2 mei 1990

Dagboek 1990

(Dag 6668) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Ik ben ziek en moet ter con­tro­le naar de arts van het Ge­meen­schap­pe­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor (GAK).

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 mei 1990.
Op 7.50 uur.
Even naar con­tro­le bij het GAK. De­ze dok­ter heeft net als die an­de­re van de vo­ri­ge keer, al­leen maar be­lang­stel­ling voor het ver­loop van mijn rechts­zaak* te­gen de PTT en maar een beet­je in­te­res­se in mijn ge­zond­heid.
Thuis 11.00 uur.

Thuis van 11.45 tot 12.30 Aard­rijks­kun­de le­ren.
In de Ho­ge Fron­ten ook Aard­rijks­kun­de le­ren, in de scha­duw, on­der een boom. Le­ren: twee uur.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um. [Ge­schie­de­nis en Aard­rijks­kun­de.]
Thuis een beet­je ver­tel­len met EQ. [Een an­de­re ka­mer­be­woon­ster], die van­daag voor haar HBO – Jeugd­wel­zijn is ge­slaagd.
Weer: vrijwel onbewolkt. Warm. Ste­vige oos­ten­wind.

*
Ik was op 24 januari jl. op staan­de voet ont­sla­gen bij PTT-Te­le­com we­gens werk­wei­ge­ring. De in­stan­tie die mijn WW be­taal­de ver­lang­de van mij dat ik PTT voor de rech­ter sleep­te om het ont­slag te be­strij­den.

Te­rug.

De Hoge Fronten is een res­tand van de stads­wal rond Maas­tricht uit de 18e eeuw. Wi­ki­pe­dia.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 april 1990

Dagboek 1990

(Dag 6649) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. op ka­mers aan de Bil­ser­baan in Maas­tricht. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 13 april 1990.
Op 10.00 uur.
De stad in wan­delen.
De garage zo in­rich­ten dat on­ze zeil­boot er­bij kan.
’s Avonds ben ik erg moe.
Bed 01.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6630) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 25 maart 1990.
Begin Zomertijd.
Ik heb slecht ge­sla­pen. Dat wil zeg­gen: ik heb lang wak­ker ge­le­gen.
Op 11.30 uur Zo­mer­tijd. (Dat zou 10.30 Win­ter­tijd zijn ge­weest.)
Leren van­af 13.20 tot 00.10 uur, met on­der­bre­kin­gen: Aard­rijks­kun­de en Ne­der­lands. To­taal zes uur.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud en veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1990

Dagboek 1990

(Dag 6611) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Maas­tricht, aan de Bil­ser­baan. – Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri 1990 werk­loos. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar mijn kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode. – Op 30 ja­nu­a­ri 1990 bleek dat al­le vroe­ge­re leer­lin­gen van de le­raar En­gels M. bij het twee­de school­on­der­zoek, (SO II) zon­der uit­zon­de­ring een 7 heb­ben ge­kre­gen en de leer­lin­gen van een an­de­re le­raar En­gels, S., zon­der uit­zon­de­ring een 6 kre­gen. Over dit won­der­lijke toe­val klaag­de ik op 31 ja­nu­a­ri bij de school­lei­ding. De ten­ta­men­stof was ge­con­tro­leerd door leraar M. – Van­daag blijkt dat le­raar M. over­span­nen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 maart 1990.
Op 10.15 uur (na het le­zen van de krant in bed.)
Ik heb de hele dag de ga­ra­ge op­ge­ruimd en flink wat plaats ge­maakt!
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [En­gels en Ne­der­lands.]
[Leraar] M. is over­span­nen, dus krij­gen we les van [le­raar] S. Hij weet niets over het voor­val met de pun­ten (zie 31 ja­nu­a­ri jl.) Ik vroeg hem er­naar om­dat M. had ge­zegd dat hij mijn werk door S. zou la­ten na­kijken. Ik heb tot nu toe nog geen of­fi­ci­eel punt voor mijn schrijf­toets.

Index

Index van ter­men:
VWO.

Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 februari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6592) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Ik ben sinds 24 ja­nu­a­ri jl. werk­loos, door PTT-Te­le­com ont­sla­gen na een ar­beids­con­flict. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen, van­daar die kor­te bij­dra­ges in de­ze pe­ri­ode.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 15 februari 1990.
Op 9.30 uur. (Ik heb de af­ge­lo­pen nacht wei­nig ge­sla­pen.)
Leren: circa één uur. Ik heb de li­te­ra­tuur­lijs­ten En­gels en Ne­der­lands ge­maakt.
Met de bus naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Wis­kun­de A.]
Met de bus naar huis. Thuis 20.40 uur.
Tv-kijken bij BW. op zijn ka­mer.
Nu 21.35 uur.
Weer: storm­ach­tig met re­gen, maar om 20.00 is de he­mel open­ge­trok­ken en is het rus­tig weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.