der uit­zon­de­ring een 7 heb­ben ge­kre­gen en de leer­lin­gen van een an­de­re le­raar En­gels, S., zon­der uit­zon­de­ring een 6 kre­gen. Over dit won­der­lijke toe­val klaag­de ik op 31 ja­nu­a­ri bij de school­lei­ding. De ten­ta­men­stof was ge­con­tro­leerd door leraar M. – Van­daag blijkt dat le­raar M. over­span­nen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 maart 1990.
Op 10.15 uur (na het le­zen van de krant in bed.)
Ik heb de hele dag de ga­ra­ge op­ge­ruimd en flink wat plaats ge­maakt!
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [En­gels en Ne­der­lands.]
[Leraar] M. is over­span­nen, dus krij­gen we les van [le­raar] S. Hij weet niets over het voor­val met de pun­ten (zie 31 ja­nu­a­ri jl.) Ik vroeg hem er­naar om­dat M. had ge­zegd dat hij mijn werk door S. zou la­ten na­kijken. Ik heb tot nu toe nog geen of­fi­ci­eel punt voor mijn schrijf­toets.

Index

Index van ter­men:
VWO.

Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 februari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6592) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos, door PTT-Te­le­com ont­sla­gen na een ar­beids­con­flict. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar die kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 15 februari 1990.
Op 9.30 uur. (Ik heb de af­ge­lo­pen nacht wei­nig ge­sla­pen.)
Leren: circa één uur. Ik heb de li­te­ra­tuur­lijs­ten En­gels en Ne­der­lands ge­maakt.
Met de bus naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Wis­kun­de A.]
Met de bus naar huis. Thuis 20.40 uur.
Tv-kijken bij BW. op zijn ka­mer.
Nu 21.35 uur.
Weer: storm­ach­tig met re­gen, maar om 20.00 is de he­mel open­ge­trok­ken en is het rus­tig weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 januari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6574) Ik woon in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen woens­dag, 24 ja­nu­a­ri 1990, ben ik na een ar­beids­con­flict met mijn chef, op staan­de voet ont­sla­gen bij mijn werk­ge­ver PTT-Te­le­com, waar ik sinds sep­tem­ber 1966 werk­te. Ik ver­meld de­ze toe­stand niet, want ik ben daar­van niet on­der de in­druk. – Mijn ou­ders zijn in Aus­tra­lië op va­kan­tie en heb­ben hun cam­per daar­heen ge­trans­por­teerd, wat goed­ko­per is dan daar een hu­ren. Mijn jon­ge­re broer J. zou de fi­nan­ciële kant re­ge­len, maar heeft dat ver­zuimd. De (En­gel­se) trans­por­teur gaf daar­om de cam­per niet vrij. Het kwam op mij neer om van­uit Ne­der­land te­le­fo­nisch al­les in goe­de ba­nen te lei­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 28 januari 1990.
Op 12.40 uur.
Aan de Disk­drive van de Com­mo­do­re­64 wer­ken. Het lukt met niet die te re­pa­re­ren.
Brieven typen (met de type­ma­chi­ne) naar Double E in Bar­king, Es­sex, om hen te dan­ken voor het ge­duld om op ‘ons’ geld te wach­ten en de kos­ten als te­le­foon en te­lex te be­ta­len die zij ex­tra heb­ben moe­ten ma­ken. Ik stuur dus vijf­en­twin­tig Pond mee. (Kos­ten [voor mij]: f. 81,75 plus f. 2,50 com­mis­sie.)
Lezen.
Nu 22.50 uur.
Weer: ik ben niet bui­ten ge­weest na 04.00 uur, maar het re­gent af en toe en er waait een ste­vige wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 januari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6556) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb va­kan­tie­ver­lof. Dit is mijn der­de vrije dag. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge. – Om­dat de stu­die op school zo zwaar is, neem ik steeds min­der tijd om de da­ge­lijk­se be­slom­me­rin­gen in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 10 januari 1990.
Verlof.
Op 10.20 uur.
Na de middag op de fiets naar Maas­tricht, naar de Bi­blio­theek.
Naar school: VWO / Athe­neum, Maas­tricht. [Ge­schie­de­nis en Aard­rijks­kun­de.]
Nu 23.45 uur.
Weer: open, zon­nig, hel­der weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 december 1990

Dagboek 1990

(Dag 6902) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Lei­den. – Sinds sep­tem­ber jl. stu­deer ik Ara­bisch aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. – BW. en ik gaan deze avond op stap in Ams­ter­dam.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 december 1990.
Leren: 3,5 uur. – Naar Am­ster­dam.
Werken aan het werk­stuk over me­di­cij­nen in de Ara­bi­sche we­reld.
Met de bus van 23.30 naar Sta­ti­on Lei­den Cen­traal en met de trein naar Am­ster­dam, sa­men met BW.: f. 10,00 en­ke­le reis.
Bar Ex­it: Re­gu­liers­dwars­straat. Drie pils à f. 3,25! Er zijn veel leu­ke en se­xy jon­gens / man­nen. Veel In­di­sche stuk­ken. Veel, bij­na al­le­maal, zijn ro­kers.
Direct in het be­gin heb ik con­tact met een zwar­te jon­ge­man, die zich als Hu­bert voor­stelt, maar niet veel zegt, zijn hand om mijn schou­der slaat. Als ik des­ge­vraagd zeg dat ik uit Lei­den kom zegt hij: “Dat geeft niet, hoor.”(!!) Ver­der wil hij in­te­res­sant doen. Hij maakt vi­deo’s voor Cd’s, maar hij kan niet uit­leg­gen wat hij be­doelt. Ik gaf hem in het be­gin een zoen, maar laat nu blij­ken, door hem een beet­je te ne­ge­ren, geen ver­de­re be­lang­stel­ling te heb­ben. Na een poos­je gaat hij weg.
Ik probeer later nog een ge­sprek te be­gin­nen me twee an­de­re man­nen (een Chi­nees en een zwar­te man), maar die heb­ben geen be­lang­stel­ling.
Er zijn nog twee ma­ge­re jon­ge­man­nen die be­lang­stel­ling in mij heb­ben, maar ik niet in hen. (Zij zijn blank.)
Trein: f. 10,00
Thuis 07.20 uur.
Weer: droog en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 december 1990

Dagboek 1990

(Dag 6883) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Lei­den. – Sinds een paar maan­den stu­deer ik Ara­bisch aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. – Al sinds het ein­de van de ja­ren zes­tig heb ik een so­ci­ale fo­bie: tril­angst*, tril­len­de han­den wan­neer ik in ge­zel­schap mijn han­den moet ge­brui­ken, iets moet eten, drin­ken of pre­sen­te­ren. Ik ver­mijd zo­veel mo­ge­lijk si­tu­a­ties waar ik deze fo­bie niet kan ver­ber­gen. Het duurt nog tot het jaar 2003 voor­dat ik daar­van ver­lost wordt. Van­daag heb ik er weer last van en ver­tel er iets over. – Ta­len­lab: Ta­len­la­bo­ra­to­rium, waar je de taal die je stu­deert, kunt oe­fe­nen. – De Bak: het Uni­ver­si­teits­res­tau­rant. – UB: Uni­ver­si­teits­bi­blio­theek, waar ik over­dag, maar vaak ook ’s avonds stu­deer.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 3 december 1990.
Leren: 4,5 uur.
College.
De toets van vrij­dag heb ik niet zo erg goed ge­maakt.
Ik heb met dr. WS. ge­praat over de mo­ge­lijk­he­den om in een Ara­bisch land te stu­de­ren.
Talenlab: één uur werk­woor­den oe­fe­nen.
Van 15.00 tot 17.15 in ca­fé Ca­mi­no Re­al zit­ten ver­tel­len met WS., Noor B., Pe­tra K. en nog an­de­ren. Ik ben to­taal ‘op’ van de ze­nu­wen. Mijn han­den tril­len ver­schrik­ke­lijk, ik voel me on­rus­tig. Ik neem la­ter zelfs een pils. Al­co­hol maakt me vaak iets rus­ti­ger. Nu helpt het maar ten de­le. Die ene pils maakt me moe en sla­pe­rig, ter­wijl ik ze­nuw­ach­tig blijf.
Als­maar ze­nu­wen bij so­ci­a­le ge­beur­te­nis­sen. Ik haat me­zelf. Hoe moet dat ver­der in het le­ven? Met steeds meer so­ci­a­le con­tac­ten die ik wil en ook on­ver­mij­de­lijk zul­len zijn. Ik wil con­tac­ten, maar ik haat ze ook, om­dat ik me­zelf niet kan con­tro­le­ren. Ook hier moet ik van af. Ik wil ‘nor­maal’ zijn.
Eten in De Bak: f. 4,40.
Studeren in de UB.
Thuis 22.15 uur.
BW. kocht een Cd-spe­ler voor f. 599,75.
Muziek luis­te­ren.
Tv kijken.
Nu 01.15 uur.
Weer: vrij­wel ge­heel be­wolkt. Een beet­je blauwe lucht. ’s Avonds re­gen.

*
Een so­ci­a­le fo­bie. Wi. Ik heb last van een tril­angst: tril­len­de han­den bij so­ci­a­le ge­beur­te­nis­sen, voor­al bij in­ter­ac­tie met an­de­ren. Heel vaak kan ik het ver­ber­gen, soms, als ik het zie aan­ko­men, slik ik een be­ta­blocker, soms drink ik al­co­hol, maar er zijn si­tu­a­ties waar bei­de mid­de­len geen op­los­sing bie­den, om­dat al­co­hol drin­ken niet ge­wenst is of om­dat ik geen be­ta­blockers bij mij heb wan­neer ik on­ver­wacht ge­acht word iets in of voor een groep te doen. Ik schaam me voor deze fo­bie en lijd er nog­al on­der. Met hulp van de psy­cho­lo­gen van IPZO in Nij­me­gen word ik er in 2003 de­fi­ni­tief van ver­lost. (IPZO.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 november 1990

Dagboek 1990

(Dag 6864) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Lei­den. – Sinds een paar we­ken stu­deer ik Ara­bisch aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. (Ta­len­lab: Ta­len­la­bo­ra­to­rium, waar je de taal die je stu­deert, kunt oe­fe­nen. – De Bak: het Uni­ver­si­teits­res­tau­rant. UB: Uni­ver­si­teits­bi­blio­theek, waar ik over­dag, maar vaak ook ’s avonds stu­deer.)

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 14 november 1990.
Leren, to­taal: 7.10 uur.
Col­lege.
Talenlab.
UB.
Eten in De Bak: f. 4,40.
UB.
Thuis 22.00 uur.
Tv.
In de UB was een mooie, sexy, don­ke­re jon­ge­man.
Nu 00.40 uur.
Weer: re­gen­ach­tig. Na 23.00 stort­bui­en en on­weer. (Wolk­breu­ken.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.