22 september 1980

Dagboek 1980

(Dag 3159) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik in Bruns­sum aan het werk. – ’s Avonds be­zoe­ken we een jonge ho­mo, in Geul­le, die van sa­do­ma­so­chis­me (SM) houdt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 september 1980.
Op 6.35 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge Veu­gen: stal­ling van de dienst­au­to’s] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
Zaak.
Met [col­le­ga] JF. bij Tee­wen in Bruns­sum.
Rond 15.00 in het Ma­ga­zijn Maas­tricht.
Garage Veugen: 16.30 uur.
Thuis 17.00 uur.
In de tuin wer­ken.
Eten.
Dagboek bijwer­ken.
De was verzor­gen.
Van 20.30 tot 23.45 op be­zoek bij JE. in Geul­le. Een ‘lief’ leuk SM nich­tje. Veel ver­tel­len en vra­gen over sa­do­ma­so­chis­me. Het trekt me niet.
Ik drink vier pils, dat is één te veel.
Thuis 00.10 uur.
Eten.
Nu 00.55 uur.
Weer: licht bewolkt. Zon­nig. Lek­ker. Veel wind.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Geul­le:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 september 1980

Dagboek 1980

(Dag 3146) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Vandaag ben ik in Sit­tard aan het werk en even­tjes in Sus­te­ren. – Wan­neer HL. za­ter­dag a.s. bij zijn werk­ge­ver een feest­je or­ga­ni­seert, wil ik het bed de­len met een an­de­re jon­ge­man. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 september 1980.
Op 7.00 uur.
In verband met het on­weer met HL. (in de au­to) mee naar Maas­tricht, naar Ga­ra­ge Veu­gen: stal­ling van de dienst­au­to’s: VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
Hall Con­struc­tie­groep (HCG), Buck­straat, Sit­tard: te­le­foon­au­to­maat UH30 (30-4-4).
Dienstkring Sittard.
Hoewel de in­dienst­stel­ling van de au­to­maat voor van­mor­gen af­ge­sproken was, liep het, zo­als zo vaak in Sit­tard, weer eens mis.
Dienst­kring Sit­tard, circa één uur ver­tel­len met [col­le­ga] SJ.
In overleg met HL., CG. voor za­ter­dag ge­beld. [= be­steld!*] Za­ter­dag moet HL. wer­ken en fees­ten bij zijn werk­ge­ver.
CG. is zaterdag ver­hin­derd. Hij is dan in Frank­rijk.
[Collega] KH. bij Mostard: Sus­teren, an­der­half uur ge­hol­pen.
Eetpauze nabij Kas­teel Lim­bricht.
HCG van­mid­dag in dienst.
Garage om 16.40 uur. HL. komt om 16.55 uur.
Thuis brood eten.
Afwassen.
Voordeur: schar­nier op­nieuw be­ves­tigd, sa­men met HL.
Van 20.45 tot 22.00 Ara­bisch leren.
Beneden vertel­len.
Bed rond 23.45 uur.
Weer: hele dag veel re­gen en wind. Af en toe zon. Fris.

*
Wat moet ik daar van den­ken: CG., als hoe­ren­jong, be­steld? HL. en ik wo­nen al 3,5 jaar sa­men. De re­la­tie loopt ken­ne­lijk op één been, maar zal ech­ter nog 5,5 jaar du­ren. Avon­tuur­tjes ko­men en gaan, voor zo­ver ik me kan her­in­ne­ren.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Kasteel Limbricht:
GM., Wi., Web.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 augustus 1980

Dagboek 1980

(Dag 3133) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 27 augustus 1980.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [De dienst­au­to] VW-bus op­ha­len. Zaak.
[Col­le­ga] SH. op­ha­len en de­ze naar In­ter­strap BV: Heer­len, In­dus­trie­ter­rein De Bei­tel, ge­bracht.
Eten in het Im­sten­ra­der­bos.
Nuth: Boerenbond. Twee ba­len stro ha­len. 2x f. 2,50 en 25 li­ter ge­droog­de koe­mest: 11,25 gul­den.
Rabobank: Nuth UH30 (20-3-3) uit­brei­den tot (20-4-5)
Eten in Wijnandsrade.
Strobalen in plastic in­pak­ken.
Naar SH. (Interstrap.)
Recreatieschap Oostelijk Zuid-Lim­burg: Hek­sen­berg.
Interstrap. (Circa 15.00 uur.)
Garage 16.40 uur. HL. komt de stro­ba­len op­ha­len en de fiets in­la­den.
Thuis 17.15 uur.
Inkopen.
Eten. Afwassen.
Tv (IKON): ver­lief­de kin­de­ren, ook po­ten [ho­mo’s] en pot­ten [les­bien­nes].
Journaal.
Bed tegen 20.30 uur. Sla­pen tot 21.10 uur. Op om 21.30 uur.
Douche.
Hemd strijken.
Dagboek bijwer­ken.
Nu 22.55 uur.
Tv. Nu 23.35 uur.
Weer: ’s morgens fris. Over­dag erg warm, circa 25°C. ’s Avonds be­nauwd.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 juli 1980

Dagboek 1980

(Dag 3078) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Beek en Ge­leen.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 3 juli 1980.
Op 6.50 uur.
Douche.
Met HL. [in de auto] mee naar Maas­tricht. Dienst­au­to: VW-bus.
Zaak.
Magazijn Maastricht.
Huize Franciscus: Beek. Sper­ren toes­tel 15.
Kallen Raeven in Geleen. Al­leen aan het werk. [Col­le­ga] KH. is bij de GWM in Ge­leen.
Tussen de mid­dag toch bij KH. thuis. Ook zijn auto stinkt naar Wo­dan, de hond.
Na de middag al­leen [ver­der wer­ken] bij Kal­len Rae­ven. Tes­ten en sto­rin­gen zoe­ken. [In de te­le­foon­au­to­maat.]
Garage Veugen: 16.45 uur. [In Ga­ra­ge Veu­gen wor­den de dienst­au­tos ge­par­keerd.]
Eijsden, met HL., rond 17.00 uur.
HL.’s ouders zijn hier.
HL.’s moeder heeft hier erg goed ge­poetst. HL.’s va­der is ziek en gaat weg.
Eten met z’n drieën. Af­was­sen.
Dagboek bijwerken van 19.50 tot 22.50 uur, tot en met 21-6-80. [Va­kan­tie­pe­ri­o­de]
Tv.
Bed 00.10 uur.
Weer: geheel bewolkt, wei­nig re­gen. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 juni 1980

Dagboek 1980

(Dag 3065) Mijn vriend HL. en ik zijn van­daag zijn al veer­tien da­gen met va­kan­tie in Ita­lië. We kam­peer­den in Flo­ren­ce en gaan van­daag via Pi­sa naar Ma­ri­na di Mas­sa aan de Mid­del­land­se zee. (Fi­ren­ze = Flo­ren­ce.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 20 juni 1980.
Florence.
Op 9.15 uur.
Tent opruimen.
(Als ik me aan het was­sen ben ne­men FS. en MvdG. af­scheid. He­laas. Zij heb­ben nog vier we­ken en gaan ver­der dan wij.)
Bij de was­plaats zijn di­ver­se stuk­ken te zien.
Eten.
We kopen 120 dia’s van Flo­ren­ce: 8.000 li­re.
De camping kost 9.200 li­re.
We gaan niet naar de David [beeld van de hand van Mi­chel­an­ge­lo], want het is te warm en we ver­wach­ten par­keer­pro­ble­men in de bin­nen­stad. De hit­te kan van in­vloed zijn op de gas­fles. [In de auto.]
Om 10.30 begin ik bij tel­ler­stand 08.424 naar Pi­sa te rij­den. Een heel stuk door Flo­ren­ce. Au­to­weg.
HL. gelooft dat ik de ver­keer­de weg neem. He­le­maal ze­ker ben ik ook niet en ik rij weer de au­to­weg op. Dat is fa­taal en we moe­ten 19 ki­lo­meter naar Bar­be­ri­no rij­den. Tol Fi­ren­ze – Bar­be­ri­no: 750 li­re. Bar­be­ri­no – Fi­ren­ze Nord: 600 li­re. Fi­ren­ze Nord – Pra­to: 750 li­re.
Van 12.15 tot 12.45 in een zelf­be­die­nings­res­tau­rant, stop, voor 10.400 li­re eten.
HL. rijdt bij km 08.521 ver­der om 12.45 uur, van­uit Pis­toia, vlak­bij.
Tol Prato – Mon­te Ca­ti­ni: 750 li­re. Tol tot Luc­ca: 400 li­re.
Binnendoor naar Pi­sa.
Van 13.30 tot 14.30 in Pi­sa. To­ren be­zoe­ken, rond­wan­de­len, boys kij­ken.
HL. rijdt 14.30 verder via de ge­wo­ne weg (waar­schijn­lijk een om­weg) naar Ma­ri­na di Mas­sa. (Pa, Ma en wij [broers] wa­ren daar in 1965 op va­kan­tie.) Nu is het ‘ver­ga­ne glo­rie’ met een vies strand en vies zee­wa­ter.
16.00 Camping Giar­di­no. Km-tel­ler: 08.635.
Tent opzetten.
Terras: cola. Winkel: in­ko­pen.
Was: wassen.
Een schreeuwend wijf ver­telt dat we dat hier niet mo­gen, maar al­leen in de was­hok­ken, be­grij­pen we, want ze spreekt al­leen maar Ita­li­aans. We zijn dan al klaar. De was­hok­ken zijn vies en groen uit­ge­sla­gen.
Morgen moeten we van de­ze stand­plaats af dus zoek ik in de cam­ping­gids me­teen naar een an­de­re cam­ping.
Douche.
Eten. Afwassen.
Wandelen.
Enkele cafés met hoofd­za­ke­lijk bui­ten­land­se, maar ook Ita­li­aan­se, stuk­ken. Een flik­ker ober­tje.
De rust op de cam­ping wordt ver­stoord door een open­lucht­bios­coop. De­ze cam­ping is een week­end­cam­ping voor Ita­li­a­nen. We zijn, ge­loof ik, de eni­ge bui­ten­lan­ders.
Weer: licht bewolkt, smoor­heet. La­ter, rond 12.00 uur meer be­wol­king en koe­ler. ’s Avonds licht be­wolkt. Koel / warm. ’s Nachts rond 00.00 uur koel en droog.
Rond 00.10 een beet­je eten.
Bed 00.30 uur.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.