28 april 1986

Dagboek 1986

(Dag 5203) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. Ik werk van­daag in Maas­tricht en Beek. – In Maas­tricht werk ik de­ze avond bij V&D tot 20.00 uur. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 april 1986.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 8.15 uur bij Jan van Eyck­aca­de­mie in Maas­tricht. Het be­die­ning­stoes­tel* ver­van­gen.
Om 8.45 op kan­toor: vi­deo­jour­naal Net­werk 2 en werk­ver­ga­de­ring, tot 10.30 uur.
Administratie.
Van 11.00 tot 11.30 in Eijs­den, on­der an­de­re bij [col­le­ga] JP. thuis het MPU: Main­te­nan­ce Pro­ces­sing Unit-kof­fer op­ha­len.
Even thuis.
Kantoor.
Van 13.50 tot 14.50 bij Sta­bil Oil in Beek.
Daarna via Elsloo naar Maas­tricht ge­re­den.
In Maastricht om 15.45 uur, bij V&D, Maas­tricht.
Van 16.30 tot 17.15 thuis met de Dienst­au­to.
Brood eten.
Van 17.30 tot 20.00 bij V&D in Maas­tricht een nieuwe band [soft­wa­re] in de te­le­foon­au­to­maat draai­en.
Thuis 20.15 uur. [Met de Dienstauto.]
Tv.
Computer.
Douche.
Tv.
Bed 01.30 uur.
Weer: 14°C. Mistig. Droog.

*
Een bedieningstoestel is de tech­nische be­na­ming van het toes­tel dat door een te­le­fo­nist(e) be­diend wordt en dat in de volks­mond de ‘cen­tra­le’ heet. Met dit toes­tel ‘be­stuurt’ de te­le­fonist(e) de te­le­foon­au­to­maat, door klan­ten door te ver­bin­den met de per­soon die zij wen­sen te spre­ken.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 april 1986

Dagboek 1986

(Dag 5184) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 9 april 1986.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag aan het werk bij Spaar­bank Lim­burg in Maas­tricht.
Van 15.00 tot 16.00 ver­ga­de­ring over het werk.
Met de dienstauto naar huis.

Thuis koken.
Eten. Afwassen.
Douche.
Tv.
Nu 23.40 uur.
Weer: 4°C. Koud. Regenachtig. Zwaar be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1986

Dagboek 1986

(Dag 5165) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 21 maart 1986.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Van 9.30 tot 11.45 uur naar de Jan van Eijck Aca­de­mie in Maas­tricht. Het lei­ding­net voor een Vox­4100 op­ne­men.
Eten op de Sint Pie­ters­berg.
V&D, Maas­tricht. Vox­5100.
Kantoor.
Om 15.45 ga ik naar huis.
Thuis 16.15 uur.
Lezen.
Om 18.15 uur eten. Af­was­sen.
Douche.
Computer van 19.30 tot 00.15 uur.
Tv tot 01.45 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: koud. (Fris) Circa 6°C. Eerst Noor­den­wind, la­ter zui­den­wind. Droog. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 maart 1986

Dagboek 1986

(Dag 5146) Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. Van­af van­daag ein­digt ook mijn re­la­tie met HL., die ik sinds 6 maart 1977 met hem heb. De vriend die hij van­daag bij zich heeft wordt zijn nieuwe part­ner. – Ik volg voor mijn werk (PTT-Te­le­com) een schrif­te­lij­ke cur­sus voor het le­ren pro­gram­me­ren in de com­pu­ter­taal ‘Ba­sic’, ver­zorgd door ‘Dirk­sen Op­lei­din­gen’.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 maart 1986.
Op 9.30 uur. [sic] Douche.
Dirksen Basic Pro­gram­me­ren le­ren.
HL. is hier met zijn 22-jarige Bel­gische vriend EB: op het eer­ste ge­zicht aar­dig. HL. knuf­felt de jon­gen, maar kijkt mij daar­bij triom­fan­te­lijk aan, op een ma­nier van: “Zie je wel, ik heb ook een vriend.”
Fietsen, met BW. ach­ter­op, naar de Maas­plas en over het ijs wan­de­len. Na een uur weer naar huis
Voorbereiden van het in­vul­len van het be­las­ting­for­mu­lier.
Koken.
Vertellen.
Warm eten.
Tv.
Afwassen.
Tv.
BW. met Nederlands le­ren, hel­pen.
Bed 00.30 uur.
Weer: fris en dooi. Circa 1 tot 2°C, bo­ven nul. Zon­nig. Fris­se noord­oos­ten wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 februari 1986

Dagboek 1986

(Dag 5127) Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. Ook mijn re­la­tie met HL., die ik al sinds 1977 met hem heb, ver­loopt nu moei­zaam. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben nu ziek thuis. – Het is Car­na­val.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 februari 1986.
Carnaval. – Ziek thuis.
Op 12.10 na heerlijk vrij­en en sek­sen. Douche.
Krant lezen.
Brood eten.
HL. gaat in Gulpen wer­ken [Chi­nees re­stau­rant]. Wij ne­men de au­to en gaan de Mer­gel­land­rou­te* rij­den, na eerst in de om­ge­ving van het Drie­lan­den­punt ge­wan­deld te heb­ben en er foto’s ge­maakt te heb­ben.
Thuis 17.00 uur.
Taart eten.
Dag­boek bij­wer­ken.
Nu 18.00 uur.
Weer: zonnig, circa 1°C. Lekker fris. Noor­den­wind.
Heerlijk sa­men wan­de­len. Toe­komst­plan­nen ma­ken en toch de toe­komst vre­zen. Dat is raar.

Eten koken.
Eten.
Tv.
Afwassen.
Tv.
Nu 00.45 uur.
Als ik zeg niet zonder BW. te kun­nen, ant­woord BW.: “Ik kan wel zon­der jou.” Dat is eerst een te­leur­stel­ling, maar geeft me ook rust.
Weer:

*
De Mer­gel­land­rou­te is een door de ANWB uit­ge­stip­pel­de toe­ris­tische rou­te en loopt door een van de heu­vel­ach­tig­ste de­len van Ne­der­land, na­me­lijk Zuid-Lim­burg. Wi.

Te­rug.

Het Drie­lan­den­punt bij Vaals is een drie­lan­den­punt waar de gren­zen tussen Ne­der­land, Bel­gië en Duits­land sa­men­komen. Het punt is ge­le­gen na­bij de top van de Vaal­ser­berg op de grens van de ge­meen­ten Vaals (Ne­der­lands Lim­burg), Blie­berg en Kel­mis (bei­de in de Bel­gische pro­vin­cie Luik) en Aken (in de Duit­se deel­staat Noord­rijn-West­fa­len). Wi.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW, HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 januari 1986

Dagboek 1986

(Dag 5109) Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. Ook mijn re­la­tie met HL., die ik al sinds 1977 met hem heb, ver­loopt nu moei­zaam. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben aan het werk in Beek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 januari 1986.
HL. bracht de nacht met een Duit­ser door.
Op 6.30 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Op kantoor het werk be­stu­de­ren: kos­ten­tel­ling door mid­del van APU-Sm.
Euromotel : Beek, van 11.00 tot 18.15 uur.
Met de dienst­au­to naar huis. Thuis 18.35 uur.
Eten koken.
Eten.
Tv.
Afwassen.
Tv.
Van 00.20 tot 02.00 zijn BW. en ik in La Fer­me, om het vijf­ja­rig be­staan te vie­ren.
HL., die er niet was, komt om 02.00 bin­nen en we ne­men hem mee naar huis.
Een beetje eten.
Bed 03.00 uur.
Weer: re­gen en sneeuw­storm. ’s Avonds licht be­wolkt, van 5°C tot 2°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 januari 1986

Dagboek 1986

(Dag 5091) Ik ben ja­rig en word vijf­en­der­tig jaar oud. – Sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. woon ik in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en ar­ri­veer­de bij ons op 1 de­cem­ber jl. – Ook mijn re­la­tie met HL. ver­loopt moei­zaam. – BW. geeft mij een zeer bij­zon­der ver­jaar­dags­ca­deau. Zo’n ‘gift’ heb ik nooit eer­der ont­van­gen en er­na ook niet meer. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb vrij: dit is mijn 29e va­kan­tie­dag.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 6 januari 1986.
Ik ben jarig. – Ver­lof.
Op 10.00 uur. Douche.
Ik bel naar de In­ter­na­tio­na­le Scha­kel­klas voor Vol­was­se­nen en kan met BW. nog van­och­tend langs ko­men.
We zijn om 11.30 in de Pro­fes­sor Pie­ter Wil­lems­straat, Maas­tricht.
BW. wordt in­ge­schre­ven als stu­dent Ne­der­lands en kan in de na­mid­dag di­rect star­ten.
De prijs is f. 105,00 tot ju­ni en cir­ca f. 25,00 voor een boek, dat in Am­ster­dam be­steld moet wor­den.
Thuis om 12.00 uur.
Brood eten.
Om 12.50 zijn BW. en ik door HL. naar Maas­tricht ge­bracht.
BW. gaat naar school.
HL. gaat naar het Chi­nees res­tau­rant in Gul­pen [om er te wer­ken] en ik wan­del in Maas­tricht de boek­han­dels af en koop bij Ser­vaas op het Vrijt­hof “16 voor de 64”: 16 com­pu­ter­pro­gram­ma’s voor de Com­mo­do­re­64, voor 39,50 gul­den.
In het Post­kan­toor Vrijt­hof koop ik een strip­pen­kaart* (15 strip­pen) voor 8,05 gul­den.
BW. ophalen.
Dienstregeling voor de bus: 4,50 gul­den.
Met de bus, Ver­enigd Streek­ver­voer Lim­burg (VSL) naar Eijs­den.
Inkopen in Eijs­den.
Lezen.
Het eten voor­be­rei­den.
Even met de auto het dorp in.
Eten maken.
Afwassen.
Mevrouw MW. komt op be­zoek en geeft een Rot­ring te­ken­pen. Ik ge­draag me en­thou­siast [veins en­thou­sias­me], maar weet niet wat ik er mee aan moet.
Er valt een glas in dui­zen­den stuk­ken. (Ik laat het val­len.) MW. helpt bij het op­rui­men.
Pa, Ma, mijn broer P. en zijn vrouw H. ko­men op be­zoek. Een fles Dram­buie van Pa en Ma. Van P. en H. zal ik [het fo­to­boek] “Het aan­zien van 1985” krij­gen, zo­dra het uit­komt.
Tv kijken.
(HL. is naar het to­neel.) [Hij is ama­teur­to­neel­spe­ler.]
Een beetje ver­tel­len. (Het is een dooie boel.)
BW. geeft me zes groot-for­maat fo­to’s van hem­zelf, tij­dens de va­kan­tie ge­no­men, maar on­danks dat ze ‘mijn’ ei­gen­dom blij­ven, neemt hij ze di­rect weer te­rug. Wat moet ik er ook mee?
Tegen 22.45 uur gaan Pa, Ma, P. en H. naar huis.
HL. gaf een fles jon­ge je­ne­ver en wil meer ge­ven, maar dat is pijn­lijk voor mij, ge­zien de ont­wik­ke­lin­gen van de laat­ste da­gen. [Span­nin­gen in de re­la­tie.] Ik wei­ger. (Hij heeft ge­luk­kig nog niets ge­kocht.)
(HL. was pas om 23.00 thuis.)
Tv.
Nu 00.50 uur.
HL. wil nu weer bij ons in bed krui­pen, want: “Het is zo koud in mijn slaap­ka­mer.”
Nogal wiedes, hij liet de he­le dag het raam open staan en/of de ver­war­ming uit.
Ik sta hem toe. Dat wordt dus weer rug­pijn voor mij: in het mid­den lig­gen.
Weer: kwak­kel­weer. Sneeuw­val en re­gen. La­ter droog. Nog la­ter weer sneeuw. Fris, cir­ca 2°C.

*
De Nationale Strip­pen­kaart (kort­weg: “strip­pen­kaart”) was een ver­voer­be­wijs dat van 8 mei 1980 tot 3 no­vem­ber 2011 gebruikt werd in het Ne­der­land­se open­baar ver­voer.

Voor mijn ver­jaar­dag geeft BW. mij een zes­tal uit­ver­gro­te fo­to’s van hem­zelf, die hij di­rect weer te­rug­neemt, want die foto’s vindt hij te waar­de­vol om ze in mijn be­zit te la­ten!

Omdat ik snurk en de me­na­ge à trois met HL., BW. en ik niet vlek­ke­loos ver­loopt, ver­wa­tert zo­wel mijn re­la­tie met HL. als met BW. HL. slaapt daar­om al we­ken niet meer bij ons in bed, maar in de gas­ten­ka­mer. (Ons bed is groot ge­noeg: 2×2 me­ter) maar als HL. wel in bij ons wil lig­gen, moet ik, als be­den­ker van dit aty­pische ‘ge­zin’, in het mid­den lig­gen, op de spleet tus­sen de twee ma­tras­sen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 december 1986

Dagboek 1986

(Dag 5437) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Ma­vo­-op­lei­ding in de avond­uren.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 december 1986.
Op 6.15 uur. Douche.
Brood eten.
Met de dienstauto naar Maas­tricht.
De hele dag op kantoor.
Van 13.30 tot 13.50 naar het Post­kan­toor: hon­derd gul­den van de Gi­ro op­ge­no­men, waar­van 1.500 Bel­gi­sche francs. (f. 86,90 en f. 2,00 com­mis­sie.)
Thuis om 17.00 uur.
Brood eten.
Douche.
School: Mavo.
Bij de Ne­der­land­se les stelt [do­cen­te] Mar­jon voor om naar het ca­fé te gaan. So wie so voel ik daar niets voor en om bud­get­taire re­de­nen ook niet. We gaan toch. Ie­der zal voor zich be­ta­len en ik drink dus maar één Se­ven-up.
Na af­loop moet ik plot­se­ling f. 4,25 (of meer?) be­ta­len. Ik leg twee gul­den op de ta­fel en zeg: “Ik heb maar één con­sump­tie ge­had en het spijt me, maar je krijgt niet meer.”
“Het is goed, Hans,” zegt Mar­jon.
Ik voel me ze­nuw­ach­tig en ik meen dat ik in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling sta, maar dat is niet zo.
Les: Engels.
Thuis om 22.00 uur.
Dagboek bijwerken.
Gisteren ver­een­vou­dig­de ik de [zelf ont­wor­pen] klok en sinds­dien loopt die erg on­re­gel­ma­tig.
Nu 22.35 uur.
Weer: fris­se wind. Veel regen. Zuid­wes­ter­storm, toch 12°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 november 1986

Dagboek 1986

(Dag 5418) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn re­latie met mijn vo­ri­ge vriend HL. is ten on­der ge­gaan. Om­dat ik zijn helft van ons huis kocht heb ik een gro­te schuld bij hem. Die los ik van­daag he­le­maal af. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Ma­vo­-op­lei­ding in de avond­uren. Daar­voor maak ik van­avond huis­werk: Na­tuur­kun­de en Spaans.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 29 november 1986.
Op 9.00 uur. Douche.
Elektro­nische scha­ke­ling tot 11.00 uur. Ik krijg die aan het werk. [Ik pro­beer een elek­tro­nische klok te ma­ken.]
Brood eten.
Naar HL. en [zijn vriend] EB., van 12.15 tot 13.15 uur. Ik over­han­dig het laat­ste deel van mijn schuld aan HL. aan hem.
Ik laat HL. een for­mu­lier te­ke­nen met een ver­kla­ring dat er nu geen en­ke­le we­der­zijd­se ver­plich­ting tus­sen ons be­staat. Dit is het re­sul­taat van de reis die 364 da­gen ge­le­den in Hong­kong aan­ving.*
Ik ga naar de Mi­ro: Maas­tricht en naar Luik. Daar is het ge­zel­lig druk en er zijn veel stuk­ken [knap­pe jon­ge­man­nen] in (veel­al) ruime broe­ken.
Thuis om 18.45 uur.
Koken.
Warm eten. Af­was­sen.
Natuurkunde en Spaans leren.
Dagboek bij­wer­ken.
De was ver­zor­gen.
Tv.
Nu 01.15 uur.
Weer: volop zon na nacht­vorst. Lek­ker tot fris.

*
Ik ont­moet­te mijn hui­dige vriend BW. in sep­tem­ber 1984 op een cam­ping in Mün­chen in Duits­land. Hij komt uit Hong­kong. Daar is ho­mo­sek­su­a­li­teit ver­bo­den en ik wil­de hem in Ne­der­land een kans op een vrij­er le­ven bie­den. Ik stel­de me voor dat een me­na­ge à trois sa­men met BW. en met mijn vriend HL. ze­ker mo­ge­lijk was, zoals ook HL. ge­re­geld liet door­sche­me­ren.
BW. ver­trok 364 da­gen ge­le­den uit Hong­kong en ar­ri­veer­de op 1 de­cem­ber 1985 in Eijs­den. Al na een maand bleek dat BW. en HL. niet met el­kaar kon­den op­schie­ten. Om­dat ik mijn (toch ook moei­lijk ver­lo­pen­de) re­la­tie met BW. niet wil­de op­ge­ven, ver­brak HL. al in maart 1986 zijn re­la­tie met mij. Ik nam zijn deel van ons huis over. De schuld die dat voor mij als ge­volg had, los ik van­daag he­le­maal af.

Index

Index van ter­men:
Mavo.
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 november 1986

Dagboek 1986

(Dag 5399) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. Hij volgt een op­lei­ding aan HBO-J Je­ker­dal in Maas­tricht. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en voer werk­zaam­he­den uit bij de ce­ment­fa­briek En­ci in Maas­tricht. – Ik wil mijn al­ge­me­ne ken­nis bij­spij­ke­ren en volg daar­om sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 10 november 1986.
Het ge­brui­ke­lij­ke ri­tu­eel: op om 6.15 uur. Douche. Brood eten.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Enci: Maas­tricht.
Voor BW. ver­ta­len. [School­boe­ken, van­uit het Ne­der­lands naar het En­gels.]
Een broodje kopen bij de He­ma: Maas­tricht, voor BW.
Thuis om 16.45 uur. [Dienst­auto.]
Gymnastiek.
Brood eten.
Douche.
Naar school: Mavo. [Eco­no­mie en Na­tuur­kun­de.]
Nu 22.20 uur.
Weer: ste­vige wind, cir­ca 15°C. Droog. Half be­wolkt. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.