28 april 1986

Dagboek 1986

(Dag 5203) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. Ik werk van­daag in Maas­tricht en Beek. – In Maas­tricht werk ik de­ze avond bij V&D tot 20.00 uur. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 april 1986.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 8.15 uur bij Jan van Eyck­aca­de­mie in Maas­tricht. Het be­die­ning­stoes­tel* ver­van­gen.
Om 8.45 op kan­toor: vi­deo­jour­naal Net­werk 2 en werk­ver­ga­de­ring, tot 10.30 uur.
Administratie.
Van 11.00 tot 11.30 in Eijs­den, on­der an­de­re bij [col­le­ga] JP. thuis het MPU: Main­te­nan­ce Pro­ces­sing Unit-kof­fer op­ha­len.
Even thuis.
Kantoor.
Van 13.50 tot 14.50 bij Sta­bil Oil in Beek.
Daarna via Elsloo naar Maas­tricht ge­re­den.
In Maastricht om 15.45 uur, bij V&D, Maas­tricht.
Van 16.30 tot 17.15 thuis met de Dienst­au­to.
Brood eten.
Van 17.30 tot 20.00 bij V&D in Maas­tricht een nieuwe band [soft­wa­re] in de te­le­foon­au­to­maat draai­en.
Thuis 20.15 uur. [Met de Dienstauto.]
Tv.
Computer.
Douche.
Tv.
Bed 01.30 uur.
Weer: 14°C. Mistig. Droog.

*
Een bedieningstoestel is de tech­nische be­na­ming van het toes­tel dat door een te­le­fo­nist(e) be­diend wordt en dat in de volks­mond de ‘cen­tra­le’ heet. Met dit toes­tel ‘be­stuurt’ de te­le­fonist(e) de te­le­foon­au­to­maat, door klan­ten door te ver­bin­den met de per­soon die zij wen­sen te spre­ken.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 april 1986

Dagboek 1986

(Dag 5184) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 9 april 1986.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag aan het werk bij Spaar­bank Lim­burg in Maas­tricht.
Van 15.00 tot 16.00 ver­ga­de­ring over het werk.
Met de dienstauto naar huis.

Thuis koken.
Eten. Afwassen.
Douche.
Tv.
Nu 23.40 uur.
Weer: 4°C. Koud. Regenachtig. Zwaar be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1986

Dagboek 1986

(Dag 5165) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 21 maart 1986.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Van 9.30 tot 11.45 uur naar de Jan van Eijck Aca­de­mie in Maas­tricht. Het lei­ding­net voor een Vox­4100 op­ne­men.
Eten op de Sint Pie­ters­berg.
V&D, Maas­tricht. Vox­5100.
Kantoor.
Om 15.45 ga ik naar huis.
Thuis 16.15 uur.
Lezen.
Om 18.15 uur eten. Af­was­sen.
Douche.
Computer van 19.30 tot 00.15 uur.
Tv tot 01.45 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: koud. (Fris) Circa 6°C. Eerst Noor­den­wind, la­ter zui­den­wind. Droog. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 maart 1986

Dagboek 1986

(Dag 5146) Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. Van­af van­daag ein­digt ook mijn re­la­tie met HL., die ik sinds 6 maart 1977 met hem heb. De vriend die hij van­daag bij zich heeft wordt zijn nieuwe part­ner. – Ik volg voor mijn werk (PTT-Te­le­com) een schrif­te­lij­ke cur­sus voor het le­ren pro­gram­me­ren in de com­pu­ter­taal ‘Ba­sic’, ver­zorgd door ‘Dirk­sen Op­lei­din­gen’.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 maart 1986.
Op 9.30 uur. [sic] Douche.
Dirksen Basic Pro­gram­me­ren le­ren.
HL. is hier met zijn 22-jarige Bel­gische vriend EB: op het eer­ste ge­zicht aar­dig. HL. knuf­felt de jon­gen, maar kijkt mij daar­bij triom­fan­te­lijk aan, op een ma­nier van: “Zie je wel, ik heb ook een vriend.”
Fietsen, met BW. ach­ter­op, naar de Maas­plas en over het ijs wan­de­len. Na een uur weer naar huis
Voorbereiden van het in­vul­len van het be­las­ting­for­mu­lier.
Koken.
Vertellen.
Warm eten.
Tv.
Afwassen.
Tv.
BW. met Nederlands le­ren, hel­pen.
Bed 00.30 uur.
Weer: fris en dooi. Circa 1 tot 2°C, bo­ven nul. Zon­nig. Fris­se noord­oos­ten wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 februari 1986

Dagboek 1986

(Dag 5127) Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. Ook mijn re­la­tie met HL., die ik al sinds 1977 met hem heb, ver­loopt nu moei­zaam. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben nu ziek thuis. – Het is Car­na­val.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 februari 1986.
Carnaval. – Ziek thuis.
Op 12.10 na heerlijk vrij­en en sek­sen. Douche.
Krant lezen.
Brood eten.
HL. gaat in Gulpen wer­ken [Chi­nees re­stau­rant]. Wij ne­men de au­to en gaan de Mer­gel­land­rou­te* rij­den, na eerst in de om­ge­ving van het Drie­lan­den­punt ge­wan­deld te heb­ben en er foto’s ge­maakt te heb­ben.
Thuis 17.00 uur.
Taart eten.
Dag­boek bij­wer­ken.
Nu 18.00 uur.
Weer: zonnig, circa 1°C. Lekker fris. Noor­den­wind.
Heerlijk sa­men wan­de­len. Toe­komst­plan­nen ma­ken en toch de toe­komst vre­zen. Dat is raar.

Eten koken.
Eten.
Tv.
Afwassen.
Tv.
Nu 00.45 uur.
Als ik zeg niet zonder BW. te kun­nen, ant­woord BW.: “Ik kan wel zon­der jou.” Dat is eerst een te­leur­stel­ling, maar geeft me ook rust.
Weer:

*
De Mer­gel­land­rou­te is een door de ANWB uit­ge­stip­pel­de toe­ris­tische rou­te en loopt door een van de heu­vel­ach­tig­ste de­len van Ne­der­land, na­me­lijk Zuid-Lim­burg. Wi.

Te­rug.

Het Drie­lan­den­punt bij Vaals is een drie­lan­den­punt waar de gren­zen tussen Ne­der­land, Bel­gië en Duits­land sa­men­komen. Het punt is ge­le­gen na­bij de top van de Vaal­ser­berg op de grens van de ge­meen­ten Vaals (Ne­der­lands Lim­burg), Blie­berg en Kel­mis (bei­de in de Bel­gische pro­vin­cie Luik) en Aken (in de Duit­se deel­staat Noord­rijn-West­fa­len). Wi.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW, HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.