15 november 1982

Dagboek 1982

(Dag 3943) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 15 november 1982.
Op 6.30 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Met SH. even AV. en EH. hel­pen bij Ven­tair-Bre­ma in Maas­tricht in de Bea­trix­haven.
Even bij Smeets Gee­len Olie­han­del in Maas­tricht.
Om 11.00 Ta­pijn­ka­zer­ne in Maas­tricht: be­die­nings­ta­fels op de UH200 aan­slui­ten tot 15.30 uur.
Magazijn van de Bin­nen­dienst in Bun­de: mon­ta­ge­draad ha­len.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.40 uur. Thuis 17.15 uur.
Aftrekken. (Sinds 10-11-82)
Eten.
Lezen.
De was verzorgen.
Veron-cursus materiaal en het bu­reau op­rui­men.
De was verzorgen.
Dagboek bijwerken.
HL. is net een kwartiertje te­rug van zijn mid­del­ba­re be­roeps­op­lei­ding So­cia­le Dienst­ver­le­ning bij de Ka­tho­lie­ke Leer­gan­gen Til­burg in Sit­tard.
Tv.
Nu 23.35 uur.
De uitslag van de bloed­prik van 3-11-82 is ne­ga­tief.
Weer: vrijwel de hele dag re­gen en het was fris tot koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 november 1982

Dagboek 1982

(Dag 3930) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 2 november 1982.
Op 7.10 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Ik krijg een nieuwe sol­deer­bout.
Samen met [collega] SH. via het Ma­ga­zijn Maas­tricht naar Groot­han­del Schie­fel­busch (ka­bel­go­ten voor de PTT ko­pen) en dan naar de KNP [pa­pier­fa­briek] in Maas­tricht om die go­ten bij [col­le­ga] ML. af te le­ve­ren.
Eten bij de ABN-bank in Maas­tricht.
Om 10.30 uur bij Hah­mes in Maas­tricht. [Groot­han­del in far­ma­ceu­tische ar­ti­ke­len, che­misch-far­ma­ceu­tische fa­briek.] Drie Star­sets-hoofd­te­le­foons mon­te­ren op toes­tel­len. (Ik word tu­re­luurs van het ge­typ op de ter­mi­nals.)
Pauze op de Sint Pieters­berg.
Rond 13.30 eten bij de ABN.
SH. reed vandaag alles.
Zaak 16.55 uur. Fiets 17.00 uur. Thuis 17.25 uur.
Warm eten. Afwassen.
Financiën berekenen.
Douche.
Morse oefenen van 19.40 tot 19.55 uur.
Veron-cursus van 19.55 tot 22.20 uur.
Tv.
Nu 00.05 uur.
Weer: heerlijk tot lekker. Veel zon. Het wordt zo­mer, al­thans, het is echt len­te­weer: circa 15°C. (In de au­to­maat­ruim­te van de ABN-bank is het kou­der dan bui­ten.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 oktober 1982

Dagboek 1982

(Dag 3917) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 oktober 1982.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
[Collega] GM. gaat mee naar de Ge­meen­te Meers­sen. Proos­dij­hoe­ve. UH45 (30-5-6)
Eten op de Markt, Meers­sen. [In de au­to.]
Tussen de middag eten: Meers­se­ner­broek, Meers­sen.
Zaak 16.20 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Warm eten. Afwas­sen.
HL. gaat naar een stu­die­ge­noot in Sit­tard.
Ik bereken het finan­cieel be­leid tot 22-11-82.
Tien minuten mor­se oe­fe­nen.
Ik slaap met mijn hoofd op het bu­reau. Dan naar bed, van 19.20 tot 19.50, maar ik heb niet ge­sla­pen. De stu­die speelt door mijn hoofd.
Van 20.00 tot 21.40 Veron-cur­sus.
Financiën bere­ke­nen.
Nu 22.15 uur.
Beneden: melk met ho­ning en anijs.
HL. is sinds 22.20 thuis.
Nu 22.45 uur.
Weer: lekker zonnig. Na­zo­mer­weer. Op de Maas­plas wa­ren sur­fers. Wei­nig zui­den­wind.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Meers­sener­broek:
GM., Wi., Web.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 oktober 1982

Dagboek 1982

(Dag 3904) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

7 oktober 1982.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maastricht, zaak: François de Veyestraat. [Dienstauto:] VW-bus.
Rond 9.10 met FL., AV. en WF. een au­to­maat ver­hui­zen van de Helm­straat 15 naar Hen­ri Her­mans­park 2. Leu­ke jon­ge­ren wer­ken bij de­ze fir­ma Heus­kens, Maas­tricht. (Ac­coun­tants.)
Ik at in het Stads­park bij de abon­nee voor de deur.
Het uitladen van de au­to­maat wordt ern­stig ver­traagd door de gut­sen­de re­gen. Eerst na­dat FL. een stuk zeil in het Ma­ga­zijn Maas­tricht haal­de kun­nen we de kast in­pak­ken en naar bin­nen dra­gen.
Verder de automaat af­bou­wen.
Eten op het par­keer­ter­rein van MCC: Maas­tricht.
Postkantoor Vrijt­hof.
Heuskens.
Zaak: 16.30 uur. Met HL. naar Eijs­den. Lich­te wrij­ving door mijn com­men­taar op de moei­lijk­he­den die HL. op zijn werk on­der­vindt: hij be­gint te schreeu­wen.
We doen in­ko­pen in Eijs­den.
Brood eten.
19.00 tot 19.40 mor­se oe­fe­nen.
FL. even hier.
Veron-cursus tot 23.00 uur.
HL. is naar JL., die van­daag ja­rig is. Hij geeft hem 15 gul­den.
Nu 23.20 uur.
We stoken van­avond. Met de gas­me­ter­stand: 8.713,941 [m3] de ver­war­mings­kachel aan.
Melk met ho­ning en anijs.
Nu 00.05 uur.
Weer: koud. De hele dag stro­men­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 september 1982

Dagboek 1982

(Dag 3891) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Ik heb de­ze mid­dag va­kan­tie­ver­lof en ga zei­len met mijn va­der. (HL. en ik heb­ben een klei­ne open zeil­boot, een zeil­jol). – Ik volg een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 september 1982.
Namiddag verlof. Zei­len met Pa.
Op 7.00 uur.
Met de dienstauto (VW-bus) naar Maas­tricht, zaak: Fran­çois de Veye­straat.
Ik word geil op [col­le­ga] VJ., die ik erg sexy vind met zijn kor­te, ge­dron­gen, maar krach­ti­ge ge­stal­te. Hij ziet er steeds goed ver­zorgd uit en is al­tijd vrien­de­lijk.
Om 9.00 bij BPC in Maas­tricht het ge­reed­schap op­ha­len. De te­le­fo­nis­te klaagt er­over dat ze niet kan door­ver­bin­den. Als ik het pro­beer is al­les ok. Ook als zij het pro­beert is al­les ok.
Postkantoor Wyck. Ik haal 150 gul­den van de Giro voor kle­ren voor HL.
Om 10.30 bij Smeets Gee­len (Maas­tricht). De au­to­maat UH45 (30-5-8) met schei­ding net­lij­nen in drie groe­pen door ken­merk en num­mer­keu­ze in dienst ge­steld. Het is een twee­de­hands au­to­maat. (Stan­daard­con­fi­gu­ra­tie met uit­brei­ding.)
Zaak 11.45 uur.
BPC heeft weer die sto­ring. Ik heb ech­ter ver­lof en wil er niet naar toe. (SH. zal er heen gaan.)
Snel naar huis fiet­sen.
Pa, die ik gisteren bel­de, is er snel.
Een beetje eten en om­kle­den.
Om 14.00 uur zit­ten we in de ha­ven al on­der zeil. Het waait zeer hard, vrij­wel de he­le mid­dag wind­kracht 5. We zei­len heel erg scherp, met veel buis­wa­ter. (Wa­ter tot aan de ‘gang­boor­den’.) Heer­lijk zei­len bij de­ze bij­na niet af­la­ten­de wind­kracht. Hard aan de scho­ten trek­ken levert kramp en bla­ren op, maar het is fan­tas­tisch. We zei­len ook op de Maas en we la­ve­ren tot drie­hon­derd me­ter voor de ha­ven.
De boot aftuigen.
Rond 19.00 thuis eten.
Pa, die de hele tijd fok­ken­maat was, gaat te­gen 20.10 naar huis. HL. brengt hem naar het Sta­tion Maas­tricht.
Lezen.
Van 21.00 tot 21.30 Veron le­ren.
Lezen.
Dagboek bijwerken.
Een heerlijke zeil­dag na twee ver­moei­en­de werk­da­gen en een di­to werk­nacht. (Af­ge­lo­pen nacht droom­de ik de he­le nacht (dat leek zo) over strop­pen en draad­jes in een UH200 te­le­foon­au­to­maat.)
Lezen.
Tv.
Lezen.
Nu 00.25 uur.
Weer: vanmorgen zonnig. Licht be­wolkt. La­ter har­de zui­den­wind, cir­ca wind­kracht 5 en con­stan­te wind. Half be­wolkt, maar na 17.00 on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.