13 september 1984

Dagboek 1984

(Dag 4611) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Rond 12.00 be­gin­nen we aan een va­kan­tie naar Zuid-Oost Euro­pa. We be­rei­ken Mün­chen rond 21.30 uur. – On­ze au­to is Dai­hat­su Mini­bus, in­ge­richt als cam­pertje. – De munt­een­heid in Duits­land is de Deutsche Mark (DM) en de koers is DM. 1,00 = cir­ca f. 1,15

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 september 1984.
Vakantie: Eijsden – München.
Op 9.15 uur. Douche.
Opruimen.
Eten.
Naar Postkantoor Eijsden. Twee keer het­zelf­de leuke sexy blon­de vent­je ge­zien, van cir­ca 18 jaar.
Voor f. 471,00 koop ik 410 DM.
Nu 11.00 uur.
We zullen weldra via Mün­chen, Joe­go­sla­vië en Grie­ken­land naar Istan­bul gaan en mis­schien ook naar Athe­ne.
Weer: zonnig en lekker.

We hebben 430 DM bij ver­trek.
Afgelopen nacht droomde ik dat ik met een blond stuk en be­haar­de be­nen vrij­de. Ik ver­tel­de de­ze droom aan HL., die daar­op zei: “Ik hoop voor je dat hij uit­komt.”
Om 11.20 uur, na een Jehova-ge­tui­ge af­ge­wim­peld te heb­ben (HL. doet dat) en bij MW. voor de deur ge­toe­terd te heb­ben ver­trek­ken we bij tel­ler­stand 30.761 km rich­ting Maas­tricht, waar HL. en­ke­le brie­ven post bij Sta­tion Maas­tricht.

We rijden door Duits­land over de au­to­we­gen en hou­den rust van 15.30 tot 15.45 en bij tel­ler­stand 31.066 rij ik ver­der tot 17.30 uur, waarvan het laat­ste half uur cir­ca 6 km fi­le, cir­ca 10 km voor Pforz­heim.
We rijden een gemid­delde van 85 tot 90 km per uur, het­geen het ben­zi­ne­ver­bruik ten goe­de komt. Nor­maal 1:13, maar nu 1:16. De ben­zi­ne kost, om­ge­re­kend 1,51 gul­den (nor­ma­le ben­zi­ne), bij ons [Ne­der­land] meer dan 1,70 gul­den.
Nog een file na een on­ge­val, met ge­luk­kig al­leen blik­scha­de.
Om 18.35 is het nog cir­ca 200 km naar Mün­chen.
Om 20.00 is het don­ker.
Er zijn veel militaire co­lon­nes, met veel tanks, on­der­weg we­gens een NATO-oe­fe­ning. Een van die tanks rijdt voor ons, op de weg.
We zijn om 21.30 in Mün­chen. We ne­ge­ren een rich­tings­bord dat naar een cam­ping wijst. We den­ken dat we het nog wel we­ten van de vo­ri­ge keer (1980) naar Cam­ping Thal­kir­chen.
We vinden die cam­ping niet en moe­ten vra­gen. Een Bei­er, ik kan hem nau­we­lijks ver­staan, komt met het idee om aan een taxi­chauf­feur te vra­gen. Dat doe ik en met de stads­plat­te­grond op de schoot wijst hij de rich­ting. Via nog en­ke­le om­met­jes ko­men we te­gen 22.20 uur op Cam­ping Thal­kir­chen aan.
Bij tel­ler­stand 31.464 km staat de au­to stil.
Uit een douche­blok komt een schoon­heid in een zwem­broek ril­lend van de kou, voor­bij ge­lo­pen. Hij is nog nat.
We zijn tegenover een toi­let­blok gaan staan en ma­ken het bed op.
Bij de bar gaan we kij­ken of we nog wat te drin­ken kun­nen krij­gen. Vrij­wel al­les is ge­slo­ten. In de kan­tine is geen drank te krij­gen. Er zit­ten wel blik­jes bier, ge­koeld, in een au­to­maat die bui­ten staat, voor 4,50 DM. Aan de re­cep­tie wis­se­len we pa­pier­geld.
Duitsers en Engelsen schel­den luid­ruch­tig in de kan­ti­ne, wan­neer ze er uit moe­ten.
Op het terras zit een, zo te zien, War­schau­pact­fa­mi­lie, (Pa, Ma en doch­ter) een ei­gen ge­kookt pot­je te ver­or­be­ren.
We halen ieder nog een blik bier en gaan in de au­to jo­ke­ren. (Kaar­ten.)
Het weer vandaag: van vol­op zon tot half be­wolkt. Heer­lijk, soms warm, weer. ’s Avonds in Mün­chen is het fris tot koud.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Pforz­heim:
Mün­chen:
GM., Wi.
Cam­ping Thal­kir­chen:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 augustus 1984

Dagboek 1984

(Dag 4598) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben tech­nisch spe­cia­list voor TBX-te­le­foon­au­to­ma­ten. – NG. en BK. zijn in­struc­teurs voor dat soort au­to­ma­ten. – ’s Avonds op ver­jaar­dags­vi­si­te bij een vriend.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 augustus 1984.
Waakdienst.
Op 6.45 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maastricht. [Zaak. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Om 8.30 via Rijkswaterstaat: Maas­tricht naar de Ver­eenig­de Glas­fa­brie­ken (VGF): Maas­tricht. Van 9.00 tot 12.30 zijn NG. en BK. er bij. Zij hel­pen met het tes­ten.
Van 11.30 tot 12.00 bij de Mora: Maas­tricht. Er is een sto­ring in de PZI. [Per­so­nen Zoek In­stal­la­tie.]
Eten (buiten) bij de VGF.
Zaak om 15.45 uur.
De auto opruimen.
De Spare Parts voor TBX-au­to­ma­ten in­la­den.
Administratie.
Weg met de Dienstauto om 16.45 uur. Ik heb de Waak­dienst van RM. over­ge­no­men, die met een on­ge­vaar­lij­ke, maar lang­du­ri­ge long­ziek­te al van­af be­gin ju­li thuis is.
Thuis om 17.00 uur.
Lezen.
Macaroni koken: eten en brood eten. Af­was­sen en af­dro­gen.
Opruimen.
Tekenen.
Twee keer aftrek­ken.
Veertig keer opdruk­ken. Douche.
Tegen 19.40 is HL. van een veiling op het werk, thuis. Hij kocht een vouw­gor­dijn en een elek­trische re­ken­ma­chi­ne.
Nu 20.25 uur.
We gaan naar PH. die vandaag jarig is en 33 jaar wordt.
Weer: de hele dag geheel bewolkt. Nu zelfs zwaar be­wolkt. Niet koud. Droog. Zui­den­wind, kracht 4. Nu re­gen­drei­ging.

Van 21.00 tot 02.45 bij PH. Voor­na­me­lijk plat ge­le­gen van het la­chen door HL.’s one-man-show. Op het laatst ook sa­men met MR.
Op het hoog­te­punt van de avond op de 33ste ver­jaar­dag van PH. wa­ren er een man of vijf­tien aan­we­zig. Hoofd­za­ke­lijk flik­kers en twee pot­ten.
Ik vertel af en toe wat. Door de Waak­dienst en rij­den moest ik nuch­ter blij­ven. Zo zit ik dan laat, he­le­maal nuch­ter en moe, tus­sen al­le­maal aan­ge­scho­ten men­sen.
HL. is de ster, het mid­del­punt en hij lijkt wel on­uit­put­te­lijk in zijn gro­ten­deels tri­via­le hu­mor. Ieder­een, ech­ter, ook ik, ge­niet van zijn show.
We gaven PH. twee handdoeken en twee was­hand­jes (waar hij ge­brek aan had) ca­deau. (Voor: 33,00 gul­den.)
Een tweetal [gasten] 39 en 33 jaar oud, was erg sexy en leuk.
Verder vertelde ik een beet­je met en­ke­le men­sen, maar hield gro­ten­deels mijn mond.
Thuis 03.00 uur.
Bed 03.15 uur.
Weer: lekker, ook bij PH. Buiten ge­ze­ten van 00.00 tot 01.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 juni 1984

Dagboek 1984

(Dag 4530) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn ou­ders zijn op va­kan­tie, maar ik heb al lang niets meer van hen ge­hoord, dus ik maak ik me enigs­zins on­ge­rust.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 24 juni 1984.
Op 9.25 uur.
HL. is al weg naar zijn werk, waar hij in de kan­ti­ne kof­fie moet ver­zor­gen om­dat zijn col­le­ga’s een wan­de­ling door de ka­ze­mat­ten* maak­ten. Hij, HL., wil niet mee. Ik ook niet. Ik ben er al twee keer in ge­weest. Een­maal met Papa en een­maal met de Be­drijfs­school PTT.
Tekenen.
Heerlijk aftrekken.
Brood eten. Afwassen.
Van 11.30 tot 12.30 en 12.50 tot 14.00 uur com­pu­ter [Com­mo­do­re64]: ma­chi­ne­taal.
Van 12.40 tot 12.50 Tv: het bal­let “Mes­se pour le temps fu­tur” van Mau­ri­ce Be­jart wordt om fi­nan­ciële re­de­nen niet uit­ge­zon­den.
Van 14.00 tot 15.00 le­zen: “De Rus­sische dich­ter houdt van gro­te ne­gers” van Ed­ward Li­mo­nov.
Van 15.00 tot 21.15 is HL.’s moe­der hier. Sinds veer­tien da­gen is ze bij haar man weg en sinds 12 juni is ze bij de Zus­ters Au­gus­ti­nes­sen in de Len­cu­len­straat.
De hele middag en avond niet an­ders doen dan ver­tel­len en luis­te­ren naar vrij­wel al­le­maal el­len­de­ver­haal­tjes over wat HL.’s moe­der zo­al door­staan heeft met haar man. [Die al­cho­ho­list is.]
Rond 21.00 brood eten.
Van 21.15 tot 21.45 bren­gen we HL.’s moe­der naar de Zus­ters Au­gus­ti­nes­sen.
Thuis.
Tv tot 23.20 uur.
Twintig minuten in bed.
Tv en warme melk drin­ken.
Ballet: Carmen op de Tv. (Mooi.)
Tweede keer naar bed op 00.30 uur.
Vrijen en sla­pen.
Ik heb sinds 15 juni geen be­richt meer ge­had van Pa en Ma op va­kan­tie. Zij wa­ren toen in Bri­ve in Frank­rijk. Zij moe­ten nu toch al lang in Por­tu­gal zijn. Een klein beet­je on­ge­rust ben ik wel.
Ik heb een lichte kou.
Weer: fris. Veel wol­ken. Ook zon. Ook re­gen.

*
Ka­ze­mat­ten in Maas­tricht: een his­to­risch on­der­gronds gan­gen­stel­sel dat me­de dien­de voor de ver­de­ding van de stad bij be­le­ge­rin­gen.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 juni 1984

Dagboek 1984

(Dag 4517) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Bij ons huis heb­ben we een groen­te­tuin. – We heb­ben als au­to een Dai­hat­su Mi­ni­bus 850 CC en die richt­ten we in als mi­ni­cam­per. We wer­ken er van­daag weer aan.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 11 juni 1984.
Tweede pinksterdag.
Vrij van dienst in verband met twee­de pink­ster­dag.
Op 9.05 uur.
Tot 10.30 computer [Com­mo­do­re64], ma­chi­ne­taal.
Brood eten.
Tekenen.
Samen een uur in de tuin wer­ken.
Ik heb getracht de trek­haak onder de au­to te mon­te­ren. (Ook sa­men.) Het lukt niet. Het is een twee­de­hands trek­haak. Die is van een voor­gan­ger van de Dai­hat­su Cab 850 ge­weest. Een bus­je in een an­de­re uit­voe­ring. (De Dai­hat­su Wi­de.)
Het is alweer een uur la­ter.
Eventjes computeren en dan te­ke­nen tot 18.00 uur.
HL. bakte rond 15.30 pan­nen­koe­ken.
Na 18.00 douche.
Brood eten.
Nu 19.00 uur.
Weer: na 15.00 werd het zon­nig en lek­ker. Er­voor was het ge­heel be­wolkt en fris. De he­le dag droog.
We zullen naar JL, M. en [zoon] I. gaan. [In Maas­tricht]

Via de ijs­sa­lon op de Sint Pie­ter­straat: hand­ijs­je, naar JL. en M., we zijn er rond 20.00 uur. GL., R. en B. zijn daar. Zij gaan te­gen 20.30 weg.
Vertellen.
We spelen Monopoly van 21.00 tot 23.00 uur. HL. en ik blij­ven over. HL. wint.
Op de video een Bei­er­se seks­film-pulp.
Wij gaan rond 23.50 uur. HL. dronk, ik rij dus. Thuis te­gen 00.15 uur.
Ik drink warme melk met ho­ning.
Nu 00.40 uur.
Weer: vanavond fris en klam. (Voch­tig.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 mei 1984

Dagboek 1984

(Dag 4504) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 29 mei 1984.
Op 6.40 uur. Dertig keer op­druk­ken. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Van 9.00 tot 16.20 bij Brema Air in Maas­tricht. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat aan­leg­gen.] Eet­pau­ze [in mijn dienst­au­to] op hun par­keer­plaats.
Van 16.50 tot 17.25 fiets. [Naar huis.]
Lezen.
Warm eten.
Lezen.
Afwassen.
Lezen.
Tekenen.
Morse oefenen, circa 25 mi­nu­ten: het gaat slecht.
Computer: machinetaal, les 11 en 12, vlug door­ge­nomen.
Nu 22.10 uur.
HL. kwam deze ochtend om 01.15 in bed. Hij was aan­ge­scho­ten, dat wil zeg­gen, niet vro­lijk, maar hij had ge­dron­ken. Hij ont­ken­de dat. ’s Morgens blijkt dat hij drie gla­zen jon­ge je­ne­ver heeft ge­had, on­danks on­ze af­spraak dat er niet ge­dron­ken wordt als er ge­re­den moet wor­den. Ik was er erg kwaad over. Hij be­loof­de me het niet meer te la­ten ge­beu­ren. Hij was slij­me­rig lief.
Weer: vanmorgen, tot 8.30 en la­ter op de dag ook nog enige re­gen. Zui­den­wind. Koud en geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.