30 april 1988

Dagboek 1988

(Dag 5936) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Hier­voor maak ik van­avond huis­werk.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 30 april 1988.
Op 9.15 uur. Douche.
Ontbijt.
Winkel.
Meel kopen. (Bij LP. in Eijs­den.]
Leren.
Koken.
Eten. Afwassen.
Leren.
Ik sloeg de paar­dans­ri­tu­e­len van twee me­rels ga­de. (Het lij­ken wel twee man­net­jes, al­le twee diep zwart.) Veel mus­sen zijn ook in de weer met ri­tu­e­len en nest­jes.
Nederlandse ge­schie­de­nis le­ren tot 01.30 uur.
Weer: onbewolkt. Later re­gen­drei­ging. Cir­ca 20°C. Zo warm is het bin­nen nog niet.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 april 1988

Dagboek 1988

(Dag 5917) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb van­daag va­kan­tie­ver­lof. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 11 april 1988.
Verlof.
Een zware nacht die be­gon met er­ge maag­kram­pen. Nacht­mer­ries over het be­re­ke­nen van drie­hoe­ken, die geen, of ie­de­re keer ver­keer­de, uit­koms­ten op­le­ver­den.
Midden in de nacht werd ik dui­ze­lig en met troe­be­le blik wak­ker. Al­les draai­de en het leek of ik dron­ken was. (Hoe­wel er geen er­va­ring in, vrees­de ik een her­sen­bloe­ding, zo­als zo­veel jon­ge col­le­ga’s de laatste ja­ren.) Ik was echt bang, maar ook moe en hoe­wel ik mij­zelf for­ceer­de om wak­ker te blij­ven (wak­ker te ster­ven?) liet ik me na een poos­je in­zak­ken en ik voel­de dat het be­ter ging. De wis­kun­de­dro­men gin­gen ech­ter on­ver­min­derd voort.
Op 9.40 uur. Douche.
Ontbijt.
Krant lezen.

Ik maak een Wiskunde proef­exa­men in twee uur.
Even in het dorp wan­de­len.
Nu 16.10 uur, na Engels en Frans ge­leerd te heb­ben.

Brood eten.
Krant lezen.
Op de fiets naar school in Maas­tricht. [Wis­kun­de (ver­sneld) en Frans]
Fiets.
Thuis 22.20 uur.
Nu 22.55 uur.
Gymnastiek: 40x buik­spier­oe­fe­nin­gen en hal­ter­oe­fe­nin­gen: 8 kg.
Weer: onbewolkt. Heer­lijk. Lek­ker. Rond 22.00 uur: 10°C. On­be­wolkt. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 maart 1988

Dagboek 1988

(Dag 5898) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Hij heeft sinds eni­ge tijd een baan. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Voor­dat het lan­de­lijk Alarm­num­mer 112 be­stond, was er een ver­ge­lijk­baar num­mer, na­me­lijk 06-11. De bij­be­ho­ren­de te­le­foon­au­to­maat voor de re­gio Zuid-Lim­burg bouw ik. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik ook bui­ten­land­se li­te­ra­tuur le­zen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 maart 1988.
Op 6.20 uur. Douche.
Ontbijt.
Met de dienst­auto (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.]
Telefoon­cen­tra­le Maas­tricht-Cen­trum: Alarm­cen­trale 06-11.
Sint Pie­ters­berg: eten en le­zen in kor­te ver­ha­len van Guy de Mau­pas­sant. [Frans.]
V&D: Maas­tricht. Een sto­ring in de Vox­5100.
Gezinszorg: Maas­tricht. Een sto­ring in de Vox­4100.
Kantoor. Thuis 17.05 uur.
Koken.
Warm eten. Af­was­sen.
Financiën: gis­teren liep het cont­ract van BW. af. Hij kreeg f. 100,00 bru­to meer op zijn mi­ni­mum­loon. Dat kan hem, als as­sis­tent van zijn chef­fin Pe­tra S., niet be­vre­digen, die zelf on­langs vijf­hon­derd gul­den per maand meer kreeg.
“Pe­tra hier en Pe­tra daar, zij is zo aar­dig.” Dat is nu in elk ge­val af­ge­lo­pen. Hij [BW.] voelt zich ge­no­men en te­recht: het is een sla­ven­baan. Hard en veel wer­ken, ook over­werk, dat niet be­taald wordt, maar een even­tu­eel ont­slag brengt ons tot de ar­moe­de­staf als BW. over een half jaar geen uit­ke­ring meer heeft en ook niet krijgt. Ik wil zo­veel mo­ge­lijk spa­ren voor even­tu­eel naar de Uni­ver­si­teit te kun­nen na 1990. Met een arm­las­ti­ge huis­ge­noot wordt me dat on­mo­ge­lijk ge­maakt (om fi­nan­cië­le re­de­nen) en dat heb ik niet voor hem over. Hij, die mij, wan­neer hij ooit zelf­stan­dig gaat wo­nen (hij wil zo spoe­dig mo­ge­lijk hier weg) mij bij een be­zoek be­slist niet ver­der dan het toi­let zal la­ten ko­men. Van het toi­let mag ik ge­bruik ma­ken en meer niet. Dat heeft hij me al ver­schei­de­ne ke­ren la­ten we­ten. Ik zal hem dus niet be­zoe­ken.
Als hij blijft wer­ken word ik er per maand f. 275,00 be­ter van. (Zijn bij­dra­ge.) Na af­trek van de kos­ten voor ener­gie en der­ge­lij­ke heb ik f. 150,00 net­to winst, voor de huur van de ka­mer en het ge­bruik van het be­stek en­zo­voorts.
Wiskunde le­ren.
Nu 23.15 uur.
Weer: circa 6°C. Heel veel re­gen. (Stort­bui­en.) Har­de zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 maart 1988

Dagboek 1988

(Dag 5879) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en voer vandaag voor PTT werk­zaam­he­den uit bij het Ge­meen­schap­pe­lijk Ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor (GAK) in Maas­tricht. – Voor­dat het lan­de­lijk Alarm­num­mer 112 be­stond, was er een ver­ge­lijk­baar num­mer, na­me­lijk 06-11. De bij­be­ho­ren­de te­le­foon­au­to­maat voor de re­gio Zuid-Lim­burg bouw ik. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. – RMV is een cor­res­pon­den­tie­vriend in Bel­gië, die kun­sti­ge brie­ven stuurt. Ik ant­woord op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 maart 1988.
Op 6.40 uur. Douche.
Ontbijt.
Met de dienst­au­to (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. Recht­streeks naar het GAK in Maas­tricht.
Op kantoor [Zaak-Fran­çois de Veye­straat] van 14.00 tot 15.10 uur.
Telefooncen­tra­le Maas­tricht Cen­trum: Alarm­cen­tra­le 06-11 tot 16.00 uur.
Thuis 16.20 uur.
Koken.
Warm eten.
Krant lezen.
Een brief (zon­der dup­li­caat) naar RMV. Bij hem kan ik vrij spe­len. (Spon­taan op ge­aqua­rel­leerd pa­pier.)
Geschiedenis le­ren.
Nu 22.40 uur.
Gymnastiek: 40x Buik­spier­oe­fe­nin­gen.
Weer: veel re­gen en mot­sneeuw. Koud, cir­ca 1 tot 2°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 februari 1988

Dagboek 1988

(Dag 5859) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. – Mor­gen, zon­dag, be­gint Car­na­val.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 13 februari 1988.
Op 9.05 uur. Douche.
Bij molenaar LP. ga ik vijf ki­lo [vol­ko­ren tar­we-] meel ko­pen: f. 8,75.
Ik koop vijf li­ter melk in Eijs­den.
Brood eten.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem]
Afwassen.
Krant lezen.
Samen [BW. en ik] met de bus naar Mi­ro [su­per­markt]: Maas­tricht en het Cen­trum. Thuis 16.45 uur.
Carnavalskle­ding voor­be­rei­den.
We gaan vanavond uit eten. Dat had ik al eind ok­to­ber aan BW. be­loofd. We gaan ook uit naar de Es­qui­re.
Anderhalf uur Wis­kun­de le­ren.
Brood bakken.
Nu 20.25 uur.

De ‘laatste’ voor­be­rei­din­gen voor Car­na­val.
Met de bus van 21.11 naar Maas­tricht.
Eten (Dim Sum) bij Yong Kee: Bosch­straat 58, Maas­tricht. (Het voor­ma­li­ge res­tau­rant van MW.) We zijn er van 22.00 tot 23.00 uur. Ik be­taal f. 39,00. (f. 37,00 plus f. 2,00 fooi.)
Naar de Es­qui­re van 23.15 tot 02.25 uur.
Weer: stra­lend weer. Heel licht be­wolkt. Cir­ca 5°C. Af­ge­lo­pen nacht: nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.