12 september 1983

Dagboek 1983

(Dag 4244) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb nog va­kan­tie­ver­lof en hoef dus niet te wer­ken. – Ver­le­den week don­der­dag keer­den we te­rug van on­ze va­kan­tie in Span­je en Por­tu­gal en van­daag ver­werk ik een deel van het reis­ver­slag in mijn dag­boek. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 12 september 1983.
Verlof.
Op 9.00 uur. Douche.
Gymnastiek.
Lezen.
Eten.
Zeven kwartier mor­se oe­fe­nen.
Van 12.30 tot 18.15 uur dag­boek bij­wer­ken, van 17-8-83 tot en met 26-8-83.
De was verzorgen.
HL. is naar school.
Brood eten.
Computer: adres­be­stand ma­ken, tot 23.30 uur.
Warme melk met ho­ning drin­ken.
Bed 23.45 uur.
Weer: de hele dag storm en re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 augustus 1983

Dagboek 1983

(Dag 4231) Mijn vriend HL. en ik zijn in Por­tu­gal met va­kan­tie. – Dit is on­ze 13e va­kan­tie­dag.- We heb­ben een Dai­hat­su Mi­ni­­bus 850 als cam­per­tje in­ge­richt, waar­in we dus kun­nen over­nach­ten, maar soms sla­pen we in een tent. – Van­daag rij­den we weer naar Span­je. – Gis­te­ren­avond had­den we goed con­tact met een aan­tal Por­tu­ge­zen. We ne­men nu af­scheid van hen. – De mun­teen­heid in Por­tu­gal is de Es­cu­do ($): $. 100 = 2,50 gul­den. – De mun­teen­heid in Span­je is de Pe­se­ta. 100 Pe­se­ta = 2,00 gul­den.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 augustus 1983.
Quarteira (Portugal) – Cordoba. (Spanje.)
Op 9.20 uur.
Op de camping signaleert HL. een knaap met enor­me te­pels. Ik zie hem. Ik weet niet of ik dat mooi vind.
Eten. Afwassen.
Opruimen.
De tent inpakken.
De jongen met de indrukwek­ken­de, doch vrien­de­lij­ke, ogen (fa­mi­lie van de aan­dacht­trek­ken­de, bei­de ge­brek­kig En­gels spre­ken­de kna­pen) geeft een hand ten af­scheid en we wen­sen el­kaar een pret­ti­ge va­kan­tie. (De op­schep­per, schreeuw­de zelfs En­gels. De Duits spre­ken­de (niet meer gezien) sprak zeer goed Duits, be­ter dan ik.)
De camping kostte $ 536 (f. 13,40) Een re­de­lij­ke cam­ping.
Bij tellerstand 7.667 km begint HL. te rijden.
Nog een beetje in­ko­pen, maar krui­den voor ML. zijn niet te krij­gen.
Onderweg naar Vila Real de Santo An­tó­nio di­ver­se on­ge­luk­ken met am­bu­lan­ce-waar­di­ge patiënten. (Twee keer.)
Om 12.45 in Vila Real. De to­ta­le kos­ten van de over­steek met de veer­boot naar Aya­mon­te (Span­je) zijn $ 187,50 (f. 4,69)
De overvaart duurt van 13.20 tot 13.35 uur. De douane vraagt al­leen maar naar de Groe­ne kaart*(1). (Niet gek na de ve­le on­ge­luk­ken, gro­te en klei­ne, die we in Por­tu­gal za­gen.)
Bovengenoemde tijd is de Por­tu­ge­se tijd. In Span­je krij­gen we er weer een uur bij. Het is dus 14.35 uur.
Lang zoeken, maar al­le ban­ken blij­ken ge­slo­ten.
Hoewel ik nog 2.000 peseta heb, wil HL. al­les om­ge­wis­seld heb­ben. Het is be­ter wat meer geld bij je te heb­ben.
De banken gaan morgen pas weer open.
We komen op een wissel­kan­toor dat wel open is. Het is er sjiek, met een jon­ge (der­ti­ger) snoes­haan en een gnif­fe­len­de se­cre­ta­res­se.
Ik zeg tegen HL.: “Dit gaat ons geld kos­ten.”
Een modern gekoeld kantoor met mooie schil­de­rij­en. $ 11.660 bren­gen niet meer dan 11.536 pe­se­ta op en als HL. niet had na­ge­teld het nog eens 1.0000 pe­se­ta gekost. We kre­gen na­me­lijk maar 10.536 pe­se­ta. Na pro­test kre­gen we die ene lap er nog bij.
Buiten alles na­re­ke­nen en terug om te pro­tes­te­ren, maar hij rekent één es­cu­do is één pe­se­ta. Dit kostte ons f. 60,00. Er is ech­ter geen an­de­re op­los­sing.
IJs eten en om 15.30 Spaan­se tijd rij ik ver­der. We zitten op de N-IV*(2) die over een af­stand van cir­ca 5 ki­lo­me­ter zon­der af­slag was. Rond 17.00 uur, na circa 30 ki­lo­me­ter A-weg rijdt HL. weer ver­der, ook door Se­vil­la. (17.45 uur: 37°C.)
Om 18.00 uur een brood­stop, die wordt ver­stoord door schreeu­wen­de Bel­gen in een va­kan­tie­bus­je. “Ben jij Hol­lan­der?”
We zeggen niets, maar ik rij rond 18.15 cir­ca zes ki­lo­me­ter ver­der. Eerst ston­den we in de scha­duw, maar nu staan we in de vol­le zon. Er zijn echter geen schreeu­wers op de ach­ter­grond.
Rond 18.35 verder. On­der­weg twee au­to­wrak­ken. Een vracht­wa­gen en een cam­ping­au­to, van vo­ren cir­ca één me­ter kor­ter. Dat geeft schrik.
Rond 20.00 in Cordoba. Dat is mooi. Je klimt met moei­te een heu­vel op en op de top … daar is ze, be­ne­den: Cor­do­ba. Prach­tig. Je rolt de stad bin­nen, im­mer da­lend.
Om 20.20 zijn we op cam­ping Mu­ni­ci­pal, voor de tweede keer in vijf of zes jaar. [Eerder: 5 en 6 oktober 1978.]
Tellerstand: 8.039 km.
Warm douchen.
Het bed in de auto op­ma­ken.
Eten in de stad, op een ter­ras van restaurant J.A.A.R., dat is de naam van het res­tau­rant op Pla­za de Co­lón.
Ik bestel een sa­la­ta mix­ta sin olio. Pas la­ter viel me in dat olie in het Spaans ‘aceite‘ is. De ober had mij dan ook niet be­gre­pen.
HL. entrecote en ik een lin­gua­do [vis: bot] en bier. Al­les bij el­kaar 1.180 pe­se­ta met 70 pe­se­ta fooi. To­taal f. 25,00. Goed ge­ge­ten.
We wandelen door het park, waar alleen vrij­en­de paart­jes zijn. (Man / vrouw.)
Campingbar 115 peseta.
Om 00.00 is het 26°C.
Even praten met een ouder echt­paar uit Ber­lijn, die vin­den dat Maas­tricht van Duits­land is, wat ik ten stel­lig­ste ont­ken.
Twee gin met tonic in de au­to.
Tellerstand 8.039 – 7.667 = 372 km.
Weer: de hele dag warm. Vrij­wel on­be­wolkt. In Se­vil­la was het om 17.45 uur 37°C. In Cor­do­ba om 00.00 uur: 26°C.

*(1)
Groene kaart (Wikipedia.) Met de Groe­ne kaart kan een be­stuur­der snel aan­to­nen dat het voer­tuig ver­ze­kerd is.

Te­rug.

*(2)
We rijden over de na­tio­na­le we­gen. In 1983 ligt in die stre­ken nog geen au­to­weg.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Quar­teira:
GM., Wi.
Vila Real de San­to An­tó­nio:
GM., Wi.
Aya­mon­te:
GM., Wi.
Se­vil­la:
GM., Wi.
Cor­do­ba:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 juli 1983

Dagboek 1983

(Dag 4176) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn func­tie is Pro­ject­lei­der. Het pro­ject dat ik mo­men­teel be­ge­leid is dat voor de Ge­meen­te Eijs­den, mijn woon­plaats. – We heb­ben sinds kort als au­to een Dai­hat­su Mi­ni­bus 850 CC en die rich­ten we nu in als mi­ni­cam­per.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 6 juli 1983.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Diens­tau­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 14.00 tot 15.20 naar de Noor­man­nen­sin­gel. Het num­mer­plan [soft­wa­re] uit­prin­ten voor de TBX50. [Ge­meen­te Eijs­den.]
Fiets 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Lezen.
HL. maakt sa­men met XV. een soort sa­la­de ni­çoi­se. Erg lek­ker en fris. [XV. eet mee.] Af­was­sen.
Van 19.00 tot 22.00 aan de au­to wer­ken.
Opruimen.
Aftrekken.
Douche.
De was op­rui­men.

Tv.
Twee jonge je­ne­ver met Se­ven-up.
Nu 23.55 uur.
Weer: de hele dag erg be­nauwd. Veel be­wol­king. Te­gen de avond on­weer zon­der re­gen. Klef weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4163) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn func­tie is Pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 23 juni 1983.
Op 7.05 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 uur Hagerhof* in Maas­tricht, tot 15.20 uur.
Eetpauze bij Kas­teel Hoo­gen­weerth in Heu­gem.
Telefooncentrale Maastricht Cen­trum: ik breng de sleu­tels van een cel­toes­tel / munt­toes­tel te­rug.
Sociale Dienst.
Kantoor om 16.00 uur: ad­mi­ni­stra­tie. Om 16.45 uur loop ik HL. te­ge­moet. (Op het Ster­ren­plein.)
TelNed heeft geen door mij ge­wens­te klei­ne kleu­ren-Tv. (Als beeld­scherm bij mijn Com­mo­do­re64-com­pu­ter.) Wel zijn er en­ke­le stuk­ken. (Klanten.)
Miro Supermarkt: Maas­tricht.
Thuis 19.00 uur.
Brood eten.
Douche.
Een half uurtje in bed sla­pen.
Het strijkijzer schu­ren. Het plas­tic van het dek­zeil van de zeil­boot is er nu van af. (Zie maart / april 1983.)
Een knoop zet­ten aan de ro­de ka­toe­nen broek.
De was verzorgen.
Van 21.00 tot 22.15 uur bui­ten le­zen.
Tv tot 22.45 uur.
Pijn in mijn linker teel­bal is nog niet over. Ir­ri­tant is dat.
Nu 23.00 uur.
Weer: smoorheet. Benauwd. Om 15.30 on­weer met een stort­bui, maar om 16.00 is het op­nieuw warm. Van 19.30 tot 19.50 weer on­weer met een stort­bui. Nu weer lek­ker en circa 22°C.

*
In het voor­jaar maak­te ik een nieuw dek­zeil voor on­ze zeil­boot. Om­dat het ste­vi­ge plas­tic te dik was voor mijn naai­ma­chi­ne, ge­bruikte ik het strijk­ijzer om de zo­men in el­kaar te smel­ten. Daar­mee raak­te het blad van het strijk­ijzer wel erns­tig ver­vuild.

Te­rug.

Ha­ger­hof is de naam van de aan­ne­mers­com­bi­na­tie die het nieuwe Pro­vin­cie­huis in Maas­tricht gaat bou­wen, het nieuwe ‘Gou­ver­ne­ment‘ in de Lim­bur­gse op­tiek, in de Lim­burg­se volks­mond.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juni 1983

Dagboek 1983

(Dag 4150) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur worden en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 10 juni 1983.
Op 6.50 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Stedelijk In­sti­tuut voor So­ciaal Werk in Maas­tricht, tot 16.10 uur. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat]
Eten bij de Zuid-Wil­lems­vaart en tus­sen de mid­dag bij Wa­ter­sport­ver­eni­ging Treech.
Van 13.20 tot 13.40 op de Brus­sel­se­straat bij een com­pu­ter­be­drijf. Geen soft­wa­re die ik kan ge­brui­ken.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Gymnastiekoe­fe­nin­gen.
HL. helpen met het eten ma­ken.
Warm eten. XV eet mee. Af­was­sen.
(De sexy en lieve KW. was even hier.)
Dagboek bijwerken.

Aftrekken.
Morse oefenen, circa 10 mi­nu­ten.
Computer tot 01.30 uur. Vanaf 23.00 sa­men met HL.
Nu 01.35 uur. Een kwart liter pils.
Weer: veel zon. Lekker weer. Weinig wind. Niet te warm. Wei­nig wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.