13 januari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2906) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to heb­ben in­ge­richt. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 januari 1980.
Op 12.30 uur.
Eten en niets doen.
Een berg zand van buur­man XV., cir­ca 1m3, naar ach­te­ren ge­bracht. Ik mag het zand heb­ben. Van 14.00 tot 15.30 sa­men met HL. ook het vast­ge­vro­ren zand met warm wa­ter los ge­spo­ten. Stoep onder de on­der­door­gang [bij on­ze wo­ning] schoon­ge­spo­ten.
Koppeling van de Ford Tran­sit ge­steld.
Van 16.15 Ara­bisch tot 20.30 uur, met uit­zon­de­ring van een half uur eten.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 20.45 uur.
Twee dia’s, te weten een schaak­bord en een plant uit Saint Tro­pez op de kast­deu­ren in de slaap­ka­mer ge­pro­jec­teerd en na­ge­te­kend*. De laat­ste, de plant, van 21.30 tot 23.15 uur.
Beneden zitten. Le­zen in: “Ne­der­land­se spraak­kunst voor ie­der­een.”
Twee jonge je­ne­vers met Se­ven-up.
Nu 00.20 uur.
Weer: koud, vorst. De hele dag zon.

*
Dia’s na­te­ke­nen: ik heb in­der­daad vijf van de ze­ven kast­deu­ren in on­ze slaap­ka­mer met acryl­verf be­schil­derd na­dat ik er­op een ge­pro­jec­teer­de va­kan­tie­dia na­ge­te­kend had.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 november 1980

Dagboek 1980

(Dag 3211) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Ik kom vandaag in Sit­tard, Heer­len en Bruns­sum. – Ik bak al sinds jaar en dag zelf zuur­de­sem­brood. Hier­voor moet ik van­avond het deeg kne­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 november 1980.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht naar ga­ra­ge La Blanche, de stal­ling van de dienst­au­to’s: VW-bus.
Naar Ma­ga­zijn Maas­tricht.
Zaak: we krij­gen twee fles­sen Cor­bières wijn van de PTT, om­dat ze gis­te­ren in Schaes­berg de 300.000ste te­le­foon­aan­slui­ting in Lim­burg maak­ten.*(1)
Magazijn Maas­tricht.
Magazijn Sit­tard: een has­pel 10×4 [PVC: kuns­stof] ka­bel voor de Af­cent.
Afcent in Bruns­sum. Ka­bel af­ge­le­verd.
Voorsorteer­centrum in Heer­len. Mijn stof­jas op­ha­len. [De col­le­ga’s] SH. en BG. zijn daar aan het werk.
Dienstkring Heerlen.
Afcent in Bruns­sum, de he­le ver­de­re dag daar ge­werkt.
Garage 16.35 uur.
HL. haalt me op. Met de wijn en de nog te ko­pen 3,5 kg meel heb ik te veel voor op mijn fiets.
La Yapa: meel, rijst en nog wat eet­baars ko­pen.
Thuis 17.15 uur.
Lezen.
Eten.
Lezen.
Deeg kneden.
Tv: onder andere Theo­dor Chind­ler, deel 3. Re­gie: Hans Wil­helm Gei­ßen­dör­fer. Naar het boek van Bern­hard van Bre­ta­no. (Dit deel heb ik al eer­der ge­zien.) Over de ho­mo­fie­le ver­hou­ding tussen Bal­tha­sar Vier­ling en Leo­pold Chind­ler. (Res­pec­tie­ve­lijk Kai Tasch­ner en Hans Putz jr.) (die in het wer­ke­lij­ke le­ven zelf­moord zou heb­ben ge­pleegd, om mij on­be­ken­de re­de­nen.) De­ze ver­hou­ding is in de film mooi ge­speeld.) Ein­digt in een zelf­moord van Bal­tha­sar Vier­ling.*(2)
Verder veel Tv ge­ke­ken. Daar­door kom ik pas rond 23.30 tot de ont­dek­king dat het brood nog ge­bak­ken moet wor­den.
HL. is naar het jazz­bal­let (van 20.00 tot 21.00), maar hij is nu, mid­der­nacht, nog steeds niet te­rug. Ik denk dat hij in een ca­fé zit.
HL. is even na 00.00 uur thuis.
Het brood is om 00.30 ge­bak­ken.
Nu 00.40 uur.
Weer: volop zonnig. Na de mid­dag meer be­wol­king. Fris.

*(1)
Op 24 februari 1977 maak­te PTT de 200.000ste aan­slui­ting in Lim­burg in Horn. We kre­gen toen een Par­ker pen, die ik nog steeds heb.

Te­rug.

*(2)
Ik zag deze aflevering van Theo­dor Chind­ler op 28 mei 1979. Dit schreef ik toen in mijn dag­boek: serie Theo­dor Chind­ler (deel 3) Met een ho­mo­fie­le Bal­tha­sar Vier­ling, die zich dood­schiet als zijn vriend­je (circa 15 jaar) Leo­pold Chind­ler, geen ho­mo (mis­schien bi­sek­su­eel) hem, door zijn fa­mi­lie ge­dwon­gen, te­rug­wijst. Erg aan­grij­pend.
Zie: IMDb.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3198) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik, met col­le­ga SH. in Heer­len aan het werk. – HL. en ik heb­ben een Dai­hat­su per­so­nen­au­to. – Ik bak al sinds jaar en dag zelf zuur­de­sem­brood. Hier­voor moet ik van­avond het deeg kne­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 oktober 1980.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge La Blanche: stal­ling van de dienst­au­to’s.] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
[Collega] SH. op­ha­len.
Voorsorteercentrum Pos­te­rij­en in Heer­len.
Na 12.45 door de stad [Heer­len] toe­ren.
Voorsorteercentrum (VSC).
Rond 15.30 in Maas­tricht.
SH. thuis gebracht.
Rond 16.00 bij HL., op zijn werk, het [PTT-] ge­reed­schap in de Dai­hat­su ge­legd.
Garage La Blanche: 16.40 uur.
Thuis 17.10 uur.
Eten maken. De laat­ste drie wit­te ko­len uit de tuin ge­haald.
Eten.
Deeg kneden.
Afdrogen.
Zolder opruimen: de was en het ge­reed­schap.
Deeg kneden.
Ongeveer een kwartier Tv.
Douche.
Bed verschonen.
Scrabble.
Brood bakken.
Een beetje eten.
Wijn-cognac. (Een beetje: ik ben aan­ge­scho­ten.)
Nu 01.10 uur.
Weer: fris. Veel wind. Ook veel zon en veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3185) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – We doen bood­schap­pen in Daal­hof, de wijk van Maas­tricht waar we tot voor één jaar woon­den. We tref­fen daar in een win­kel een ern­stig ge­won­de vrouw, die we naar de EHBO bren­gen. – Scheurt­jes in mijn ho­mo­sek­sua­li­teit?: ik vind een vrouw mooi en aan­trek­ke­lijk. – Ik heb al een week een nieuwe bril, maar ben er niet te­vre­den over. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 oktober 1980.
Op 11.00 uur.
Eten.
De stad [Maastricht] in.
Bij de Coöp in Daal­hof komt een vrouw bin­nen. Van haar rech­ter oog druipt het bloed. Ze zegt tegen een pi­laar te zijn ge­lo­pen. HL. helpt haar in de Coöp door haar wond te ver­zor­gen en we bren­gen haar naar de EHBO. [Zie­ken­huis Sint Anna­dal]
Ze praat maar over fa­mi­lie die uit Den Haag of Rot­ter­dam moet ko­men. Ze weet het zelf niet.
Ze zegt dat ze al een pils­je op heeft. (Het is nau­we­lijks 14.00 uur.) Ze moet van­avond wer­ken, con­sta­teert ze ver­schrikt. Haar hoofd dolt, zegt ze. Ze zegt dat de wond dicht groeit en dat ze weer zo thuis is.
In het zie­ken­huis bij de EHBO con­sta­teert men een flin­ke scheur en waar­schijn­lijk een zwa­re her­sen­schud­ding. Snel in­for­meert men naar haar naam en adres, om­dat ze blijk­baar het be­wust­zijn dreigt te ver­lie­zen.
Bij HL.’s moeder. MB., de vrien­din van JL., is er met haar zus­ter ‘Zus‘. Ik vind dit meis­je aan­trek­ke­lijk. Ze ziet er mooi uit.
Verder nog een beet­je wan­de­len in de bin­nen­stad.
Venezia ijssalon. [Wyck.]
Veel lekkere stuk­ken.
Thuis 17.00 uur.
Eten maken.
Lezen.
Eten.
Krant lezen tot 20.00 uur.
Douche.
21.00 tot 22.00 uur: Ara­bisch le­ren.
Nu 22.20 uur.
Weer: veel regen. Een beetje zon. Erg fris tot koud.
Ik heb al de hele dag de nieuwe bril op. Sinds mijn re­pa­ra­tie [ver­bui­gen van het mon­tuur] van gis­te­ren gaat het stuk­ken be­ter. He­le­maal te­vre­den ben ik nog niet.
Scrabble.
Tv.
Van 00.30 Es­quire tot 02.00 uur. Ge­zel­lig. Ver­tel­len met ene P., die bij de Ra­dium Rub­ber­fa­briek werkt en JE. uit Geul­le. Veel stuk­ken.
P. in de Bas­tion­straat, of zo­iets, thuis ge­bracht.
Thuis 02.30 uur.
Een beetje eten.
Scrabble.
Nu 03.55 uur.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Geul­le:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3172) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den, vandaag één jaar. We heb­ben lo­gés. – Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 oktober 1980.
We wonen één jaar in Eijs­den.
Op 10.00 uur.
Eten.
JL. en MB. gaan. Zij heb­ben hier ge­slapen.
Afwassen.
De gisteren geplukte spi­na­zie ge­rei­nigd en ge­sne­den.

De naaimachine van de moe­der van HL. ge­rei­nigd, ge­maakt en er­op ge­oe­fend.
De twee, broeken van (gis­te­ren ge­kocht) kor­ter ge­maakt en rit­sen op de ach­ter­zak­ken ge­naaid, van 14.30 tot 17.30 uur.
Warm eten, onder an­de­re de spi­nazie uit ei­gen tuin.
Dagboek bijwerken.
Tv.
Brood, drie sherry. Kaas. Kor­tom: te veel drank en te veel ge­ge­ten en ge­ke­ken naar iets van nul en ge­ner­lei waar­de.
Nu 22.50 uur.
Weer: veel bewolking. Ook zon en niet koud. Vrij­wel niet bui­ten ge­weest.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.