15 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3639) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk om­vat het bou­wen en tes­ten van be­drijfs­te­le­foon­au­to­ma­ten (te­le­foon­cen­tra­les) voor een in­tern te­le­foon­net­werk. Ik ben daar­mee be­zig in het Ge­meen­te­huis van Bun­de.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 15 januari 1982.
(De dooi zet in.)
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] VW-bus.
Garage Van Straaten*(1): de arm van de rui­ten­wis­ser aan de be­stuur­ders­kant zat los. (Eer­der de­ze week was hij aan de ruit vast­ge­vro­ren, toen ik hem wil­de ge­brui­ken.)
Zaak.
Gemeente Bunde. De au­to­maat zo­veel mo­ge­lijk af­wer­ken.
Rond 13.40 uur: als ik langs het Ju­liana­ka­naal wil gaan pau­ze­ren, glijdt de VW-bus de heg in, vlak naast een paal kom ik tot stil­stand. Bij het ach­ter­uit­rij­den raak ik die paal met de bui­ten­spie­gel. Die is nu aan gru­ze­le­men­ten.
Eten in de Beatrix­haven.
13.40 uur op de zaak.
Magazijn Maas­tricht.
Europees Instituut van Be­stuurs­kunde (EIB) in Maas­tricht. Een scha­ke­laar voor twee stan­den (zelf) ge­plaatst*(2): de BNDN [een tech­ni­sche scha­ke­ling] kan nu wor­den uit­ge­scha­keld.
Zaak rond 15.45 uur.
Administratie.
HL. is er om 16.35 uur. Naar huis.
Eten maken. Afwassen.
De automatische deur­ope­ner [in onze wo­ning] uit­pro­be­ren van 18.30 tot 23.30 uur.
Tegen 22.30 komt HL. met het ge­nia­le idee de ou­de schel­trans­for­ma­tor te ge­brui­ken. Met nog wat knut­sel­werk doet die het nu wel goed.
Tv. Nu 01.00 uur.
Weer: de hele dag dooi­weer. Nu, van­avond, +4°C. Over­dag veel zon.

*(1)
Garage Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
Scha­ke­laar plaat­sen. Ik ver­meld dit werk ex­pli­ciet, om­dat ik dat niet zelf hoef te doen. Ik ben Tech­nisch Spe­cia­list en ‘een­vou­dig’ werk dient door een goed­ko­pe­re kracht te wor­den uit­ge­voerd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 november 1982

Dagboek 1982

(Dag 3943) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 15 november 1982.
Op 6.30 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Met SH. even AV. en EH. hel­pen bij Ven­tair-Bre­ma in Maas­tricht in de Bea­trix­haven.
Even bij Smeets Gee­len Olie­han­del in Maas­tricht.
Om 11.00 Ta­pijn­ka­zer­ne in Maas­tricht: be­die­nings­ta­fels op de UH200 aan­slui­ten tot 15.30 uur.
Magazijn van de Bin­nen­dienst in Bun­de: mon­ta­ge­draad ha­len.
Zaak 16.30 uur. Fiets 16.40 uur. Thuis 17.15 uur.
Aftrekken. (Sinds 10-11-82)
Eten.
Lezen.
De was verzorgen.
Veron-cursus materiaal en het bu­reau op­rui­men.
De was verzorgen.
Dagboek bijwerken.
HL. is net een kwartiertje te­rug van zijn mid­del­ba­re be­roeps­op­lei­ding So­cia­le Dienst­ver­le­ning bij de Ka­tho­lie­ke Leer­gan­gen Til­burg in Sit­tard.
Tv.
Nu 23.35 uur.
De uitslag van de bloed­prik van 3-11-82 is ne­ga­tief.
Weer: vrijwel de hele dag re­gen en het was fris tot koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 november 1982

Dagboek 1982

(Dag 3930) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 2 november 1982.
Op 7.10 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Ik krijg een nieuwe sol­deer­bout.
Samen met [collega] SH. via het Ma­ga­zijn Maas­tricht naar Groot­han­del Schie­fel­busch (ka­bel­go­ten voor de PTT ko­pen) en dan naar de KNP [pa­pier­fa­briek] in Maas­tricht om die go­ten bij [col­le­ga] ML. af te le­ve­ren.
Eten bij de ABN-bank in Maas­tricht.
Om 10.30 uur bij Hah­mes in Maas­tricht. [Groot­han­del in far­ma­ceu­tische ar­ti­ke­len, che­misch-far­ma­ceu­tische fa­briek.] Drie Star­sets-hoofd­te­le­foons mon­te­ren op toes­tel­len. (Ik word tu­re­luurs van het ge­typ op de ter­mi­nals.)
Pauze op de Sint Pieters­berg.
Rond 13.30 eten bij de ABN.
SH. reed vandaag alles.
Zaak 16.55 uur. Fiets 17.00 uur. Thuis 17.25 uur.
Warm eten. Afwassen.
Financiën berekenen.
Douche.
Morse oefenen van 19.40 tot 19.55 uur.
Veron-cursus van 19.55 tot 22.20 uur.
Tv.
Nu 00.05 uur.
Weer: heerlijk tot lekker. Veel zon. Het wordt zo­mer, al­thans, het is echt len­te­weer: circa 15°C. (In de au­to­maat­ruim­te van de ABN-bank is het kou­der dan bui­ten.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 oktober 1982

Dagboek 1982

(Dag 3917) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 oktober 1982.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht, naar de zaak: Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
[Collega] GM. gaat mee naar de Ge­meen­te Meers­sen. Proos­dij­hoe­ve. UH45 (30-5-6)
Eten op de Markt, Meers­sen. [In de au­to.]
Tussen de middag eten: Meers­se­ner­broek, Meers­sen.
Zaak 16.20 uur. Fiets 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Warm eten. Afwas­sen.
HL. gaat naar een stu­die­ge­noot in Sit­tard.
Ik bereken het finan­cieel be­leid tot 22-11-82.
Tien minuten mor­se oe­fe­nen.
Ik slaap met mijn hoofd op het bu­reau. Dan naar bed, van 19.20 tot 19.50, maar ik heb niet ge­sla­pen. De stu­die speelt door mijn hoofd.
Van 20.00 tot 21.40 Veron-cur­sus.
Financiën bere­ke­nen.
Nu 22.15 uur.
Beneden: melk met ho­ning en anijs.
HL. is sinds 22.20 thuis.
Nu 22.45 uur.
Weer: lekker zonnig. Na­zo­mer­weer. Op de Maas­plas wa­ren sur­fers. Wei­nig zui­den­wind.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Meers­sener­broek:
GM., Wi., Web.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 oktober 1982

Dagboek 1982

(Dag 3904) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

7 oktober 1982.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maastricht, zaak: François de Veyestraat. [Dienstauto:] VW-bus.
Rond 9.10 met FL., AV. en WF. een au­to­maat ver­hui­zen van de Helm­straat 15 naar Hen­ri Her­mans­park 2. Leu­ke jon­ge­ren wer­ken bij de­ze fir­ma Heus­kens, Maas­tricht. (Ac­coun­tants.)
Ik at in het Stads­park bij de abon­nee voor de deur.
Het uitladen van de au­to­maat wordt ern­stig ver­traagd door de gut­sen­de re­gen. Eerst na­dat FL. een stuk zeil in het Ma­ga­zijn Maas­tricht haal­de kun­nen we de kast in­pak­ken en naar bin­nen dra­gen.
Verder de automaat af­bou­wen.
Eten op het par­keer­ter­rein van MCC: Maas­tricht.
Postkantoor Vrijt­hof.
Heuskens.
Zaak: 16.30 uur. Met HL. naar Eijs­den. Lich­te wrij­ving door mijn com­men­taar op de moei­lijk­he­den die HL. op zijn werk on­der­vindt: hij be­gint te schreeu­wen.
We doen in­ko­pen in Eijs­den.
Brood eten.
19.00 tot 19.40 mor­se oe­fe­nen.
FL. even hier.
Veron-cursus tot 23.00 uur.
HL. is naar JL., die van­daag ja­rig is. Hij geeft hem 15 gul­den.
Nu 23.20 uur.
We stoken van­avond. Met de gas­me­ter­stand: 8.713,941 [m3] de ver­war­mings­kachel aan.
Melk met ho­ning en anijs.
Nu 00.05 uur.
Weer: koud. De hele dag stro­men­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.