24 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3768) k woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik een be­drijfs­cur­sus over de nieuwe elek­tro­nische te­le­foon­au­to­maat TBX50. – Ik wil graag Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een schrif­te­lij­ke cur­sus van de Leid­se On­der­wijs In­stel­lin­gen (LOI). Een on­der­deel van het het (staats-) exa­men is het kun­nen sei­nen met het Mor­se-al­fa­bet. Daar oe­fen ik van­avond mee.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 mei 1982.
Op 7.45 uur.
Op de fiets naar Maastricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX50-cursus. De he­le dag.
Fiets. Thuis 16.30 uur.
Warm eten.
Lezen.
Afwassen.
Lezen.
Morse oe­fe­nen.
Tv: journaal, circa 20 mi­nu­ten.
LOI-cursus.
Ik was vanmorgen al duf. Dan dat duf­fe TBX50-pro­gram­me­ren en thuis ook nog LOI le­ren. Ik ben nu su­per duf.
Tv.
Nu 23.45 uur.
Weer: de hele dag bewolkt, toch een beet­je zon. Fris. Mis­schien ook re­gen. Ik weet het niet meer. Zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3755) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik aan het werk in Val­ken­burg. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een cur­sus bij de Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen (LOI). Een Ra­dio­zend­ama­teur moet ook in mor­se kun­nen zen­den, daar­om oe­fen ik daar­mee.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 mei 1982.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Noormannensingel: even bij [col­le­ga] KH. langs.

Bij [collega] SH. thuis kof­fie drin­ken.
Samen naar Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg.
SH. heeft van­mid­dag ver­lof. Ik zet hem te­gen 11.45 uur thuis af.
Zaak.
Magazijn Maastricht.
Rond 12.50 uur eten langs de Geul in Val­ken­burg.
Hotel Schaepkens van Sint Fyt in Val­ken­burg. Kos­ten­tel­ling per ne­ven­toe­stel op de UH45. [Ik werk­te er eer­der aan op 23 april en 13 mei 1981.]
De stop duurde één jaar we­gens ge­brek aan me­de­wer­king van de abon­nee.
Maastricht, te­gen 16.45 uur.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.
Warm eten. [Buur­man] XV. eet mee. Af­was­sen.
Lezen.
Een beetje eten.
Morse les 6.
LOI-cursus. Serie A, vak 189, les 3: moei­lijk.
Nu 23.10 uur.
Weer: vanmorgen fris en mistig. Ver­der vol­op zon en in de zon was het warm. Op de fiets was het nog fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3742) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik een cur­sus over een nieuw soort te­le­foon­au­to­maat: TBX. – Mijn vriend HL. heeft van­daag con­tact met God. – We heb­ben een zeiljol.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 28 april 1982.
Op 7.20 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel: TBX50-cur­sus. De he­le dag.
Ik ben om 16.30 thuis.
HL.’s ouders zijn hier, vol­gens af­spraak.
Vertellen. Warm eten. [Buurman] XV. eet mee.
HL. heeft een buiten­boord­mo­tor met lan­ge staart bij God ([ei­ge­naar van] Aqua Vi­va) op­ge­haald.
We gaan varen: HL., zijn va­der en ik, van 19.00 tot 21.00 uur.
Circa 21.15 tot 23.50 uur, eerst met HL.’s ou­ders en van­af 22.00 uur HL. en ik bij XV. Hij is van­daag voor het mo­tor­rij­be­wijs ge­slaagd. We kon­den [moch­ten] wat ko­men drin­ken. (HH. is er de hele avond al.)
Nu 00.00 uur.
Weer: niet zo koud. Wei­nig wind. Ge­heel be­wolkt. Van­avond, rond 20.30 een beet­je re­gen. Ver­der droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3729) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik een cur­sus over een nieuw soort te­le­foon­au­to­maat: TBX. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Om op zee toch met het vas­te­land te kun­nen com­mu­ni­ce­ren volg ik een LOI-cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 15 april 1982.
Op 7.45 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX­50-cur­sus. De he­le dag.
Fiets: 16.00 uur. Thuis om 16.30 uur.
Lezen.
Brood eten.
LOI-cursus.
Tv van 19.00 tot 19.40 uur.
LOI-cursus.
Tv van 20.15 tot 00.00 uur.
Nu 00.05 uur.
Weer: vanmorgen fris. Later zon­ni­ger en lek­ker­der, cir­ca 12 tot 14°C. Licht be­wolkt. ’s Avonds weer fris­ser.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3716) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den bij di­ver­se be­drij­ven in de re­gio Maas­tricht. Ik ben pro­ject­leider. – We heb­ben een zeil­jol en die ligt in de zo­mer in de ha­ven van Zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 2 april 1982.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Om 8.45 uur bij Brouwers: Maas­tricht. De uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den over­dra­gen aan WW. en SW.: uit­brei­ding van het lei­ding­net. Ik meen­de dat het één dag werk was voor hen bei­den. Zij meen­den dat het twee da­gen werk was. Ze wa­ren al om 12.00 klaar.
Zaak 9.15 tot 10.15 uur.
Bij de Mosa. Be­spre­king met B.: de tech­ni­cus van de Mo­sa. Over het ver­plaat­sen van het be­die­nings­toe­stel van de UH­200.
Swinkels en Salemans, te Maas­tricht. Sta­ti­ons­straat. Sper­ren: één toe­stel. Ont­sper­ren: één toe­stel.
Ik heb ook de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht be­zocht, in ver­band met een wij­zi­ging.
Grabowski en Poort, Maas­tricht. Do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
Schouwburg, Maas­tricht. Een nacht­toe­stel bij­ma­ken op de om­scha­kel­in­rich­ting.
Eten bij het Grind­gat. Geen mens te zien, on­danks het mooie weer.
Tanken.
Zaak 13.30 uur.
Werk­be­spre­king tot 14.30 uur.
Koffiepauze buiten op het ter­ras.
Administratie.
Fiets 16.40 uur. Thuis 17.15 uur.
Brood eten.
BV. kwam even op bezoek. Hij haalt bij ons vol­macht-stem­men voor de ver­ga­de­ring van de zeil­ver­eni­ging Wao­len­wiert. (Jol­len­ha­ven.) (Wij zijn nog steeds niet uit­ge­schre­ven.)
Afwassen.
Lezen.
Er is een ver­te­gen­woor­di­ger van de De­la (de be­gra­fe­nis­ver­ze­ke­ring van HL.) even hier.
Boven zoek ik een naam voor ons boot­je in het Ara­bisch.
Dagboek bij­wer­ken.
Tv tot 23.00 uur.
Bij [buurman] XV. (HL. is er, zo­als ge­woon­lijk, de he­le avond al.) Thuis 23.30 uur.
Lezen.
Nu 00.15 uur. (Een cola met jon­ge je­ne­ver.)
Weer: de hele dag vol­op zon. Heer­lijk. ’s Avonds fris­ser en ge­heel be­wolkt. Met wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 maart 1982

Dagboek 1982

(Dag 3703) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zuur­de­sem­brood. – We gaan ko­men­de nacht uit in Luik, ook in bar Spar­ta­cus, waar in de kel­der dark­rooms zijn en waar op ho­mo­sek­su­eel ge­bied van al­les gaan­de is met rau­we en on­be­scherm­de seks. Ei­gen­lijk niets voor mij, want ik ben meer een ro­man­ti­cus, maar HL. niet. (Be­gin 1982 is nog in het pré-AIDS-tijd­perk.) – 100 Bel­gi­sche francs is cir­ca f. 7,00.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 20 maart 1982.
(Naar Luik)
Op 9.15 uur.
Slaapkamer stof­zui­gen en op­rui­men.
Eten.
Kranten lezen.
Tussen 12.00 tot 13.00 seks­fo­to’s be­kij­ken.
Van 13.00 tot 21.30 de fiets re­pa­re­ren. Ik ben zeer lang be­zig om de trap­pers van de trap­as af te ha­len, ze­ker tweeën­half tot drie uur. Nu kraakt de fiets niet meer.
Warm eten: ei ra­ta­touil­le en spa­ghet­ti. Heer­lijk.
Van 20.30 tot 20.50 uur was­sen en om­kle­den. We gaan van­avond naar Luik. Eerst wil­den we bei­den, nu ben ik moe en wil ik ei­gen­lijk niet meer, maar we gaan toch maar, denk ik, naar The Boots en Club Spar­ta­cus.
Weer: fris, veel be­wol­king, ook re­gen.
Nu 22.35 uur.
De fiets kraakt nu niet meer en loopt soe­pel.
Tv.

[Buurman] XV. even hier. HL. heeft rond­ge­strooid dat we in Luik gaan pik pu­ne ([Maas­trichts voor:] pik / lul zoe­nen), zo­als hij dat noemt en wel met veel op­hef. Ik kan niet uit­staan dat XV. daar nu over komt pra­ten. Als HL. ach­ter­af zou zeg­gen: “We zijn gis­te­ren in Luik ge­weest,” maar nu voor­af re­cla­me ma­ken dat we gaan hoe­re­ren en met zo­veel op­hef van HL. en dus ook voor de buurt. (Af­ge­lo­pen voor­jaar kwam [buur­vrouw] MA. na een nacht in Maas­tricht, waar HL. voor­af zijn sek­su­ele as­pi­ra­ties be­kend ge­maakt had, zelfs vra­gen hoe het ge­weest was!)
Ik erger me groen. Ik denk om twee re­de­nen. Er is bij zo­iets geen spra­ke van een beet­je ro­man­tiek, lief­de of ge­voel. Nee, het is al­leen maar seks en lust­ge­voe­lens, iets wat HL. meer aan­spreekt dan span­nen­de ver­liefd­heid. Ten twee­de: de sek­su­ele op­hef die hij bij de bu­ren maakt, brengt hij bij mij niet in de prak­tijk. Spon­taan voelt hij niet aan mij en al­leen na vra­gen wil hij wel vrij­en. Lek­ker vrij­en is zeld­zaam en dat zet ik dan ook meest­al in mijn dag­boek. [Hij wil] Meest­al vrij­wel di­rect af­trek­ken, klaar en sla­pen. Ik hou erg, heel erg veel van hem, maar niet op sek­su­eel ge­bied. Hier­voor kijk ik naar seks­fo­to’s of leu­ke kna­pen, zo­als in Luik.
Om 00.40 uur in The Boots in Rue Pot d’Or. De leu­ke bar­kee­per van de vo­ri­ge keer is er nu weer. Ook AP. uit Maas­tricht. Er zijn hoog­uit tien men­sen in de zaak. Twee leu­ke kna­pen.
Ik dronk twee pils. HL. 2 cola en AP. één co­la: 200 Bfr.
02.00 tot 04.00 uur: Club Spar­ta­cus.
Twee pils, wat cola voor HL. en één pils voor PC.: 265, wordt 270 Bfr.
Er was ook (ook in The Boots) een ze­ke­re A.
Hij zat op de Ara­bi­sche les en bij hem thuis hadden we het af­scheids­feest­je van die cur­sus Ara­bisch van de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht. Toen al ver­moed­de HL. (en ik) dat hij ho­mo was, om­dat hij zo nich­te­rig deed en een goe­de vriend ten af­scheid moest bel­len. (Al­leen: toen moest ieder­een de ka­mer uit.)
In de Spartacus stond hij half naakt in de SM-sfeer in de kel­der met een groep­je dat neuk­te en pijp­te, waar­bij er één in de ket­tin­gen hing.
Hij gaf geen blijk van her­ken­ning.
PC. was ook even in de Spar­ta­cus.
Er waren twee Chinezen en bij een voel­de ik in zijn kruis. Veel vlees en dik­ke bal­len en di­to pik zaten in zijn su­per strak­ke broek. Hij zag er leuk en nich­te­rig uit. Heel even liet hij mij voelen en toen schoof hij mijn hand voor­zich­tig weg. Hoe­wel ik ei­gen­lijk niets voor ‘di­rect voe­len’ voel, dit duidt op de eer­der om­schre­ven lust­ge­voe­lens en niet op ro­man­tiek, is dit in dit ca­fé de ge­brui­ke­lij­ke ma­nier om in con­tact te ko­men met iemand an­ders. In [Frans] pra­ten ben ik erg slecht.
De Chinezen en de blan­ke, die bij hen was, ble­ven nog even en gin­gen toen weg.
AP. zou met ons mee te­rug­gaan, maar om 04.00 was hij niet meer in de Spar­ta­cus, zo­dat we al­leen naar huis gin­gen.
Thuis rond 04.20 uur.
Het vanavond be­reid­de zuur­de­sem was zo­ver ge­re­zen dat het uit de gro­te ke­tel door de kast en langs de deur tot op het aan­recht was ge­lo­pen. Al­les schoon­ma­ken.
Bed 05.00 uur.
Weer: fris en droog. Het heeft wel ge­re­gend.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 maart 1982

Dagboek 1982

(Dag 3690) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik bak zelf (zuur­de­sem-)­brood. – Het is weer tijd om be­las­ting­for­mu­lie­ren in te vul­len. In­stu­ren voor 1 april.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 7 maart 1982.
Op 9.40 uur.
Eten.
Deeg kneden.
Afwassen.
Belastingformu­lie­ren in­vul­len.
HL. is om 12.30 thuis.
Rond 13.10 gaan we naar HL.’s ou­ders. On­der­weg valt ons in dat we groen­te ver­ge­ten zijn. We ha­len die op.
Warm eten bij HL.’s ou­ders. [In Maas­tricht]
Thuis 15.30 uur. Zij (HL. en zijn ou­ders) gaan rij­den.
Ik vul de belastingformu­lie­ren ver­der in.
Deeg kneden.

Tegen 18.30 zijn HL. en zijn ou­ders hier.
Vertellen.
Brood eten.
Tv van 19.50 tot 23.30 uur.
HL. brengt zijn ouders rond 21.00 weg.
Bed 00.00 uur.
Weer: nachtvorst. Fris. On­be­wolkt: vol­op zon. Heer­lijk

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 februari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3677) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Het is Car­na­val en we hebben bei­den vrij. We over­nacht­ten en zul­len over­nach­ten bij zijn ou­ders in Maas­tricht, maar over­dag zijn we thuis in Eijs­den. ’s Avonds gaan we (weer) uit in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 februari 1982.
Carnaval. Bij HL.’s ouders.
’s Morgens verlof. ’s Mid­dags dienst­vrij.
Op 10.00 uur.
Samen eten.
JL., die even op be­zoek komt, brengt ons naar het Em­ma­plein. [Maas­tricht.]
Thuis.
Lezen.
Kaarten.
Eten.
Douche.
Bed om 15.45 uur.
Op 19.20 uur.
Dagboek bijwerken.
Nu 19.45 uur.
Weer: volop zon. Fris, maar vro­lijk weer. Ook wind.

Eten.
Opmaken. [Schminken.]
Om 21.45 bij HL.’s moe­der.
We gaan rond 22.30 uu de stad in.
For US [bar]: flir­ten met PW. Sa­men met CF. naar de Djinn. (Oh, wat zijn er veel gei­le boys.) Daar­na met PvdH. en CF. naar Ca­fé Des Ar­tis­tes.
We zijn rond 03.30 bij HL.’s ou­ders.
Bed 04.00 uur.
Weer: fris. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 februari 1982

Zelfportret
Zelf­portret 1982

Dagboek 1982

(Dag 3664) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar Pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een schrif­te­lij­ke cur­sus bij de Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen [LOI].

MenuFo­toIndex en het einde.

Dinsdag, 9 februari 1982.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Blythe Colours: Maas­tricht.
Pasfoto’s laten ma­ken.
Zaak 10.30 uur.
Magazijn Maastricht.
Rooswinkel: Maastricht. Fre­gat­weg. Met [col­le­ga] WW.: op­rui­men van een UH30 (20-3-3) met BNDN.
Schaften van 13.15 tot 13.45 uur.
Magazijn Maas­tricht.
Zaak
Fiets 16.40 uur. Thuis 17.20 uur.
Even vertellen met KW. [buur­jongen], over de door zijn zus­ter ge­wen­ste vi­ta­mi­ne­pil­len, met een En­gel­se be­schrij­ving op het pot­je. Zij kun­nen dat niet le­zen.
HL. is laat thuis, zodat we brood eten. Af­was­sen.
Lezen.
Van 20.10 tot 22.10 uur: LOI-cur­sus.
Tv.
Nu 23.25 uur.
Weer: de hele dag lekker weer, voor de tijd van het jaar. Licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3651) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Ik volg voor mijn werk een schrif­te­lij­ke cur­sus BPS. Hier­voor heb ik van­daag stu­die­ver­lof. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Ik was me­teen en­thou­siast en HL. en ik koch­ten al een open zeil­boot­je, een jol om het zei­len on­der de knie te krij­gen en we vol­gen een cur­sus voor het Vaar­be­wijs.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 27 januari 1982.
Studieverlof.
Op 9.45 uur.
Wasmachine vul­len.
Eten.
Krant lezen.
12.00 tot 12.20 uur BPS-cursus*: de laat­ste les.
Beneden: casset­te­ra­dio. Vaar­be­wijs les 4 en 5 op­nieuw be­luis­te­ren.
13.50 tot 14.30 is KW. [buur­jon­gen] ver­veel­de zich en komt hier bij mij ver­tel­len.
14.40 naar het Post­kan­toor Eijs­den.
15.00 de was­ma­chi­ne voor de twee­de keer vul­len.
Vaarbewijs.
15.30 Douche.
16.00 tot 16.30 vaar­bewijs.
16.30 tot 17.00 eten ma­ken.
HL. komt rond 17.15 uur. Hij is bij kap­per LS. [zijn neef] ge­weest.
Lezen.
Rond 18.00 naar Huls­berg voor de Ro­zen­krans [iets re­li­gieus’] voor HL.’s oma. Dat werd ach­ter el­kaar af­ge­ram­meld door een fi­guur die niet te zien was, maar wiens stem uit een luid­spre­ker klonk. Ik ben niet naar de op­ge­baar­de oma gaan kij­ken.
Thuis 19.30 uur.
Een beetje eten. Af­was­sen.
20.10 tot 23.05 Tv ge­ke­ken.
Nu 23.20 uur.
Weer: de hele dag fris en voch­tig. Wei­nig re­gen. Ge­heel be­wolkt en geen zon. Nu nacht­vorst.

*
BPS: Ba­sis­ken­nis Pro­ces­sor­be­stuur­de Sys­te­men.
Dit is een cur­sus om met het ge­bruik van de (hob­by-)­com­pu­ter ken­nis te ma­ken. Dat ap­pa­raat ver­schijnt in het be­gin van de ja­ren tach­tig in di­ver­se uit­voe­rings­vor­men in gro­ten ge­ta­le op de con­su­men­ten­markt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.