16 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4095) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zuur­de­sem­brood. – We heb­ben een zeil­jol waar­aan en­ke­le re­pa­ra­ties moe­ten plaats­vin­den. Ik maak zelf een nieuw dek­zeil voor die boot. – WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 16 april 1983.
Op 9.30 uur.

Eten, dat wil zeggen: het ont­bijt hier met [bu­ren] MW. en K.
Muziek draaien.
Deeg kneden.
Zeilboot: de de­fec­te zelf­lo­zer (rechts) re­pa­re­ren en het dek­kleed [dek­zeil] af­ma­ken.
Deeg kneden.
Werken tot 19.20 uur.
Eten.
Een WVE verga­de­ring van 20.00 tot 21.50 uur.
Douche.
Tv.
Bij MW. en K. van 23.15 tot 01.40 uur.
[Duitse Tv.:] Rockpalast: muziek tot 03.00 uur.
Weer: warm, onbewolkt, circa 20°C. Zo­mers. Een beet­je fris­se wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4082) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Van­daag is het Eer­ste Paas­dag en we krij­gen bu­ren op be­zoek, be­zoe­ken fa­mi­lie en gaan met de bu­ren naar Bel­gië, dat im­mers ‘om de hoek’ ligt, van­uit Eijs­den ge­zien. – We heb­ben een zeil­jol waar­van het dek­zeil ka­pot is en ik ga een nieuw zeil ma­ken. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 3 april 1983.
Pasen.
Op 10.30 uur. Douche.
Eten. Afwassen.
De buren XV. en MW. ko­men op be­zoek.
Naar HL.’s ouders. (Even met RL. en BL. naar hen thuis. (School­boe­ken voor KW. ha­len.))
Thuis 14.30 uur.
Even het dekzeil op de zeil­boot me­ten.
Van 15.30 tot 18.45 met MW. en KW. via Noor­beek, Slen­aken en Vaals naar Bat­ti­ce en Luik: groen­te en brood ko­pen.
In Luik koffie drin­ken en crè­pes eten.
Eten bij MW en KW.
Tv en Tv-spel­let­jes.
Film.
Thuis 00.00 uur.
Samen kaarten.
Bed 01.20 uur.
Weer: regenachtig. Nat­te sneeuw, ook een beet­je zon. In Bel­gië was het ’s avonds koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Noorbeek:
GM., Wi.
Slenaken:
GM., Wi.
Vaals:
GM., Wi.
Battice:
GM., Wi.
Luik:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL., MW., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4069) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik wil een boek schrij­ven en een broek ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 maart 1983.
Lente.
Op 7.00 uur. Moe.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Thuis, het ge­reed­schap op­ha­len en eten van 8.55 tot 9.40 uur.
La Bonne Auberge: Sle­na­ken tot 16.15 uur.
Zaak 16.35 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.30 uur.

(Ondanks dat hij ziek is, is HL. toch naar school.)
Eten.
Douche.
Morse oefenen.
De was verzor­gen.
Ik probeer een ‘raamwerk’ te ma­ken voor een boek dat ik wil schrij­ven als ge­ro­man­ti­seerd reis­ver­slag over de reis naar Ma­rok­ko in 1976.
Tv.
De was ver­zor­gen.
Morse.
Van 22.00 tot 23.10 een nieuwe broek voor­be­rei­den met stof van HL.’s moe­der.
Bed om 23.40 uur, na rum – cola.
Op om 00.15 tot 00.30 om warme melk met ho­ning te drin­ken.
Weer: de hele dag triest weer. Veel regen (stort­buien) na 20.00 uur. Storm­ach­ti­ge zui­den­wind. (On­weer na 21.00 uur.) Te­rug naar huis, op de fiets, was staan op de pe­da­len.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4056) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben deze week ziek en blijf thuis. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – HL. en ik be­zit­ten een zeil­boot­je, waar­aan en­ke­le din­gen ge­re­pa­reerd moe­ten wor­den.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 maart 1983.
Ziek thuis.
Droom: de hele nacht in de UH200 van Kle­va­rie in Maas­tricht ge­werkt. Op de door­ver­bin­dings­ver­de­ler steeds weer de­zelf­de ver­bin­din­gen ge­maakt. (Dat was dus een ech­te nacht­mer­rie.)
Op 8.10 uur.
Tot 9.30 uur aan de broek naai­en.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Tussen 11.00 tot 14.30 uur mor­se oe­fe­nen, met en­ke­le po­gin­gen om van de ra­dio te ne­men.
Rond 14.30 naar Aqua Viva voor rub­bers voor de zelf­lo­zers van de zeil­boot. Er is een zelf­lo­zer lek.
Bloemkool: f. 2,98 = f. 3,00 Sinds 1 maart zijn er geen cen­ten meer in Ne­der­land, wel nog als re­ken­een­heid.
Door het dorp fietsen. Naar Oost bij het Grind­gat en naar Zuid, Graaf De Ge­loes­laan. (Ik heb cir­ca twee uur ge­fietst.)
Thuis 16.30 uur.
Eten klaar maken.
Lezen in “Die Vertauschten Köp­fe” van Tho­mas Mann.
Om 17.45 eten. Afwassen en le­zen in het boek van Tho­mas Mann van 18.15 tot 19.00 uur.
van 19.00 tot 20.00 mor­se oe­fe­nen.
Lezen.
Van 20.30 tot 21.30 is KW. [Chi­nees buur­meis­je] hier voor haar Ne­der­land­se les.
Dagboek bijwerken.
Morse oefenen.
Beneden: radio luis­teren.
MW. komt rond 22.30 uur op be­zoek.
Vertellen.
Nu 01.25 uur.
Weer: Heerlijk zomers. Vol­op zon. On­be­wolkt. Ik leef op.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4043) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 februari 1983.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 11.30 tot 12.10 uur naar de Noor­man­nen­sin­gel.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.

Eten.
Morse oefenen, circa ander­half uur, met en­kele on­der­bre­kin­gen.
Tussen 21.00 tot 23.00 de zol­der en mijn ka­mer op­rui­men. Ook de was op­rui­men.
Nu 23.10 uur. [Buur­vrouw] MW. is hier.
Ik drink wodka met Seven-up.
Weer: lekker in de zon. On­be­wolkt, de he­le dag en vorst in de scha­duw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.