22 mei 1980

Dagboek 1980

(Dag 3036) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en maar van­daag is er al­leen werk voor mij op kan­toor. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 mei 1980.
Op 7.10 uur.
Met HL. mee naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. Er is geen werk meer en ik moet op lijs­ten spe­ci­fi­ce­ren wat er in 1979 voor werk gedaan is. Dat is werk voor de he­le dag op kan­toor.
Tussen de middag met HL. de stad in, die nu tij­de­lijk werk ver­richt bij het Stads­ar­chief.
Om 16.30 de VW-bus in bij ga­ra­ge Veu­gen par­ke­ren.
Voor Ho­tel Beau­mont (naast het Post­kan­toor in Wyck) wacht ik op HL., die om 17.00 uur komt.
[Winkelcentrum] Brus­sel­se­poort. Ik ga naar de kap­per: 16 gul­den.
Inkopen bij de Miro van 17.30 tot 18.30 uur.
Thuis 19.00 uur.
Brood eten.
Buurvrouw TD. komt ver­tel­len over as­per­ges en an­de­re za­ken, tot 21.00 uur.

Arabisch van 21.15 tot 23.00 uur. HL. is niet hier. Hij is te­gen 21.15 uur naar JL. ge­gaan.
Nu 23.30 uur.
Weer: onbewolkt. Veel zon. Fris door veel wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 mei 1981

Dagboek 1981

(Dag 3389) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen nacht wa­ren op de COC Pink Par­ty in Maas­tricht en za­gen daar een leuk jong nicht­je – We over­nacht­ten in Maas­tricht bij FN. thuis. – Het is Moe­der­dag en we be­zoe­ken de bei­de moe­ders.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 mei 1981.
Op 10.30 uur. Eten bij FN.
Thuis 12.00 uur. De bon­bons voor Moe­der­dag op­ha­len. Naar HL.’s ou­ders tot 13.45 uur.
Om 15.00 bij Pa en Ma in Her­ken­bosch. Ver­tel­len, zon­nen, zit­ten. Vlaai en fris drin­ken, eten. We ver­la­ten Pa en Ma en [broer] J. om 19.00 uur.
Via Echt, Sit­tard, Beek, Els­loo, Bun­de naar Maast­richt: 20.10 uur.
Over de ker­mis wan­de­len.
Van 21.20 tot 22.00 uur in de Es­quire. (f. 8,25)
La Ferme tot cir­ca 23.15 uur. (f. 14,00)
In La Ferme dans­te een leuke knaap. Hij is dat leu­ke knaap­je van de Pink Par­ty van gis­te­ren­avond. Hij lacht te­gen mij en ik te­gen hem.
Hij danst weer fan­tas­tisch en be­gint te­gen mij te pra­ten. HL. komt er­bij, die het ge­sprek gaan­de houdt. Hij heet PW. en is 17 jaar. Hij zit nog op school. Wordt daar moei­lijk ge­ac­cep­teerd. Zijn moe­der weet wel, maar zijn va­der niet, dat hij ho­mo is. Een moei­lij­ke si­tu­a­tie. HL. raadt hem aan naar de GGZ te bel­len. [GGZ: Gees­te­lij­ke Ge­zond­heids­zorg.]
We brengen hem thuis.
Hij kust ons ten af­scheid, maar is be­zorgd om het­geen zijn moe­der wel zal zeg­gen, dat hij zo laat is (23.20 uur) en wie dat zijn, die hem thuis bren­gen. Hij, PW, is in­der­daad zo lief als ik gis­te­ren ver­wacht­te. Hij danst mooi en is sexy en ik heb hem ge­zegd dat ik hem leuk vind en dat hij mooi danst.
Thuis: 23.40 uur.
Douche.
Dagboek bijwer­ken.
Nu 00.40 uur.
Weer: de hele dag stra­lend warm. Tegen 16.00 iets meer be­wol­king. De hele avond niet koud, zelfs heer­lijk.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 mei 1980

Dagboek 1980

(Dag 3023) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Wahl­wil­ler en Heer­len. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 mei 1980.
op 7.10 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Naar de Mis­sie­zus­ters / Die­na­res­sen van de Hei­li­ge Geest in Wahl­wil­ler. (Zus­ters Cla­ris­sen.)
Eet­pau­ze op de Gul­pe­ner­berg.
Bespreking van de te­le­foon­num­mers [bij de Zus­ters], sa­men met [col­le­ga] AD.
Bij aannemer M. in Heer­len pa­pie­ren op­ha­len en op de Dienst­kring Heer­len al­les uit­zoe­ken.
Tussen de mid­dag eet­pau­ze in Eijs. (Ara­bisch: woor­den­lijs­ten le­ren.) Na de mid­dag dra­den trek­ken [in de hoofd­ver­de­ler in de au­to­maat] bij de zus­ters in Wahl­wil­ler.
Maastricht om 16.45 en om 17.20 thuis, op het ge­mak ge­fietst.
Eten. (Hierna voel ik me niet goed.)

Van 20.00 tot 22.00 Ara­bisch les 3 (Teach Your­self Ara­bic), in­clu­sief een half uur Ne­der­lands in ver­band met de naam­val­len.
Tegen 22.00 voel ik me zo ziek dat ik on­mid­del­lijk naar bed ga.
Tegen 22.45 moet ik over­ge­ven en sta als een gek te ril­len. Van HL. krijg ik een pil­let­je en na lan­ge tijd val ik in slaap.
CL. is vandaag hier geweest en heeft sa­men met HL. het huis erg goed ge­poetst.
Weer: lekker, wel veel wind. Licht be­wolkt, veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 3010) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Van­daag krij­gen we be­zoek van een ken­nis: SC.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 26 april 1980.
Op 9.15 uur. HL. wast mijn haar.
Eten.
Rond 10.30 uur, naar Maas­tricht. De stad in, in­ko­pen doen, bij de Mi­ro. [Su­per­markt.]
Om 12.00 uur aan het Sta­tion Maas­tricht, vol­gens een te­le­fo­ni­sche af­spraak ha­len we SC. van de trein. Nog­maals de stad in, on­der an­de­re stof voor gor­dijn­tjes ko­pen: f. 49,00 voor een stuk van 2,5 x 1,4 me­ter.
Thuis koffie.
Rond 14.00 uur be­gin ik met de in­ter­val voor de rui­ten­wis­ser in de au­to in te bou­wen.
Eten rond 19.00 uur.
Daarna werken aan de in­ter­val en op­rui­men tot 21.30 uur.
Tv tot 22.00 uur.
Douche tot 22.30 uur.
Tv tot 23.30 uur.
Naar Maastricht, naar Ba­ga­tel­le en Es­qui­re.
Thuis 02.00 uur.
HL. en CS. kijken tot 05.30 nog Tv naar een der­tien uur du­ren­de Ame­ri­kaan­se Tv-dag, die door de VARA in­te­graal wordt uit­ge­zon­den.
Ik lig rond 02.15 uur in bed.
Weer: steenkoud. Veel re­gen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 2997) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. Daar heb­ben we een gro­te tuin waar­van ik de helft ge­bruik als groen­te­tuin. – Een van mijn hob­bys is het le­ren van de Ara­bi­sche taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 april 1980.
Op 10.00 uur. (Moe.)
Defecte lichtgevoe­li­ge cel van de bel / bui­ten­licht bij de voor­deur ver­wij­de­ren. (Ver­teerd door de hit­te van de lamp.)
Eten.
Van 11.00 tot 12.30 uur: Ara­bisch.
Dagboek bijwerken.
Ik zaai tot 16.30 uur di­ver­se groen­ten en krui­den in de tuin. HL. doet in huis de gro­te poets.
Verder werk ik het sche­ma­tisch over­zicht van de tuin naar de hui­di­ge stand van za­ken bij.
Buiten op een stoel le­zen en sla­pen.
Samen brood eten.
Van 19.30 tot 22.00 uur door Zuid-Lim­burg (tot Vaals) toe­ren. [Met de au­to.]
[Op stap in Maas­tricht:] Es­quire en Ba­ga­tel­le. Totaal twee pils.
Thuis rond 00.00 uur.
Sinasappelsap.
Schoenen poetsen.
Weer: onbewolkt, stra­lend zo­mers, cir­ca 22°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 maart 1980

Dagboek 1980

(Dag 2984) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag kom in di­ver­se plaat­sen. In Maas­tricht moet ik een prie­gel­werk­je ver­rich­ten en word ze­nuw­ach­tig om­dat ie­mand mij op de vin­gers kijkt. In an­de­re plaat­sen moet ik de do­cu­men­ta­tie be­zor­gen die bij een on­langs aan­ge­leg­de te­le­foon­in­stal­la­tie hoort. – We heb­ben sinds een klei­ne twee we­ken een nieuwe au­to: een Dai­ha­tsu. – Ik heb in­te­res­se voor de Ara­bi­sche taal en pro­beer die te le­ren. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 31 maart 1980.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Garage Veugen. Dienstauto:] VW-bus. Sint Pietersberg: eten.
Garage Jacobs [Daihatsu] elek­tri­sche sche­ma’s van de au­to.
Keuringsdienst van Waren. De na­bije aan­we­zig­heid van een bij­zon­der mooie jon­gen wekt een enor­me ze­nuw­uit­bar­sting bij me op. Ik kan mijn han­den niet meer stil hou­den en kan al­dus nau­we­lijks sol­de­ren. Mijn op­mer­king dat ik zon­dag wel­licht “te veel ge­zo­pen” heb, vind ik, ach­ter­af, zwak en ook wei­nig over­tui­gend. Be­ter was het ge­weest als ik ge­zegd had dat ik er niet te­gen kan op de vin­gers te wor­den ge­ke­ken.

Tussen de mid­dag met HL. de stad in.
Venezia [ijs­sa­lon]: kof­fie en een Brus­sel­se wa­fel.
Dienstkring Maas­tricht: fo­to­ko­pie­ën uit het boek van de Dai­hat­su van Ja­cob.
Boek terug­ge­bracht.
Documentatie Vlieg­veld Beek.
Smeets Diepvries: Beek. Do­cu­men­ta­tie.
J.C. Bamford [JCB]: Ule­stra­ten. Do­cu­men­ta­tie.
Administratie bij het Vlieg­veld Beek.
Maastricht: 16.35 uur.
Thuis: 17.00 uur.
Schema’s van de Dai­hat­su or­de­nen.
Van 19.30 tot 21.50 uur Ara­bisch.
Douche.
23.00 tot 00.40 de Spaan­se speel­film Een man ge­naamd ‘Herfst­bloem’. Een erg in­druk­wek­ken­de ho­mo- / tra­ves­tie­film.
Bed 01.00 uur.
Weer: overdag droog. Zonnig. Licht be­wolkt. ’s Avonds for­se te­gen­wind. (Op de fiets.) Van­af de duis­ter­nis for­se re­gen. De he­le avond door.
 
Film: Un hom­bre llama­do ‘Flor de Otoño’* van Pe­dro Olea (re­gie) uit 1977. Hoofd­rol: Lluis de Ser­ra­cant wordt ge­speeld door Jo­se Sa­cri­stan en zijn moe­der door Car­men Car­bo­nel.

*
Flor de Otoño.
Wikipedia in het Spaans, ver­taald met be­hulp van Goog­le ver­ta­len en door mij aan­ge­vuld / ver­be­terd (op 9 ok­to­ber 2012): Un hom­bre llama­do ‘Flor de Otoño’: Spaan­se film die in pre­miè­re ging op 25 sep­tem­ber 1978, ge­re­gis­seerd door Pe­dro Olea en hoofd­rol Jo­se Sa­cri­stan. Het script is ge­ba­seerd op het the­a­ter­stuk Bloem van de herfst van Jo­se Ma­ría Ro­drí­guez Men­dez. Het is een van de eer­ste films die ho­mo­sek­sua­li­teit in Span­je be­spreekt tij­dens de over­gang. Ver­telt een poging tot aan­slag op Pri­mo de Ri­ve­ra, tij­dens een be­zoek aan Bar­ce­lo­na in de ja­ren 1920, door een groep on­der lei­ding van een link­se ar­beids­ju­rist en ho­mo. De eer­ste film­pos­ter is ge­ba­seerd op ech­te ge­beur­te­nis­sen. Ver­an­derd zijn de na­men van en­ke­le per­so­na­ges.
Wikipedia: Un hom­bre llama­do Flor de Otoño. (Spaans.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 maart 1980

Dagboek 1980

(Dag 2971) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Als au­to heb­ben we een Ford Tran­sit (in­ge­richt als kam­peer­au­to), maar die ver­koch­ten we. Van­daag ont­van­gen we de nieuwe Dai­hat­su Cha­ra­de XG.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 maart 1980.
[Broer] J. jarig: 28 jaar.
Op 7.15 uur.
Met de trein naar Maastricht. (f. 1,60) [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. Ik moet in Roer­mond gaan wer­ken.
Bij de Natron Chemie [Lin­ne] moet ik op [col­le­ga] LH. wach­ten. Via Dienst­kring Roer­mond (kof­fie) en Post­kan­toor Roer­mond (f. 1.200,00) naar de Pa­ters Re­demp­to­ris­ten in Roer­mond. Aan­leg: UH30 (30-4-2)
Tussen de mid­dag bij Pa en Ma eten. [In Her­ken­bosch]
Maastricht 16.40 uur. Te voet naar ga­ra­ge Ja­cob. De Dai­hatsu Cha­ra­de XG is klaar. We be­ta­len (be­hal­ve die 7.500 gul­den van de Ford Tran­sit die Ja­cob sinds 10-3-80 heeft) 5.225,00 gul­den en krij­gen daar­voor de au­to met ken­te­ken FV-21-RS en een vol­le tank. Ki­lo­me­ter­stand: 00008,5. Via Ca­dier As­su­ran­tiën (Groe­ne Kaart) naar HL.’s moe­der. Met CL. naar GH. en te­rug. Een beet­je eten.
18.30 naar Pa en Ma. [Twee broers] P., J. en zijn vrien­din MV.
19.30 daar.
Eten.
Tv, vertellen, drin­ken.
Film van de winter­va­kan­tie van zo­wel J. en MV. als van Pa en Ma in Oos­ten­rijk. Bei­de mooie films.
Via Vrijthof [Maas­tricht], 00.50 uur thuis.
Vertellen, bekvechten. Beet­je eten.
Bed 00.20 uur.
Weer: lekker. Later fris­ser. ’s Avonds koud. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 maart 1980

Dagboek 1980

(Dag 2958) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben al een week ziek thuis. – Als au­to heb­ben we een Ford Tran­sit (in­ge­richt als kam­peer­au­to), maar die wil­len we kwijt. Van­daag ko­pen we een per­so­nen­au­to van het merk Dai­hat­su. – Een van mijn hob­bys is het le­ren van de Ara­bi­sche taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 maart 1980.
Ziek.
Op 8.30 uur. Dia’s van de Ford Tran­sit ma­ken: i­nte­rieur met de groot­hoek­lens.
Van 9.00 tot 10.30 cir­ca drie me­ter omspitten, in de tuin. HL. had eer­der al cir­ca 4,5 m om­ge­spit.
Eten.
Met HL. de stad in van 11.30 tot 14.00 uur.
Ellendig lang wach­ten in de Kap­sa­lon Son­deij­ker waar HL. zijn krul­len laat kort­wie­ken en ver­nieu­wen. [Hij heeft geen krul­len van na­tu­re.]
Naar de Dai­hat­su Ga­ra­ge Ja­cob [in Maas­tricht], waar blijkt dat de Ford Tran­sit voor 99% ze­ker ver­kocht is voor 7.500 gul­den.
We besluiten na het rij­den van een Dai­hat­su Cha­ra­de XG tot de aankoop. Prijs 12.725 gul­den, min 7.500 gul­den is 5.225 gul­den. Ja­cob is de eni­ge die be­lang­stel­ling voor on­ze (vol­gens hem te du­re) Ford heeft kun­nen op­wek­ken. Hij ver­koopt hem vol­gens con­tract ook weer voor 7.500 gul­den. We zijn dus ge­dwon­gen een Dai­hat­su te ko­pen: licht, mooi en zui­nig.
Om 15.20 bij HL.’s moe­der. Een beet­je eten.
Thuis 16.15 uur.
Eten. Afwassen.
Arabisch leren van 17.00 tot 19.00 uur.
Tv: er zou een film over homo­fi­lie ko­men, maar de­ze wordt uit­ge­steld in ver­band met de voet­bal­wed­strijd Ajax – Strass­bourg.
Van 21.00 tot 22.00 Ara­bisch.
Nu 22.15 uur
Weer: fris, heerlijk zon­nig.

Kosten van de Ford Tran­sit zijn 227 gul­den we­gen­be­las­ting per drie maan­den.
Het gebruik is 1:7,5 à 1:8.
Tv tot 23.00 uur.
Yahtzee tot 00.00 uur.
Nu 00.05 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 februari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2944) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar van­daag heb ik een va­kan­tie­dag. – Mijn va­der is ja­rig en we be­zoe­ken hem, in Her­ken­bosch, waar mijn ou­ders wo­nen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 februari 1980.
Verlof.
Papa jarig, hij wordt 57 jaar.
Op 10.30 en om bij HL’s ou­ders.
Wassen en eten.
Via de Citroën-garage (fol­ders van de Ci­troën Vi­sa) en Hyun­dai ga­ra­ge (Schar­ner­weg) naar huis: 12.30 uur.
Opruimen.
Dagboek bijwerken.
Zo dadelijk ga ik dou­chen en dan gaan we naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
Weer: heerlijk zonnig, on­be­wolkt.
Nu 13.20 uur.

Douchen en aan­kle­den.
Rond 14.00 uur, via het Post­kan­toor in Wyck: 100 gul­den [af­ge­haald van de Gi­ro] naar Ma en Pa in Her­ken­bosch. We ge­ven zes­tig gul­den als bij­dra­ge aan de schaak­com­pu­ter die Pa wil ko­pen.
Koffie en vertellen.
Yahtzee. [Bordspel.]
Eten, afwassen, Tv en ver­tel­len.
Vertrek tegen 23.45 uur.
Thuis 00.45 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: zomers lekker, circa 13°C. ’s Avonds koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 februari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2931) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. – HL. heeft een nieuw vriend­je (HV.), als ‘bij­zit’. Daar­over maak ik ru­zie.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 februari 1980.
Op 7.05 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Gemeentediensten Markt.
Magazijn Maastricht.
10.00 uur CCL Heerlen. UH200 samen­ge­werkt met [col­le­ga] KH., die hard­op te­gen zich­zelf praat.
Tussen de middag de stad Heer­len in.
Honderd gulden van de Gi­ro ge­haald.
Maastricht: meel, rijst, brood en kaas ko­pen.
Thuis 17.15 uur.
Brood eten en af­was­sen.
Krant lezen.
HL. heeft voor de Royal bios­coop in de Gro­te Staat [Maas­tricht] af­ge­spro­ken met HV. om 19.00 uur.
Om 19.20 staan we nog steeds in de kou te blauw­bek­ken. Ik ben ge­ïr­ri­teerd om­dat ik zo lang moet wach­ten en HL. is ge­ïr­ri­teerd om­dat ik niet lan­ger wil wach­ten en HV. ga zoe­ken. Hij loopt tot twee keer toe bij me weg zon­der iets te zeg­gen en als ik hem even la­ter her­haalde ma­len wat vraag krijg ik taal noch te­ken. Ik word hier­over kwaad en ga mijn ei­gen weg.
Circa 15 minuten la­ter kom ik hem weer te­gen, bij V&D, en hij ge­draagt zich nor­maal, nu HV. bij hem is. Ik pik dat niet en ver­wijt hem dat.
Hij ver­wacht dat ik schuld beken, maar ik hoef me toch niet al­le ku­ren van hem te la­ten wel­ge­val­len? Ik ver­wijt hem eerst kwaad te zijn op mij en als HV. bij hem is, schijnt de zon. Bek­vech­tend doen we bood­schap­pen.
Als we uitgekocht zijn sta ik er­op dat we naar huis gaan, want HV. is me nu te­veel. HL. geeft na enig vij­ven en zes­sen toe, te­gen 20.20 uur.
HV. loopt mee tot de au­to, die op het Kei­zer Ka­rel­plein staat.
We gaan weg. Bij het Sta­tion pak­ken we een ca­fee­tje, HL. co­la en ik Se­ven-up, en pra­ten we het uit.
Thuis 21.15 uur.
Dagboek bij­wer­ken.
Tv.
Nu 23.00 uur.
Weer: fris. Volop zon. Licht be­wolkt, maar na de mid­dag zwaar be­wolkt en re­gen­ach­tig. ’s Avonds steen­koud en di­to wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.