23 mei 1981

Dagboek 1981

(Dag 3402) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. We wo­nen in dit huis sinds na­jaar 1979. We heb­ben be­slo­ten om de in­rich­ting van de woon­ka­mer te ver­an­de­ren.
(Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 mei 1981.
Op 10.15 uur.
Eten.
[Buurman] EU. haalt kool­plant­jes bij mij.
Inkopen in de stad, rond 12.00 uur. [Maas­tricht.] On­der an­de­re hor­ren­gaas en hout. HL. ver­telt in de Wit­te Ster, waar we dit ko­pen, dat het be­stemd is voor Seks­club Ro­man­ti­ca op de Bloe­men­weg en hij no­digt de ver­ko­per uit om eens langs te ko­men. Hij zal een in­vi­ta­tie van ons krij­gen*. De man ge­looft het en geeft ons f. 12,00 kor­ting. De kos­ten zijn nu 87,45 gul­den.
Thuis 15.00 uur.
Horren maken.
Eten rond 18.00 uur.
Horren maken.
Rond 18.30 uur de in­rich­ting van de woon­ka­mer ver­an­de­ren. La­ter met hulp van C. en [buur­man] XV.
Beneden zitten en ver­tel­len.
Douche.
Beneden zitten.
Rond 00.30 samen met XV. en C. naar de Cleo-bar in Eijs­den. On­ge­zel­lig. Een vie­ze tent.
Bij XV. van 02.00 tot 02.40 uur.
Nu 03.10 uur.
Weer: fris tot koud. Veel re­gen. Bij­na geen zon.

*
Seks­club Ro­man­ti­ca HL. kan vol­le­dig over­tui­gend de grootst mo­ge­lij­ke on­zin ver­ko­pen. Ve­len trap­pen er­in. Hij is ook een mees­ter in het snel vin­den / waar­ne­men van ma­nier­tjes van men­sen, ei­gen­aar­dig­he­den, zwak­he­den, ver­waand ge­drag of tics.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3376) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik in Val­ken­burg be­zig. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. – Zo­wel in En­ge­land als in Duits­land is een flink pak sneeuw ge­val­len: eind april!

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg. De he­le dag.
Om een re­lais­kast op te han­gen moet ik bo­ren in een knoert­har­de muur. Moe en he­le­maal be­zweet neem ik mijn eet­pau­ze na­bij Kas­teel Oost bij de Geul. In Val­ken­burg zie ik een leu­ke man met een flin­ke bult in zijn broek. Ik let op hem en niet op een paal­tje, waar ik met de zij­kant te­gen aan rij. (De be­scha­di­ging is de moei­te niet waard.)
Maastricht: 16.40 uur. HL. komt om 16.50 uur.
Thuis douchen.
Eten.
Om 18.30 cursus Arabisch. Ara­bi­sche les.
Thuis 20.20 uur.
[Buurman] XV. vertelt me dat HL. met AH. (vol­gens af­spraak ge­ko­men) weg is en dat hij om 21.30 uur te­rug zal zijn. Hij weet niet waar ze heen zijn, maar ik denk dat ze wat zijn gaan drin­ken.
Krant lezen.
Rond 21.00 uur naar Maas­tricht. Stads­park. Van 21.20 tot 21.50 in La Fer­me. Twee Se­ven-up: 2,80 gul­den.
Stadspark.
Thuis 22.20 uur.
[Buurvrouw] TD. en AH. dis­cus­sië­ren. (Over man / vrouw ver­hou­din­gen.) XV. komt er la­ter bij. Als hij weer weg is, krij­gen wij (HL. en ik) even ru­zie over AH. (Voor het eerst blijkt hij [HL.] het ge­pres­teerd te heb­ben op het af­ge­spro­ken tijd­stip weer thuis te zijn.)
TD. gaat en later AH.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag noor­den­wind. Na de mid­dag zwoel, wei­nig zon. Fris.
In Yorkshire, En­ge­land, ligt an­der­hal­ve me­ter sneeuw. In Trier in Duits­land ligt ook sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3363) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
NMB: Maastricht. En­tre Deux.
Ik maak een toe­stel voor twee lij­nen en haal een sto­ring uit het be­die­nings­toe­stel.
Tussen de middag met HL. in de stad.
Om 13.30 Magazijn Maas­tricht.
Om 14.00 uur: samen met HL. bij No­ta­ris Kerk­hoffs. Be­spre­king van het te­sta­ment.
Entre Deux: Maastricht.
Zaak 16.45 uur.
Rond 17.00 bij HL.’s ouders. HL.’s moe­der is ja­rig. Ze wordt 64 jaar. We ge­ven 50 gulden. Ver­tel­len, eten, tot 22.00 uur.
Stadspark [Maastricht] tot 22.20 uur.
Thuis: lezen.
Nu 23.40 uur.
Weer: fris. Bewolkt. Later be­ter en veel zon. Nu weer fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3350) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 1 april 1981.
Ook nu kan ik schrijven, als zo­veel ja­ren: geen april­grap­pen mee­ge­maakt.
Op 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak. Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijksuniversiteit Maas­tricht in Maas­tricht. Vier num­mers wis­se­len.
Eetpauze: Mer­gel­weg.
GAK: Maastricht. Ontsper­ren twee toe­stel­len.
NMB: Maastricht. Entre Deux.
Rond 12.00 op de zaak: Ma­ga­zijn Maas­tricht.
12.30 Sociale Dienst: Maas­tricht.
Met HL. de stad in.
NMB: Entre Deux.
Sphinx: Maastricht, rond 14.00 uur. Tech­nisch Over­zicht ver­nieu­wen.
16.45 uur: zaak. HL. is er al. [Met de au­to, om mij op te ha­len.]
Thuis 17.15 uur.
Warm eten maken.
Lezen.
Warm eten. Afwassen.
Lezen.
HL. gaat met [de buurlui] BA. en XV. naar een au­to voor BA. kij­ken.
Ik ben geil. Sinds zon­dag­avond ben ik niet meer klaar ge­ko­men.
Wassen.
Arabisch van 19.30 tot 21.30 uur. Ik ben moe.
Nu 21.55 uur.
Kamer opruimen.
PvdH. komt op be­zoek.
Nu 23.55 uur.
Weer: veel mist, fris, geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 maart 1981

Dagboek 1981

(Dag 3337) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik bij Dag­blad De Lim­bur­ger be­zig met de te­le­foon­in­stal­la­tie.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 19 maart 1981.
Vandaag: 14,5 jaar bij de PTT.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, in ver­band met de [te ver­wach­ten] har­de zui­den­wind, na­de­lig voor het te­rug­fiet­sen, van­avond. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat.] Op kan­toor: 7.55 uur. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
Dagblad De Limburger in Maas­tricht.
Om 10.30 uur: Magazijn Maas­tricht, on­der an­de­re hou­ten bal­ken (voor de tuin) la­den.
Eijsden.

Van 12.40 tot 13.00 in de stad met HL.
Dagblad de Lim­bur­ger.
Zaak om 16.45 uur.
Met HL. naar huis.
Inkopen in Eijs­den.
Lezen.
Eten.
Naar de stad [Maas­tricht]. Eerst naar NL. en ML.: hun krui­wa­gen te­rug­bren­gen.
Inkopen in de Miro in Maas­tricht.
[Op bezoek bij] PvdH., rond 20.00 uur. Bij hem is de leu­ke PC. (Een Belg.)
Van 22.20 tot 23.00 uur La Fer­me en er te­gen­over, in Ca­fé Au Lait (goe­de mu­ziek), tot 23.30 uur.
Thuis 23.40 uur.
Ik laat de eieren val­len, 4 stuk. [?]
Nu 23.50 uur.
Ik heb vier pils gedronken. Teveel? Dat wijst zich van­nacht uit.
PC. is een leuk stuk, die wel wat voor mij voelt en ik voor hem. Ik houd ech­ter heel veel van HL. en die is mijn stuk.
Weer: stormachtig, tenmin­ste veel wind. Ge­heel be­wolkt. Droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1981

Dagboek 1981

(Dag 3324) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Ik ver­richt werk­zaam­he­den bij een twee­tal on­der­ne­min­gen in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 maart 1981.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Hotel Maastricht: Maas­tricht. Kos­ten­tel­ler tes­ten.
Eetpauze op de Sint Pietersberg.
Dagblad De Limburger: Maastricht. Tech­nisch Over­zicht ver­nieuw­en. Dit duurt de he­le dag.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
François de Veyestraat: 16.45 uur.
Fiets. Thuis tegen 17.15 uur. Veel te­gen­wind.
Lezen.
Eten rond 18.30 uur. XV. eet mee.
Dagboek bijwerken van 19.30 tot 22.00 uur.
Tv.
Nu 23.50 uur.
XV. hier tot 23.40 uur.
Weer: koud, regenachtig. Harde wind uit het zui­den.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3311) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Gis­te­ren was mijn vader ja­rig en we ble­ven daar over­nach­ten, in Her­ken­bosch. Van­daag gaan we weer naar huis. – HL. gaat op be­zoek bij de bu­ren.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 februari 1981.
Herkenbosch.
Op 10.15 uur.
Koffie.
Lezen.
Eten.
13.00 gaan we naar huis.
Thuis 14.00 uur.
Huis poetsen van boven naar be­ne­den.
Tegen 16.30 heb ik een proef­band­je bij 50 dia’s van Ma­rok­ko ge­maakt (va­kan­tie 1976* en 1977), tot 22.00 uur, in­clu­sief het af­luis­te­ren.
Gegeten van 19.30 tot 20.00 uur.
HL. is bij BA. en MA. [buren] films draai­en van hun be­zoe­kers.
Ik ga er om 22.00 uur naar toe en blijf er maar kort. Het is er ge­zel­lig.
Thuis draai ik voor HL. circa 15 dia’s ELR-DER. [?] Op de avond ver­liep al­les feil­loos. Dat ge­beur­de on­be­grij­pe­lij­ker wij­ze van­avond niet. [Nu, in 2018, heb ik geen idee waar dit over gaat.]
Bed 02.00 uur.
Weer: zonnig. Dooi. In het zuiden meer sneeuw, min­der zon. ’s Nachts vorst.

*
Marokko: ik was in 1976 met va­kan­tie in Ma­rok­ko en in 1977 nog een keer kort.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3298) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Van­daag be­zoe­ken we een vriend (GC.) in Bel­gië en we gaan ook naar de plaat­sen Sint Trui­den en Luik. – Ik heb be­lang­stel­ling voor de Ara­bi­sche cul­tuur en mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 8 februari 1981.
Op 10.40 uur.
Eten.
Arabische platen [gram­mo­foon­pla­ten] draai­en en over Ara­bi­sche kunst en der­ge­lij­ke lezen in het boek “The world of Is­la­mic ci­vi­li­za­tion“.
We gaan naar GC. in R., Bel­gië.
Nu 13.10 uur.
Ik kan eerst mijn pas­poort niet vin­den, wat aan­lei­ding is tot on­der­lin­ge wre­vel.
Rond 15.40 bij GC. en zijn moe­der. Ze heb­ben bei­den de griep. Bin­nen is het er smoor­heet, want er wordt bij het le­ven ge­stookt.
We kijken cir­ca twee uur Tv. Hij heeft een vi­deo­re­cor­der.
We worden, zoals ge­woon­lijk, vol­ge­stopt met kof­fie en vlaai. (Rijs­te­vlaai.)
Rond 16.30 zijn we (HL. en ik) in Sint Trui­den en wan­de­len daar enige tijd.
Tegen 18.00 zijn we in Luik en blij­ven daar tot 19.30 uur.
Thuis 20.00 uur.
Eten.
Tv.
Om 23.30 uur: Es­quire in Maas­tricht, tot 00.45 uur. Bier en fris kost nu 1,50 gul­den. Ik drie pils en HL. vijf co­la. Totaal: 12,00 gul­den.
Thuis 01.10 uur.
Eten.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, grauw, re­gen­ach­tig. Weer niet koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Sint Trui­den:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3285) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 26 januari 1981.
Op 7.00 uur. Moe.
Met de auto naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. (Fran­çois de Veye­straat.)
Dumoulin: Maastricht. Markt. Ont­sper­ren één toes­tel.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
Budé: Beek.
Eetpauze: langs het Ju­li­ana­ka­naal in Els­loo, op de weg naar Meers.
Budé.
Garage La Blanche: 16.25 uur.
Thuis 16.40 uur.
Brood eten.
Lezen.
Om 18.15 uur: Volks­uni­ver­si­teit Maas­tricht. Cur­sus Ara­bisch. Les van de heer El-A. Bui­ten na­kaar­ten, cir­ca 15 mi­nu­ten. Met El-A. en met AP., de Belg.
Thuis 20.30 uur.
Douche.
Tv tot 22.30 uur.
Bed 23.00 uur.
Weer: vanmorgen tot de Kruis­berg [Meers­sen] be­wolkt en er na mis­tig. La­ter op de dag vol­op zon en lekker. ’s Avonds fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3273) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 14 januari 1981.
Op 7.00 uur.
HL., die nog steeds ziek is, brengt me naar Maas­tricht, Ga­ra­ge La Blanche [Stal­ling Dienst­au­to’s]. VW-bus.
Naar Mr. B. in Maastricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Daar ge­werkt tot 14.45 uur. (Met [col­le­ga] WR.)
Magazijn Maastricht.
Zaak.
Garage 16.30 uur. HL. is er al.
Thuis 16.50 uur.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Arabisch: een half uurtje le­zen (om te oe­fe­nen) in de pe­ri­ode van 19.00 tot 21.45 uur, on­der­bro­ken voor te­ke­nen en twee keer af­trek­ken.
Tv.
Nu 22.35 uur.
HL. is bij [buren] D. Er is een doch­ter ja­rig.
Weer: vanmorgen vorst, daar­na sneeuw. Van­af 14.30 re­gen en dus dooi. Het blijft door re­genen. Ook nu re­gent het nog. De sneeuw ver­dwijnt lang­zaam.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.