16 januari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4005) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Wij heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en we zei­len in de zo­mer op de Maas­plas na­bij Eijs­den. We zijn lid van de Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den (WVE). De ‘Tjalk’ is de ver­eni­gings­boot, waar­in ook een kan­ti­ne is. – We heb­ben een Bel­gische vriend (GC.), die ‘te­le­fo­nie’ als hob­by heeft. Voor de te­le­foon­cen­tra­le bij hem thuis be­reid ik een scha­ke­ling voor. Ik werk im­mers als tech­ni­cus bij PTT-Te­le­com. – In de avond­uren volg een schrif­te­lijke cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 16 januari 1983.
Op 11.30 uur.
Ik sluit een ap­pa­raat voor mond­hy­giëne van HL. op het elek­tri­ci­teits­net aan.
Eten.
Mevrouw MW. komt circa an­der­half uur op be­zoek. [Haar zoon] K. ook even. Ver­tel­len.
Daarna heb ik een draad­boom voor de BNDN ge­maakt voor de Te­ka BC huis­te­le­foon­au­to­maat die GC. heeft.
Ik haal de ben­zi­ne uit de bui­ten­boord­mo­tor [zeil­boot] die er al sinds half ok­to­ber in zit.
Eten.
HL. is ober op de Tjalk van WVE. [WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den. HL. doet er kan­ti­ne­dienst.]
Een nieuwe scha­kel­au­to­maat voor de pomp van de ver­war­ming voor Pa­pa ma­ken.
Morse oefenen.
De familie R. van de Tjalk is hier.
Van 21.00 tot 23.30 volgens af­spraak op be­zoek bij [de bu­ren] P. en I. van H.
Nu 23.45 uur.
Weer: droog. Veel re­gen­drei­ging. Geen zon. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 november 1983

Dagboek 1983

(Dag 4309) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Van­daag heb ik cur­sus in een nieuw type te­le­foon­au­to­maat, de TBX­1000. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 16 november 1983.
TBX1000-cursus.
Op 8.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de TBX­1000-cursus.
Weer op de fiets: 16.00 uur.
Rond 17.00 uur heb ik: ge­fietst, warm ge­ge­ten en af­ge­was­sen.
Lezen.
Finan­ciën be­re­ke­nen.

Morse oefe­nen: nemen, la­ter sei­nen.
Douche.
Tv.
Nu 23.20 uur.
Weer: fris tot koud. Voch­tig. Zwaar bewolkt. Een beet­je, een heel klein beet­je zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 november 1983

Dagboek 1983

(Dag 4296) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64 en hier­voor schreef ik een pro­gram­ma waar­mee ik Mor­se kan oe­fe­nen. – Ik heb al sinds 23 ok­to­ber jl. ern­stige rug­pijn en ik ge­bruik van­daag ther­mo­ge­ne wat­ten, die gaan gloei­en bij vocht (zweet). Ik hoop de pijn daar­mee te be­strij­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 3 november 1983.
Op 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Op kantoor tot circa 8.45 uur. Dan naar Piet Klerks in Maas­tricht. Het Nacht­toes­tel in­ter­lo­kaal ont­sper­ren.
Op kantoor tot 13.30 uur.
Rond 13.45 op het Onze Lieve Vrouwe­plein (OLV-plein). Even kij­ken bij de op­gra­vin­gen op het ter­rein van voor­ma­lig Ho­tel Der­lon.
Van 14.00 tot 15.20 een be­spre­king bij het Euro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB) OLV-plein, met de heer H.
Om 15.30 in het Ma­ga­zijn Maas­tricht. HC. van de Af­de­ling Op­lei­din­gen, kocht er een alu­mi­nium lad­der. (3x 7 sporten.) Die le­ver ik bij hem thuis af, in de M.-straat.
Kantoor om 16.00 uur. Om 16.45 uur te voet naar het Ster­ren­plein. HL. pikt me daar op en we doen in­ko­pen bij de Mi­ro Maas­tricht.
Thuis 18.30 uur.
Brood eten. Afwas­sen.
Morse oefenen: 14 en 12 woor­den per mi­nuut gaat goed.
Computer.
Bed 23.40 uur, na warme melk en ho­ning.
De thermogene wat­ten be­gon­nen bij het Eu­ro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de te ‘bran­den‘. Pas op kan­toor kon ik die weg­ha­len. Ze ble­ven nog een half uur bran­den.
Weer: fris. Zonnig en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 oktober 1983

Dagboek 1983

(Dag 4283) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben projectleider. – Mijn computer is de Commodore64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 21 oktober 1983.
Ingang Waakdienst.
Op 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Om 13.45 haal ik op de Noor­man­nen­sin­gel het re­ser­ve­ma­te­ri­aal op voor de TBX50 voor de Waak­dienst die van­avond be­gint. Een keer in de zes we­ken moet ik die Waak­dienst draai­en voor de TBX-au­to­ma­ten. Bru­to per maand cir­ca 98,00 gul­den.
Bouwvereniging Be­ter Wo­nen, Maas­tricht. Daar heb­ben ze ech­ter hun maan­de­lijk­se vrije vrij­dag­mid­dag in ver­band met het in­le­ve­ren van de prijs­com­pen­sa­tie.
Naar kantoor.
Om 16.45 uur met de dienst­au­to Sim­ca Tal­bot BB-31-JY (‘mijn’ au­to) naar huis we­gens de Waak­dienst.
GM. en J. geven een re­cep­tie. Zij zijn ver­le­den week in En­ge­land ge­trouwd. Ik ga er ech­ter niet heen. Ik heb een gru­we­lij­ke he­kel aan re­cep­ties en het is bo­ven­dien veel tijd­ver­lies.
Ik kijk een de­fec­te elek­trische klok van Pa en Ma na.
In een hals­ket­ting van HL.’s moe­der zet ik een steen­tje op­nieuw vast.
Het is niet mo­ge­lijk de cas­set­te­re­cor­der van NL. te ma­ken. Ik heb geen sche­ma.
Om 19.00 warm eten met sexy [bu­ren] KW. en MW. Af­was­sen.
Mijn kamer op­rui­men: ge­schikt ma­ken voor de com­pu­ter. Daar­om ook een boe­ken­rek ver­plaatst.
HL. is naar PM. geweest.
Rond 01.00 ga ik moe naar bed.
Weer: fris tot koud. Veel zon. Droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 oktober 1983

Dagboek 1983

(Dag 4270) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Af­ge­lo­pen nacht droom­de ik over mijn werk: TBX-te­le­foon­au­to­ma­ten. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64 en hier­voor schreef ik een pro­gram­ma waar­mee ik Mor­se kan oe­fe­nen. – Ik bak al sinds jaar en dag zelf zuur­de­sem­brood.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 08 oktober 1983.
Ik heb de hele nacht over het werk ge­droomd: num­mers wis­se­len bij de TBX-au­to­ma­ten van de Ge­meen­te Eijs­den en Bouw­ver­eni­ging Be­ter Wo­nen in Maas­tricht. (Bij die laat­ste heb ik van het lei­ding­net op de au­to­maat een rot­zooi ge­maakt. (Ver­keerd af­ge­werkt.) Dat speelt na­tuur­lijk ook mee in die droom. Ge­luk­kig zal die daar maar een jaar blij­ven han­gen.)
Op 9.30 uur.
Krant lezen.
Vrijen.

Brood eten. [Buur­man] XV. eet mee. Af­was­sen.
Deeg kneden.
Een half uur mor­se oe­fe­nen. Mijn ge­dach­ten zijn steeds bij de com­pu­ter. Ik wil het mor­se­pro­gram­ma ver­be­te­ren.
Van 15.30 tot 01.20 (be­hou­dens een kwar­tier eten) aan een stuk door ge­com­pu­terd en niets, maar dan ook niets zin­nigs ge­pres­teerd.
Brood bak­ken. (Zes stuks.) (Ver­le­den week gooi­de ik er twee weg, want na een uur bak­ken wa­ren ze nog klets­nat.)
JL. was even hier om te­ken­films te ha­len.
HL. is met XV. naar een ver­jaar­dags­fuif van BE., de vrouw van H.
Bed 02.45 uur, na de was op­rui­men en war­me melk met ho­ning drin­ken.
Weer: herfst­stor­men. In de avond en de nacht stort­buien.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.