14 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3273) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 14 januari 1981.
Op 7.00 uur.
HL., die nog steeds ziek is, brengt me naar Maas­tricht, Ga­ra­ge La Blanche [Stal­ling Dienst­au­to’s]. VW-bus.
Naar Mr. B. in Maastricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Daar ge­werkt tot 14.45 uur. (Met [col­le­ga] WR.)
Magazijn Maastricht.
Zaak.
Garage 16.30 uur. HL. is er al.
Thuis 16.50 uur.
Krant lezen.
Eten.
Krant lezen.
Arabisch: een half uurtje le­zen (om te oe­fe­nen) in de pe­ri­ode van 19.00 tot 21.45 uur, on­der­bro­ken voor te­ke­nen en twee keer af­trek­ken.
Tv.
Nu 22.35 uur.
HL. is bij [buren] D. Er is een doch­ter ja­rig.
Weer: vanmorgen vorst, daar­na sneeuw. Van­af 14.30 re­gen en dus dooi. Het blijft door re­genen. Ook nu re­gent het nog. De sneeuw ver­dwijnt lang­zaam.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 november 1981

Dagboek 1981

(Dag 3577) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Van­mid­dag be­zoe­ken we een ken­nis in Bel­gië en ’s avonds gaan we uit in Maas­tricht. Daar­na be­zoe­ken we en­ke­le plaat­sen waar som­mi­ge ho­mo’s, ge­woon­lijk in het don­ker, heen­gaan om er een seks­con­tact op te pik­ken: cruising.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 14 november 1981.
Op 11.30 uur.
Douche.
Naar de bak­ker.
Eten.
Stad [Maastricht] in­ko­pen.
Thuis 15.30 uur.
In de douche de voe­gen tus­sen de wit­te te­gels blauw schil­de­ren.
Om 16.50 naar Rum­men in Bel­gië. Op be­zoek bij GC.
Rond 17.50 daar eten.
Vertellen.
Om 22.30 via Sint Trui­den en Ton­ge­ren naar de Es­quire in Maas­tricht. En­ke­le leu­ke kna­pen.
Via het Stads­park: één leuk stuk en ver­tel­len met PM. naar het Sta­tion Maas­tricht: twee leu­ke stuk­ken.
Thuis rond 03.00 uur.
Bed 03.20 uur.
Weer: droog. Licht bewolkt. Niet koud. Zon­nig. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 november 1981

Dagboek 1981

(Dag 3564) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen nacht slie­pen we bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Te­gen het eind van de mid­dag gaan we weer naar huis. – De­ze avond trek­ken we er­op­uit met on­ze buur­man XV.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 1 november 1981.
Herkenbosch.
Slecht slapen in een vreemd bed. Vrij­en.
Op 10.45 uur.
Eten.
Hangen, niets doen.
Praten, discus­siëren, ver­tel­len.
Vertrek rond 16.15 uur.
Thuis 17.20 uur.
Lezen.
Nu 18.50 uur.
Douche.
Van 19.30 tot 20.30 komt GC. op be­zoek.
Om 20.50 met XV. bij de Mabi-bios­coop [Maas­tricht] een nie­men­dal­le­tje met veel ge­weld: Es­cape from New York. Die was ech­ter uit­ver­kocht. Door de stad wan­de­len.
Thuis 22.15 uur.
Tv. Een halve li­ter pils. XV. even hier.
Nu 23.45 uur.
Veel pijn in de hart­streek. Niet veel, maar vaak. Vol­gens de huis­arts, an­der­half jaar ge­le­den, is dat spier­pijn als ge­volg van span­ning en moet ik me meer ont­span­nen. Soms maak ik me er wel on­ge­rust over.
Weer: triest, re­gen­ach­tig. Ge­heel be­wolkt. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 oktober 1981

Dagboek 1981

(Dag 3551) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ben daar pro­ject­lei­der. – PTT werkt met aan­ne­mers die het re­la­tief een­vou­di­ge werk uit­voe­ren. Die moe­ten voort­du­rend ge­con­tro­leerd wor­den. Dat is ook een taak van de pro­ject­lei­der. Dat werk hangt me de keel uit: ik klaag er­over, voor­al om­dat de aan­ne­mer nooit te ver­trou­wen is. Die geeft al­tijd meer werk op dan dat hij uit­ge­voerd heeft. – Van­daag blijkt dat je je col­le­ga (PTT-er) ook niet zo­maar blin­de­lings kunt ver­trou­wen. – Ik werk aan een UH200 bij de Rijks­po­li­tie in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 oktober 1981.
Op 7.00 uur. Dood­moe.
Op de fiets naar Maas­tricht: Zaak, Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Met de aannemer naar de Rijks­po­li­tie in Maas­tricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Hij had 30 me­ter ka­bel op­ge­schre­ven. Ik had slechts 17 me­ter ge­me­ten, doch ik had op een ver­keerd toes­tel ge­me­ten. Hij had een an­der toes­tel aan­ge­slo­ten dan ik dacht, dus die 30 me­ter klop­te wel.
Europees Insti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB): Maas­tricht, On­ze Lie­ve Vrouwe­plein 22. De aan­ne­mer be­gint daar te wer­ken.
Van 10.00 tot 11.30 uur: Noor­man­nen­sin­gel. In­for­ma­tie over Vi­di­tel*(1), te­lex, te­le­fax en mo­bi­lo­foon.
Rijkspolitie. Ad­mi­ni­stra­tie.
Eten onder de Ken­ne­dy­brug.
Om 14.30 uur bij de Rijks­po­li­tie. [Col­le­ga] MJ. is er ook. We zul­len de ac­cu aan­slui­ten. Ver­le­den week had hij de plus en de min ver­wis­seld en ik ver­zocht hem die goed af te wer­ken. Hij had die ech­ter weer op de­zel­fde ma­nier aan­ge­slo­ten en ik ben te duf ge­weest om dat te con­tro­le­ren. Ik had bo­ven­dien lich­te hoofd­pijn, van het bier, gis­te­ren­avond.
Nu, bij het aansluiten van de ac­cu vonk­te het be­hoor­lijk en toen con­sta­teer­de ik de fout. De au­to­maat UH200 kreeg ik niet meer ge­start en om­dat ik niet wist waar ik de fout zoe­ken moest, liet ik [col­le­ga] JB. ko­men. Vier ze­ke­rin­gen in de au­to­maat spron­gen steeds. JB. vond de fout: twee dio­des in beide sig­na­len en de twee test­re­lais in het Cio [Cen­traal In­stel­or­gaan] wa­ren ka­pot. Die ben ik nieuw gaan ha­len op de Noor­man­nen­sin­gel bij de af­de­ling On­der­houd. Hier­na [na het mon­te­ren] was de au­to­maat in or­de.
De administratie af­ma­ken.
Zaak 16.40 uur. Fiets. Te­gen­wind. Thuis 17.15 uur.
Warm eten. Afwassen.
Lezen.
Financiën berekenen.
Jas: binnenzak ver­nieu­wen.
Nu 22.00 uur.
Ik baal van het werk bij de Rijks­po­li­tie en nog har­der van de aan­ne­mer. Leuk is het toe­zicht­werk niet. Mijn taak bij de PTT wordt steeds zwaar­der en de beurs steeds lich­ter. Het geld mo­gen ze hou­den, de aan­ne­mer ook. Al dat con­tro­le­ren van die steeds te veel op­ge­ge­ven ka­bel­leng­tes*(2): bah!
Weer: fris en droog. Weinig of geen zon. Har­de ZZW-wind, ze­ker kracht 4 tot 5.

*(1)
Viditel (Wi.) was een sys­teem waar­mee via de te­le­foon in­for­ma­tie op­ge­vraagd kon wor­den die dan werd weer­ge­ge­ven op een beeld­scherm. De dienst was be­schik­baar van 1980 tot sep­tem­ber 1989.

Te­rug.

*(2)
Het verschil in me­ters lijkt ge­ring, maar het gaat om het prin­ci­pe. De klant, in dit ge­val de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht, moet de niet ver­werk­te, maar wel in re­ke­ning ge­brach­te me­ters ka­bel be­ta­len. Dat is op­lich­ting.
De prijs per meter ka­bel be­staat niet al­leen uit de kost­prijs van de ka­bel, maar ook uit de kos­ten van het aan­bren­gen en ver­wer­ken van die ka­bel.
Wanneer ik zou mee­wer­ken aan de wen­sen van de aan­ne­mer krijg ik fi­nan­ciële voor­deelt­jes, on­der an­de­re een roy­aal kerst­pak­ket en ro­ken­de col­le­ga’s hoe­ven nooit meer si­ga­ret­ten te ko­pen. Mijn su­pe­rieu­ren ont­van­gen va­kan­ties in het bui­ten­land of mo­gen naar de ‘vrouw­tjes‘. (Niet hun echt­ge­no­tes.) Het gaat dus om cor­rup­tie.
Wanneer ik zou toe­ge­ven aan de wen­sen van de aan­ne­mer, wordt ik chan­ta­bel. Dat wil ik niet. Ik wil on­af­han­ke­lijk blij­ven. Dat leidt uit­ein­de­lijk tot al­ler­lei con­flic­ten met mijn su­pe­rieu­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 oktober 1981

Dagboek 1981

(Dag 3538) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ben daar pro­ject­lei­der. – Vandaag werk ik aan een UH200 bij de Rijkspolitie in Maastricht. – Omdat ik radiozendamateur wil worden volg ik daarvoor een schriftelijke cursus bij het LOI. – Van­daag is de Egyp­tische pre­si­dent An­war al-Sa­dat ver­moord en bij Moer­dijk is een vlieg­tuig van de Ne­der­landse Lucht­vaart­maat­schap­pij (NLM) neer­ge­stort. Al­le in­zit­ten­den zijn daarbij om het le­ven ge­ko­men.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 oktober 1981.
Op 7.00 uur, na een lange nacht­rust toch nog moe.
Op de fiets naar Maastricht, naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie: Maas­tricht.
Brood eten bij de Maas­plas waar de wind­sur­fers zei­len. Ik heb de ki­lo­me­ter­tel­ler los­ge­maakt. [Om­dat ik an­ders het aan­tal ki­lo­me­ters niet ver­ant­woor­den kan.]
Bij de Rijkspolitie bouwen ze het be­die­nings­toes­tel in een pa­neel van de meld­ta­fel. Erg mooi, maar wel een sto­ring na af­loop, die las­tig te vin­den is. Mor­gen zoek ik ver­der.
Zaak 16.45 uur. Fiets. Thuis 17.20 uur: te­gen­wind.
Warm eten. Afwassen.
Journaal 19.00 uur. Zoals HL. al ver­tel­de blijkt An­war al-Sa­dat, de Egyp­tische pre­si­dent van­daag bij een aan­slag om het le­ven te zijn ge­bracht. Te­vens blijkt er bij de Moer­dijk een vlieg­tuig van de NLM [Ne­der­land­se Lucht­vaart­maat­schap­pij] te zijn neer­ge­stort. In vijf­tien jaar het eer­ste NLM-toes­tel. Al­le ze­ven­tien in­zit­ten­den zijn om het le­ven ge­ko­men.
Aftrekken.
LOI-cursus.
Om 20.00 uur het Journaal.
Om 20.30 aftrekken.
Van 20.30 tot 22.15 uur LOI-cursus Ra­dio­zend­ama­teur.
HL. is op bezoek bij een col­le­ga in Maas­tricht.
Tv.
Tegen 23.30 is HL. terug.
Nu 23.40 uur.
Weer: vanmorgen regenachtig. Na de mid­dag op­kla­rin­gen met zon. Lek­ker, maar har­de zuid­wes­ten­wind.


Meer informatie.

Wi.: Wi­ki­pe­dia.

Anwar al-Sadat:

Wi.

NLM-ongeluk:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.