23 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3525) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Ik ga een LOI-cur­sus doen om Ra­dio­zend­ama­teur te wor­den. Daar­voor moet ik ook Mor­se kun­nen zen­den en ont­van­gen. – Be­gin sep­tem­ber wa­ren we met vrien­den een lang week­end in Ve­ne­tië, Ita­lië, om de ‘re­gat­ta’ te zien.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht. Aan­leg UH200. Tes­ten van de au­to­maat: twee sto­ringen, waar­van één van­af 11.00 tot 16.00 uur.
Eten in de Stations­straat, in de auto.
Zaak 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.15 uur.
Lezen.
Ik ontving de les­sen van de cur­sus Ra­dio­tech­niek van de LOI [Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen].
Dia’s van Venetië uit­zoe­ken.
Aftrekken met behulp van seks­dia’s.
Morse.
Douche.
De was opruimen.
Bij XV. van 22.40 tot 23.45 uur.
Weer: vanmorgen fris, de rest van de dag lek­ker weer.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Ve­ne­tië:
GM., Wi.

Re­gat­ta Sto­ri­ca:
Wi. (Duits.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3512) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Voor een­vou­di­ge klus­jes zoals het aan­slui­ten van te­le­foon­toes­tel­len en het trek­ken van ka­bels in bui­zen (bin­nens­huis) huurt PTT ge­spe­cia­li­seer­de aan­ne­mers in, die die werk­zaam­he­den snel ver­rich­ten, maar in het Zuid-Lim­burg­se deel van het Staats­be­drijf leidt dat ook tot cor­rup­tie. – HL. en ik be­zit­ten een open zeil­boot (zeil­jol) die in de ha­ven van Eijs­den ligt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht.
HG. van aannemer S. die ver­le­den week 55 me­ter ka­bel­leng­te had op­ge­ge­ven, ver­zocht mij nu de door mij ge­me­ten leng­te van 43 me­ter te her­zien. Ik wil­de niet meer dan 43 me­ter ge­ven. Ik had een en an­der drie keer na­ge­me­ten.
Nadat [col­le­ga] JB. (PTT) had ge­zegd dat een door het ma­ga­zijn op­ge­ge­ven leng­te van 66 me­ter voor een rol wel zou klop­pen, heb ik na het er­in trek­ken van de­ze ka­bel het over­ge­ble­ven stuk ge­me­ten. De to­ta­le ge­trok­ken leng­te kwam nu uit op 48 me­ter.* De aannemer ging ak­koord, na­dat hij al eer­der op res­pec­tie­ve­lijk 53 en 50 me­ter te­rug­ge­val­len was. JB. zei dat mijn chef CB. het re­sul­taat ‘aar­dig’ vond.
Eten onder de Kennedybrug.
De hele dag werken bij de Rijks­po­li­tie.
Om 16.00 uur bij ga­ra­ge Schoen­ma­kers op de Schar­ner­weg. [Col­le­ga] TB. op­ha­len. Dat was het plan, maar hij kwam niet op­da­gen.
Zaak rond 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.10 uur.
Douche.
AH. komt op bezoek.
Rond 18.20 komen Pa, Ma en oom T. vol­gens te­le­fo­nische af­spraak op be­zoek.
Ik haal patat-friet voor Pa en oom T.
Brood eten.
Vertellen.
Zeilboot kijken.
Thuis, ook AH.
Pa, Ma en oom T. gaan rond 22.00 uur.
AH gaat tegen 22.50 uur.
Lezen.
Bed 00.00 uur.
Weer: ’s morgens dik­ke mist. Ver­der erg warm tot be­nauwd. Veel zon. ’s Avonds fris­ser.

*
Het verschil in me­ters lijkt ge­ring, maar het gaat om het prin­ci­pe. De klant, in dit ge­val de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht, moet de niet ver­werk­te, maar wel in re­ke­ning ge­brach­te me­ters ka­bel be­ta­len. Dat is op­lich­ting.
De prijs per meter ka­bel be­staat niet al­leen uit de kost­prijs van de ka­bel, maar ook uit de kos­ten van het aan­bren­gen en ver­wer­ken van die ka­bel.
Wanneer ik zou mee­wer­ken aan de wen­sen van de aan­ne­mer krijg ik fi­nan­ciële voor­deelt­jes, on­der an­de­re een roy­aal kerst­pak­ket en ro­ken­de col­le­ga’s hoe­ven nooit meer si­ga­ret­ten te ko­pen. Mijn su­pe­rieu­ren ont­van­gen va­kan­ties in het bui­ten­land of mo­gen naar de ‘vrouw­tjes‘. (Niet hun echt­ge­no­tes.) Het gaat dus om cor­rup­tie.
Wanneer ik zou toe­ge­ven aan de wen­sen van de aan­ne­mer, wordt ik chan­ta­bel. Dat wil ik niet. Ik wil on­af­han­ke­lijk blij­ven. Dat leidt uit­ein­de­lijk tot al­ler­lei con­flic­ten met mijn su­pe­rieu­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 augustus 1981

Dagboek 1981

(Dag 3499) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Een be­lang­rijk deel van het werk voor PTT wordt uit­ge­voerd door ex­tern in­ge­huur­de aan­ne­mers. Op hun werk­zaam­he­den moet ik toe­zicht hou­den – Ik wil van­daag al­les snel doen en ver­oor­zaak daar­mee scha­de aan de PTT-dienst­au­to. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Ik was me­teen en­thou­siast en daar­voor wil ik Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den. Om voor dat exa­men te kun­nen sla­gen moet ik mor­se-te­kens kun­nen sei­nen en op­ne­men.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 augustus 1981.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. Zaak. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie: Maastricht. Onder an­de­re toe­zicht [op de me­de­wer­kers van] aan­ne­mer S.
Zaak.
Rijksgebouwendienst: Maas­tricht. Ver­plaat­sen van een toes­tel: toe­zicht op de aan­ne­mer.
Eetpauze onder de Ken­ne­dy­brug.
Rijkspolitie. Automaat UH200. Ik werk snel door tot 16.40 uur.
Ik wil snel naar de zaak en ik rij snel met de rech­ter neus, tij­dens het ach­ter­uit rij­den, te­gen een boom. Flin­ke lak­scha­de. Op de zaak wil ik snel par­ke­ren en rij snel met de lin­ker voor­bum­per te­gen een an­de­re bum­per. (Ge­luk­kig geen scha­de.)
Fiets. Thuis om 17.20 uur.
Warm eten.
Trekhaak, door HL. ge­kocht (f. 162,65), on­der de au­to mon­te­ren: 18.00 tot 21.30 uur.
Morsesleutel tot 00.00 uur, mon­te­ren.
Samen met HL. mor­se sei­nen tot 00.40 uur.
Vertellen tot 01.30 uur.
Bed 01.45 uur.
Ik heb met de sexy [buur­jon­gen] KW. ge­spro­ken.
Weer: redelijk lekker. Veel be­wol­king, ook zon en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 juli 1981

Dagboek 1981

(Dag 3444) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal. – Ik bak ge­re­geld zuur­de­sem­brood, ook van­daag. – De­ze avond gaan we met twee vrien­den op weg naar Ant­wer­pen, Bel­gië, om daar ko­men­de nacht op stap te gaan.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 4 juli 1981.
Op 9.30 uur.
Krant lezen.
Deeg kneden.
Rond 11.30 uur de stad [Maas­tricht] in. In­ko­pen doen voor cir­ca hon­derd­vijf­tig gul­den.
Even bij HL.’s ou­ders.
Om 15.00 halen we SC. van de trein. Dit vol­gens af­spraak. We lo­pen even over de we­ke­lijk­se rom­mel­markt in Wyck.
Thuis rond 15.30 uur.
Koffie drinken, met vlaai.
Deeg kneden.
SC. en HL. delen het bed en ik doe de af­was.
Vanaf 17.30 uur: brood bak­ken.

Arabisch leren tot 19.30 uur.
Warm eten.
Vanaf 20.00 weer Ara­bisch le­ren.
We zullen vanavond, vol­gens een af­spraak van gis­te­ren met PH., met z’n vie­ren in Ant­wer­pen op stap gaan.
Vijf kwartier in bed lig­gen
Douche.

Met HL. en SC. naar PH., Proosdijweg, Maas­tricht. We gaan met z’n vie­ren te­gen 22.45 uur op weg naar Ant­wer­pen.
Weer: vanmorgen volop zon, la­ter meer be­wol­king. Nu ge­heel be­wolkt. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 juni 1981

Dagboek 1981

(Dag 3431) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 21 juni 1981.
Op 10.00 uur. HL. was naar de Bronk­pro­ces­sie*: even kij­ken.

Was opruimen. Strij­ken.
Eten.
Krant lezen.
[Buurman] BvA. is een half uurt­je hier.
Om 14.15 uur vertrek ik naar Pa en Ma in Her­ken­bosch. HL. gaat mee.
Zitten, vertellen en Tv kij­ken.
We zijn om 21.15 uur weer thuis. [In Eijs­den.]
Ik maak een bezwaarschrift te­gen de aan­slag van de On­roe­rend­goed­be­las­ting. (Om­dat al­leen HL. ver­meld wordt en ik niet.)
Lezen in het boek over de Ara­bische kal­li­gra­fie.
Bed 00.20 uur.
HL. is erg ziek.
Weer: de hele dag erg droog. Af en toe een beet­je zon. Niet koud. Te­gen de avond meer zon, maar la­ter weer ge­heel be­wolkt.

*
Bronk (Wi­ki­pe­dia). De Bronk is een lo­kaal feest in Eijs­den. (Ook in het na­bij­ge­le­gen Grons­veld is zo’n feest: De Groe­te Bronk: de Gro­te Bronk.)
Het toe­le­ven naar de jaar­lijk­se Bronk, er he­le­maal in op­gaan en, voor­al, er­aan deel­ne­men, is de kern van het Eijs­de­naar zijn.
De Bronk is een drie­daags feest waar­bij de be­wo­ners van het dorp Eijs­den pron­ken met ver­sie­rin­gen, bloem­stro­ken op de weg en vlag­gen. On­der­deel is de sa­cra­ments­pro­ces­sie die tra­di­tio­neel plaats­vindt op de twee­de zon­dag na Pink­ste­ren. Hier­bij draagt de pries­ter op plech­ti­ge wij­ze het Al­ler­hei­lig­ste door de stra­ten. Het pub­liek knielt op het mo­ment dat het Al­ler­hei­lig­ste hen pas­seert. Voor­op lo­pen drie bie­le­man­nen die met hun bij­len vroe­ger blok­ka­des uit de weg hiel­pen. (Bron (tekst iets aan­ge­past): Da­vid Pes­kens met fo­to’s van de Bronk in Eijs­den.)

Te­rug.

Ara­bische Kal­li­gra­fie: [Ara­bisch: al-Ḵaṭṭ al-Ara­bi: ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ] met kal­li­gra­fie van de hand van Ha­san al-Mas­’oe­di. (Has­san Mas­ou­di.)
Voor­beel­den van Ara­bische kal­li­gra­fie. (In Wi­ki­pe­dia Is­la­mic cal­li­gra­phy ge­noemd.
Klik voor de tran­scrip­tie van Ara­bische woor­den hier.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.