25 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4134) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-­Lim­burg em ik ben aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-­te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 mei 1983.
Na over van alles ge­droomd te heb­ben, on­der an­de­re een hon­der­den me­ters ho­ge scheeps­werf in Ja­pan, waar ik om­hoog werd ge­he­ven aan een fra­gie­le trek­veer, op­staan om 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 10.00 bij La Bon­ne Au­ber­ge in Sle­na­ken, tot 15.45 uur. Ik maak een zoe­mer­sig­na­le­ring op het Be­die­ning­stoe­stel voor die­ge­nen die ‘9’ [te­le­fo­nis­te] draai­en, wan­neer het Be­die­nings­toe­stel in nacht­stand staat.
Zaak 16.30 uur. Vertrek 16.45 uur. Ik loop HL. te­ge­moet.
Inkopen in Eijs­den.
Thuis de finan­ciën be­re­ke­nen.
Warm eten. [Buurman] XV. eet mee. Af­was­sen.

Morse oefenen, circa 20 mi­nu­ten.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Twee mokken melk met honing. (Warm.)
Weer: koud en de hele dag di­ver­se soor­ten re­gen­bui­en. Het re­gent nog steeds.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4121) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en oe­fen daar­voor met mor­se.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 mei 1983.
Hemelvaartsdag.
Vrij van dienst.
Op 11.20 uur.
Lezen.
Eten.
[Buurman] PvH. komt langs: ver­tel­len over van al­les.
Van 13.30 tot 15.00 bij P. en IvH. HL. met­sel­de er laatst een muur­tje van gips­blok­ken.
HL. gaat naar zijn ou­ders.
[Buurvrouw] MW. en [haar vriend] BM. even hier.
Douche.
HL. komt met zijn ou­ders even hier.
Morse oefenen gaat slecht.
Tv.
Eten. [Buurman] XV. eet mee.
Van 20.00 tot 23.00 Tv. XV. is dan al zo’n drie kwar­tier hier met zijn vrien­din
Afwassen.
Opruimen.
Bij XV. en zijn vrien­din tot 02.15 uur. Die vrien­din, blond en uit Ge­leen is aar­dig en is op de hoog­te van al­ler­lei sek­sue­le re­la­ties.
Thuis met HL. ver­tel­len.
Nu 02.40 uur.
Weer: zware regenbuien en storm. Na 16.00 droog en af en toe zon­nig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., MW., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4108) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik de cur­sus TR43, een nieuw soort te­le­foon­in­stal­la­tie. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 april 1983.
Op 7.15 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, tot aan de Abt­straat. Ik rij zelf ver­der met de au­to naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de cur­sus TR43.
Ik ben daar om 8.30 uur. Te­le­fo­nisch en­ke­le za­ken re­ge­len met [de af­de­ling Be­drijfs­te­le­com­mu­ni­ca­tie] Heer­len over Boeing Com­pa­ny al­daar, waar ik ver­schil­len­de ke­ren werk­te in 1979, voor vra­gen van [col­le­ga] JM.
De hele dag een saaie cur­sus.
Tussen de middag met [de col­le­ga’s] HS. en PS. wan­de­len.
De cursus is ge­daan om 16.00 uur.
Met de auto om 16.30 thuis.

Van 18.45 tot 19.15 uur eten. (Brood.)
Van 19.30 tot 21.00 wer­ken aan de au­to van BM.: een schei­ding ma­ken van de luid­spre­kers, voor en ach­ter. Sexy KW. helpt me. Het lukt niet zo best.
HL. heeft een recep­tie [op zijn werk]. Ik moet hem om 21.15 aan Sta­tion Maas­tricht op­ha­len. Om 21.15 ben ik daar, maar er is geen HL. te zien. Van 21.35 tot 21.50 ga ik bij de PTT mijn ge­reed­schap ha­len.
Ik wacht weer op het sta­tion op HL. en zie er ver­schil­len­de sexy jon­ge­man­nen, waar­van er en­ke­le, naar het schijnt, el­kaar niet ken­nen. Uit­ein­de­lijk gaan er twee sa­men weg.

Bij [buurman] XV. van 22.30 tot 23.30 uur. Hij heeft van­daag de tij­ding ont­van­gen dat twee be­ken­den over­le­den zijn. De eer­ste was de tuin­man van zijn vader, die stierf van­daag in die tuin, 72 jaar oud en een an­de­re be­ken­de van hem, me­vrouw O. werd door haar echt­ge­noot ver­moord, op de dag van haar ont­voe­ring, een week of vier ge­le­den. Gis­te­ren is haar lijk ge­von­den en de da­der, een vriend van XV., heeft be­kend, sa­men met twee 18-ja­ri­ge kna­pen, de­ze gru­wel­daad in Bel­gië, na­bij Luik, te heb­ben vol­trok­ken*.
We drinken pils bij XV.
De Commo­dore Vic­20 com­pu­ter koop ik niet voor me­dio ju­ni. Dat wil zeg­gen, dat wordt dan een Com­mo­do­re­64, waar­schijn­lijk.
Nu 00.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king. Ook een beet­je zon. Har­de zui­den­wind. Tegen 22.00 uur een beet­je re­gen.
[Hier denk ik nog aan:] Wat een stuk­ken en sexy kont­jes op het Sta­tion.

*
Moord. Ik vind dit nog op in­ter­net: 30 april 1983, Maas­tricht. De 34-ja­ri­ge fy­sio­the­ra­peu­te MO. (34) uit Maas­tricht, die op 28 maart werd ont­voerd, blijkt nog de­zelf­de dag door haar 36-ja­ri­ge man MN., met wie zij niet meer sa­men­woon­de, te zijn ver­moord. Zij werd in een bos in het Bel­gisch-Lim­burg­se As op 20 ki­lo­me­ter af­stand van Maas­tricht ge­wurgd en daar be­gra­ven in een kuil, die al veer­tien da­gen eer­der door N. met hulp van de sa­men met hem ge­ar­res­teer­de 18-ja­ri­ge PvR. en RvD. uit Maas­tricht werd ge­gra­ven. De twee jong­ste ver­dach­ten, bei­den scho­lie­ren, heb­ben hun aan­deel in de ont­voe­rings­zaak en in het do­den van de vrouw, don­der­dag al be­kend. De echt­ge­noot van de vrouw leg­de vrij­dag­mor­gen bij zijn voor­ge­lei­ding voor de Of­fi­cier van Jus­ti­tie mr. J. Frans­sen een vol­le­di­ge be­ken­te­nis af. Het lijk van de vrouw is don­der­dag ge­von­den. Sec­tie door een ge­rech­te­lijk ge­nees­kun­di­ge uit Bel­gië heeft uit­ge­we­zen dat zij door wur­ging om het le­ven is ge­ko­men.

Zij re­den ver­vol­gens met het bus­je naar de prak­tijk­ruim­te van het slacht­of­fer in Maas­tricht. Het bus­je werd ge­par­keerd recht te­gen­over de prak­tijk­ruimte. Het drie­tal zat er in met N. ach­ter het stuur. Toen me­vrouw O. rond 20.45 uur naar bui­ten kwam werd zij door de twee scho­lie­ren vast­ge­gre­pen en in het bus­je ge­sleurd. Zij werd met ether be­dwelmd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4095) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zuur­de­sem­brood. – We heb­ben een zeil­jol waar­aan en­ke­le re­pa­ra­ties moe­ten plaats­vin­den. Ik maak zelf een nieuw dek­zeil voor die boot. – WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 16 april 1983.
Op 9.30 uur.

Eten, dat wil zeggen: het ont­bijt hier met [bu­ren] MW. en K.
Muziek draaien.
Deeg kneden.
Zeilboot: de de­fec­te zelf­lo­zer (rechts) re­pa­re­ren en het dek­kleed [dek­zeil] af­ma­ken.
Deeg kneden.
Werken tot 19.20 uur.
Eten.
Een WVE verga­de­ring van 20.00 tot 21.50 uur.
Douche.
Tv.
Bij MW. en K. van 23.15 tot 01.40 uur.
[Duitse Tv.:] Rockpalast: muziek tot 03.00 uur.
Weer: warm, onbewolkt, circa 20°C. Zo­mers. Een beet­je fris­se wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4082) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Van­daag is het Eer­ste Paas­dag en we krij­gen bu­ren op be­zoek, be­zoe­ken fa­mi­lie en gaan met de bu­ren naar Bel­gië, dat im­mers ‘om de hoek’ ligt, van­uit Eijs­den ge­zien. – We heb­ben een zeil­jol waar­van het dek­zeil ka­pot is en ik ga een nieuw zeil ma­ken. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 3 april 1983.
Pasen.
Op 10.30 uur. Douche.
Eten. Afwassen.
De buren XV. en MW. ko­men op be­zoek.
Naar HL.’s ouders. (Even met RL. en BL. naar hen thuis. (School­boe­ken voor KW. ha­len.))
Thuis 14.30 uur.
Even het dekzeil op de zeil­boot me­ten.
Van 15.30 tot 18.45 met MW. en KW. via Noor­beek, Slen­aken en Vaals naar Bat­ti­ce en Luik: groen­te en brood ko­pen.
In Luik koffie drin­ken en crè­pes eten.
Eten bij MW en KW.
Tv en Tv-spel­let­jes.
Film.
Thuis 00.00 uur.
Samen kaarten.
Bed 01.20 uur.
Weer: regenachtig. Nat­te sneeuw, ook een beet­je zon. In Bel­gië was het ’s avonds koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Noorbeek:
GM., Wi.
Slenaken:
GM., Wi.
Vaals:
GM., Wi.
Battice:
GM., Wi.
Luik:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL., MW., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.