16 mei 1985

Vette vis
Het meisje vangt een vette vis. Dit symboliseert welvaart en voorspoed. Ik maakte deze tekening verzoek van mevrouw MW., naar een voorbeeld uit een Chinees tijdschrift, om in haar restaurant Koon Wing op te hangen. Dit soort tekeningen bevordert het geluk en het verdienen van veel geld. Volgens veel Chinezen gaat geluk hand in hand met veel geld. (Krijt op papier. 2 x 1,2 meter.)

Dagboek 1985

(Dag 4856) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Het is van­daag He­mel­vaarts­dag en dat is een vrije dag voor ons beiden, die HL. gebruikt om te werken.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 16 mei 1985.
Hemelvaartsdag.
Op 11.30 uur. Douche.
Brood eten.
Tekenen: het Chi­ne­se meis­je met de vis.
Om 13.30 breng ik HL. naar zijn huis­arts. Hij zal hem hel­pen om in de tuin een heg te sche­ren.
Thuis 14.00 uur.
Aftrekken.
Tekenen aan het meisje met de vis, tot 17.30 uur.
Eten in restaurant Koon Wing in Maas­tricht.
Ik blijf gezellig zit­ten tot 20.30 en ben om 21.00 thuis.
HL. werkt in restaurant De Pie­ters­poort. [In Maas­tricht.]
Tot 22.30 de tekening af­ma­ken.
Tv.
Om 22.30 maak ik foto’s van de te­ke­ning.
MW. was even hier.

Bed 00.30 uur.
Weer: circa 25°C. Licht bewolkt. Vol­op zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1985

Dagboek 1985

(Dag 4837) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik zit in Maas­tricht op te­ken­les, als hob­by. – Buur­vrouw MW. is ei­ge­na­res­se van het Chi­nees res­tau­rant Koon Wing in Maas­tricht en HL. en ik hel­pen haar af en toe met een aan­tal werk­zaam­he­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 april 1985.
Wakker om 7.30.
Op 8.30 uur. Douche.
Brood eten.
Rond 9.40 ben ik op de te­ken­les [in Maas­tricht]. Er is een ex­po­si­tie van onze wer­ken. Er han­gen er een stuk of vijf van mij. Vol­gens Emi­lia Hau­ser sloe­gen mijn mo­del­te­ke­nin­gen goed aan.
Thuis om 12.20 uur. HL. bracht en haal­de mij.
HL. en [zijn nichtje] ML. poet­sen hier.

HL., ML. en ik gaan naar het res­tau­rant Koon Wing.
Ik maak het sluitwerk voor de deur en ik heb de span­ning voor de mag­ne­tron aan­ge­legd.
Van 19.00 tot 19.40 bij MW. thuis eten. (Ook ML.)
Haar zoon KW. wast af. Een uni­cum! Sinds gis­te­ren heeft hij de Ne­der­land­se na­tio­na­li­teit.

Na 20.30 met MW. naar haar res­tau­rant.
Rond 22.30 uur (HL. is er inmiddels ook) al­leen te­rug naar huis.
Krant lezen.
Lezen.
Mijmeren over BW. Hoe zou het met mijn schat­je [in Hong­kong] zijn?
Weer: veel regen en koud. Circa 5°C. Later droog en iets min­der be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 april 1985

Dagboek 1985

(Dag 4818) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – We heb­ben net on­ze Dai­hat­su Mi­ni­bus ver­kocht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 8 april 1985.
Tweede Paasdag.
Wakker om 8.30 uur.
Op 10.15 uur. Douche.
Brood eten.
Vertellen met [buur­vrouw] MW. en la­ter met ML. die hier on­ge­veer één uur blijft.
Afwassen.
De Daihatsu Minibus: het laat­ste ei­gen­dom er­uit ge­haald: TL-lamp­je.
Tv.

Naar MW. en met haar op on­ze kos­ten eten bij [res­tau­rant] A la Wong in Heer, f. 56,70. (Con­sump­ties op kos­ten van de zaak.)
Thuis Tv.
Nu 23.00 uur.
Het was een echte saaie zon­dag. Was mijn vrien­dje maar hier.
Weer: half bewolkt. Lekker in de zon, soms re­gen­drei­ging. Zui­der­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 maart 1985

Dagboek 1985

(Dag 4799) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den, maar die is nu met vakantie op Terschelling. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 maart 1985.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak.
Om 10.40 via het Post­kan­toor (een brief naar de Brit­se Am­bas­sa­de pos­ten) en kaas­win­kel naar de Noor­man­nen­sin­gel, waar ik om 11.10 ben. Ik werk aan de UH200 voor Tech­nische Op­lei­din­gen tot 16.00 uur.
Tussen de middag wan­de­len in mot­sneeuw­bui­en.
Kantoor. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.25 uur.
Brood eten. Af­was­sen.
Ik probeer de druk­knop van de toi­let­pot te re­pa­re­ren, wat mis­lukt.
Douche.
Nu 22.15 uur.

Tv.
Twee glazen Seven-up met rum.
Tv: er is ei­gen­lijk niks, maar ik wil nog niet naar bed.
Nu 23.15 uur. Ik ben licht aan­ge­scho­ten
Weer: veel mot­sneeuw en koud. Rond 17.00 uur laat zich een week zon­netje zien. Om 17.18 be­gint na­me­lijk de len­te.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 maart 1985

Dagboek 1985

(Dag 4780) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Eind 1983 werd ik Ra­dio­zend­ama­teur. Een on­der­deel van die hob­by is het kun­nen sei­nen en ‘ne­men’ van Mor­se. Om in vorm te blij­ven oe­fen ik er thuis mee, on­der an­de­re door van de ra­dio (Kor­te­golf­ont­van­ger) die sig­na­len op te ne­men.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 1 maart 1985.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 8.45 naar de Noor­man­nen­sin­gel. UH200 bou­wen voor de af­de­ling Tech­nische Op­lei­din­gen. De be­die­nings­ta­fel van een UB naar die voor een UH200 wij­zi­gen.
Tussen de middag wan­de­len.
Van 13.30 tot 14.30 is de in­tro­duc­tie van de Vox 110 en Vox 210 te­le­foon­toes­tel­len. Daar­na nog ge­con­cen­treerd, zo­als de rest van dag en ei­gen­lijk de he­le week, door­wer­ken.
Op kantoor om 16.20 en erg moe. In ver­band met de re­gen haalt HL. me op.
Thuis is er een brief van BW. en deze eerst le­zen en aan HL. voor­le­zen. [Ver­ta­ling uit het En­gels naar het Ne­der­lands.]
Brood eten en de brief nog en­ke­le ma­len le­zen.
Douche.
HL. gaat de stad [Maas­tricht] in, op be­zoek bij …? Hij ver­veelt zich.
Na 20.30 Tv, onder andere over Chi­na.
Ik drink een beetje al­co­hol en daar­na war­me melk met ho­ning.
Nu 00.35 uur.
Weer: eerst er­ge dich­te mist. Circa 12.45 zon. Na 16.00 re­gen. Van­mor­gen was het ook erg koud. Nu niet meer zo koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.