11 september 1982

Dagboek 1982

(Dag 3878) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Sa­men met de ou­ders van HL. kaar­ten we een paar keer per maand voor geld. Van het geld in de pot gaan we van­daag voor een ‘blik­sem­be­zoek’ naar Luxem­burg, de hoofd­stad van het ge­lijk­na­mi­ge land. – De munt­een­heid, zowel in Bel­gië als in Luxem­burg is de Frank. De Bel­gische Frank en de Luxem­burg­se Frank. Bei­de heb­ben de­zelf­de waar­de: 1.000 Frank is f. 56,60. We be­talen in Luxem­burg met Bel­gische Franks (Bfr.).

MenuIndex en het einde.

11 september 1982.
Op 7.10 uur.
Eten.
Brood maken. [Lunch­pak­ket­je.]
We gaan met HL.’s ouders van de pot van het kaar­ten (plus bij­leg­gen) naar Luxem­burg.
HL.’s ouders komen om 8.50 uur.
We vertrekken rond 9.10 en rij­den tot Luxem­burg-Stad, via Ay­wail­le, Houf­fa­li­ze, Bas­togne en Et­tel­bruck. We zijn er rond 13.00 uur. (On­der­weg cir­ca drie kwar­tier pick­nic­ken.)
We zitten op een ter­ras in Luxem­burg-Stad van 14.00 tot 15.30 uur. HL. en ik wan­de­len sa­men door de stad en in het park on­der de brug­gen. (Het ‘ri­vier­dal’.)
We zijn om 15.30 op de af­ge­spro­ken plaats. We gaan via La­rochet­te naar Die­kirch. Daar eten we en dat kost pre­cies 1.000 Bfr. (f. 56,60) Ik at een fo­rel­le­tje a la meu­nière: veel friet en een beet­je sla: 235 Bfr. (Het duur­ste ge­recht.) Een bij­zon­der klei­ne fo­rel. (Wel lek­ker.)
Via Sankt Vith, Mal­me­dy en Ver­viers rij ik naar Vi­sé. (Ver­der reed HL. al­les.)
In Visé eten we een ijsje bij de Pam­pam.
Thuis tegen 21.00 uur.
Spelen met het door HL. aan­ge­schaf­te me­cha­nische re­ken­ma­chien­tje, dat hij voor 750 Bfr. kocht op een rom­mel­markt op de Place d’Ar­mes in Luxem­burg, waar­op hij eerst hon­derd Bfr. af­dong.*
Douche.
Het lampje van de klok­radio in een on­ver­lich­te elek­trische wek­ker zet­ten.
Nu 22.35 uur.
Heel veel mooie en sexy stuk­ken in al­le plaat­sen waar we ge­weest zijn. Veel dik­ke Duit­sers in Luxem­burg. (Heel het land.)
Tv.
Nu 00.15 uur.
Weer: heerlijk zomers weer. Toch iets be­wolkt en ’s avonds licht mis­tig. Prach­tig weer.

*
HL. kon zeer goed af­din­gen. Dat luk­te hem ook vrij­wel al­tijd bij Vroom en Drees­mann (V&D) en ver­ge­lijk­ba­re win­kel­ke­tens.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Luxemburg-land:
GM., Wi.
Luxemburg-stad:
GM., Wi.
Place d’armes:
Diekirch:
GM., Wi.
Visé (Wezet):
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 augustus 1982

Dagboek 1982

(Dag 3865) Ik woon samen met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ik volg een schrif­te­lijke cur­sus van Veron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den. – Wij heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en ik zeil de­ze mid­dag op de Maas­plas­sen nabij Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 augustus 1982.
Wakker door de telefoon van de moe­der van HL.
Op 11.30 uur.
Dagboek bijwerken.
Weer: licht bewolkt. Vol­op zon. Een beet­je wind.

Douche.
Eten.
Veron: 13.30 tot 15.15 uur.

Haven: 15.50 uur.
Maasplas om 16.15 uur. Heer­lijk rus­tig zei­len tot 19.20 uur.
Haven 19.45 uur.
Thuis 20.30 uur.
Eten.
Vanaf 21.15 bij HL.’s ouders: kaar­ten.
00.15 uur thuis.
Jonge jenever met Seven-up.
Nu 00.40 uur.
Weer: onbewolkt. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 juli 1982

Dagboek 1982

(Dag 3810) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben Pro­ject­lei­der.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 5 juli 1982.
Op 7.00 uur.
Op de fiets. Voor Oost-Maar­land springt de voor­band stuk. Ik fiets te­rug. Thuis rond 7.40 uur. HL.’s fiets in or­de ma­ken: ban­den op­pom­pen en het za­del ho­ger zet­ten. Ver­moei­end fiet­sen op zo’n fiets. Ik ben on­der­weg naar Maas­tricht van 7.50 tot 8.20 uur. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Eten in Heugemerveld: Oude Grons­vel­der­weg, voet­bal­ter­rein DBSV.
Even bij Pie Data: Maas­tricht.
Bij HL. langs, zijn werk­ge­ver.
Zaak.
Met [collega’s] JB. en SH. een au­to­maat UH45 plaat­sen bij Ge­meen­te­huis­ves­ting Maas­tricht.
Zaak.
Eten in het ENCI-bos. [ENCI – Eers­te Ne­der­land­se Ce­ment In­dus­trie.]
Gemeentehuisvesting: de au­to­maat bou­wen.
Een half uur lopen naar Fiets­han­del Fe­lix, Sint Pie­ter­straat en Fiets­han­del Janss, Ton­ger­se­straat. Bei­de zijn gesloten.
Gemeentehuisvesting.
Zaak: 16.35 uur. Fiets: 16.45 uur. Thuis 17.20 uur. Moe in de ar­men van HL.’s fiets.
Brood eten.
Rond 18.15 aftrekken. Daar­bij ga ik even in bed lig­gen. Ik denk: ‘Op­staan, want ik moet nog veel doen. Nou, voor­uit, een half uurt­je lig­gen.’
Ik word wak­ker om 19.15, 19.30 en om 21.00 uur.
Opstaan om 21.15 uur. Douche.
Enkele kleren strij­ken.
Sinaasappels per­sen.
Even Tv.
Dagboek bijwerken.

Even rondhangen. [Niets doen.] Ik voel me niet 100% in or­de en ben moe.
Nu 23.15 uur.
Weer: veel bewolking. Lek­ker en vrij veel zon. Zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 juni 1982

Dagboek 1982

(Dag 3797) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Dit is de 20e dag van onze va­kan­tie. We zijn in Oos­ten­rijk en Ita­lië ge­weest, maar sinds 20 juni weer thuis. – HL. en ik heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol). – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 22 juni 1982.
Verlof.
Op 10.00 na ander­half uur ver­tel­len.
Eten.
Zeilen van 11.30 tot 15.00 uur. Het laat­ste half uur in de re­gen en op de mo­tor. Boot af­me­ren.
Thuis 15.45 uur.
Eten.
Kaarten.
Krant lezen.
Van 18.15 tot 19.15 morse oe­fe­nen, les 16 tot 21.
Douche.
Rond 20.15 bij HL.’s ou­ders.
Kaarten met een pot. 1e: f. 0,00; 2e: f. 1,00; 3e: f. 1,50; 4e: f. 2,00
Esquire van 00.00 tot 01.00 uur. Een van de di­rec­teu­ren van het Eu­ro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB)* is er ook. Over en weer ge­ven we ie­der één keer iets te drin­ken. (Hij heet F.)
Stadspark tot 01.45 uur. [Crui­sing]
Thuis 02.00 uur.
Kranten lezen.
Bed 02.45 uur.
Weer: rond 14.30 re­gen. Er­voor was het lek­ker en zon­nig. Af en toe re­gen­de het (’s avonds) pij­pen­ste­len. La­ter droog. Niet koud.

*
Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. In func­tie voor PTT kom ik va­ker bij het Eu­ro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB) ‘over de vloer’ wan­neer er werk aan de te­le­foon­in­stal­la­tie moet ge­beu­ren. Dat is de re­den dat ik wel en­ke­le men­sen ken.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 juni 1982

Dagboek 1982

(Dag 3784) Mijn vriend HL. en ik zijn, sa­men met de ou­ders van HL., in Noord-Ita­lië met va­kan­tie. Dit is de ze­ven­de dag. We hu­ren een ap­par­te­ment in Sir­mione, aan de zuid­kant van het Gar­da­meer. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van het zen­den en ont­van­gen van Mor­se­sig­na­len en daar oe­fen ik van­avond mee, ook tij­dens de­ze bui­ten­land­se va­kan­tie! – 1.000 li­re = f. 2,00.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 9 juni 1982.
Sirmione: Italië.
Op 9.45 uur.
Eten.
Dorp in: 200.000 lire is f. 400,00
Inkopen.
Thuis 12.15 uur.
Zwemmen. Een beetje zon­ne­ba­den.
Rond 13.30 gaan HL. en ik naar het Sir­mione kas­teel. Heer­lijk Ita­liaans ijs. Op het strand zijn en­ke­le stuk­ken.
Cola op een strand­ter­ras­je.
Colombare rond 16.30 uur. We ko­pen een kaart­spel voor 2.200 lire.
Ik koop ook ho­mo­por­no, [het tijd­schrift] Dop­pio Sen­so*. Dat kost 6.000 lire.
Thuis [ap­par­te­ment] om 17.00 uur.
Ik oefen een half uur­tje mor­se.
Arabische mu­ziek luis­te­ren.
Eten.
Zitten
Afwassen.
Kaarten.
Met z’n vieren naar De­sen­za­no.
We lopen over de pier. Eten er­gens een piz­za met een con­sump­tie: 9.600 li­re. Een on­vrien­de­lij­ke be­die­ning, wel een lek­ke­re piz­za.
Sexy stukken.
Thuis [ap­par­te­ment] 00.30 uur.
Kaarten tot 01.45 uur.
Weer: geheel bewolkt. Druk­kend warm. Wat la­ter een beet­je on­weer en een beet­je re­gen. Over­dag be­nauwd. ’s Nachts een open he­mel.

*
Doppio Senso is een ho­mo­tijd­schift met tekst, maar ook met een ex­pli­cie­te fo­to­gra­fische in­houd. De ti­tel is voor meer­de­re uit­leg vat­baar en be­te­kent on­ge­veer dub­be­le rich­ting, maar ook dub­bel­zin­nig, on­deu­gend, in een sek­su­ele con­text, of twee­rich­tings­ver­keer. En­fin, voor een ho­mo­seks­blad spreekt de ti­tel mis­schien voor zich.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.