17 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4371) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Ik ben sinds 16 de­cem­ber jl. ge­di­plo­meerd Ra­dio­zend­ama­teur. Ik heb geen zen­der, maar wel een pro­fes­sio­ne­le Kor­te­golf­ont­van­ger. Ik oe­fen met be­hulp van de­ze ra­dio het ‘ne­men’ (luis­te­ren en op­schrij­ven) van die mor­se­sig­na­len / mor­se­be­rich­ten. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64. – Ik bak ge­re­geld, van­daag ook, zuur­de­sem­brood.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 januari 1984.
Waakdienst.
Opa zou 88 jaar zijn ge­wor­den. [Als hij nog ge­leefd had.]
Op 7.05 uur.
Met de dienstauto naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­auto:] Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 bij Dumoulin. Ik haal de rest van de spul­len voor [het aan­slui­ten van] de ver­war­mings­ra­dia­tor [bij buur­jon­gen] KW. Gis­te­ren ble­ken en­ke­le spul­len ver­keerd. (f. 9,50) Om­dat ik de bon niet bij me had, kreeg ik geen geld te­rug.
Van der Ree: Maas­tricht. Tot 12.45 uur. Door­scha­kel- en nacht­toes­tel wij­zi­gen.
Tapijnkazerne: Maastricht, tot 15.45 uur, na de pau­ze op de Sint Pie­ters­berg.
Noormannensingel.
Zaak om 16.00 uur: admini­stra­tie. Ik ga weg om 16.30 uur. (Er was geen zit­plaats op kan­toor.) Met de Dienst­au­to naar Eijs­den.
Eten maken.
Warm eten. Afwas­sen.
Deeg kneden.
Even morse oefenen.
Computer.
Brood bakken.
Ik krijg vijf­hon­derd gul­den te­rug van MW., die ik haar ge­leend had op 8-1-84.
Vertellen met MW.
Bed 23.40 uur. Dat wil zeg­gen: ik slaap in de ex­tra kamer, want ik snurk veel en HL. maakt me dan steeds wak­ker. ’s Morgens ben ik dan erg moe, waar­door ik weer har­der snurk. (De vol­gen­de avond.)
Weer: fris, veel zon. Veel be­wol­king. ’s Avonds har­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 november 1984

Dagboek 1984

(Dag 4676) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik volg te­ken­les­sen in Maas­tricht. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van dit jaar, heb ik een nieuw vrien­dje (BW) le­ren ken­nen uit Hong­kong en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik ben Ra­dio­zend­ama­teur en koop van­daag de on­der­de­len voor een zo­ge­naam­de ‘recht­uit-ont­van­ger’. Een zelf­bouw­ra­dio. – Ik bak van­daag zuur­de­sem­brood. Dat doe ik al ne­gen jaar.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 november 1984.
Wakker om 6.00 na dro­men over BW. en an­de­re jon­gens.
Op 7.45 uur. Douche.
Brood eten. Afwas­sen.
Van 10.00 tot 12.15 uur te­ken­les.
Samen (HL. bracht me, ging spor­ten en haal­de me op) naar Hajé Elec­tro­nics in Berg en Ter­blijt. Ik koop een recht­uit-ont­van­ger. Al­le on­der­de­len en de print (f. 72,80) voor de 80, 40 en 20 me­ter band.
Via Maastricht, en­ke­le win­kels. Geen Ken­wood HS5 Kop­te­le­foon.
Thuis brood eten.
Deeg kneden.
HL. gaat van 14.00 tot 23.00 weg. Ik weet niet waar hij over­al heen gaat.
Van 15.20 tot 15.40 bij de Hubo: vijf bo­ren 1 mm en vijf bo­ren van 1,5 mm. (10x f. 1,10 = f. 11,00)
Na deeg kne­den van 14.50 tot 18.50 de ont­van­ger bou­wen. Die is slechts voor één band te­ge­lijk ge­schikt. Als ik een an­de­re band wens, moet ik de ont­van­ger om­bou­wen. Eén vi­taal on­der­deel is er niet bij.
Deeg kneden.
Brood bakken.
Tv.
Afwassen.
Vanaf 21.45 tot nu 00.30 dag­boek bij­wer­ken.
HL. postte vanmorgen de brief naar BW.
Een halve liter bier drinken.
Tv en video: Ballet van de XX-ste eeuw. Een re­gi­stra­tie van half sep­tem­ber. Ik be­kijk Le Sacre du Prin­temps en Amor di Poeta met een mooie Ja­pan­se en Ja­pan­ner.
Nu 01.50 uur.
Weer: koud en regen­ach­tig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 november 1984

Dagboek 1984

(Dag 4663) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ‘draai’ van­daag waak­dienst voor de PTT. – Ik wil be­dre­ven wor­den in het sei­nen van mor­se­sig­na­len. Daar­om oe­fen ik er thuis mee, door van de ra­dio (Kor­te­golf­ont­van­ger) die sig­na­len op te ne­men. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64. – Ik bak van­daag zuur­de­sem­brood. Dat doe ik al ne­gen jaar.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 4 november 1984.
Waakdienst.
Op 11.10 uur. Douche.
Deeg kne­den.
Circa anderhalf uur kof­fie drin­ken bij MW. en haar zoon K.
HL., die van­nacht om 02.15 uur thuis kwam, was al weer weg, naar La­na­ken in Bel­gië.
Thuis van 13.45 tot 14.45 uur mor­se oe­fe­nen: ne­men van de ra­dio.
Ik heb het hexa­deci­maal toet­sen­bord [com­pu­ter] ver­be­terd. Werk tot 16.45 uur.
Computer.
Brood bak­ken.
Brood eten. (Nog oud brood.)
Tv kijken.
Van 18.10 tot 20.45 com­pu­ter: ma­chi­ne­taal.
Tv.
Nu 00.20 uur.
Ik wil niet naar bed, maar ga toch.
Weer: fris, circa 10°C. Veel en vol­op zon. Vrij­wel on­be­wolkt. (Van­mor­gen, maar de rest van de dag? Ik weet het niet meer.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW, HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 oktober 1984

Dagboek 1984

(Dag 4650) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van dit jaar, heb ik een nieuw vrien­dje (BW) le­ren ken­nen uit Hong­kong en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 oktober 1984.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 11.00 bij Hotel Maas­tricht. Sper­ren van een toes­tel.
Wiener Con­fec­tie te Maas­tricht. Een Star­set-hoofd­te­le­foon [met micro­foon] aan­slui­ten op het be­die­nings­toes­tel van de TBX50.
Eetpauze op de par­keer­plaats bij MCC Zeil­ver­eni­ging.
De stad in. Ik koop onder an­dere lucht­post­pa­pier.
Mora in Maas­tricht. Op de TBX1000 een ADT maken.
Ik heb gevraagd of ze werk heb­ben voor SW. en KW. Ik heb nog geen ant­woord. [De vol­was­sen kin­deren van buur­vrouw MW.]
Zaak om 16.30 uur. Fiets om 16.45 uur. Thuis om 17.30 uur.
Brood eten. (Af­was­sen en af­dro­gen.)
HL. gaat naar zijn moe­der die sinds van­daag in het zie­ken­huis ligt. (Mor­gen on­der­gaat ze een heup­ope­ra­tie.) Ik had geen zin om mee te gaan.
Douche.
Ik schrijf een brief naar lief­je in Hong­kong.
Nu 22.40 uur.
HL. is sinds 22.30 terug.
De was verzorgen.
Nu 23.35 uur.
Weer: vanmorgen en eigen­lijk de he­le dag re­gen­acht­ig. Al­leen op de fiets, har­de zui­der­storm­wind, maar droog. Nu giet het weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 oktober 1984

Dagboek 1984

(Dag 4637) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Dit is de 30e dag van on­ze va­kan­tie. – We be­zoe­ken van­mid­dag mijn ou­ders in Her­ken­bosch. On­der­weg daar­naar toe zien we in Echt een vreemd spel­letje.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 oktober 1984.
Vakantie: 30e dag.
Eijsden – Herkenbosch – Eijsden.
Op 12.05 uur, na een lek­ke­re vrij­par­tij.
Douche.
Brood eten.
KW. [de doch­ter van MW.] is hier. Zij is sinds van­daag werk­loos.
Dag­boek bij­wer­ken.
Nu 14.00 uur.

We rijden via Sus­te­ren naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
In Echt was een ‘rauwe ei­e­ren ge­vecht.’ Een leu­ke knaap stond er op blo­te voe­ten met slechts een on­der­broek­je aan, met twee ‘ei­e­ren’ er­in. Hij stond rauwe ei­e­ren op te van­gen, die men hem toe­wierp. (Er was nog een jon­gen, min­der leuk en ge­kleed.)
Een menigte stond bij de wer­pers toe te kij­ken. De en­ke­le ge­vang­en ei­e­ren moch­ten zij te­rug gooi­en. Toen dat ge­beur­de gin­gen wij weg.
Van 15.40 tot 00.00 bij Pa en Ma.
Vertellen, eten, ver­tel­len. Wij koch­ten (HL. kocht in Sus­te­ren) voor f. 18,00 een mooi boe­ket bloe­men voor Ma.
We gaan om mid­der­nacht weg en zijn om 01.10 thuis. Er was geen post.
Nu 01.30 uur.
Weer: miezerig, regen­achtig weer. Vrij­wel de hele dag nat.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Echt:
GM., Wi.
Susteren:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW,
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.