16 mei 1985

Vette vis
Het meisje vangt een vette vis. Dit symboliseert welvaart en voorspoed. Ik maakte deze tekening verzoek van mevrouw MW., naar een voorbeeld uit een Chinees tijdschrift, om in haar restaurant Koon Wing op te hangen. Dit soort tekeningen bevordert het geluk en het verdienen van veel geld. Volgens veel Chinezen gaat geluk hand in hand met veel geld. (Krijt op papier. 2 x 1,2 meter.)

Dagboek 1985

(Dag 4856) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Het is van­daag He­mel­vaarts­dag en dat is een vrije dag voor ons beiden, die HL. gebruikt om te werken.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 16 mei 1985.
Hemelvaartsdag.
Op 11.30 uur. Douche.
Brood eten.
Tekenen: het Chi­ne­se meis­je met de vis.
Om 13.30 breng ik HL. naar zijn huis­arts. Hij zal hem hel­pen om in de tuin een heg te sche­ren.
Thuis 14.00 uur.
Aftrekken.
Tekenen aan het meisje met de vis, tot 17.30 uur.
Eten in restaurant Koon Wing in Maas­tricht.
Ik blijf gezellig zit­ten tot 20.30 en ben om 21.00 thuis.
HL. werkt in restaurant De Pie­ters­poort. [In Maas­tricht.]
Tot 22.30 de tekening af­ma­ken.
Tv.
Om 22.30 maak ik foto’s van de te­ke­ning.
MW. was even hier.

Bed 00.30 uur.
Weer: circa 25°C. Licht bewolkt. Vol­op zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1985

Dagboek 1985

(Dag 4837) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik zit in Maas­tricht op te­ken­les, als hob­by. – Buur­vrouw MW. is ei­ge­na­res­se van het Chi­nees res­tau­rant Koon Wing in Maas­tricht en HL. en ik hel­pen haar af en toe met een aan­tal werk­zaam­he­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 april 1985.
Wakker om 7.30.
Op 8.30 uur. Douche.
Brood eten.
Rond 9.40 ben ik op de te­ken­les [in Maas­tricht]. Er is een ex­po­si­tie van onze wer­ken. Er han­gen er een stuk of vijf van mij. Vol­gens Emi­lia Hau­ser sloe­gen mijn mo­del­te­ke­nin­gen goed aan.
Thuis om 12.20 uur. HL. bracht en haal­de mij.
HL. en [zijn nichtje] ML. poet­sen hier.

HL., ML. en ik gaan naar het res­tau­rant Koon Wing.
Ik maak het sluitwerk voor de deur en ik heb de span­ning voor de mag­ne­tron aan­ge­legd.
Van 19.00 tot 19.40 bij MW. thuis eten. (Ook ML.)
Haar zoon KW. wast af. Een uni­cum! Sinds gis­te­ren heeft hij de Ne­der­land­se na­tio­na­li­teit.

Na 20.30 met MW. naar haar res­tau­rant.
Rond 22.30 uur (HL. is er inmiddels ook) al­leen te­rug naar huis.
Krant lezen.
Lezen.
Mijmeren over BW. Hoe zou het met mijn schat­je [in Hong­kong] zijn?
Weer: veel regen en koud. Circa 5°C. Later droog en iets min­der be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 april 1985

Dagboek 1985

(Dag 4818) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – We heb­ben net on­ze Dai­hat­su Mi­ni­bus ver­kocht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 8 april 1985.
Tweede Paasdag.
Wakker om 8.30 uur.
Op 10.15 uur. Douche.
Brood eten.
Vertellen met [buur­vrouw] MW. en la­ter met ML. die hier on­ge­veer één uur blijft.
Afwassen.
De Daihatsu Minibus: het laat­ste ei­gen­dom er­uit ge­haald: TL-lamp­je.
Tv.

Naar MW. en met haar op on­ze kos­ten eten bij [res­tau­rant] A la Wong in Heer, f. 56,70. (Con­sump­ties op kos­ten van de zaak.)
Thuis Tv.
Nu 23.00 uur.
Het was een echte saaie zon­dag. Was mijn vrien­dje maar hier.
Weer: half bewolkt. Lekker in de zon, soms re­gen­drei­ging. Zui­der­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 maart 1985

Dagboek 1985

(Dag 4799) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den, maar die is nu met vakantie op Terschelling. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 maart 1985.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak.
Om 10.40 via het Post­kan­toor (een brief naar de Brit­se Am­bas­sa­de pos­ten) en kaas­win­kel naar de Noor­man­nen­sin­gel, waar ik om 11.10 ben. Ik werk aan de UH200 voor Tech­nische Op­lei­din­gen tot 16.00 uur.
Tussen de middag wan­de­len in mot­sneeuw­bui­en.
Kantoor. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.25 uur.
Brood eten. Af­was­sen.
Ik probeer de druk­knop van de toi­let­pot te re­pa­re­ren, wat mis­lukt.
Douche.
Nu 22.15 uur.

Tv.
Twee glazen Seven-up met rum.
Tv: er is ei­gen­lijk niks, maar ik wil nog niet naar bed.
Nu 23.15 uur. Ik ben licht aan­ge­scho­ten
Weer: veel mot­sneeuw en koud. Rond 17.00 uur laat zich een week zon­netje zien. Om 17.18 be­gint na­me­lijk de len­te.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 maart 1985

Dagboek 1985

(Dag 4780) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Eind 1983 werd ik Ra­dio­zend­ama­teur. Een on­der­deel van die hob­by is het kun­nen sei­nen en ‘ne­men’ van Mor­se. Om in vorm te blij­ven oe­fen ik er thuis mee, on­der an­de­re door van de ra­dio (Kor­te­golf­ont­van­ger) die sig­na­len op te ne­men.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 1 maart 1985.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 8.45 naar de Noor­man­nen­sin­gel. UH200 bou­wen voor de af­de­ling Tech­nische Op­lei­din­gen. De be­die­nings­ta­fel van een UB naar die voor een UH200 wij­zi­gen.
Tussen de middag wan­de­len.
Van 13.30 tot 14.30 is de in­tro­duc­tie van de Vox 110 en Vox 210 te­le­foon­toes­tel­len. Daar­na nog ge­con­cen­treerd, zo­als de rest van dag en ei­gen­lijk de he­le week, door­wer­ken.
Op kantoor om 16.20 en erg moe. In ver­band met de re­gen haalt HL. me op.
Thuis is er een brief van BW. en deze eerst le­zen en aan HL. voor­le­zen. [Ver­ta­ling uit het En­gels naar het Ne­der­lands.]
Brood eten en de brief nog en­ke­le ma­len le­zen.
Douche.
HL. gaat de stad [Maas­tricht] in, op be­zoek bij …? Hij ver­veelt zich.
Na 20.30 Tv, onder andere over Chi­na.
Ik drink een beetje al­co­hol en daar­na war­me melk met ho­ning.
Nu 00.35 uur.
Weer: eerst er­ge dich­te mist. Circa 12.45 zon. Na 16.00 re­gen. Van­mor­gen was het ook erg koud. Nu niet meer zo koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 februari 1985

Dagboek 1985

(Dag 4761) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 februari 1985.
Op 12.10 uur.
Twee pastel­te­ke­nin­gen en één aqua­rel in de slaap­ka­mer op­ge­han­gen.
Brood eten. Af­was­sen.
Vakantie (eventueel Ma­rok­ko) be­spre­ken.
Buiten de sneeuw over het pad weg­ve­gen.
Samen boven op­rui­men.
Thee drinken met ge­bak van MW. en oe­fe­nen met het to­neel­stuk voor HL.
Tegen 15.00 gaat HL. wer­ken in [snack­bar] De Pie­ters­poort in Maas­tricht.
Tot 16.00 twee keer af­trek­ken.
Douche.
Rondhangen.
Van 17.30 tot 19.45 het dag­boek bij­wer­ken.
De brieven aan BW. se­lec­te­ren. Dit is de 13e brief. De 3e brief heeft hij ech­ter niet ont­van­gen.
Nu 20.15 uur.
Voor mij staat de nieuw­ste aan­winst (op fo­to­ge­bied) van BW. Ein­de­lijk eens een fo­to waar­bij hij gro­ter is dan een kwart van het pa­pier. Nu is hij 70% van de leng­te. Hij is een lek­ker stuk.

Brood eten.
Brief naar Het Vrije Volk [week­blad] schrij­ven om het abon­ne­ment op te zeg­gen. Ne­gen­tig pro­cent van wat dit blad schrijft (week­edi­tie) las ik al in De Volks­krant en negen pro­cent is pulp. Voor dat ene pro­cent wil ik geen 65,00 gul­den be­ta­len. Voor dat be­drag heb ik De Volks­krant drie maan­den lang en zes dagen in de week.
Ik schrijf een brief naar de Oh­ra [ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij], om te kla­gen over waar­om ik geen ant­woord kreeg op mijn brief van 14 ja­nu­a­ri 1985, om een ver­ze­ke­ring voor een le­vens­par­tner (BW.) af te slui­ten.
Nu 22.00 uur.

Tv.
Een derde liter bier.
Nu 23.30 uur.
HL. kwam zojuist thuis.
Weer: af­ge­lo­pen nacht was het -10°C. [Vorst.] Ook over­dag was het erg koud, bij een wol­ke­lo­ze he­mel. In dit sneeuw­wit­te, zon­over­go­ten land­schap is het heer­lijk om vrij te heb­ben.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 januari 1985

Dagboek 1985

(Dag 4743) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben aan het werk in Maas­tricht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik koop een Ne­der­lands-Chi­nees woor­den­boek. – Ik twij­fel er­aan of ik wel echt ver­liefd ben op BW.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 januari 1985.
HL. is ziek. [Hij gaat niet naar zijn werk.]
Op 7.30 uur.
Met de auto naar de huis­arts. Dit in ver­band met slijm ach­ter in de keel. (Al een maand of twee.) Dat is soms erg hin­der­lijk. Ad­vies: niet kuch­en en veel, voor­al warm, drin­ken.
Bovendien maak ik een af­spraak voor vrij­dag­mor­gen voor een bloed­proef op ge­slachts­ziek­ten. In ver­band met de komst van BW. wil ik na­tuur­lijk ‘clean’ zijn.
Tegen 9.00 brengt HL. me (au­to) naar kan­toor in Maas­tricht. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.

Soms twijfel ik aan mijn lief­de voor BW., maar ik zal hem nooit kun­nen ver­ge­ten en als er iets zou ge­beu­ren zou ik on­ge­rust zijn. Zelfs bij twij­fel over mijn lief­de zou ik bij ver­lies van het con­tact naar Hong­kong vlie­gen.
Naar PDM in Maas­tricht. Prin­ses­se­laan 16.
In de stad in­ko­pen doen, dat wil zeggen een Ne­der­lands-Chi­nees woor­den­boek voor 29,90 gul­den. (Ik be­stel er nog een, voor [buur­meis­je] KW. als ca­deau.)
Eten (even) onder de Ken­ne­dy­brug.
PDM: UH30 testen.
Om 16.15 op kantoor.
HL. is met MW. naar Sint Oe­den­ro­de en bracht de (on­ze) au­to naar kan­toor.
Thuis 17.15 uur.
Lezen in het Chi­nees woor­den­boek.
Brood eten.
Douche.
De brief ik van BW. ont­ving nog­maals le­zen en mijn ant­woord af­ma­ken.
HL. is tegen 21.00 thuis.
Van 22.10 tot 23.00 Tv.
Bed 23.30 uur.
Weer: ’s mor­gens vorst. Over­dag veel re­gen en fris. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 januari 1985

Dagboek 1985

(Dag 4725) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. Van­daag pro­beer ik hem te bel­len. (Er wordt in Hong­kong ook op za­ter­dag ge­werkt.)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 5 januari 1985.
Tot 01.00 lig ik in bed als een lijk. Ik voel me ont­zet­tend rot en on­danks twee de­kens heb ik het erg koud.
Ik wil toch met BW. in Hong­kong bel­len. Na her­haal­de po­gin­gen van­af 01.30 krijg ik pas om 01.50 con­tact. Na heen en weer ge­vraag (de te­le­fo­nis­te is er niet) komt men met het mij be­ken­de ver­haal dat de heer BW. het be­drijf al enige ja­ren ge­leden ver­liet.
Ik vertel dat hij een tij­de­lij­ke baan heeft als ac­coun­tants klerk en dat ik hem gis­te­ren nog sprak. Dan zegt hij: “Oh, BW. Die zal er niet zijn, van­daag. U kunt hem thuis bel­len of op maan­dag.”
“Ik zal maan­dag bellen.”
“Belt u uit Hong­kong?”
“Nee, ik bel uit Ne­der­land.”
“Oh, ik be­grijp het. U kunt hem nu thuis bel­len.”
“Dat zal ik doen. Dank u.”
Hij zegt nog wat als af­scheid (“You are wel­come, bye”) en legt neer.
Ik bel na­tuur­lijk niet bij BW. thuis, om­dat hij dat niet goed vindt.
Op 10.30 uur. Douche.
Afwassen.
Samen [HL. en ik] rij­den we naar La­naye in Bel­gië [Ter­naai­en], via Vi­sé, om er fo­to’s van Eijs­den te ma­ken. Het is ech­ter niet hel­der ge­noeg. Via Eben-Emael, Kan­ne en Maas­tricht te­rug naar huis.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem­brood.]
De was verzorgen.
Computer tot 18.30 uur.
Macaroni met kaas eten, al­leen, want HL. helpt KW. [buur­jon­gen] met de voor­be­rei­din­gen voor zijn fuif. Maan­dag wordt de­ze lie­ve jon­gen 18 jaar.
Brood bakken en Tv kijken.
De krant le­zen en ook de uit 1983 stam­men­de film Chi­na Ro­se ge­zien, die zich ge­heel in Hong­kong af­speelt en waar­in iede­re Chi­nees, op twee Chi­ne­se vrou­wen na, niet te ver­trou­wen is. Ik vind dat erg dis­cri­mi­ne­rend. Ik weet be­ter. Op de ach­ter­grond beel­den van Hong­kong en Kow­loon.
Ik drink port, drie stuks.
KW. [de zus van buur­jon­gen KW.] is van 20.30 tot 22.30 hier. SW. [haar broer] ook even hier.
Nu 01.15 uur: ik ben al ja­rig, maar ben er niet in ge­ïn­te­res­seerd.
Weer: af­ge­lo­pen nacht cir­ca -10°C (vorst!) en over­dag cir­ca -5 tot -7°C. Een beet­je sneeuw­val. Beet­je zon. (Heel wei­nig.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 december 1985

Dagboek 1985

(Dag 5071) Ik woon sa­men met mijn vriend­en HL. en BW. in Eijs­den in een me­na­ge à trois. Mijn re­la­tie met BW. ver­loopt niet vlek­ke­loos. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW. komt uit Hong­kong en arriveerde bij ons op 1 december jl. Ik vind hem lui, ook op sek­su­eel gebied. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb nu één maand va­kan­tie­ver­lof.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 december 1985.
Verlof.
Op 7.45 uur.
Met HL. naar Maas­tricht, die bij een wild- en vis­han­del wer­ken gaat.
Naar huis.
Even de krant lezen.
BW. haalt me naar boven. Hij voelt zich zo een­zaam in bed.
Slapen tot 11.30 uur.
Tot 12.00 de krant lezen.
Tot 13.00 seksen en heerlijk vrij­en en klaar­ko­men. Hoe­wel ge­zegd moet worden dat BW. erg pas­sief is en wei­nig zelf iets on­der­neemt. Hij wil al­les zelf heb­ben, maar geeft nau­we­lijks iets meer te­rug dan een beet­je stre­len en dan al­leen wan­neer ik het vraag. (Niet al­leen in bed is hij pas­sief: als ik in Hong­kong zou zijn ge­weest, zou ik al­lang be­gon­nen zijn met de taal te le­ren. BW. is lui op dit ge­bied en kent slechts wei­nig woor­den.) Maar eten ko­ken doet hij wel.
Na 13.00 douchen.
Brood eten.
Om 15.00 de stad [Maas­tricht] in: Mi­ro [su­per­markt] en Cen­trum.
Voor eenen­zes­tig gul­den koop ik voor ons drie­ën Pa­co Ra­ban­ne Eau de toi­let­te.
We halen HL. bij de wild­han­del op en zijn te­gen 18.30 thuis.
BW. kookt eten.
Warm eten.
SW. [buur­jon­gen, ook een Chi­nees] hier van 20.45 tot 22.45 uur. Ik help hem met het in­vul­len van zijn sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier voor het Ca­si­no-Val­ken­burg.
Daarna de was ver­zor­gen en de af­was af­dro­gen.
BW. waste af en HL. was van­avond naar JL.
Tv.
Bed 23.50 uur.
Weer: fris. Droog. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 november 1985

Dagboek 1985

(Dag 5052) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb nu al een klei­ne week va­kan­tie­ver­lof. – Tij­dens on­ze va­kan­tie in Duits­land, ver­le­den jaar, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt, om bij ons (me­na­ge à trois!) te wo­nen. Hij zal mor­gen uit Hong­kong ver­trek­ken op 1 de­cem­ber in Brus­sel lan­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 28 november 1985.
Verlof.
Op 9.00 na dromen en mij­me­ren over BW.
Brood eten.
Elektriciteit: twee stop­con­tac­ten met rand­aar­de ma­ken op on­ze slaap­ka­mer. De rand­aar­de ui­ter­aard ook aan­ge­slo­ten.
Lezen.
Verstevigings­stuk­ken op de mou­wen van een vest naai­en.
Broer Jan brengt het ge­leen­de fo­to­toes­tel te­rug.
Alle leert­jes in de kra­nen ver­nieu­wen.
Broek naai­en.
Gymnastiek.
Douche.
Warm eten. Af­was­sen.
Nu 18.30 uur.
BW., aan wie ik de he­le dag dacht, is aan zijn laat­ste vol­le dag in Hong­kong be­gon­nen. Ik hou van jou! Ik kan nau­we­lijks tot zon­dag wach­ten.
Opruimen.
Van 19.20 tot 22.00 uur: te­ken­les. Mo­del­te­ke­nen. [In Maas­tricht]
HL. blijft bij [zijn neef] LS. en en [diens vriend] Jan en is pas te­gen 00.10 thuis. (Met de bus.)
Op weg naar huis, op de Ken­ne­dy­brug, week een auto naast mij plot­se­ling naar rechts uit. Met sterk rem­men, uit­wij­ken en slin­ge­ren kwam ik weer in het goe­de spoor. Claxon­ne­ren zou een bot­sing met de vang­rail heb­ben ver­oor­zaakt, om­dat ik nu sterk moest ma­noeu­vre­ren kon ik me met die fu­ti­li­teit niet be­zig­hou­den.
Thuis Tv tot 01.10 uur.
Nu 01.20 uur.
Lieve BW. is over­mor­gen hier!
Weer: lich­te sneeuw­val, dooi, fris. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.