25 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4134) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-­Lim­burg em ik ben aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-­te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 mei 1983.
Na over van alles ge­droomd te heb­ben, on­der an­de­re een hon­der­den me­ters ho­ge scheeps­werf in Ja­pan, waar ik om­hoog werd ge­he­ven aan een fra­gie­le trek­veer, op­staan om 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 10.00 bij La Bon­ne Au­ber­ge in Sle­na­ken, tot 15.45 uur. Ik maak een zoe­mer­sig­na­le­ring op het Be­die­ning­stoe­stel voor die­ge­nen die ‘9’ [te­le­fo­nis­te] draai­en, wan­neer het Be­die­nings­toe­stel in nacht­stand staat.
Zaak 16.30 uur. Vertrek 16.45 uur. Ik loop HL. te­ge­moet.
Inkopen in Eijs­den.
Thuis de finan­ciën be­re­ke­nen.
Warm eten. [Buurman] XV. eet mee. Af­was­sen.

Morse oefenen, circa 20 mi­nu­ten.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Twee mokken melk met honing. (Warm.)
Weer: koud en de hele dag di­ver­se soor­ten re­gen­bui­en. Het re­gent nog steeds.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4121) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en oe­fen daar­voor met mor­se.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 mei 1983.
Hemelvaartsdag.
Vrij van dienst.
Op 11.20 uur.
Lezen.
Eten.
[Buurman] PvH. komt langs: ver­tel­len over van al­les.
Van 13.30 tot 15.00 bij P. en IvH. HL. met­sel­de er laatst een muur­tje van gips­blok­ken.
HL. gaat naar zijn ou­ders.
[Buurvrouw] MW. en [haar vriend] BM. even hier.
Douche.
HL. komt met zijn ou­ders even hier.
Morse oefenen gaat slecht.
Tv.
Eten. [Buurman] XV. eet mee.
Van 20.00 tot 23.00 Tv. XV. is dan al zo’n drie kwar­tier hier met zijn vrien­din
Afwassen.
Opruimen.
Bij XV. en zijn vrien­din tot 02.15 uur. Die vrien­din, blond en uit Ge­leen is aar­dig en is op de hoog­te van al­ler­lei sek­sue­le re­la­ties.
Thuis met HL. ver­tel­len.
Nu 02.40 uur.
Weer: zware regenbuien en storm. Na 16.00 droog en af en toe zon­nig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., MW., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4108) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik de cur­sus TR43, een nieuw soort te­le­foon­in­stal­la­tie. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 april 1983.
Op 7.15 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, tot aan de Abt­straat. Ik rij zelf ver­der met de au­to naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de cur­sus TR43.
Ik ben daar om 8.30 uur. Te­le­fo­nisch en­ke­le za­ken re­ge­len met [de af­de­ling Be­drijfs­te­le­com­mu­ni­ca­tie] Heer­len over Boeing Com­pa­ny al­daar, waar ik ver­schil­len­de ke­ren werk­te in 1979, voor vra­gen van [col­le­ga] JM.
De hele dag een saaie cur­sus.
Tussen de middag met [de col­le­ga’s] HS. en PS. wan­de­len.
De cursus is ge­daan om 16.00 uur.
Met de auto om 16.30 thuis.

Van 18.45 tot 19.15 uur eten. (Brood.)
Van 19.30 tot 21.00 wer­ken aan de au­to van BM.: een schei­ding ma­ken van de luid­spre­kers, voor en ach­ter. Sexy KW. helpt me. Het lukt niet zo best.
HL. heeft een recep­tie [op zijn werk]. Ik moet hem om 21.15 aan Sta­tion Maas­tricht op­ha­len. Om 21.15 ben ik daar, maar er is geen HL. te zien. Van 21.35 tot 21.50 ga ik bij de PTT mijn ge­reed­schap ha­len.
Ik wacht weer op het sta­tion op HL. en zie er ver­schil­len­de sexy jon­ge­man­nen, waar­van er en­ke­le, naar het schijnt, el­kaar niet ken­nen. Uit­ein­de­lijk gaan er twee sa­men weg.

Bij [buurman] XV. van 22.30 tot 23.30 uur. Hij heeft van­daag de tij­ding ont­van­gen dat twee be­ken­den over­le­den zijn. De eer­ste was de tuin­man van zijn vader, die stierf van­daag in die tuin, 72 jaar oud en een an­de­re be­ken­de van hem, me­vrouw O. werd door haar echt­ge­noot ver­moord, op de dag van haar ont­voe­ring, een week of vier ge­le­den. Gis­te­ren is haar lijk ge­von­den en de da­der, een vriend van XV., heeft be­kend, sa­men met twee 18-ja­ri­ge kna­pen, de­ze gru­wel­daad in Bel­gië, na­bij Luik, te heb­ben vol­trok­ken*.
We drinken pils bij XV.
De Commo­dore Vic­20 com­pu­ter koop ik niet voor me­dio ju­ni. Dat wil zeg­gen, dat wordt dan een Com­mo­do­re­64, waar­schijn­lijk.
Nu 00.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king. Ook een beet­je zon. Har­de zui­den­wind. Tegen 22.00 uur een beet­je re­gen.
[Hier denk ik nog aan:] Wat een stuk­ken en sexy kont­jes op het Sta­tion.

*
Moord. Ik vind dit nog op in­ter­net: 30 april 1983, Maas­tricht. De 34-ja­ri­ge fy­sio­the­ra­peu­te MO. (34) uit Maas­tricht, die op 28 maart werd ont­voerd, blijkt nog de­zelf­de dag door haar 36-ja­ri­ge man MN., met wie zij niet meer sa­men­woon­de, te zijn ver­moord. Zij werd in een bos in het Bel­gisch-Lim­burg­se As op 20 ki­lo­me­ter af­stand van Maas­tricht ge­wurgd en daar be­gra­ven in een kuil, die al veer­tien da­gen eer­der door N. met hulp van de sa­men met hem ge­ar­res­teer­de 18-ja­ri­ge PvR. en RvD. uit Maas­tricht werd ge­gra­ven. De twee jong­ste ver­dach­ten, bei­den scho­lie­ren, heb­ben hun aan­deel in de ont­voe­rings­zaak en in het do­den van de vrouw, don­der­dag al be­kend. De echt­ge­noot van de vrouw leg­de vrij­dag­mor­gen bij zijn voor­ge­lei­ding voor de Of­fi­cier van Jus­ti­tie mr. J. Frans­sen een vol­le­di­ge be­ken­te­nis af. Het lijk van de vrouw is don­der­dag ge­von­den. Sec­tie door een ge­rech­te­lijk ge­nees­kun­di­ge uit Bel­gië heeft uit­ge­we­zen dat zij door wur­ging om het le­ven is ge­ko­men.

Zij re­den ver­vol­gens met het bus­je naar de prak­tijk­ruim­te van het slacht­of­fer in Maas­tricht. Het bus­je werd ge­par­keerd recht te­gen­over de prak­tijk­ruimte. Het drie­tal zat er in met N. ach­ter het stuur. Toen me­vrouw O. rond 20.45 uur naar bui­ten kwam werd zij door de twee scho­lie­ren vast­ge­gre­pen en in het bus­je ge­sleurd. Zij werd met ether be­dwelmd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4095) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zuur­de­sem­brood. – We heb­ben een zeil­jol waar­aan en­ke­le re­pa­ra­ties moe­ten plaats­vin­den. Ik maak zelf een nieuw dek­zeil voor die boot. – WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 16 april 1983.
Op 9.30 uur.

Eten, dat wil zeggen: het ont­bijt hier met [bu­ren] MW. en K.
Muziek draaien.
Deeg kneden.
Zeilboot: de de­fec­te zelf­lo­zer (rechts) re­pa­re­ren en het dek­kleed [dek­zeil] af­ma­ken.
Deeg kneden.
Werken tot 19.20 uur.
Eten.
Een WVE verga­de­ring van 20.00 tot 21.50 uur.
Douche.
Tv.
Bij MW. en K. van 23.15 tot 01.40 uur.
[Duitse Tv.:] Rockpalast: muziek tot 03.00 uur.
Weer: warm, onbewolkt, circa 20°C. Zo­mers. Een beet­je fris­se wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4082) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Van­daag is het Eer­ste Paas­dag en we krij­gen bu­ren op be­zoek, be­zoe­ken fa­mi­lie en gaan met de bu­ren naar Bel­gië, dat im­mers ‘om de hoek’ ligt, van­uit Eijs­den ge­zien. – We heb­ben een zeil­jol waar­van het dek­zeil ka­pot is en ik ga een nieuw zeil ma­ken. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 3 april 1983.
Pasen.
Op 10.30 uur. Douche.
Eten. Afwassen.
De buren XV. en MW. ko­men op be­zoek.
Naar HL.’s ouders. (Even met RL. en BL. naar hen thuis. (School­boe­ken voor KW. ha­len.))
Thuis 14.30 uur.
Even het dekzeil op de zeil­boot me­ten.
Van 15.30 tot 18.45 met MW. en KW. via Noor­beek, Slen­aken en Vaals naar Bat­ti­ce en Luik: groen­te en brood ko­pen.
In Luik koffie drin­ken en crè­pes eten.
Eten bij MW en KW.
Tv en Tv-spel­let­jes.
Film.
Thuis 00.00 uur.
Samen kaarten.
Bed 01.20 uur.
Weer: regenachtig. Nat­te sneeuw, ook een beet­je zon. In Bel­gië was het ’s avonds koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Noorbeek:
GM., Wi.
Slenaken:
GM., Wi.
Vaals:
GM., Wi.
Battice:
GM., Wi.
Luik:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL., MW., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4069) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik wil een boek schrij­ven en een broek ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 maart 1983.
Lente.
Op 7.00 uur. Moe.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Thuis, het ge­reed­schap op­ha­len en eten van 8.55 tot 9.40 uur.
La Bonne Auberge: Sle­na­ken tot 16.15 uur.
Zaak 16.35 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.30 uur.

(Ondanks dat hij ziek is, is HL. toch naar school.)
Eten.
Douche.
Morse oefenen.
De was verzor­gen.
Ik probeer een ‘raamwerk’ te ma­ken voor een boek dat ik wil schrij­ven als ge­ro­man­ti­seerd reis­ver­slag over de reis naar Ma­rok­ko in 1976.
Tv.
De was ver­zor­gen.
Morse.
Van 22.00 tot 23.10 een nieuwe broek voor­be­rei­den met stof van HL.’s moe­der.
Bed om 23.40 uur, na rum – cola.
Op om 00.15 tot 00.30 om warme melk met ho­ning te drin­ken.
Weer: de hele dag triest weer. Veel regen (stort­buien) na 20.00 uur. Storm­ach­ti­ge zui­den­wind. (On­weer na 21.00 uur.) Te­rug naar huis, op de fiets, was staan op de pe­da­len.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 maart 1983

Dagboek 1983

(Dag 4056) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben deze week ziek en blijf thuis. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – HL. en ik be­zit­ten een zeil­boot­je, waar­aan en­ke­le din­gen ge­re­pa­reerd moe­ten wor­den.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 maart 1983.
Ziek thuis.
Droom: de hele nacht in de UH200 van Kle­va­rie in Maas­tricht ge­werkt. Op de door­ver­bin­dings­ver­de­ler steeds weer de­zelf­de ver­bin­din­gen ge­maakt. (Dat was dus een ech­te nacht­mer­rie.)
Op 8.10 uur.
Tot 9.30 uur aan de broek naai­en.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Tussen 11.00 tot 14.30 uur mor­se oe­fe­nen, met en­ke­le po­gin­gen om van de ra­dio te ne­men.
Rond 14.30 naar Aqua Viva voor rub­bers voor de zelf­lo­zers van de zeil­boot. Er is een zelf­lo­zer lek.
Bloemkool: f. 2,98 = f. 3,00 Sinds 1 maart zijn er geen cen­ten meer in Ne­der­land, wel nog als re­ken­een­heid.
Door het dorp fietsen. Naar Oost bij het Grind­gat en naar Zuid, Graaf De Ge­loes­laan. (Ik heb cir­ca twee uur ge­fietst.)
Thuis 16.30 uur.
Eten klaar maken.
Lezen in “Die Vertauschten Köp­fe” van Tho­mas Mann.
Om 17.45 eten. Afwassen en le­zen in het boek van Tho­mas Mann van 18.15 tot 19.00 uur.
van 19.00 tot 20.00 mor­se oe­fe­nen.
Lezen.
Van 20.30 tot 21.30 is KW. [Chi­nees buur­meis­je] hier voor haar Ne­der­land­se les.
Dagboek bijwerken.
Morse oefenen.
Beneden: radio luis­teren.
MW. komt rond 22.30 uur op be­zoek.
Vertellen.
Nu 01.25 uur.
Weer: Heerlijk zomers. Vol­op zon. On­be­wolkt. Ik leef op.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4043) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 februari 1983.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 11.30 tot 12.10 uur naar de Noor­man­nen­sin­gel.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.

Eten.
Morse oefenen, circa ander­half uur, met en­kele on­der­bre­kin­gen.
Tussen 21.00 tot 23.00 de zol­der en mijn ka­mer op­rui­men. Ook de was op­rui­men.
Nu 23.10 uur. [Buur­vrouw] MW. is hier.
Ik drink wodka met Seven-up.
Weer: lekker in de zon. On­be­wolkt, de he­le dag en vorst in de scha­duw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4030) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar projectleider. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 februari 1983.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. KW. [buur­jon­gen] gaat mee. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 10.30 bij Vij­ver­dal: Maas­tricht. Plaat­sen van twee Dia­vox te­le­foon­toes­tel­len.
Telefooncentrale Am­by.
Postgiro: Maas­tricht.
Eten bij de Maas­plas.
Postgiro. Uit­brei­den UH45 van (30-4-4) naar (30-4-5). (Voor­be­rei­dend werk doe ik in de au­to­maat­ruim­te van ZZL [Zie­ken­fonds Zuid-Lim­burg]: Maas­tricht. Dat is het­zelf­de ge­bouw, maar meer ruim­te.)
Even naar de zaak om mon­ta­ge­draad te ha­len.
Kantoor 16.20 uur. Om 16.35 loop ik HL. te­ge­moet tot op de Pa­ral­lel­weg. In­ko­pen bij de Mi­ro.
Om 18.10 thuis. HL.’s ouders poets­ten hier en kook­ten snert. (To­taal f. 30,00)
Vertellen.
Afwassen.
HL.’s moeder en ik blij­ven ver­tel­len. HL. en zijn va­der gaan ach­ter de Brand­weer aan, naar een brand in Grons­veld.
Douche.
Een kwartier morse oe­fe­nen.
Kaarten.
Om 22.20 gaan HL.’s ou­ders naar huis.
Ik ga lezen.
Van circa 23.00 tot 23.40 bij MW. [Buur­vrouw.]
Nu 23.50 uur.
Weer: fris. Veel fijne sneeuw over­dag. Een beet­je dooi, maar ook sneeuw­val, die blijft lig­gen. Vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 januari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4017) Mijn vriend HL. en ik heb­ben sinds an­der­half jaar een (open) zeil­boot. We gaan van­uit Eijs­den, on­ze woon­plaats, naar Düs­sel­dorf (Duits­land) om daar een kijk­je te ne­men op ’s we­relds groot­ste boot- en wa­ter­sport­ten­toon­stel­ling: Boot ’83. Daar­na gaan we op stap in die stad, ver­vol­gens in Ven­lo en dan in Roer­mond. We zul­len over­nach­ten bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – 1 DM (Deut­sche Mark) = f. 1,14.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 januari 1983.
Verlof.
Düsseldorf Boot 83.
Op 6.40 uur. Douche.
Vertrek naar Her­ken­bosch rond 8.10 uur.
Van 9.00 tot 9.30 koffie­drin­ken bij Pa en Ma.
Van 9.30 tot 10.20 naar Düs­sel­dorf rij­den. Par­ke­ren: 3 DM.
Entree 10 DM per per­soon.
Veel mooie grote be­taal­ba­re en on­be­taal­ba­re bo­ten.
Ook diverse schoon­he­den. (Man­ne­lijk.)
Om 14.30 gaan we de stad in. We par­ke­ren de auto in een par­keer­ga­ra­ge op de Carls­platz.
Uit de Gay Guide schrijf ik ho­mo­adres­sen in Düs­sel­dorf op.
We eten bij een vis­kraam brood­jes: 6 DM.
We kopen een stads­plat­te­grond voor 3,90 DM en gaan naar de Gay Seks­shop, Bis­marck­straat. We ko­pen niets.
Charlotte Stube. Vier bier: 6 DM. Som­bre­ro bar, twee co­la: 5 DM. (Bei­de zijn ho­mo­bars.)
Na lang lopen ko­men we op de Carls­platz. (Onder­weg heel veel chi­que win­kels.)
Eten bij een McDonalds: 15 DM.
Parkeergeld is 5,20 DM.
We vertrekken om 19.00 uit Düs­sel­dorf.
Van 19.20 tot 20.20 langs de au­to­weg sla­pen.
Rond 21.00 in Ven­lo. Naar het Sta­tion en zoe­ken naar een ho­mo­bar: Les Amis op de Strael­se­weg. Die is van naam ver­an­derd en ge­slo­ten. Naar Bar El Da­vid, van 21.20 tot 23.30 uur. En­ke­le sexy kna­pen. Ik drink twee whis­ky met Se­ven-up. Dat al­leen al kost 15,00 gul­den. De to­ta­le kos­ten zijn 24,50 gulden.
Frites 6,00 gulden.
Roermond: Sjin­der­han­nes: geen kip. [Leeg.] In Hea­ven: de ver­plich­te con­sum­ptie­bon­nen ko­pen we niet en gaan. (Ver­plicht vijf bon­nen per per­soon.)
Bij Pa en Ma rond 00.40 uur.
Tv tot 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: veel regen. Fris tot koud. Geen zon.

Meer informatie.

GM.: Google Maps.
Düssel­dorf e.o.:
Drie­hoek: Roer­mond, Düs­sel­dorf, Ven­lo.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.